Instrukcjaobs ł u g IPobieranie 49.97 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar49.97 Kb.

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

1. Montaż
 1. Zawsze podłączać klemę dodatnią instalacji elektrycznej samochodu do bieguna dodatniego akumulatora i klemę ujemną instalacji elektrycznej samochodu do bieguna ujemnego akumulatora.

 2. W pierwszej kolejności odłączyć ujemny biegun akumulatora, a następnie dodatni; podczas przyłączania akumulatora postępować odwrotnie.

 3. Po odłączeniu akumulatora ulec mogą skasowaniu dane zawarte w urządzeniach elektronicznych. Może wówczas zachodzić konieczność ponownego wprowadzenia niezbędnych danych (kod radia, zegar, itp.)

 4. Posmarować bieguny wazeliną techniczną.

 5. Sprawdzić zamocowanie i prawidłowe położenie akumulatora.

 6. Jeżeli pojazd posiada wąż odprowadzający gazy, należy podłączyć go do jednego otworu odpowietrzającego, zatykając drugi otwór korkiem.

 7. Uwaga: nie wolno zatykać obu otworów odpowietrzających – grozi wybuchem!2. Ładowanie
 1. Akumulator należy ładować tylko prądem stałym. Akumulator ENEGRO należy ładować przy pomocy ładowarki z elektroniczną regulacją napięcia. W czasie ładowania akumulator nie powinien się rozgrzewać.

 2. Uwaga: w przypadku ładowania ładowarką bez elektronicznej regulacji napięcia ładowania należy zachować ostrożność, tak aby nie dopuścić do przeładowania akumulatora.

 3. Biegun ujemny ładowarki podłączyć z biegunem ujemnym akumulatora (dodatni odpowiednio z dodatnim)

 4. Włączyć ładowarkę.3. Konserwacja
 1. Akumulator powinien być czysty i suchy.

 2. Korki komór akumulatora winny być lekko natłuszczone smarem kwasoodpornym.

 3. Elektrolit w ogniwach akumulatora suchoładowanego w białej obudowie uzupełniać tylko wodą destylowaną (jego poziom winien być powyżej górnej krawędzi płyt i separatorów).


Uwaga: W przypadku akumulatorów ENERGO nie ma potrzeby uzupełniania elektrolitu. Akumulatory te nie posiadają korków. Otwarcie akumulatora ENERGO powoduje utratę praw gwarancyjnych.

4. Pozostałe warunki :


 1. Napięcie ładowania w pojeździe powinno zawierać się w granicach 13,8 V - 14,4 V.

 2. Celem wydłużenia żywotności akumulatora zaleca się okresową kontrolę instalacji elektrycznej pojazdu (patrz Karta Eksploatacji Akumulatora)
5. Warunki bezpieczeństwa:Zakaz używania otwartego ognia – palenie zabronione! Nie dopuszczać do kontaktu akumulatora z płomieniem. Do pomieszczeń, w których przechowujemy akumulator zabronione jest wnoszenie otwartego ognia, żarzących się lub iskrzących elementów. Nieużytkowany akumulator przechowywać w pomieszczeniach dobrze przewietrzanych.


Nakaz stosowania ochrony oczu. Przy pracach z akumulatorem nosić rękawice i okulary ochronne.
Akumulator chronić przed dziećmi.

Substancja żrąca. W razie kontaktu elektrolitu ze skórą oblane miejsca przemyć jak najszybciej dużą ilością czystej, zimnej wody. Nie wolno przechylać akumulatora, gdyż może to spowodować wyciek elektrolitu.


Przed użytkowaniem należy przeczytać instrukcje obsługi.

Niebezpieczeństwo wybuchu. Wszystkie prace z akumulatorem wykonywać przy wyłączonym silniku i w przewiewnym pomieszczeniu.

W A R U N K I G W A R A N C J I
1. Gwarancja obejmuje :


 1. Okres 24 miesięcy dla akumulatorów ENERGO przeznaczonych do samochodów osobowych, licząc od daty zakupu akumulatora przez bezpośredniego użytkownika pojazdu

 2. Okres 12 miesięcy dla akumulatorów ENERGO przeznaczonych do motocykli, taksówek, karetek pogotowia, pojazdów policyjnych, samochodów dostawczych i ciężarowych oraz do wszystkich innych pojazdów, w których występuje częste rozładowanie i ładowanie akumulatora (praca cykliczna), licząc od daty zakupu akumulatora przez bezpośredniego użytkownika pojazdu.


2. Gwarancją nie są objęte, a w szczególnych wypadkach powodują utratę gwarancji:


 1. akumulatory, których powodem niesprawności jest tylko stan nienaładowania,

 2. wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne oraz spowodowane przez nie wady,

 3. samowolne naprawy lub przeróbki,

 4. zdjęcie lub naruszenie górnej pokrywy akumulatora,

 5. niezgodne z instrukcją zamontowanie akumulatora w pojeździe,

 6. uszkodzenie akumulatora powstałe w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu,

 7. głębokie rozładowanie akumulatora (napięcie spoczynkowe akumulatora poniżej 8 V),

 1. „wygotowanie” akumulatora na skutek napięcia ładowania w pojeździe powyżej 14,4 V (napięcie spoczynkowe akumulatora 13,1V lub wyższe),

 1. zasiarczenie ogniw akumulatora powstałe w wyniku nieprawidłowej jego eksploatacji,

 2. zastosowanie środków aktywujących zamiast wody destylowanej,

 3. zastosowanie w pojeździe akumulatora o parametrach niezgodnych z zaleceniami producenta akumulatora.


3. Pojawienie się usterki w akumulatorze .
O ile w okresie gwarancyjnym pojawi się wada akumulatora, kupujący winien zgłosić się do punktu sprzedaży, z akumulatorem w stanie takim, w jakim ujawniła się wada i z wypełnioną Kartą Gwarancyjną reklamowanego akumulatora. Po stwierdzeniu zasadności reklamacji zapewnia się wymianę akumulatora na wolny od wad.

Zalecamy aby reklamowany akumulator dostarczyć wraz z pojazdem, w którym był użytkowany.
KARTA EKSPLOATACJI AKUMULATORA

Zaleca się sprawdzenie instalacji elektrycznej pojazdu przed założeniem nowego akumulatora i w okresie eksploatacji celem przedłużenia jego żywotności.


Marka i typ pojazdu : ......................................................................................

Rok produkcji : ......................................................................................Lp.


Data

kontroli


Napięcie

ładowania

V


Napięcie

spoczynkowe

V


Gęstość elektrolitu

g/cm3

(akumulator „biały”)


Pieczęć stacji

obsługi i

podpis

1

2

3

4


INFORMACJA
Troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy nasze punkty sprzedaży detalicznej zobowiązane są:
1. nieodpłatnie przyjąć zużyty akumulator ołowiowy (kwasowy) przy sprzedaży nowego. Zużyty akumulator ołowiowy (kwasowy) lub pojedyncze ogniwo akumulatora przemysłowego ołowiowego (kwasowego) jest odpadem poużytkowym, gdy zachowuje podstawowe elementy konstrukcyjne;

2. pobrać opłatę depozytową w wysokości 30 zł za sztukę i potwierdzić jej pobranie na fakturze VAT lub paragonie fiskalnym, gdy kupujący nie dostarczy zużytego akumulatora ołowiowego (kwasowego) w momencie zakupu nowego;

3. zwrócić pobraną opłatę depozytową w terminie 30 dni od daty zakupu akumulatora ołowiowego (kwasowego). Podstawą zwrotu opłaty jest dostarczenie zużytego akumulatora ołowiowego (kwasowego) i przedłożenie faktury VAT lub paragonu fiskalnego, o którym mowa w p. 2.

Zwrot opłaty depozytowej potwierdza się na przedłożonej fakturze VAT lub paragonie fiskalnym.


UWAGA!!! Gdy zwrot pobranej opłaty depozytowej w sklepie sprzedaży detalicznej nie jest możliwy (przerwa w działaniu, likwidacja), to zwrotu dokonuje najbliższy punkt zbiórki zużytych akumulatorów ołowiowo (kwasowych), wskazany przez producenta lub importera w tej informacji. W takim przypadku zwrot opłaty depozytowej następuje w terminie 45 dni od daty zakupu.
Podstawa prawna: Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, Art.23, Dziennik Ustaw 63 poz. 639 z dnia 11.05.2001 roku.
Tu możesz oddać zużyty akumulator ENERGO.


Katowice Boma; ul. Krakowska 158-160; 40-393 Katowice; tel. 032 256 84 85; fax. 032 352 04 57

Kraków Auto-Gum; ul. Dekerta 16; 30-703 Kraków; tel. 012 656 60 50; fax. 012 656 60 51

Kraków Auto-Gum; ul. Szwedzka 24; 30-324 Kraków; tel. 012 267 04 55; fax. 012 266 08 98

Kraków Auto-Gum; ul. Przewóz 38; 30-716 Kraków; tel. 012 650 77 70;

Kraków Auto-Gum; ul. Podgórska 32; 31-536 Kraków; tel. 012 431 00 32

Szczecin Stodoła; ul. Szeroka 4; 70-896 Pucice; tel./fax 091 461 66 01

Szczecin Stodoła; ul. Piwna 12; 70-754 Szczecin; tel. 091 460 80 52; fax. 091 461 66 01

Szczecin Stodoła; ul. 26 Kwietnia 81; 71-126 Szczecin; tel. 091 487 59 09KARTA GWARANCYJNA

Akumulator: .................... V .................... Ah ................... A

Numer katalogowy:

0

Kod producenta : .............................................................................Kod daty produkcji : .............................................................................

Dane adresowe Dystrybutora :

...................................... .................................................

(data sprzedaży) (pieczęć punktu sprzedaży

i podpis sprzedawcy)

Uwaga: Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu towaru.

Kartę Gwarancyjną należy wypełnić czytelnie długopisem lub piórem.

Wszelkie poprawki na Karcie Gwarancyjnej powodują utratę praw gwarancyjnych.W przypadku zniszczenia lub zagubienia Karty Gwarancyjnej nie wystawia się duplikatu.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna