Instrukcja serwisowaPobieranie 0.5 Mb.
Strona1/11
Data01.05.2016
Rozmiar0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11SILNIK WYSOKOPRĘŻNY

ADCR

INSTRUKCJA SERWISOWA


ADCR/S/a 1.9.9300-a Wydanie: Kwiecień 2007

Aktualizacja: Listopad 2007

Andoria-Mot Sp. z o.o.

ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów

tel.: +48 33 876 27 24

fax: +48 33 875 35 60

http://www.andoria-mot.com.pl

e-mail: sales@andoria-mot.com.pl

Spis treści


1 Środki ostrożności przy obsłudze i serwisowaniu 4

2 Ogólny widok silnika 6

3 Identyfikacja silnika 6

4 Dane techniczne 7

5 Budowa silnika – opis głównych elementów 8

6 Materiały eksploatacyjne 9

6.1 Olej napędowy (paliwo) 9

6.2 Olej silnikowy (smarujący) 9

7 Schemat połączeń sterownika (ECU) 10

8 Schemat układu sterowania EGR 12

9 Tabela luzów 13

10 Momenty dokręcania głównych połączeń śrubowych 13

11 Eksploatacja silnika 14

11.1 Przygotowanie do pierwszego uruchomienia 15

11.2 Uruchamianie silnika 15

11.3 Docieranie silnika 16

11.4 Zatrzymywanie silnika 16

12 Podstawowe czynności serwisowe 16

12.1 Tabela podstawowych czynności serwisowych: 16

12.2 Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie oleju silnikowego 17

12.3 Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju 17

12.4 Wymiana i regulacja napięcia pasków napędowych 18

12.5 Obsługa filtra paliwa 19

12.6 Regulacja luzów zaworowych 19

12.7 Wymiana pasa zębatego i ustawianie rozrządu 21

13 Niektóre czynności naprawcze 23

13.1 Wymiana uszczelek miski olejowej 23

13.2 Wymiana tłoków 24

13.3 Wymiana uszczelki nasady głowicy 25

13.4 Wymiana uszczelki głowicy 26

13.5 Wymiana wtryskiwaczy 27

14 Wykaz narzędzi specjalnych 28

15 Wykaz kodów błędów 29
Spis rysunków

Rys. 1. Silnik wysokoprężny ADCR 6

Rys. 2. Identyfikacja silnika 6

Rys. 3. Diagram doboru olejów smarujących w zależności od temp. otoczenia 9

Rys. 4. Schemat połączeń sterownika (ECU) 10

Rys. 5. Schemat układu sterowania EGR 12

Rys. 6. Sprawdzanie poziomu oleju Rys. 7. Uzupełnianie oleju 17

Rys. 6. Sprawdzanie poziomu oleju Rys. 7. Uzupełnianie oleju 17

Rys. 8. Spuszczanie oleju silnikowego Rys. 9. Wymiana filtra oleju 17

Rys. 8. Spuszczanie oleju silnikowego Rys. 9. Wymiana filtra oleju 17

Rys. 10. Napęd alternatora i pompy wody Rys. 11. Napęd pompy wspomagania układu kierowniczego 18

Rys. 10. Napęd alternatora i pompy wody Rys. 11. Napęd pompy wspomagania układu kierowniczego 18

Rys. 12. Filtr paliwa 19

Rys. 13. Wymiana pasa zębatego i ustawianie rozrządu 21

Rys. 14. Automatyczny napinacz pasa zębatego 22

Rys. 15. Uszczelki miski olejowej 24

Rys. 16. Korbowód ze znakami montażowymi 24

Rys. 17. Pokrywka ustalająca wałka rozrządu i pokrywka pompy podciśnieniowej 26

Rys. 18. Kolejność dokręcania śrub mocujących głowicę 26

Rys. 19. Oznaczenia na wtryskiwaczu 28

Andoria-Mot zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszej instrukcji w każdej chwili bez uprzedniego powiadamiania.1Środki ostrożności przy obsłudze i serwisowaniu
Codzienne sprawdzanie


Codzienne sprawdzanie silnika i przedziału silnikowego przed pracą (przed uruchomieniem) i po pracy (po zatrzymaniu) powinno stać się nawykiem. Umożliwi to szybkie wykrycie przecieków paliwa, chłodziwa, oleju oraz lokalizację wszelkich nieprawidłowości, które właśnie miały miejsce lub mogą się wydarzyć.

Dolewanie paliwa


Przy dolewaniu paliwa występuje zagrożenie powstania pożaru lub wybuchu. Palenie tytoniu jest zabronione, a silnik musi być wyłączony.

Nigdy nie przepełniać zbiornika. Dobrze zakręcić korek wlewowy zbiornika.

Stosować wyłącznie paliwo zalecane w niniejszej instrukcji. Niewłaściwa klasa paliwa może powodować problemy eksploatacyjne lub spowodować zatrzymanie silnika.

Zatrucie tlenkiem węgla


Uruchamiać silnik tylko w dobrze wentylowanych obszarach. Jeśli silnik pracuje w zamkniętej przestrzeni, proszę się upewnić, czy istnieje dobra wentylacja, aby usunąć gazy spalinowe poza obszar pracy.

Praca


Silnik nie może pracować w obszarach, gdzie występują materiały lub gazy wybuchowe. Nie wszystkie komponenty elektryczne i mechaniczne są nie iskrzące.

Zbliżanie się do pracującego silnika jest niebezpieczne. Luźne ubranie, włosy, palce lub upuszczone narzędzia mogą zaczepić o wirujące części silnika i spowodować poważne obrażenia ciała.


Serwisowanie i obsługa

Zatrzymać silnik


Przed otwarciem lub zdjęciem pokrywy silnika, zatrzymać silnik. Jeśli inaczej nie określono, wszystkie operacje serwisowe i obsługowe muszą być wykonywane przy zatrzymanym silniku.

Aby uniemożliwić przypadkowe uruchomienie, przed rozpoczęciem pracy na silniku wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Zbliżanie się do lub wykonywanie pracy na działającym silniku jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Luźne ubranie, włosy, palce lub upuszczone narzędzia mogą zaczepić o wirujące części silnika i spowodować poważne obrażenia ciała.

Podnoszenie silnika


Przy podnoszeniu silnika, Wykorzystywać uszy zamontowane na silniku. Zawsze upewnić się, czy urządzenia podnośnikowe są w dobrym stanie i czy mają wystarczający udźwig (masa silnika plus całe dodatkowe wyposażenie). Nigdy nie wykonywać pracy na silniku zawieszonym na podnośniku.

Przed uruchomieniem silnika


Przed uruchomieniem silnika, założyć ponownie wszystkie osłony zdjęte podczas operacji serwisowych. Sprawdzić, czy na silniku nie pozostały żadne narzędzia lub inne przedmioty.

Nigdy nie uruchamiać turbodoładowanego silnika bez zainstalowanego filtra powietrza. Wirująca sprężarka w turbosprężarce może spowodować poważne obrażenia ciała. Również, ciała obce mogą zostać wessane i spowodować mechaniczne uszkodzenia silnika


Paliwo i olej smarny


Wszystkie paliwa, większość olejów oraz wiele chemikaliów to substancje łatwopalne. Przeczytać zalecenia na opakowaniach i postępować według nich.

Przy wykonywaniu prac na układzie paliwowym, upewnić się czy silnik jest zimny. Paliwo rozlane na gorące powierzchnie lub komponenty elektryczne może spowodować pożar.

Nie palić tytoniu w czasie nalewania paliwa lub oleju, czy też w pobliżu stacji paliw lub w maszynowni.

Gorące powierzchnie i płyny


Przy pracy na gorącym silniku zawsze występuje zagrożenie poparzeń. Proszę uważać na gorące powierzchnie. Na przykład: rury wydechowe, turbosprężarka, miska olejowa, rury powietrza doładowującego, gorące chłodziwo oraz gorący olej w rurach i wężach olejowych.

Chemikalia


Większość chemikaliów, takich jak płyn niskokrzepnący, środki antykorozyjne, olej konserwujący, środki odłuszczające, itd., to substancje szkodliwe dla zdrowia. Proszę przeczytać zalecenia na opakowaniu i postępować według nich.

Paliwa, oleje, smary są łatwopalne i niebezpieczne w razie wdychania oparów. Zapewnić dobrą wentylację oraz stosować maski ochronne przy nakładaniu natryskowym. Proszę przeczytać zalecenia na opakowaniu i postępować według nich.


Układ smarowania


Gorący olej może spowodować oparzenia. Unikać kontaktu skóry z gorącymi olejami. Przed rozpoczęciem pracy na układzie smarowania, upewnić się, że nie znajduje się on pod ciśnieniem. Nigdy nie uruchamiać ani nie eksploatować silnika z otwartym korkiem wlewu oleju, gdyż olej może zostać rozpylony.

Układ chłodzenia


Unikać otwierania korka chłodnicy, gdy silnik jest gorący. Para lub gorące chłodziwo mogą się rozprzestrzenić powodując oparzenia.

Jeśli prace muszą być wykonane na silniku przy normalnej temperaturze pracy i otwartym korku chłodnicy, albo odłączonym wężu, wówczas ostrożnie i powoli odkręcać korek chłodnicy w celu uwolnienia ciśnienia przed całkowitym zdjęciem korka. Proszę zauważyć, że nadal chłodziwo może być gorące i spowodować oparzenia.


Układ wtryskowy paliwa


Zawsze zakładać rękawice i okulary ochronne w czasie poszukiwania przecieków. Płyny wyrzucone pod ciśnieniem mogą przebić tkanki ciała i spowodować poważne obrażenia. Występuje niebezpieczeństwo zatrucia krwi.

Układ elektryczny

Odcinanie zasilania


Zawsze przed przystąpieniem do pracy nad układem elektrycznym, zatrzymać silnik i odłączyć zasilanie elektryczne.

Akumulatory


Akumulatory zawierają elektrolit posiadający własności żrące i korozyjne, oraz wydzielają gaz wodorotlenowy, szczególnie podczas ładowania, który jest łatwo zapalny i bardzo łatwopalny. W żadnych okolicznościach, nie palić papierosów, nie stosować otwartego płomienia, ani nie dopuszczać iskrzenia w sąsiedztwie akumulatorów lub przedziałów akumulatorowych. Niewłaściwe połączenie kabli do zacisków akumulatora lub kabli złączowych przy uruchamianiu z dodatkowego akumulatora może spowodować iskrzenie, co z kolei może spowodować wybuch.

Przy ładowaniu lub obsłudze akumulatorów, chronić oczy, skórę i ubranie. Zawsze stosować okulary i rękawice ochronne. Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu z niechronioną skórą, natychmiast przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Jeśli elektrolit dostanie się do oczu, natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i niezwłocznie uzyskać pomoc medyczną.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna