Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnychPobieranie 21.65 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar21.65 Kb.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH


wersja: 1.15.

DANE, KTÓRE NALEŻY UMIEŚCIĆ W POSZCZEGÓLNYCH POLACH

C.II


Formalności dotyczące wywozu/wysyłki, powrotnego wywozu, składowania w składzie celnym/produkcji pod dozorem celnym lub kontrolą celną towarów objętych refundacją wywozową, uszlachetniania biernego, tranzytu wspólnotowego lub potwierdzania wspólnotowego statusu towarów.

A

Zgłaszający/przedstawiciel

pole 14
POLE 14 – Zgłaszający/przedstawiciel
W polu tym, aby określić zgłaszającego lub status jego przedstawiciela, przed pełnym nazwiskiem i adresem wpisać należy jeden z podanych poniżej kodów jednonumerycznych (n1):


 1. Zgłaszający,

 2. Przedstawiciel (przedstawicielstwo bezpośrednie w rozumieniu w Art. 5 ust. 2 tiret pierwsze Wspólnotowego Kodeksu Celnego),

 3. Przedstawiciel (przedstawicielstwo pośrednie w rozumieniu w Art. 5 ust. 2 tiret drugie Wspólnotowego Kodeksu Celnego).

W przypadku, gdy dane podawane są lub drukowane na dokumencie papierowym, kody powinny zostać umieszczone w nawiasach kwadratowych np. [2].
Ponadto wpisać należy:


1) Komunikat IE 515 przekazywany do systemu ECS
Następujące dane podaje się w odpowiednich atrybutach, w sposób wskazany w specyfikacji XML:


 • pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego/przedstawiciela,

 • nr REGON (14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, należy go dopełnić zerami). W przypadku, gdy brak jest REGON atrybutu nie należy podawać,

 • numer identyfikacyjny podawany w atrybucie TIN, należy przy tym pamiętać, że w atrybucie „TIN” podać należy numer identyfikacyjny, na podstawie którego podmiot został zarejestrowany w PDR (EORI, NIP, paszport, dowód tożsamości, itp.).

 • numer EORI (podawany w odrębnym atrybucie, obok elementu TIN).

W Polsce obowiązkiem EORI objęci są jedynie przedsiębiorcy. Podmioty nie będące przedsiębiorcami nie będą mogły uzyskać w kraju numeru EORI.

Podmioty nie objęte obowiązkiem EORI, w atrybucie EORI podają wpis NATURAL PERSON, a w atrybucie TIN identyfikowane są w zgłoszeniu celnym poprzez obligatoryjnie podawany:


 • PLNIP, albo

 • numer PESEL - w przypadku krajowej osoby fizycznej, albo

 • inny numer identyfikacyjny – w przypadku podmiotu krajowego nieobjętego obowiązkiem EORI, NIP, PESEL (np. ambasady, konsulaty) oraz w przypadku osoby zagranicznej, w tym także osoby fizycznej, nieposiadającej numeru EORI i PLNIP (podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT, poprzedzony kodem kraju, np. RU5221862551).


2) Zgłoszenie w formie pisemnej na dokumencie Wywozowy SAD/Bezpieczeństwo (ESS)
W tym polu podać należy:


 • pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego/przedstawiciela oraz w prawym dolnym rogu jej numer REGON, o ile podmiot posiada ten numer(14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, należy go dopełnić zerami),

 • w prawym górnym rogu numer EORI osoby.

Podmioty nieobjęte obowiązkiem EORI, zamiast nr EORI podają: • PLNIP, albo

 • numer PESEL - w przypadku krajowej osoby fizycznej, albo

 • inny numer identyfikacyjny – w przypadku podmiotu krajowego nieobjętego obowiązkiem EORI, NIP, PESEL (np. ambasady, konsulaty) oraz w przypadku osoby zagranicznej, w tym także osoby fizycznej, nieposiadającej numeru EORI i PLNIP (podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT, poprzedzony kodem kraju, np. RU5221862551).

Bez względu na formę zgłoszenia, jeżeli:
 • przedstawicielem pośrednim jest agent celny lub agencja celna działająca przez agenta celnego,

 • przedstawicielem bezpośrednim jest agent celny, lub osoba, w imieniu której czynności dokonuje upoważniony pracownik wpisany na listę agentów celnych,

 • w imieniu firmy występuje pracownik będący agentem celnym,

dodatkowo w stosownym atrybucie (forma elektroniczna) bądź w lewym dolnym rogu pola (forma papierowa) należy podać datę i numer wpisu na listę agentów celnych.
1Agenci celni zarejestrowani w Polsce powinni podać w zgłoszeniu celnym numer wpisu na listę agentów celnych w następujący sposób: kod kraju (a2) wraz z numerem składającym się z 6 cyfr (od 000001 do 999999), zgodnie ze strukturą numeru podaną w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia listy agentów celnych (Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2015 r., poz. 55).

Przykład: PL019999

2Agenci celni zarejestrowani w innym państwie niż Polska, powinni podać kod kraju rejestracji (a2) a następnie numer nadany im w państwie rejestracji, zgodnie ze strukturą numeru właściwą dla danego państwa.
Uwaga! W przypadku, gdy zgłaszający i nadawca/eksporter są tą samą osobą, w polu tym zamiast powyższych danych wpisać należy kod informacji dodatkowej :

a) w przypadku nadawcy - „Nadawca – 00300”,

b) w przypadku eksportera – „Eksporter – 00400”,

przy czym w komunikacie elektronicznym wystarczy podać sam kod np. „00300”.Przykłady :
Eksporter działa przez przedstawiciela pośredniego np. agencje celną. Wpisać należy:

[3] a następnie nazwisko (nazwę) adres, numer identyfikacyjny (TIN i/lub EORI) i numer REGON przedstawiciela pośredniego. Dodatkowo agent celny działający w imieniu agencji celnej wpisuje datę i numer wpisu na listę agentów celnych.
Nadawca działa przez przedstawiciela bezpośredniego np. przez agenta celnego. Wpisać należy:

[2] a następnie nazwisko i adres przedstawiciela bezpośredniego. W przypadku agenta celnego dane te obejmują także datę i numer wpisu na listę agentów celnych, które wpisywane są w lewym dolnym rogu pola.
Eksporter (firma) działa przez pracownika. Wpisać należy:

Eksporter – 00400.

Jeżeli pracownikiem firmy jest osoba wpisana na listę agentów celnych zapis będzie identyczny, aczkolwiek dodatkowo w lewym dolnym rogu pola należy podać datę i numer wpisu na listę agentów celnych.

Eksporter sam zgłasza. Wpisać należy:

Eksporter – 00400”.


1 Brzmienie akapitu dodane zmianą wprowadzoną w dniu 8.09.2015 r. obowiązującą od dnia 1.10.2015 r.

2 Brzmienie akapitu dodane zmianą wprowadzoną w dniu 8.09.2015 r. obowiązującą od dnia 1.10.2015 r.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna