Instytut chemicznej przeróbki węglaPobieranie 146.88 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar146.88 Kb.

W
INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA
ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze

tel.: 032-271-00-41 | fax.: 032-271-08-09
e-mail: office@ichpw.zabrze.pl | internet: www.ichpw.zabrze.pl


D-12

Stan 01/08


INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA
ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze


SPRAWOZDANIE

z wykonania pracy pt.:

Analiza stanu techniki w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik
dla branży koksowniczej


Etap II

………………………...

podpis i pieczęć dyrektoraSfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pochodzących z opłat rejestracyjnych na zamówienie Ministra Środowiska
Zabrze, czerwiec 2008 r.


Zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Termin rozpoczęcia projektu: 01.01.08


Termin zakończenia projektu: 30.11.08
Nr tematu w IChPW: 5.50/08
Nr umowy: 2/BAT/2008

TEMAT: ANALIZA STANU TECHNIKI W ZAKRESIE NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DLA BRANŻY KOKSOWNICZEJ

Kierownik tematu: mgr inż. Bogumiła Latkowska
Konsultant: dr inż. Aleksander Sobolewski

Rozdzielnik: • Ministerstwo Środowiska 2 egz.

 • ICHPW 2 egz.

w tym:

 • DUF 1 egz.

 • CIT 1 egz.


60/2008

nr ewidencyjny IChPWIlość stron: 16…
Ilość tablic: 10

Ilość rysunków: -………………..

podpis


Autorzy:


 1. mgr inż. Bogumiła Latkowska

 2. mgr inż. Radosław Lajnert

 3. mgr inż. Michał Rejdak


SPIS TREŚCI


1 PODSTAWA OPRACOWANIA 5

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 5

3 ZAKRES OPRACOWANIA 5

4 CEL OPRACOWANIA 5

5 WPROWADZENIE 5

6 METODYKA PRACY 6

7 Karty Informacyjne 7

1PODSTAWA OPRACOWANIA


Podstawą opracowania jest umowa dwustronna nr 2/BAT/2008 zawarta pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla. Zgodnie z umową niniejsze opracowanie stanowi Etap II pracy wykonany w okresie od 01.04.08 do 30.06.08.

2PRZEDMIOT OPRACOWANIA


Przedmiotem opracowania jest przegląd stanu techniki w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik dla branży koksowniczej.

3ZAKRES OPRACOWANIA


Zakres opracowania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wykonanie przeglądów literaturowych: bazy Elsevier Journals, Sprinter Journals (Biblioteka Wirtualnej Nauki), czasopism krajowych i zagranicznych, publikacji konferencyjnych, seminaryjnych krajowych i zagranicznych.

 2. Informację zbiorczą dla Zamawiającego w postaci zestawu Kart informacyjnych przedstawiających opisy wdrożonych nowych technik koksowniczych ograniczających emisję zanieczyszczeń z produkcji koksu.

4CEL OPRACOWANIA


Celem opracowania jest bieżące śledzenie postępu techniczno-technologicznego w branży koksowniczej w zakresie wdrożeń nowych rozwiązań.

5WPROWADZENIE


Zakłady koksownicze, w myśl Ustawy “Prawo ochrony środowiska”, zobligowane są do prowadzenia produkcji przy zastosowaniu “najlepszej dostępnej techniki” (Best Available Techniques) zwanej potocznie BAT.

Dla krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej w 2000 r został przygotowany dokument referencyjny BAT dla obszaru hutnictwa żelaza i stali - “Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel” tzw. BREF. Dokument ten, opracowany przez Joint Research Centre - Institute for Prospective Technological Studies w Sewilli, jest zestawem opisów rozwiązań technologicznych zalecanych dla branży hutniczej zawierających także informacje dotyczące branży koksowniczej.

Na zlecenie Ministerstwa Środowiska w 2004 r, został opracowany, przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Przewodnik Metodyczny pt.: „Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży koksowniczej”. Dokument ten będący rezultatem wymiany informacji prowadzonej za pośrednictwem Technicznej Grupy Roboczej d/s przemysłu koksowniczego, którego przeznaczeniem jest pomoc merytoryczna i wsparcie zarówno dla operatorów instalacji produkujących koks, jak i dla organów władz administracyjnych w procesie uzgadniania warunków i wydawania Pozwoleń Zintegrowanych.

Zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (art. 206 ust.1), Minister właściwy do spraw środowiska gromadzi informacje o najlepszych dostępnych technikach w poszczególnych dziedzinach przemysłu. Dokument niniejszy jest kolejną pracą studialną informującą o ewaluacji rozwiązań technicznych już aplikowanych bądź gotowych do aplikacji w branży koksowniczej za lata 2007/2008. Praca jest realizowana etapowo, niniejsze sprawozdanie zgodnie z umową jest I etapem pracy i przedstawione zostanie Zamawiającemu w sprawozdaniu kwartalnym.


6METODYKA PRACY


Metodyka wykonania pracy jest następująca:

 • dokonanie przeglądu dostępnych informacji w zakresie nowych technik stosowanych przy produkcji koksu dążących do zapobiegania i kontroli emisji zanieczyszczeń powstających w wyniku aktywności gospodarczej,

 • analiza zebranych danych informacyjnych,

 • opracowanie dokumentu zbiorczego będącego zestawieniem kart informacyjnych dotyczących nowych technik wdrożonych lub przygotowanych do aplikacji w branży koksowniczej.

Zawartość karty informacyjnej:

 • obszar merytoryczny z odniesieniem do rozwiązania podanego w dokumentach:

 1. “Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel” tzw. BREF (jeżeli dana technika w ww. dokumencie jest rozważana jako PI (Process Integrated measures) lub EP (End of Pipe techniques)

 2. „Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży koksowniczej” (jeżeli dana technika w ww. dokumencie jest rozważana jako sposób zapobiegania i/lub ograniczania oddziaływania instalacji na środowisko - rozdział 6 lub została zamieszczona w światowych trendach rozwoju technik ograniczania emisji w produkcji koksu – rozdział 8)

 • Nazwa rozwiązania technologicznego wraz z wypunktowaniem nowości

 • Miejsce wdrożenia

 • Efekty wdrożenia (ekologiczne, ekonomiczne)

 • Koszty wdrożenia (jeżeli są dostępne)

 • Źródło informacji (konferencja, literatura itp.- autor, tytuł, ścieżka dostępu)

 • Słowa kluczowe

 • Uwagi

7Karty Informacyjne


W załączeniu przedstawiono 10 kart informacyjnych wraz z kserokopią dostępnego, opublikowanego materiału źródłowego.
KARTA INFORMACYJNA

Analiza stanu techniki w zakresie

Najlepszych Dostępnych Technik - BAT dla branży koksowniczej


Obszar merytoryczny

Nr wg BREF Sewilla 2000

(PI lub EP tytuł)Nr wg NDT-BAT
(monografia ICHPW)

PI. 2

6.4.4 Konserwacja pieców koksowniczych

Nazwa rozwiązania technologicznego

Renowacja posadzki komory grzewczej baterii.

Opis rozwiązania

wypunktowanie nowościPrzedstawiono sposób przeprowadzenia gorącego remontu posadzki komory grzewczej baterii opalanej gazem mieszanym. Proces składał się głównie z:

 • schłodzenia ścian remontowanej komory do poziomu 900 – 950ºC w kanałach grzewczych,

 • zabezpieczenia gorących ścian grzewczych warstwą włókna ceramicznego oraz warstwą waty termoizolacyjnej,

 • przemurowania posadzki,

 • rozgrzania odbudowanego obszaru,

 • wprowadzenia wyremontowanych komór do normalnej eksploatacji.
 • utrzymywanie bardzo wysokich temperatur w obszarze remontowym,

 • wymiana posadzki na całej długości komory koksowniczej,

 • praca murarzy w tunelu izolującym od gorących ścian komory koksowniczej.

Miejsce wdrożenia

Koksownia w Ruukki Raahe Steel - Finlandia.

Efekty wdrożenia

Przedłużenie żywotności baterii koksowniczej.

Koszty wdrożenia

Brak informacji.

Źródło informacjiJarmo Naula,

Repair of oven sole,

67th European Coke Committee Meeting Cardiff (UK), 4-5 October, 2007Słowa kluczowe

Bateria koksownicza, remont gorący, posadzka, włókno ceramiczne.

Uwagi

Data 21.04.2008

Opracował:
…………………………………………………..

mgr inż. Radosław Lajnert

KARTA INFORMACYJNA

Analiza stanu techniki w zakresie

Najlepszych Dostępnych Technik - BAT dla branży koksowniczej


Obszar merytoryczny

Nr wg BREF Sewilla 2000

(PI lub EP tytuł)Nr wg NDT-BAT
(monografia ICHPW)
6.4.2 Równomierna praca baterii koksowniczej

Nazwa rozwiązania technologicznego

Monitoring stanu technicznego baterii koksowniczej.

Opis rozwiązania

wypunktowanie nowościPrzedstawiono zintegrowany system monitoringu IMIS składający się m.in. z następujących modułów:

 • plan remontów,

 • wyniki pomiarów temperatur w kanałach kontrolnych i wzdłuż ścian grzewczych,

 • wyniki inspekcji stanu technicznego systemu dolnego opalania baterii,

 • wyniki inspekcji stanu technicznego, okotwiczenia i uzbrojenia baterii,

 • stan techniczny kanałów grzewczych,

 • stan techniczny ścian komór koksowniczych. • rozszerzona struktura systemu podpowiada sposoby rozwiązania konkretnych problemów.
Miejsce wdrożenia

Koksownia ArcelorMittal Ostrava – Czechy

Efekty wdrożenia

Przedłużenie żywotności baterii koksowniczej.

Ciągły monitoring stanu technicznego baterii koksowniczej.

Minimalizacja kosztów profilaktyki.


Koszty wdrożenia

Brak informacji.

Źródło informacji

Viktor Stískala,

Monitoring of facility condition at ArcelorMittal Ostrava coke plant.

67th European Coke Committee Meeting Cardiff (UK),4-5 October, 2007Słowa kluczowe

Monitoring baterii koksowniczej, moduły IMIS.

Uwagi

Data 21.04.2008

Opracował:
…………………………………………………..

mgr inż. Radosław Lajnert

KARTA INFORMACYJNA

Analiza stanu techniki w zakresie

Najlepszych Dostępnych Technik - BAT dla branży koksowniczej


Obszar merytoryczny

Nr wg BREF Sewilla 2000

(PI lub EP tytuł)Nr wg NDT-BAT
(monografia ICHPW)

PI. 2

6.4.4 Konserwacja pieców koksowniczych

Nazwa rozwiązania technologicznego

Remont ścian grzewczych wysokokomorowej baterii koksowniczej.

Opis rozwiązania
wypunktowanie nowości

Przedstawiono sposób przeprowadzenia remontu ścian grzewczych baterii koksowniczej. Proces podzielony został na dwie fazy. Najpierw wyremontowano i rozgrzano jedną połowę baterii przy utrzymaniu drugiej części w eksploatacji a później analogicznie wyremontowano drugą połowę ścian grzewczych.


 • jednoczesna wymiana ceramiki całych ścian grzewczych na połowie długości baterii koksowniczej (bateria bez podziału na bloki),

 • eksploatacja pozostałych komór grzewczych nie będących w remoncie,

 • tymczasowa instalacja węglowa dla części baterii pozostającej w eksploatacji.

Miejsce wdrożenia

Koksownia DUNAFERR-DBK - Węgry.

Efekty wdrożenia

Przedłużenie żywotności baterii koksowniczej.

Koszty wdrożenia

Brak informacji.

Źródło informacjiPéter Pász,

Reconstruction of Battery #3 at DUNAFERR-DBK Coking Plant Ltd. (2001-2006),

67th European Coke Committee Meeting Cardiff (UK), 4-5 October, 2007Słowa kluczowe

Ściana grzewcza, remont zimny, rozgrzewanie.

Uwagi

Data 21.04.2008

Opracował:
…………………………………………………..

mgr inż. Radosław Lajnert

KARTA INFORMACYJNA

Analiza stanu techniki w zakresie

Najlepszych Dostępnych Technik - BAT dla branży koksowniczej


Obszar merytoryczny

Nr wg BREF Sewilla 2000

(PI lub EP tytuł)Nr wg NDT-BAT
(monografia ICHPW)

PI. 2

6.4.4 Konserwacja pieców koksowniczych

Nazwa rozwiązania technologicznego

Techniki konserwacji i renowacji komór baterii koksowniczej.

Opis rozwiązania

wypunktowanie nowościPrzedstawiono sposób przeprowadzenia okresowej konserwacji pieców koksowniczych. Proces składa się głównie z:


 • schłodzenia komory do poziomu 800ºC,

 • czyszczenia i napylenia komory oraz spawania ceramicznego ubytków,

 • częściowej renowacji ceramiki,

 • przemurowania posadzki,

 • rozgrzania odbudowanego obszaru,

 • wprowadzenia wyremontowanych komór do normalnej eksploatacji.
 • opróżnianie na jeden cykl każdego pieca w cyklu 1.5-rocznym,

 • utrzymywanie bardzo wysokich temperatur w obszarze remontowym,

 • praca murarzy w tunelu izolującym od gorących ścian komory koksowniczej.

Miejsce wdrożenia

Koksownia w Voestalpine Stahl GmbH - Austria.

Efekty wdrożenia

Przedłużenie żywotności baterii koksowniczej.

Minimalizacja emisji niezorganizowanej.

Obniżenie emisji pyłu z komina.

Polepszenie jakości koksu.

Zmniejszenie zużycia energii.


Koszty wdrożenia

Brak informacji.

Źródło informacjiAndreas Gahleitner,

Coke oven repair and maintenance techniques at Voestalpine,

67th European Coke Committee Meeting Cardiff (UK), 4-5 October, 2007Słowa kluczowe

Bateria koksownicza, remont gorący, profilaktyka pieców.

Uwagi

Data 21.04.2008

Opracował:
…………………………………………………..

mgr inż. Radosław Lajnert

KARTA INFORMACYJNA

Analiza stanu techniki w zakresie

Najlepszych Dostępnych Technik - BAT dla branży koksowniczej

Obszar merytoryczny

Nr wg BREF Sewilla 2000

(PI lub EP tytuł)Nr wg NDT-BAT
(monografia ICHPW)

PI. 2

6.4.4 Konserwacja pieców koksowniczych

Nazwa rozwiązania technologicznego

REMONT GORĄCEJ KOMORY KOKSOWNICZEJ.

Opis rozwiązania
wypunktowanie nowości

Zbudowano tunel złożony z segmentów w formie izolowanej klatki wprowadzanej do gorącej komory grzewczej. Segmenty są odporne na spadający grafit ze ścian grzewczych a wewnątrz segmentów temperatura jest niższa niż 50 °C przy temperaturze kanałów grzewczych 850 - 900 °C


 • . Jeden z segmentów klatki ma specjalne drzwi umożliwiającej bezpośredni kontakt ze ścianą grzewczą. Takie właściwości pozwalają na pracę ludzi wewnątrz klatki znajdującej się wewnątrz gorącej komory koksowniczej.
  • klatka wprowadzona do wnętrza gorącej komory,
  • remont przeprowadzony bez nadmiernego schładzania ceramiki ścian grzewczych.
Miejsce wdrożenia

Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH - Niemcy


Efekty wdrożenia

Przedłużenie żywotności baterii koksowniczej.


Koszty wdrożenia

Brak informacji.

Źródło informacji

Leo Nelles, Heinz-Bernd Beckmann,

Heating Flue Repair at HKM Coking Plant,

67th European Coke Committee Meeting Cardiff (UK),4-5 October, 2007Słowa kluczowe

Remont gorący, komora grzewcza, klatka segmentowa, izolacja wysokotemperaturowa.

Uwagi

-


Data 10.03.2008

Opracował:
…………………………………………………..

mgr inż. Radosław Lajnert


KARTA INFORMACYJNA

Analiza stanu techniki w zakresie

Najlepszych Dostępnych Technik - BAT dla branży koksowniczej


Obszar merytoryczny

Nr wg BREF Sewilla 2000

(PI lub EP tytuł)Nr wg NDT-BAT
(monografia ICHPW)

EP.11

Wastewater treatment plant

6.5.8

Oczyszczanie ścieków koksowniczych

Nazwa rozwiązania technologicznego

PYŁU Z SUCHEGO CHŁODZENIA KOKSU DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOKSOWNICZYCH

Opis rozwiązania

wypunktowanie nowościPrzedstawiono sposób oczyszczania ścieków koksowniczych w układzie dwuetapowym: oczyszczanie mechaniczno – chemiczne (sedymentacja, koagulacja, neutralizacja) i biologiczne (denitryfikacja, biodegradacja, nitryfikacja). Zaproponowano zastosowanie procesu adsorpcji zanieczyszczeń na pyle koksowym w pierwszym etapie oczyszczania, po procesie koagulacji. Zestawiono wyniki jakości ścieków koksowniczych odprowadzanych do odbiornika zewnętrznego jak i otrzymanych po kolejnych etapach oczyszczania w obydwu przedstawionych sposobach.. Przedstawiono wykreślnie zależności szybkości nitryfikacji NH4+ od stężenia SCN- oraz szybkości biodegradacji SCN- od stężenie NH4+.
- zastosowanie procesu adsorpcji zanieczyszczeń na pyle z suchego chłodzenia koksu w pierwszym etapie oczyszczania ścieków koksowniczych w oczyszczalni mechaniczno-chemicznej

Miejsce wdrożenia

Brak informacji

Efekty wdrożenia

Uzyskanie niższych stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych kierowanych do odbiornika zewnętrznego:

ChZT z poziomu 203 do 169 mg/l (-34 mg/l),

EEN z poziomu 57 do 22 mg/l, (-35 mg/l),

Cyjanki z poziomu 4,5 do 2,0 mg/l,( -2,5 mg/l,)

Siarczki z poziomu 0,19 do 0,11 mg/l, (-0,08 mg/l),

16 WWA z poziomu 30,6 do 2,5 mg/l(-28,1 mg/l)Koszty wdrożenia

Brak informacji.

Źródło informacji

Piotr Burmistrz, Andrzej Rozwadowski,; Nowoczesne metody oczyszczania ścieków koksowniczych możliwe do wdrożenia
w polskim koksownictwie,
seminarium branżowe SITPH „Węglopochodne i gaz”, Szczyrk 2008,

Słowa kluczowe

ścieki koksownicze, oczyszczanie mechaniczno – chemiczne, biologiczne oczyszczanie ścieków, redukcja zanieczyszczeń, adsorpcja,

Uwagi

brak

Data 15.04.2008

Opracowała:
…………………………………………………..

mgr inż. Bogumiła Latkowska

KARTA INFORMACYJNA

Analiza stanu techniki w zakresie

Najlepszych Dostępnych Technik - BAT dla branży koksowniczej

Obszar merytoryczny

Nr wg BREF Sewilla 2000

(PI lub EP tytuł)Nr wg NDT-BAT
(monografia ICHPW)

EP.7

Coke oven gas desulphurisation

6.5.6

Odsiarczanie gazu koksowniczego

Nazwa rozwiązania technologicznego

Odsiarczanie gazu koksowniczego metoda amoniakalna, Katalityczny rozkład amoniaku, produkcja siarki w instalacji Clausa

Opis rozwiązania

wypunktowanie nowościPrzedstawiono modernizację wydziału węglopochodnych polegającą na zastosowaniu nowoczesnej metody amoniakalnej z jednoczesnym oczyszczaniem gazu z amoniaku, który wykorzystywany będzie do wiązania siarkowodoru. Amoniak utylizowany będzie przez katalityczny rozkład, a siarkowodór poprzez produkcję wysokojakościowej siarki handlowej w instalacji Clausa (KRAiC). Wysoka jakość smoły osiągnięta zostanie poprzez wirowanie smoły w celu oddzielenia osadów stałych i wody.
- dwa trójpłuczkowe ciągi absorpcji siarkowodoru i amoniaku
z gazu koksowniczego posiadające wypełnienie z pakietów siatek cięto-ciągnionych ze stali stopowej,

- cztery zintegrowane kolumny odkwaszająco-odpędowe składników kwaśnych i amoniaku z wód procesowych,

- wysokosprawna płuczka benzolu posiadająca wypełnienie
z pakietów siatek cięto-ciągnionych ze stali stopowej.


Miejsce wdrożenia

Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. – Dąbrowa Górnicza

Efekty wdrożenia

oczyszczanie 200 000 Nm3/h gazu koksowniczego do poziomu:

H2S < 0,5 g /Nm3

NH3 < 0,03 g /Nm3

BTX < 3 g /Nm3

C10H8 < 0,02 g /Nm3

Stabilizacja ładunków zanieczyszczeń napływających na oczyszczalnię ścieków, a w szczególności azotu amonowego

Poprawa jakości smoły poprzez usunięcie z niej wody (do ok. 2%)

Poprawa efektu wymycia benzolu z gazu

Wyeliminowanie z procesów odpadów (kwaśna smoła, zużyty roztwór węglanu potasu) oraz emisji NOx, SO2, H2SO4 z instalacji wytwórni kwasu siarkowego.

Ograniczenie emisji SO2 w procesie opalania bateriiKoszty wdrożenia

Brak informacji.

Źródło informacji

Ryszard Nowak, Roman Wołek, Jerzy Gębal; Modernizacja wydziału produkcji węglopochodnych w Koksowni Przyjaźń Sp.zo.o. w latach 2006–2008. seminarium branżowe SITPH „Węglopochodne i gaz”, Szczyrk 2008,

Słowa kluczowe

oczyszczanie gazu koksowniczego, odsiarczanie gazu koksowniczego, odamoniakowanie gazu koksowniczego

Uwagi

brak

Data 15.04.2008 Opracowała:
…………………………………………………..

mgr inż. Bogumiła Latkowska

KARTA INFORMACYJNA

Analiza stanu techniki w zakresie

Najlepszych Dostępnych Technik - BAT dla branży koksowniczej


Obszar merytoryczny

Nr wg BREF

(PI lub EP tytuł)Nr wg NDT-BAT
(monografia ICHPW)

-

-

Nazwa rozwiązania technologicznego

KOKSOWNIA DWUPRODUKTOWA:

Testy przemysłowe zastosowania ubijanego systemu obsadzania komory koksowniczej

Opis rozwiązania

wypunktowanie nowościTesty przemysłowe zastosowania ubijanego systemu obsadzania komór koksowniczych w dwuproduktowej baterii koksowniczej mające na celu określenie wydajności baterii i jakości produkowanego koksu. Istota przeprowadzonego testu polegała na skoksowaniu uprzednio uformowanego naboju węglowego w komorze baterii koksowniczej i określenie wpływu zastosowania wyżej wymienionego systemu na produktywność baterii, a także na jakość koksu (CSI, CSR, M10)
- ubijany system obsadzania komór koksowniczych

Miejsce wdrożenia

Sesa Kembla’s Coke Plant Amona, Goa, INDIE

Efekty wdrożenia

Wzrost produktywności o 28 %,

wzrost gęstości wsadu o 45 %,

jakość koksu: CSR (72 – 75 %), CSI (16 – 17,5 %),

M40 (82 – 85 %), M10 (3,8 – 5,5 %),Koszty wdrożenia

---------------------------------------------------

Źródło informacji

G.Veit, P. D’Lima Combining Stamp Charging With The Heat Recovery Process.


Słowa kluczowe

Koksownia dwuproduktowa, Sesa Kembla’s , system ubijany, stamp charging

Uwagi

Data 10.05.2008

Opracował:
…………………………………………………..

mgr inż. Michał Rejdak
KARTA INFORMACYJNA

Analiza stanu techniki w zakresie

Najlepszych Dostępnych Technik - BAT dla branży koksowniczej


Obszar merytoryczny

Nr wg BREF

(PI lub EP tytuł)Nr wg NDT-BAT
(monografia ICHPW)

-

-

Nazwa rozwiązania technologicznego

KOKSOWNIA DWUPRODUKTOWA

Opis rozwiązania

wypunktowanie nowościKoksownia dwuproduktowa typu Heat-Recovery
o wydajności 1,3 mln ton koksu/rok, której głównym produktem jest koks i energia elektryczna. Istotą tego rozwiązania jest kontrolowane spalenie uwalniającego się surowego gazu koksowniczego bezpośrednio w komorze koksowniczej oraz w przyległych do niej kanałach grzewczych. Otrzymanym produktem jest koks i gorące spaliny, które w układzie kogeneracyjnym wykorzystywane są do produkcji energii elektrycznej (94 MW).
- dwukierunkowa produkcja: koksu i energii elektrycznej

- pozioma orientacja komór koksowniczych

- praca komór na niewielkim podciśnieniu

- bezprzeponowe i przeponowe ogrzewanie wsadu.Miejsce wdrożenia

Koksownia Indiana Harbour USA

Efekty wdrożenia

Wyższa jakość koksu, brak produktów ubocznych (smół, wody odpadowej itp.), możliwość stosowania węgla
o słabszych właściwościach koksotwórczych, brak emisji szkodliwych substancji do otoczenia (zarówno przy obsadzaniu jak i w trakcie procesu koksowania), niższe koszty budowy i obsługi, dłuższa żywotność baterii (min 35 lat)

Koszty wdrożenia

200-220 mln $ bateria koksownicza, 120-140 mln $ blok Heat recovery.

Źródło informacji

Waddel, Westbrook, Sun Coke Co. Heat recovery cokemaking presentation.

Słowa kluczowe

Koksownia dwuproduktowa, Jewell - Thompson

Uwagi

-


Data 10.05.2008

Opracował:
…………………………………………………..

mgr inż. Michał Rejdak

KARTA INFORMACYJNA

Analiza stanu techniki w zakresie

Najlepszych Dostępnych Technik - BAT dla branży koksowniczej

Obszar merytoryczny

Nr wg BREF

(PI lub EP tytuł)Nr wg NDT-BAT
(monografia ICHPW)

-

-

Nazwa rozwiązania technologicznego

KOKSOWNIA DWUPRODUKTOWA

- technologia wg licencji SESA Kembla Company

Opis rozwiązania

Wypunktowanie nowościPrzedstawiono koksownię dwuproduktową, której głównym produktem jest koks i energia elektryczna o rocznej zdolności produkcyjnej wynoszącej 280 tys. ton koksu.

Opisano stosowane rozwiązania technologiczne w koksowni Goa, a także zestawiono tabelarycznie porównanie klasycznej technologii z odzyskiem węglopochodnych


z technologią dwuproduktową. Skupiono się przede wszystkim na opisie technologii dwuproduktowej, zamieszczono schemat kompleksowej instalacji technologicznej (bateria i obiekty towarzyszące) wraz
z opisem pieców koksowniczych. Zamieszono zestawienie rozdziału energii dla koksowni tradycyjnej
i dwuproduktowej (wykresy Sankey’a)

.

- przedstawiono szczegółowe dane dot. zawartości szkodliwych składników w gazach spalinowych.Miejsce wdrożenia

Sesa Goa Cokeplant INDIE

Efekty wdrożenia

Efekty ekologicznePoziomy emisji :

NOx < 75 mg/Nm3 (kontrolowany temperaturą w komorze spalania)

SOx <120 mg/Nm3 (kontrolowany przez dwustopniową instalację odsiarczania),

Pył całkowity < 50 mg/Nm3

całkowita konwersja CO do CO2,

dopalenie części stałych poprzez wprowadzenie powietrza wtórnego do wspólnego kanału grzewczego,

brak węglowodorów w spalinach (spalone w komorze
a także w kanałach grzewczych)


Koszty wdrożenia

Ok. 65 $ na 1 tonę produkowanego koksu (koszty w Indiach)

Źródło informacji

Sesa Energy Recovery Cokemaking. HK Chati, GP Kamat, HPUK Nait, PFX D’Lima

Coke Making Technology. HK Chati, GP Kamat , PFX D'Lima,2004 Intertech Chicago Conference

Non Recovey Coke Making .HK Chati, HPK Nair ,PFX D'Lima,Iron & Steel Review Journal of December 2005

HK Chati, HPK Nair, "Is Energy Recovery Coke Making a Challenge to Conventional Byproduct Recovery Met Coke Production", Steel & Metallurgy September 2006

Słowa kluczowe

Koksownia dwuproduktowa, Sesa Energy Recovery Cokemaking

Uwagi
Data 10.05.2008 Opracował:

…………………………………………………..mgr inż. Michał Rejdak©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna