Instytut biopolimerów I włÓkien chemicznych zakład certyfikacji wyrobów papierowychPobieranie 184.49 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar184.49 Kb.

KG/Q/2/00INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH


90 - 570 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 19/27


KRYTERIA GRUPOWE

DO OZNACZANIA

PAPIEROWYCH WYROBÓW HIGIENICZNYCH

ZNAKIEM JAKOŚCI „Q”
WYDANIE III

Łódź, listopad 2007 r


Egzemplarz nadzorowany - żadna część nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Kierownika Zakładu Certyfikacji Wyrobów Papierowych


INSTYTUT

BIOPOLIMERÓW I WŁOKIEN CHEMICZNYCH
ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH

Kryteria grupowe

do oznaczania wyrobów higienicznych

znakiem jakości „Q”


Symbol: KG/Q/2/00

Strona: 2

Liczba stron: 5

Wydanie: III


 1. Wstęp

1.1. Przedmiot kryteriów

Przedmiotem kryteriów są zasady kwalifikowania papierowych wyrobów higienicznych przez jednostki certyfikujące uczestniczące w krajowym systemie dobrowolnej oceny zgodności koordynowanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, przy certyfikacji uprawniającej do oznaczania papierowych wyrobów higienicznych znakiem jakości „Q”, zastrzeżonym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.


1.2. Zakres stosowania

Dokument jest stosowany przy certyfikacji papierowych wyrobów higienicznych sklasyfikowanych wg: • SWW-1829-41 /PKWiU 21.22.11-10 Papier toaletowy

 • SWW-1829-492 /PKWiU 21.22.11-35 Ręczniki papierowe

 • SWW-1829-493/PKWiU 21.22.11-50 Serwetki papierowe

 • SWW-1829-494/PKWiU 21.22.11-33.00 Chusteczki papierowe


2. Wymagania

Certyfikat na znak jakości „Q” i prawo oznaczania tym znakiem może uzyskać papierowy wyrób higieniczny spełniający wymagania niniejszych kryteriów.


2.1. Oznakowanie

Na opakowaniu jednostkowym powinny być umieszczone co najmniej następujące informacje: • nazwa handlowa i kod klasyfikacji wyrobu,

 • zawartość opakowania podana w zależności od wyrobu :

 • w ilościach sztuk,

 • dla papieru toaletowego i ręczników papierowych - w ilościach i wymiarach listków w zwoikach,

 • dla serwetek i chusteczek papierowych: format niezłożonej serwetki lub chusteczki.

 • nazwa i adres producenta i/lub dostawcy.


2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Właściwości mierzalne

Właściwości mierzalne papierowych wyrobów higienicznych zawierają następujące załączniki • załącznik 1: Właściwości mierzalne dla papieru toaletowego

 • załącznik 2: Właściwości mierzalne dla ręczników papierowych

 • załącznik 3: Właściwości mierzalne dla serwetek papierowych

 • załącznik 4: Właściwości mierzalne dla chusteczek papierowych
INSTYTUT

BIOPOLIMERÓW I WŁOKIEN CHEMICZNYCH
ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH

Kryteria grupowe

do oznaczania wyrobów higienicznych

znakiem jakości „Q”


Symbol: KG/Q/2/00

Strona: 3

Liczba stron: 5

Wydanie: III2.2.2. Właściwości niemierzalne

Właściwości niemierzalne dotyczą: • poziomu wzorniczego,

 • estetyki wykonania,

 • miękkości wytworu papierowego.

Ocenę właściwości niemierzalnych przeprowadza się organoleptycznie dla każdego rodzaju wyrobu z uwzględnieniem różnic we wzornictwie i kolorystyce poszczególnych wyrobów, przy czym oceny poziomu wzorniczego dokonuje się na podstawie opinii wydanej przez artystę plastyka lub laboratorium akredytowanego w zakresie wyrobów papierowych lub wzornictwa.
2.2.2.1. Poziom wzorniczy

O poziomie wzorniczym decydują: • właściwa forma,

 • kolorystyka,

 • rodzaj papieru lub bibułki tissue,

 • wzornictwo i kolorystyka wyrobu,

 • wzornictwo i kolorystyka opakowania.

.

2.2.2.2. Estetyka wykonania

Ocena poszczególnych elementów stanowiących o estetyce wykonania papierowego wyrobu higienicznego polega na przeanalizowaniu i wydaniu opinii o: • równomierności struktury papieru lub bibułki tissue,

 • równomierności wybarwień papieru lub bibułki tissue,

 • wykonaniu krepowania i gofrowania,

 • dokładności złożenia,

 • tulejce,

 • braku wad mechanicznych (zagnieceń, dziur, cętek, plamek itp),

 • opakowaniu (nadruku, dokładności połączeń, itp.)


2.2.2.3. Skala oceny

Stosowana skala oceny: • dla poziomu wzorniczego: dobry / niedobry

 • dla estetyki wykonania: wysoka / dobra / niska


2.3. Ocena łączna wyrobu

O wyniku zakwalifikowania wyrobu do oznaczania znakiem jakości „Q” decyduje ocena łączna właściwości badanych i ocenianych organoleptycznie oraz posiadanie atestu Państwowego Zakładu Higieny.

Właściwości mierzalne muszą posiadać wartości zgodne lub lepsze w stosunku do wartości wskaźników ujętych w Załącznikach 1, 2, 3 i 4.

Właściwości niemierzalne muszą posiadać ocenę: dla wzornictwa dobrą, dla estetyki wykonania, co najmniej dobrą.INSTYTUT

BIOPOLIMERÓW I WŁOKIEN CHEMICZNYCH
ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH

Kryteria grupowe

do oznaczania wyrobów higienicznych

znakiem jakości „Q”


Symbol: KG/Q/2/00

Strona: 4

Liczba stron: 5

Wydanie: III
3. Dokumentacja wniosku

Do wypełnionego wniosku o przyznanie certyfikatu dostawca powinien dołączyć: • dokumenty umożliwiające dokładną identyfikację wyrobu (np. kartę katalogową, dokumentację konstrukcyjną, rysunki, opisy i objaśnienia)

 • krótki opis procesu technologicznego (gdy wnioskodawcą jest producent wyrobu),

podanie warunków umowy dotyczącej zapewnienia jakości dostaw (gdy wnioskodawcą jest importer wyrobu),

 • kwestionariusz wstępnej oceny zakładu produkcyjnego (gdy wnioskodawcą jest producent wyrobu),

 • kwestionariusz wstępnej oceny importera (gdy wnioskodawcą jest importer wyrobu),

 • raport z badań wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz protokół pobrania próbek,

 • wzory każdego rodzaju wyrobu z uwzględnieniem wzornictwa.


4. Udzielenie certyfikatu

Jednostka certyfikująca przyzna certyfikat upoważniający do oznaczania wyrobu znakiem jakości „Q”, jeżeli: • wyrób spełnia wymagania niniejszych kryteriów,

 • dostawca posiada certyfikowany system jakości wg norm serii ISO 9000.

O prawo do oznaczania wyrobów znakiem jakości „Q” mogą ubiegać się dostawcy posiadający własny system jakości, pod warunkiem, że zobowiążą się w umowie do wdrożenia systemu zgodnego z normą serii ISO 9000 i wystąpienia o certyfikat na system jakości.
5. Nadzór nad posiadaczem znaku jakości „Q”

Jednostka certyfikująca, która nadała znak jakości „Q” sprawuje stały nadzór nad jego posiadaczem przeprowadzając okresowe sprawdzenia co najmniej raz w roku obejmujące: • ocenę wyników badań wykonanych przez akredytowane laboratorium

 • ocenę stabilności produkcji /importu wyrobu

Jeśli w ramach kontroli zostaną stwierdzone niezgodności z niniejszymi kryteriami, certyfikat może zostać zawieszony lub cofnięty.

W przypadku zamiaru wprowadzenia zmian dotyczących surowców, technologii lub wzornictwa, które mogą mieć wpływ na dotrzymanie niniejszych kryteriów, posiadacz certyfikatu przed wprowadzeniem planowanych zmian jest zobowiązany uzyskać zgodę jednostki, która nadała mu uprawnienia.


6. Koszty i opłaty

Koszty związane z realizacją procesu certyfikacji na znak jakości „Q” oraz nadzorem ponosi wnioskodawca, zgodnie z aktualnym cennikiem Zakładu Certyfikacji Wyrobów PapierowychINSTYTUT

BIOPOLIMERÓW I WŁOKIEN CHEMICZNYCH
ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH

Kryteria grupowe

do oznaczania wyrobów higienicznych

znakiem jakości „Q”


Symbol: KG/Q/2/00

Strona: 5

Liczba stron: 5

Wydanie: III
7. Odpowiedzialność posiadacza certyfikatu

Za wyrób oznakowany znakiem jakości „Q” odpowiada producent / importer.

Posiadanie certyfikatu nie powoduje przeniesienia całości lub części tej odpowiedzialności na jednostkę certyfikującą ani na PCBC.

Posiadacz znaku jakości „Q” jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w umowie o nadzorze certyfikatu.


8. Znakowanie wyrobów znakiem jakości „Q”

Znak jakości „Q” umieszczony w sposób trwały na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym powinien mieć formę graficzną określoną w umowie o nadzorze certyfikatu..


9. Załączniki

1. Załącznik Q-2/1 - Właściwości mierzalne dla papierów toaletowych

2. Załącznik Q-2/2 - Właściwości mierzalne dla ręczników papierowych

3. Załącznik Q-2/3 - Właściwości mierzalne dla serwetek papierowych


4. Załącznik Q-2/4 - Właściwości mierzalne dla chusteczek papierowych


Załącznik Q-2/1

Właściwości mierzalne dla papierów toaletowych1. Materiały

 1. bibułka tissue

 2. papier z makulatury odbarwianej lub z makulatury z papierów białych


2. Wykonanie

Zwoiki na tulejkach lub w podobnej formie.


3. Wymagania

Oznakowanie papierów toaletowych zgodne z wymaganiami zawartymi w punkcie 2.1. KG/Q/2/00
Właściwości

Jednostka miary

Wymagania

Sposób sprawdzania

1

2

3

4

Szerokość zwoika*

mm

wg informacji podanej przez producenta na opakowaniu

Średnica wewnętrzna tulei

mm

PN-65/P-50127

Ilość listków w zwoiku*

sztuki

przeliczenie

Długość listka*

mm

PN-65/P-50127

Gramatura

g/m2

30 ÷ 60

PN-ISO 536:1996

Wydłużenie w kierunku podłużnym przy zerwaniu (przy rozstawie uchwytów zrywarki 100 mm)

%


co najmniej 10PN-EN ISO 1924-2:1998Wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie, w kierunku podłużnym

Nm/g

co najmniej 4

PN-EN ISO 1924-2:1998Wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie po moczeniu w wodzie w czasie 1 minuty,

w kierunku podłużnymNm/g


co najmniej 0,4PN-EN ISO 1924-2:1998Powierzchnia

-

marszczona lub

gofrowana


PN-72/P-50126


Barwa

-

biała lub kolorowa

Trwałość wybarwień papieru lub bibułki tissue barwionej lub/i zadrukowanej

stopień

4

PN-EN 646:1998Trwałość wybarwień papieru lub bibułki tissue rozjaśnianej optycznie

stopień

4

PN-EN 648:1998


1

2

3

4

Perforacja

-

w całym zwoiku na odcinkach o długości listka

zmierzenie

Chłonność wody

krotność

nie mniej niż 10

PN-89/P-04781.12

Wady:


-

zanik perforacji na szerokości zwoika

--

-
-
-uszkodzenia mechaniczne, jak dziury, wydarcia, zgniecenia i naderwania

nierówności czół zwoików,

zawartość piasku i węgla,

zawartość nierozwłóknionej masy-

niedopuszczalne


PN-72/P-50126Dziurki
niedopuszczalne

PN-74/P-50161

* zgodnie z wymiarami podanymi na opakowaniu.

4. Pobieranie próbek do badań

Próbki do badań pobiera w sposób losowy zgodnie z PN-83/N-03010 pracownik akredytowanego laboratorium badawczego w obecności przedstawiciela wnioskodawcy. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Zakładu Certyfikacji upoważnia do ich pobrania komisję powołaną przez wnioskodawcę. Z pobrania próbek sporządza się protokół.

Do przeprowadzenia badań właściwości mierzalnych należy pobrać po 20 sztuk opakowań jednostkowych papieru toaletowego, wykonanego z tych samych materiałów, uwzględniając przy tym ewentualne różnice w kolorystyce, nadrukach i wykonaniu opakowań.

5. Normy przywołane

PN-EN 646:1998 Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością. Oznaczanie trwałości wybarwień papieru i tektury barwionych

PN-EN 648:1998 Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością. Oznaczanie trwałości wybarwień papieru i tektury rozjaśnianych optycznie

PN-ISO 536:1996 Papier i tektura - Oznaczanie gramatury

PN-EN ISO 1924-2:1998 Papier i tektura. Oznaczanie właściwości przy działaniu sił rozciągających. Badanie przy stałej prędkości rozciągania

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.

PN-72/P-50126 Papier, tektura i masy włókniste - Oględziny zewnętrzne

PN-65/P-50127 Produkty przemysłu papierniczego. Metody badań fizycznych. Sprawdzenie wymiarów i prostokątności

PN-74/P-50160 Produkty przemysłu papierniczego. Oznaczanie dziurkowatości

PN-89/P-04781.12 Wyroby opatrunkowe włókiennicze. Wyznaczanie chłonności wody

________________________________

. Załącznik Q-2/2


Właściwości mierzalne dla ręczników papierowych


1. Materiały

 1. bibułka tissue

 2. papier z makulatury biały lub kolorowy


2. Wykonanie

Zwoiki na tulejkach, pakiety składane
 1. Wymagania

Oznakowanie ręczników papierowych zgodne z wymaganiami zawartymi w punkcie

2.1. KG/Q/2/00Właściwości

Jednostka miary

Wymagania

Sposób sprawdzania

1

2

3

4

Szerokość zwoika*

mm

wg informacji podanej przez producenta na opakowaniu

PN-65/P-50127

Średnica wewnętrzna tulejki

mm

Ilość listków w zwoiku*

sztuki

przeliczenie

Długość listka*

mm

PN-65/P-50127

Gramatura

g/m2

30 ÷ 70

PN-ISO 536:1996

Wydłużenie w kierunku podłużnym przy zerwaniu (przy rozstawie uchwytów zrywarki 100 mm)

%

co najmniej

10

Wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie, w kierunku podłużnym

Nm/g

co najmniej

6


PN-EN ISO 1924-2:1998

Wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie po moczeniu w wodzie w czasie 1 minuty, w kierunku podłużnym

Nm/g

co najmniej

1,2

Powierzchnia

-

marszczona lub

gofrowanaBarwa

-

biała lub kolorowa

PN-72/P-50126


Trwałość wybarwień papieru lub bibułki tissue barwionej lub/i zadrukowanej

stopień

4

PN-EN 646:1998

Trwałość wybarwień papieru lub bibułki tissue rozjaśnianej optycznie

stopień

4

PN-EN 648:1998

strona 1 z 2


1

2

3

4

Perforacja

-

w całym zwoiku na odcinkach o długości listka

zmierzenie

Chłonność wody

krotność

nie mniej niż 10

PN-89/P-04781.12

Wady:

 • zanik perforacji na szerokości zwoika

-


 • uszkodzenia mechaniczne, jak dziury, wydarcia, zgniecenia i naderwania

 • nierówności czół zwoików,

 • zawartość piasku i węgla,

-

niedopuszczalne

PN-72/P-50126

* zgodnie z wymiarami podanymi na opakowaniu.
4. Pobieranie próbek do badań

Próbki do badań pobiera w sposób losowy zgodnie z PN-83/N-03010 pracownik akredytowanego laboratorium badawczego w obecności przedstawiciela wnioskodawcy. W uzasadnionych przypadkach. Kierownik Zakładu Certyfikacji upoważnia do ich pobrania komisję powołaną przez wnioskodawcę. Z pobrania próbek sporządza się protokół.

Do przeprowadzenia badań właściwości mierzalnych należy pobrać po 5 opakowań zbiorczych ręczników, wykonanych z tych samych materiałów, uwzględniając przy tym ewentualne różnice w kolorystyce, nadrukach i wykonaniu opakowań.
5. Normy przywołane

PN-EN 646:1998 Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością. Oznaczanie trwałości wybarwień papieru i tektury barwionych

PN-EN 648:1998 Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością. Oznaczanie trwałości wybarwień papieru i tektury rozjaśnianych optycznie

PN-ISO 536:1996 Papier i tektura - Oznaczanie gramatury

PN-EN ISO 1924-2:1998 Papier i tektura. Oznaczanie właściwości przy działaniu sił rozciągających. Badanie przy stałej prędkości rozciągania

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.

PN-72/P-50126 Papier, tektura i masy włókniste - Oględziny zewnętrzne

PN-65/P-50127 Produkty przemysłu papierniczego. Metody badań fizycznych. Sprawdzenie wymiarów i prostokątności

PN-89/P-04781.12 Wyroby opatrunkowe włókiennicze. Wyznaczanie chłonności wody
_____________________________

strona 2 z 2Załącznik Q-2/3

Właściwości mierzalne dla serwetek papierowych


1. Materiały

Bibułka tissue.


2. Wykonanie

Serwetki powinny być wykonane w kształcie umożliwiającym odpowiednie złożenie i użytkowanie.


3. Nadruki

Na serwetkach mogą znajdować się nadruki.


4. Wymagania

Oznakowanie serwetek papierowych zgodne z wymaganiami zawartymi w punkcie

2.1. KG/Q/2/00

Właściwości

Jednostka miary

Wymagania

Sposób sprawdzania

1

2

3

4

Liczba warstw

-

co najmniej 2

przeliczenie

Gramatura

g/m2

co najmniej 30

PN-ISO 536:1996

Wymiary

mm

zgodne z podanymi na opakowaniu

PN-65/P-50127Dopuszczalne odchyłki wymiarów *

mm

± 5
Powierzchnia

-

gładka lub wytłaczana
Barwa

-

biała lub kolorowa pastelowa lub w żywym odcieniu

PN-72/P-50126

Nadruki
czyste i wyraźne lub bez nadruków
Trwałość wybarwień papieru lub bibułki tissue barwionej lub/i zadrukowanej

stopień


4

PN-EN 646:1998

Trwałość wybarwień papieru lub bibułki tissue rozjaśnianej optycznie

stopień


4

PN-EN 648:1998

Chłonność wody

krotność

nie mniej niż 9

PN-89/P-04781.12

Wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie,

 • w kierunku poprzecznym

Nm/g

co najmniej 2


PN-EN ISO 1924-2:1998

Wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie po moczeniu w wodzie w czasie 1 minuty,

 • w kierunku poprzecznym

Nm/g


co najmniej 0,4PN-EN ISO 1924-2:1998

Wykończenie brzegów

-

równo obcięte, bez postrzępień

PN-72/P-50126

strona 1 z 2
1

2

3

4

Wady:

 • rozwarstwianie się brzegów

-


 • plamy, zabrudzenia oraz nierówności obcięcia, dziury, wydarcia, naderwania brzegów, zacieki, ślady pleśni

-

niedopuszczalne

PN-72/P-50126

* W jednym opakowaniu jednostkowym nie mogą znajdować się serwetki o różnych wymiarach


5. Pobieranie próbek do badań

Próbki do badań pobiera w sposób losowy zgodnie z PN-83/N-03010 pracownik akredytowanego laboratorium badawczego w obecności przedstawiciela wnioskodawcy. W uzasadnionych przypadkach. Kierownik Zakładu Certyfikacji upoważnia do ich pobrania komisję powołaną przez wnioskodawcę. Z pobrania próbek sporządza się protokół.

Do przeprowadzenia badań właściwości mierzalnych należy pobrać po 20 sztuk opakowań jednostkowych serwetek o tych samych wymiarach, wykonanych z tych samych materiałów, uwzględniając przy tym ewentualne różnice w kolorystyce, nadrukach i wykonaniu opakowań.
6. Normy przywołane

PN-EN 646:1998 Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością. Oznaczanie trwałości wybarwień papieru i tektury barwionych

PN-EN 648:1998 Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością. Oznaczanie trwałości wybarwień papieru i tektury rozjaśnianych optycznie

PN-ISO 536:1996 Papier i tektura - Oznaczanie gramatury

PN-EN ISO 1924-2:1998 Papier i tektura. Oznaczanie właściwości przy działaniu sił rozciągających. Badanie przy stałej prędkości rozciągania

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.

PN-72/P-50126 Papier, tektura i masy włókniste - Oględziny zewnętrzne

PN-65/P-50127 Produkty przemysłu papierniczego. Metody badań fizycznych. Sprawdzenie wymiarów i prostokątności

PN-89/P-04781.12 Wyroby opatrunkowe włókiennicze. Wyznaczanie chłonności wody
___________________________________

strona 2 z 2


Załącznik Q-2/4

Właściwości mierzalne dla chusteczek papierowych


1. Materiały

Bibułka tissue


2. Wykonanie

Chusteczki powinny być wykonane w kształcie umożliwiającym odpowiednie złożenie i użytkowanie. 1. Wymagania

Oznakowanie chusteczek papierowych zgodne z wymaganiami zawartymi w punkcie

2.1. KG/Q/2/00Właściwości

Jednostka miary
Sposób sprawdzania

1

2

3

4

Liczba warstw

-

co najmniej 2

przeliczenie

Gramatura

g/m2

nie mniej niż 28

PN-ISO 536:1996

Wymiary

mm

zgodne z podanymi na opakowaniu

PN-65/P-50127Dopuszczalne odchyłki wymiarów *

mm

± 5
Powierzchnia

-

gładka lub wytłaczana

PN-72/P-50126

Barwa

-

biała lub inna jasna
Trwałość wybarwień papieru lub bibułki tissue barwionej lub/i zadrukowanej

stopień

4

PN-EN 646:1998Trwałość wybarwień papieru lub bibułki tissue rozjaśnianej optycznie

stopień

4

PN-EN 648:1998Chłonność wody

krotność

nie mniej niż 9

PN-89/P-04781.12

Wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie,

 • w kierunku poprzecznym

Nm/g

co najmniej 1,5


PN-EN ISO 1924-2:1998

Wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie po moczeniu w wodzie w czasie 1 minuty,

 • w kierunku poprzecznym

Nm/g


co najmniej 0,4


PN-EN ISO 1924-2:1998Wykończenie brzegów
równo obcięte, bez postrzępień

PN-72/P-50126

Wady:

 • rozwarstwianie się brzegów

-

niedopuszczalne

organoleptycznie
 • plamy, zabrudzenia oraz nierówności obcięcia, dziury, wydarcia, naderwania brzegów, zacieki, ślady pleśni

-

niedopuszczalne

PN-72/P-50126

* W jednym opakowaniu jednostkowym nie mogą znajdować się chusteczki o różnych wymiarach

strona 1 z 2


4. Pobieranie próbek do badań

Próbki do badań pobiera w sposób losowy zgodnie z PN-83/N-03010 pracownik akredytowanego laboratorium badawczego w obecności przedstawiciela wnioskodawcy. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Zakładu Certyfikacji upoważnia do ich pobrania komisję powołaną przez wnioskodawcę. Z pobrania próbek sporządza się protokół.

Do przeprowadzenia badań właściwości mierzalnych należy pobrać po 20 sztuk opakowań jednostkowych chusteczek tego samego typu, wykonanych z tych samych materiałów, uwzględniając przy tym ewentualne różnice w kolorystyce, nadrukach i wykonaniu opakowań.

5. Normy przywołane

PN-EN 646:1998 Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością. Oznaczanie trwałości wybarwień papieru i tektury barwionych

PN-EN 648:1998 Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością. Oznaczanie trwałości wybarwień papieru i tektury rozjaśnianych optycznie

PN-ISO 536:1996 Papier i tektura - Oznaczanie gramatury

PN-EN ISO 1924-2:1998 Papier i tektura. Oznaczanie właściwości przy działaniu sił rozciągających. Badanie przy stałej prędkości rozciągania

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.

PN-72/P-50126 Papier, tektura i masy włókniste - Oględziny zewnętrzne

PN-65/P-50127 Produkty przemysłu papierniczego. Metody badań fizycznych. Sprawdzenie wymiarów i prostokątności

PN-89/P-04781.12 Wyroby opatrunkowe włókiennicze. Wyznaczanie chłonności wody
_______________________________

strona 2 z 2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna