Instytut biopolimerów I włÓkien chemicznychPobieranie 54.41 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar54.41 Kb.

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH

ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel.

sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.plZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH

tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

INFORMACJA

O CERTYFIKACJI OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY

DO TRANSPORTU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

(znak UN)

Wydanie VIII

Łódź, 02.04.20121. PODSTAWY PRAWNE

Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierowych Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji jako jednostka certyfikująca wyroby papierowe, w tym opakowania i materiały opakowaniowe, (certyfikat akredytacji nr AC 062). Na mocy Zarządzenia Ministra Gospodarki z dn.15 marca 2012 w sprawie upoważnienia Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań wykonanych z papieru i tektury, używanych do towarów niebezpiecznych zaliczonych do klasy: 1 – 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9.

Podstawą tej certyfikacji są:

ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957r, ratyfikowana przez Polskę w 1975r. (Dz.U. 1975 nr 35, poz. 189).

ADN – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN),zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r., ratyfikowana przez Polskę w 2010 r.(Dz. U. 2010. nr 235, poz.1537)

RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, który stanowi aneks I do Przepisów Ujednoliconych o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM) będących załącznikiem B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dn.09.05.1980. Konwencja została ratyfikowana przez Polskę ustawą z dn.18.10.1984 (Dz.U. 1985 nr 34 poz.15).

IMGD-Code – przepisy dotyczące transportu morskiego materiałów niebezpiecznych ustanowione przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) obowiązujące we wszystkich krajach należących do tej organizacji.

IATA-DGR – przepisy dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym, ustanowione przez Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu Lotniczego, obowiązują we wszystkich krajach należących do tej organizacji.

Jako materiały niebezpieczne uznaje się substancje, które ze względu na właściwości fizykochemiczne lub biologiczne mogą w czasie przewozu, składowania lub przeładunku spowodować śmierć, utratę zdrowia, uszkodzenie ciała, zniszczenie lub uszkodzenie dóbr materialnych albo skażenie środowiska.

Materiały te podzielono według ich właściwości na następujące klasy:

klasa 1 - materiały i przedmioty wybuchowe,

klasa 2 – gazy,

klasa 3 - materiały ciekłe zapalne,

klasa 4.1 - materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone,

klasa 4.2 - materiały samozapalne,

klasa 4.3 - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,

klasa 5.1 - materiały utleniające, podtrzymujące palenie,

klasa 5.2 - nadtlenki organiczne,

klasa 6.1 - materiały trujące,

klasa 6.2 - materiały zakaźne,

klasa 7 - materiały promieniotwórcze,

klasa 8 - materiały żrące,

klasa 9 - różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

W zależności od stopnia zagrożenia wszystkie materiały niebezpieczne podzielono dodatkowo na trzy grupy:


 • I grupa pakowania – materiały stwarzające duże zagrożenie,

 • II grupa pakowania – materiały stwarzające średnie zagrożenie,

 • III grupa pakowania – materiały stwarzające małe zagrożenie.

Wymienionym grupom pakowania odpowiadają stosowne litery umieszczane na opakowaniu:

 • X – opakowanie przeznaczone do materiałów I, II i III grupy pakowania,

 • Y - opakowanie przeznaczone do materiałów II i III grupy pakowania,

 • Z - opakowanie przeznaczone do materiałów III grupy pakowania.

Przynależność opakowania do danej grupy determinuje wymagane wartość parametrów badanego opakowania.

Uprawnienia Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych dotyczą wyłącznie certyfikacji opakowań wytwarzanych z papieru i tektury ale nie obejmują opakowań do materiałów promieniotwórczych (klasa 7) ocenianych przez Państwową Agencję Atomistyki, opakowań przeznaczonych do gazów (klasa 2) ocenianych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz opakowań do materiałów klasy 6.2 obejmującej materiały zakaźne.

Certyfikacja wyrobów prowadzona jest według Programu Certyfikacji Nr PC-1/UN „Opakowania do transportu materiałów niebezpiecznych” spełniającego wymagania systemu certyfikacji 5 wg Przewodnika PKN-ISO Guide 67:2007, którego podstawowymi cechami są:


 • ocena systemu jakości dostawcy

 • nadzór w okresie ważności certyfikatu, obejmujący okresowe kontrole systemu jakości dostawcy oraz badania wyrobów pobranych u dostawcy i/lub w handlu.

Posiadanie certyfikatu nie zwalnia dostawcy z odpowiedzialności za wyrób, ani nie powoduje przeniesienia części tej odpowiedzialności na Jednostkę Certyfikującą.
2. PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI OPAKOWAŃ DO MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Zgłoszenie opakowania do certyfikacji dokonuje się poprzez złożenie wniosku o

certyfikację (druk w załączeniu).

Do wniosku powinny być dołączone: • jednoznaczna identyfikacja wyrobu (dokumentacja techniczna lub odpowiednia norma) wraz z ogólnym opisem (należy podać jego krótką charakterystykę określającą: materiał, z którego wykonano opakowanie, podstawowe wymiary, pojemność lub ładowność i opis konstrukcji),

 • wypełniony kwestionariusz informacji o zakładzie produkcyjnym lub kwestionariusz informacji o importerze (druki w załączeniu),

 • sprawozdanie z badań laboratoryjnych, wykonanych w akredytowanym laboratorium badawczym lub zlecenie wykonania badań potwierdzone przez to laboratorium.

Badania dla celów certyfikacji Zleceniodawca jest zobowiązany wykonać na własny koszt.

Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji Zakład Certyfikacji rejestruje wniosek, a Zleceniodawca otrzymuje pisemne potwierdzenie.

Następnie Zakład Certyfikacji przeprowadza ocenę zapewnienia stabilnej produkcji / importu Zleceniodawcy w następujący sposób:


 • jeżeli Zleceniodawca ma certyfikowany system jakości, to jednostka certyfikująca, po upewnieniu się o ważności certyfikatu jakości, rezygnuje z przeprowadzenia auditu systemu jakości,

 • gdy zakres certyfikatu systemu jakości nie jest zgodny z przedmiotowym zakresem certyfikacji, lub certyfikat utracił swą ważność, lub Zleceniodawca deklaruje, że stosuje system jakości zgodny z normą ISO 9001, lecz nie posiada odpowiedniego certyfikatu, Zakład Certyfikacji przeprowadza audit tego systemu.

 • gdy Zleceniodawca nie stosuje systemu jakości, Zakład Certyfikacji przeprowadza kontrolę warunków techniczno - organizacyjnych stabilności produkcji/importu.

Na podstawie oceny dokumentacji, wyników badań oraz wyników oceny zapewnienia stabilnej produkcji / importu, Kierownik Zakładu Certyfikacji podejmuje decyzję o przyznaniu lub o odmowie przyznania certyfikatu. Jeżeli wyniki oceny budzą jakiekolwiek wątpliwości, dokumentacja poddawana jest ocenie przez Komitet Techniczny i na podstawie wydanego orzeczenia podejmowana jest decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania certyfikatu

Po podjęciu decyzji o przyznaniu certyfikatu Jednostka Certyfikująca i Zleceniodawca zawierają umowę określającą prawa i obowiązki obu stron, a w szczególności: • zasady posługiwania się certyfikatem,

 • nadzór jednostki certyfikującej nad wypełnianiem przez posiadacza certyfikatu określonych obowiązków,

 • częstotliwość kontroli i badań laboratoryjnych wyrobu w trakcie nadzoru,

 • obowiązek informowania posiadacza certyfikatu przez jednostkę certyfikującą o zmianach w procesie certyfikacji,

 • obowiązek informowania jednostki certyfikującej przez posiadacza certyfikatu o wszelkich zmianach dotyczących wyrobu, procesu produkcji lub organizacji systemu kontroli jakości,

 • opłat za certyfikację i przeprowadzane kontrole w trakcie nadzoru,

 • zasad zawieszania i cofania certyfikatu.

Po podpisaniu umowy i dokonaniu opłaty za certyfikację, certyfikat zostaje przekazany Zleceniodawcy.

Certyfikat wydawany jest na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia do 3 lat.3. PRZERWANIE PROCESU CERTYFIKACJI


Przerwanie procesu certyfikacji wyrobu może nastąpić, jeżeli:

 • Zleceniodawca nie nadeśle w określonym przez jednostkę certyfikującą terminie uzupełniających dokumentów i/lub informacji,

 • Zleceniodawca ubiegający się o certyfikat wystąpi z wnioskiem o przerwanie procesu certyfikacji.


4. ROZSZERZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

Posiadacz certyfikatu może złożyć wniosek o rozszerzenie zakresu certyfikatu o rodzaje lub odmiany certyfikowanego wyrobu, jeżeli nie różnią się one znacząco i spełniają wszystkie wymagania przypisane dla wyrobu posiadającego certyfikat.

Zleceniodawca składa do jednostki certyfikującej odpowiedni wniosek oraz:


 • dokumentację techniczną wskazującą istotę różnic,

 • opis różnic w stosunku do wyrobu posiadającego certyfikat.

Rozszerzenie zakresu certyfikatu może nastąpić po przeprowadzeniu przez Zakład Certyfikacji uproszczonej procedury certyfikacji, określonej każdorazowo przez Kierownika Zakładu Certyfikacji. Rozszerzenie ma formę certyfikatu na wyrób podstawowy, z takim samym terminem ważności.

Przedłużenie ważności certyfikatu może nastąpić na wniosek posiadacza certyfikatu na podstawie: • złożonego wniosku,

 • pozytywnych wyników badań,

 • kontroli przeprowadzanych w ramach nadzoru,

 • przeprowadzenia pełnego procesu certyfikacji.

Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu powinien być złożony w Zakładzie Certyfikacji na dwa miesiące przed upływem terminu ważności. Przy przedłużeniu ważności certyfikatu dostawca otrzymuje kolejne wydanie certyfikatu.

Gdy kontrola prawidłowości stosowania certyfikatu wykaże, że system jakości funkcjonuje prawidłowo, regularnie prowadzone są badania jakości wyrobów przez producenta lub importera oraz dokumentowane są wyniki tych badań, a także prowadzony jest rejestr reklamacji, kierownik zespołu kontrolującego może wnioskować o przedłużenie certyfikatu bez konieczności przeprowadzenia badań w uprawnionym laboratorium. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Zakładu Certyfikacji.


5. PRZENIESIENIE PRAW WŁASNOŚCI DO CERTYFIKATU

W przypadku zmiany statusu prawnego posiadacza certyfikatu, może nastąpić przeniesienie praw własności na podstawie: • złożonego wniosku,

 • pozytywnych wyników badań,

 • udokumentowania zmiany statusu prawnego dostawcy,

 • przeprowadzenia pełnego lub uproszczonego procesu certyfikacji.

Zakres procesu certyfikacji określa każdorazowo Kierownik Zakładu Certyfikacji. Przeniesienie praw własności ma formę certyfikatu z takim samym terminem ważności.
6. NADZÓR NAD CERTYFIKATEM

Jednostka certyfikująca sprawuje stały nadzór nad wydanym przez siebie certyfikatem w okresie jego ważności, polegający na: • kontroli warunków prowadzenia stabilnej produkcji / importu,

 • ocenie badań próbek wyrobu przeprowadzonych w uprawnionych laboratoriach, jeżeli nastąpiła zmiana w technologii wytwarzania,

 • kontroli i ocenie prawidłowości stosowania certyfikatu,

 • nadzorze nad sposobem wykorzystania certyfikatu przez producenta lub importera.

Ocena warunków prowadzenia stabilnej produkcji / importu przeprowadzana jest raz w roku. W uzasadnionych przypadkach - potrzeba sprawdzenia działań korygujących lub złożenia reklamacji na jakość certyfikowanych opakowań - ocena może być przeprowadzana częściej. Koszty oceny pokrywa Zleceniodawca. W czasie kontroli sprawdza się min.:

 • wykorzystywanie certyfikatu zgodnie z przeznaczeniem,

 • wykonanie zaleceń z poprzednich kontroli,

 • zgodność konstrukcji opakowania, materiałów i technologii z dokumentacją zgłoszoną do certyfikacji,

 • stosowanie systemu zapewnienia stabilnej produkcji,

 • dokumentacja reklamacji oraz ich przyczyny.

W czasie kontroli pobierane są próbki do badań laboratoryjnych tylko w tych przypadkach gdy nastąpiła zmiana w technologii produkcji, natomiast jeżeli kontrola wykaże, że system jakości funkcjonuje prawidłowo, regularnie prowadzone są badania jakości wyrobów przez producenta lub importera oraz dokumentowane są wyniki tych badań, a także prowadzony jest rejestr reklamacji, kierownik zespołu kontrolującego może wnioskować o przedłużenie certyfikatu bez konieczności przeprowadzenia badań w uprawnionym laboratorium. Wniosek kierownika zespołu kontrolującego może być podstawą przedłużenia ważności certyfikatu na następny rok.

Na podstawie wyników oceny prowadzonej w ramach nadzoru Kierownik Zakładu Certyfikacji podejmuje decyzję dotyczącą: • dalszego posługiwania się certyfikatem lub przedłużenia jego ważności,

 • zawieszenia certyfikatu do czasu wprowadzenia skutecznych działań korygujących,

 • cofnięcia certyfikatu i/ lub działań prawnych.


7. ZAWIESZANIE I COFANIE CERTYFIKATU

Certyfikat może być zawieszony na czas określony, lecz nie dłuższy niż 6 miesięcy, w następujących przypadkach: • stwierdzenia, że opakowanie nie spełnia wymagań bezpieczeństwa,

 • negatywnych wyników badań wyrobu lub kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru,

 • uniemożliwienia jednostce certyfikującej przeprowadzenia badań lub kontroli,

 • nie wywiązywania się posiadacza certyfikatu z zawartej umowy,

 • złożenia wniosku przez posiadacza certyfikatu.

Kierownik Zakładu Certyfikacji wydaje na piśmie decyzję o zawieszeniu certyfikatu z podaniem warunków, po spełnieniu których certyfikat zostanie przywrócony. Po ustalonym okresie jednostka certyfikująca sprawdza, czy zostały spełnione warunki niezbędne do przywrócenia certyfikatu.

Certyfikat może być cofnięty w przypadku: • niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przez jednostką certyfikującą przy zawieszeniu certyfikatu,

 • rezygnacji z certyfikatu przez posiadacza certyfikatu,

 • gdy wyrób nie spełnia wymagań potwierdzonych certyfikatem.

Decyzję w sprawie cofnięcia certyfikatu podejmuje Kierownik Zakładu Certyfikacji i przekazuje Posiadaczowi Certyfikatu na piśmie wraz z uzasadnieniem.

W przypadku ponownego ubiegania się o certyfikat po jego cofnięciu, jednostka certyfikująca przeprowadza ponownie pełny proces certyfikacji.


8. ODWOŁANIA

Wnioskodawca ma prawo odwołać się od decyzji nie przyznania certyfikatu, zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu, a także w innych sprawach związanych z procedurą certyfikacji do Dyrektora Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych za pośrednictwem Zakładu Certyfikacji, zgodnie z procedurą PC-6 Rozpatrywanie odwołań, reklamacji i spraw spornych.


9. OPŁATY

Opłaty za certyfikację zawarte są w cenniku Zakładu Certyfikacji (w załączeniu). Opłaty pobierane są po zakończeniu procesu certyfikacji, ale przed wydaniem certyfikatu.

Cennik nie obejmuje kosztów badań laboratoryjnych. Opłaty za badania laboratoryjne do celów certyfikacji, jak również opłaty za badania w ramach nadzoru rozliczane są przez wykonujące je uprawnione laboratorium.

Koszty delegacji służbowych związanych z przeprowadzeniem certyfikacji rozliczane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


10. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wykaz laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań opakowań do towarów niebezpiecznych w zakresie uprawnień Zakładu Certyfikacji Wyrobów Papierowych IBWCh.

 2. Cennik Zakładu Certyfikacji Wyrobów Papierowych

 3. Wniosek o certyfikację opakowań na znak UN

 4. Kwestionariusz informacji o zakładzie produkcyjnym

 5. Kwestionariusz informacji o importerze
Załącznik 1
Wykaz laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań opakowań do towarów niebezpiecznych w zakresie uprawnień Zakładu Certyfikacji Wyrobów Papierowych IBWCh.


Lp.

Nazwa i dane teleadresowe laboratorium

1.

Laboratorium Jakości Papieru Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych

ul.. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź

tel.: 042 638 03 50, fax: 042 636 88 23 e-mail: elabaranek@ibwch.lodz.pl

Kierownik Laboratorium - dr inż. Elżbieta Baranek2.

COBRO – Instytut Badawczy Opakowań,

ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa

tel. +22 842 20 11, fax +22 842 23 03

Kierownik Laboratorium – mgr inż. Jacek Banasiak


Załącznik KJ-8/4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna