Instytut humanistycznyPobieranie 4.13 Mb.
Strona1/46
Data07.05.2016
Rozmiar4.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ
SYLABUS

KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA
SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA POLSKA Z PRZEDMIOTEM GŁÓWNYM JĘZYK POLSKI I PRZEDMIOTEM DODATKOWYM JĘZYK ANGIELSKI LUB JĘZYK NIEMIECKI, LUB Z NAUCZANIEM JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STACJONARNE

OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD.

2010/2011

SPIS TREŚCI


21. PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO: PRAKTYCZNA GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO, UMIEJĘTNOŚCI ZINTEGROWANE, FONETYKA 107

22. PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO: PRAKTYCZNA GRAMATYKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO, SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE, FONETYKA 111

26. PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO – JĘZYKA POLSKIEGO 120

26. PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO – JĘZYKA POLSKIEGO 243

18. PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO: UMIEJĘTNOŚCI ZINTEGROWANE, PISANIE 343

20. PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO: SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE, PISANIE 350


PLANY STUDIÓW
zamieszone na stronie głównej Zakładu Filologii Polskiej
I ROK

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1. JĘZYK ŁACIŃSKI

LP.

ELEMENTY SKŁADOWE SYLABUSU

OPIS

1.

Nazwa przedmiotu

Język łaciński

2.

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Filologii Polskiej

3.

Kod przedmiotu
4.

Język przedmiotu

język polski

5.

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany

przedmioty podstawowe

6.

Typ przedmiotu

obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów

7.

Rok studiów, semestr

rok I, semestr 1 i 2

8.

Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot

mgr Joanna Furmańska

mgr Wioleta Garbowska-Danekmgr Elżbieta Kras

9.

Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot

Każdorazowo decyzję podejmie Kierownik ZFP lub Dyrektor IH.

10.

Formuła przedmiotu

ćwiczenia

11.

Wymagania wstępne12.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

45 godzin (15+30)

13.

Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi

2 (1+1)

14.

Czy podstawa obliczenia średniej ważonej?

tak

15.

Założenia i cele przedmiotu

 • pogłębianie nieprzemijających wartości poznawczych i kultu-rowych antyku;

 • kształcenie uważnego stosunku do słowa, analiza pojęć, sądów, myśli;

 • poznanie podstawowych form gramatycznych: deklinacyjnych, koniugacyjnych, konstrukcji zdaniowych i ich poprawne roz-poznawanie;

 • tłumaczenie prostych tekstów ze słownikiem, jak i bez;

 • znajomość podstawowych zagadnień z literatury, historii, życia codziennego Greków i Rzymian;

 • poszerzanie wiadomości poprzez naukę myśli starożytnych pi-sarzy i filozofów;

 • umiejętność dostrzegania wpływu literatury starożytnej na współczesną twórczość literacką Polski i Europy.

16.

Metody dydaktyczne

17.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu

Forma zaliczenia:

 • zaliczenie z oceną po semestrze 1 i 2;

 • egzamin po semestrze 2.

Warunki zaliczenia:

 • obecność studenta na zajęciach;

 • aktywny udział w zajęciach;

 • pozytywne wyniki bieżącej kontroli wiadomości;

 • pozytywne oceny prac wynikających z programu zajęć.

Forma zaliczenia:

 • kolokwia w formie pisemnej i ustnej z materiału bieżącego;

 • egzamin pisemny obejmujący całość materiału nauczanego przedmiotu.

18.

Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji

Tematyka

Życie społeczne i kulturalne Greków i Rzymian, obyczaje, wy-chowanie, literatura, filozofia, nauka i sztuka, mity – tematy zawar-te w tekstach preparowanych, adaptowanych, oryginalnych, w sen-tencjach.

Fleksja

Terminologia deklinacyjna i koniugacyjna.Rzeczowniki i przymiotniki I i II deklinacji.

Zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące, pytające, względne.

Przyimki z acc. i abl. (wybór).

Czasy: praesens, imperfectum, futurum I activi et passivi, per-fectum activi et passivi.

Infinitivus praesentis, perfecti activi et passivi.

Rzeczowniki deklinacji III, IV,V, przymiotniki III deklinacji.

Stopniowanie przymiotników.

Zaimki względne i wskazujące.

Participium praesentis activi, perfecti passivi.

Coniunctivus praesentis et imperfecti activi.

Coniunctivus w zdaniach głównych.

Składnia


Szyk zdania pojedynczego i złożonego.

Funkcje przypadków w zdaniu: • genetivus partitivus;

 • podwójny accusativus;

 • dativus posessivus;

 • ablativus comparativus;

 • genetivus partitivus.

Konstrukcje:

Budowa zdań podrzędnych.

19.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu

Literatura podstawowa (obowiązkowa)

 1. J. Czyżma, E Roguszczak, Język łaciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 2. M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego lub J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Wydawnic-two Na-ukowe PWN.

 3. K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski.

 4. J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski.

 5. J. Parandowski, Mitologia.

 6. Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian.

Literatura uzupełniająca

  1. K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu.

  2. L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu.

2. WIEDZA O KULTURZE

LP.

ELEMENTY SKŁADOWE SYLABUSU

OPIS

1.

Nazwa przedmiotu

Wiedza o kulturze

2.

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Filologii Polskiej

3.

Kod przedmiotu
4.

Język przedmiotu

język polski

5.

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany

przedmioty podstawowe

6.

Typ przedmiotu

obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów

7.

Rok studiów, semestr

rok I, semestr 2

8.

Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot

prof. dr hab. Aleksander Wilkoń

9.

Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot

Każdorazowo decyzję podejmie Kierownik ZFP lub Dyrektor IH.

10.

Formuła przedmiotu

ćwiczenia

11.

Wymagania wstępne12.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

30 godzin

13.

Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi

2

14.

Czy podstawa obliczenia średniej ważonej?

tak

15.

Założenia i cele przedmiotu

 • zapoznanie studentów z kulturą europejską, jej odmianami na-rodowymi i historycznymi;

 • zapoznanie z kulturą polską i jej miejscem w kulturze europej-skiej w okresie staropolskim (kultura sarmacka), w dobie romantyzmu;

 • europejskość i polskość w kulturze polskiej drugiej połowy XX wieku.

16.

Metody dydaktyczne

 • ćwiczenia – 2 godziny tygodniowo przez 15 tygodni;

 • konsultacje indywidualne – 1 godzina tygodniowo przez 15 tygodni;

 • konsultacje indywidualne on-line.

17.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 2.

Warunki zaliczenia: • uczestniczenie studenta w zajęciach;

 • przygotowywanie referatów;

 • udział w dyskusji.

18.

Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji

Natura, cywilizacja i kultura, podstawowe pojęcia współczesnej teorii kultury.

Rodzaje kultury duchowej: literatura, sztuka, nauka, religia, filo-zofia, etyka, prawo, ideologia, itp.; rozwój tej kultury w po-szczególnych okresach, chrześcijańskie korzenie kultury europej-skiej.

Cywilizacja a kultura.

Części kultury.

Kultury starożytne.

Kultury średniowiecza europejskiego.

Kultury renesansu i baroku.

Przełom oświeceniowy w Europie i w Polsce.

Kultura XIX w.

Kultura XX w. i jej przemiany; procesy współczesnej kultury w Eu-ropie i świecie.

Negatywne zjawiska w kulturze.

Oddziaływanie przemian kulturowych na refleksje literaturo-znawczą i językoznawczą.19.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu

Literatura podstawowa

 1. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, P. Rodak, War-szawa 2005.

 2. Antropologia słowa, red. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Su-lima, Warszawa 2003.

 3. Antropologia widowisk, red. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

 4. W. J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, reprezen-tacje, Poznań 1998.

 5. E. Baldwin, B. Longhurst, S. McCracken, M. Ogborn, G. Smith, Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań 2007.

 6. R. Benedict, Wzory kultury, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

 1. A. Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa 2006.

 2. M. Eliade, Sacrum i profanum. O istocie religijności, przeł. R. Reszke, Warszawa 1999.

 3. M. Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków 2004.

 4. Teatr w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. W. Du-dzik i L. Kolankiewicz, Warszawa 1996.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna