Instrukcja wypełniania ankiety monitorującej z realizacji operacji lgd „Puszcza Białowieska”Pobieranie 13.65 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar13.65 Kb.
Instrukcja wypełniania ankiety monitorującej z realizacji operacji

(LGD „Puszcza Białowieska”)
Ankietę monitorującą beneficjent składa w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Puszcza Białowieska” (ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka) i w wersji elektronicznej (na adres e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl).

Adn. I.1. Należy zakreślić właściwą nazwę działania.

Adn. II.6. Należy wpisać kwotę wskazaną w umowie o przyznanie pomocy.

Adn. II.7. Należy wpisać kwotę wskazaną w ostatniej wersji wniosku o przyznanie pomocy (powinna być równa kwocie wskazanej w umowie o przyznanie pomocy)

Adn.II.9. Należy wpisać kwotę otrzymanej pomocy będącej sumą kwot: otrzymanej zaliczki, płatności pośrednich (ewentualnie otrzymanych płatności za I lub II etap, jeśli etapy wystąpiły) oraz płatności ostatecznej. Suma łącznie otrzymanych płatności nie może być większa niż kwota pomocy zawarta w umowie.

Adn. III.10. Należy wybrać przedsięwzięcia adekwatne do celów głównych i szczegółowych zapisanych w umowie o przyznanie pomocy i zrealizowanych w trakcie planowanej operacji i wstawić odpowiednie wartości liczbowe w ostatniej kolumnie tabeli.

Cele główne i adekwatne do nich przedsięwzięcia LSR „Puszcza Białowieska”


Cele główne

Przedsięwzięcia

I. Rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych regionu Puszczy Białowieskiej

Kraina Żubra obszarem atrakcyjnym turystycznie

II. Zrównoważone różnicowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby

Produkty i usługi regionu Puszczy Białowieskiej znane i cenione

III. Rozwój kapitału społecznego

Aktywne i zintegrowane społeczeństwo skupione wokół lokalnych centrów kultury

Adn. III.11. Należy wskazać (przez zakreślenie) beneficjentów (ostatecznych odbiorców efektów operacji) którzy skorzystali z realizowanej operacji. Można wskazać kilka grup.

Adn. III.12. Opisać w zwięzły sposób w jakim zakresie zostały zrealizowane cele operacji wskazane w umowie o przyznanie pomocy:

- dokładnie wymienić cele zapisane w umowie – zazwyczaj § 3 pkt. 1,

- wskazać terminy realizacji operacji (rozpoczęcia i zakończenia),

- ilość uczestników bezpośrednio biorących udział w realizacji operacji,

- ilość odbiorców pośrednich (np. słuchacze koncertów)

- miejsce realizacji,

- zrealizowane działania – zgrupowane, według zestawienia rzeczowo-finansowego i opisu operacji ( zamiast wymieniać poszczególne pozycje, takie jak zakup krzeseł, zakup stolików świetlicowych należy wymienić jedną grupę zakupionych towarów – zakup mebli świetlicowych)
Adn. IV. Należy wymienić jakimi sposobami społeczność lokalna była informowana o realizowanej operacji (np. informacja w gminnej gazecie „Nowiny” z dnia 24.06.2010r. w nakładzie 5000 szt.)

Adn. V. Należy wskazać czy w trakcie dokonywanych poprawek wniosku o przyznanie pomocy i podczas podpisywania ewentualnych aneksów do umowy nastąpiła zmiana zakresu rzeczowego realizowanej operacji. Jeśli tak, to do ankiety należy dołączyć aktualną kopię zestawienia rzeczowo – finansowego ( z umowy o przyznanie pomocy lub ostatniego aneksu do niej)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ul. A. Zina 1, 17 – 200 Hajnówka, NIP 6030028845 REGON 200080369

Biuro: ul. Parkowa 3, 17 – 200 Hajnówka

tel./fax (85) 682 50 26, kom. 781 434 400, 781 130 200, 782 770 711

www.lgd-puszcza-bialowieska.pl, e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl

Konto: Bank Spółdzielczy w Hajnówce 17 8071 0006 0003 4005 2000 0020©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna