Instytut immunologii I terapii doświadczalnej im. Ludwika HirszfeldaPobieranie 407.34 Kb.
Strona1/7
Data04.05.2016
Rozmiar407.34 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ

im. Ludwika Hirszfelda

Polska Akademia Nauk


ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław

tel. / fax. (4871) 37-09-997,

http://www.iitd.pan.wroc.pl

NIP: 896-000-56-96; REGON: 000325883

Nr sprawy: ZP–II/ 6/2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ


równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

na


dostawę aparatury naukowo-badawczej:

określonej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

W POSTĘPOWANIU W TRYBIEprzetargu nieograniczonego.

SIWZ aprobowała w dniu 21-09-2011r. , komisja przetargowa w składzie:
 1. Przewodniczący Komisji: mgr Dariusz Wójcik - ..................................

 2. Sekretarz: mgr Jacek Irger - ..................................

 3. Członek: prof. Janusz Boratyński - ..................................

 4. Członek: dr Wojciech Jachymek - ..................................

 5. Członek: dr Tomasz Niedziela - ..................................

Zatwierdził

Dyrektor Instytutu

prof. dr habil. Danuta Duś:

-----------------------------------(data, podpis i pieczęć dyrektora )
(podpisy na oryginale)

  1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE1.1 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

1.2 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę aparatury naukowo-badawczej, w zakresie określonym w punkcie 2 SIWZ.

1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.4 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

a) „Instytut” lub „Zamawiający” – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.
b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
d) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.
f) ”Wykonawca” lub „Oferent” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

g) „Osoba Uprawniona” – odpowiednio, osoba (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy lub Zamawiającego (zgodnie z dokumentem rejestracji firmy).

1.5 Dane Zamawiającego:

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polska Akademia Nauk


Konto bankowe: BRE BANK S.A. O/Wrocław

Nr konta bankowego: 19 1140 1140 0000 4146 1500 1001

NIP: 896-000-56-96

KRS: Rejestr instytutów naukowych PAN – RIN-VI-56/98

Dokładny adres do korespondencji (siedziba): ul. Rudolfa Weigla 12 , 53-114 Wrocław

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 071/ 37-09-997

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: irger@iitd.pan.wroc.pl .

Znak Postępowania: ZP- II/ 6/2011. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.2. Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu, następującej aparatury naukowo – badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej:

 • Spektroskop NMR 600 MHz z sondą HR-MAS i mikrosondą ; CPV: 33114000-2


o następujących cechach technicznych i jakościowych:

Spektroskop NMR 600 MHz z sondą HR-MAS i mikrosondą

Dostarczony spektroskop NMR 600 MHz z dodatkowym wyposażeniem powinien składać się z następujących elementów i spełniać co najmniej następujące wymogi:


Aktywnie ekranowany magnes nadprzewodzący minimum 14,095 T o częstotliwości rezonansowej dla jąder 1H – minimum 600 MHz,
 • wyposażony(a) w:
 • głowicę HR-MAS
 • mikrosondę (dla próbówek o średnicy 3 mm lub mniejszej.


I. OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI:
Lp.
Nazwa parametru/ funkcji/ warunku
Opis określeń granicznych
1
2
1.


 1. Aktywnie ekranowany magnes nadprzewodzący 14,095 T o częstotliwości rezonansowej dla jąder 1H – 600 MHz,

Wyposażony w:

 1. Standardowy otwór (ø 54 mm)

 2. Podczas instalacji oraz jego eksploatacji magnes nie może wymagać pomieszczenia wyższego niż 320 cm

 3. Wyposażony w zintegrowany system antywibracyjny i wskaźniki poziomu ciekłego helu. Możliwość ulokowania magnesu w pomieszczeniu o wysokości 300 cm

 4. Odległość linii pola magnetycznego 5 G od centrum magnesu nie może wynosić więcej niż 75 cm w poziomie

 5. Cewki korygujące niejednorodność pola magnetycznego (room temperature shimset) pozwalające na uruchomienie wszystkich sond, w tym sond kriogenicznych z systemem sterującym i zasilającym

 6. Całkowita waga magnesu (wypełnionego helem i azotem) nie przekraczająca 950 kg

 7. Zużycie helu nie wyższe niż 0.55L na dobę.

 8. Okres wymagany pomiędzy kolejnymi uzupełnieniami ciekłego helu nie krótszy niż 120 dni

 9. Okres wymagany pomiędzy kolejnymi uzupełnieniami ciekłego azotu nie krótszy niż 15 dni

 10. Linia transferowa ciekłego helu dostosowana do magnesu i parametrów pomieszczenia ze wszystkimi akcesoriami do uzupełniania ciekłego helu w magnesie.

 11. Linia transferowa ciekłego azotu dostosowana do magnesu i parametrów pomieszczenia

 12. Stabilność magnesu określona jako dryf pola magnetycznego < 10 Hz/h

 13. Manostat utrzymujący stałe bezwzględne ciśnienie helu w magnesie

 14. Podest (stopnie) umożliwiające podanie próbki do magnesu przez operatora

2.


 1. Cyfrowa konsola wysokiej rozdzielczości z następującym wyposażeniem i parametrami:

 1. Cztery niezależne kanały częstotliwości radiowej oraz kanał częstotliwości odniesienia (lock):

 2. Jeden kanał przeznaczony do pracy w zakresie wysokich częstotliwości odpowiadających częstości dla jąder 1H/19F przy indukcji pola magnetycznego 14,1 T. Kanał wysokich częstotliwości musi być wyposażony we wzmacniacz linowy o maksymalnej mocy impulsu nie mniejszej niż 50 W.

 3. Trzy kanały szerokopasmowe przeznaczone do pracy w zakresie niskich częstotliwości. Przynajmniej jeden z kanałów powinien posiadać wzmacniacz liniowy obejmujący swym zakresem częstotliwość odpowiadającą jądru 31P. Kanał ten musi mieć wzmacniacz linowy o maksymalnej mocy impulsu nie mniejszej niż 300 W. Pozostałe dwa kanały szerokopasmowe powinny być wyposażone w liniowe wzmacniacze o maksymalnej mocy impulsu nie mniejszej niż 300 W.

 4. Kanał stabilizacji jądrowej 2H (lock).
 1. Jednostka gradientowa generująca gradient minimum 50 G/cm na wszystkich 4 kanałach wraz z oprogramowaniem umożliwiającym kształtowanie gradientu wzdłuż osi Z.

 2. Możliwość generowania impulsów kształtowanych na wszystkich kanałach wraz z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym ich projektowanie (generator częstotliwości i obwiedni fali (waveform generator).

 3. System automatycznego ustawienia jednorodności pola magnetycznego (automatycznego shimowania), w tym z użyciem gradientów zarówno dla 1H jak i dla 2H.

 4. Kable, złącza i filtry niezbędne do instalacji i połączenia wszystkich elementów spektrometru

 5. System ATM automatycznego strojenia sond (automatic tuning and matching) z wyposażeniem pozwalający na współpracę z sondami przystosowanymi do tego systemu.

3.

 1. System komputerowy do wielostanowiskowej obróbki widm NMR z transformacją Fouriera wraz z odpowiednim oprogramowaniem służącym do sterowania spektroskopem.

System powinien się składać z 2 stanowisk komputerowych, z ciekłokrystalicznymi monitorami kolorowymi (minimum 24” 16:10) w tym:

 • jedna stacja przeznaczona do sterowania spektrometrem,

 • jedna stacja robocza służąca do analizy danych (procesor minimum czterordzeniowy 8 GB RAM, dwa dyski o pojemności minimum 1 TB każdy).

System powinien umożliwiać pracę „on-line” ze zdalnego stanowiska komputerowego przez sieć LAN.

W skład systemu powinna wchodzić sieciowa kolorowa drukarka laserowa formatu A4 sprzętowo pozwalająca na wydruk dwustronny.

Parametry techniczne komputerów zarządzających pracą spektrometru powinny być zgodne z wymogami urządzeń i pozwalać na pełną możliwość wykorzystania wszystkich opcji pomiarowych.


4.

4. Oprogramowanie:

Oprogramowanie ma umożliwiać wykonywanie zaawansowanych i nowoczesnych eksperymentów wykorzystywanych w spektroskopii NMR z możliwością przetwarzania i analizy eksperymentów wielowymiarowych (w tym 2D, 3D i nD). Oprogramowanie musi zawierać zestaw eksperymentów z zakresu zastosowań NMR w badaniach cząsteczek biologicznych

Oprogramowanie powinno umożliwiać kontrolę działania sond typu MAS

  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna