Instytut inżynierii materiałÓw polimerowych I barwnikóWPobieranie 121.24 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar121.24 Kb.

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW


ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w GLIWICACH

zaprasza do wzięcia udziału w XI-ej Międzynarodowej Konferencji
naukowo-technicznej


ADVANCES IN PLASTICS TECHNOLOGY(Postępy w Technologii Tworzyw Polimerowych)
która odbędzie się w dniach 13 – 15 października 2015 r.

na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA


41-219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124

Obrady Konferencji odbywać będą się w Sali Konferencyjnej Nr 1 na parterze


TEMATYKA KONFERENCJI OBEJMUJE:
Surowce i półprodukty dla tworzyw:

– Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie materiałów polimerowych, w tym: biopolimery,


polimery techniczne

– Kompozyty polimerowe

– Napełniacze

– Nowej generacji środki pomocnicze i modyfikatory

Osiągnięcia w zakresie przetwórstwa tworzyw i ich stosowania

Nowoczesne rozwiązania dotyczące maszyn i oprzyrządowaniaZagadnienia badawcze i pomiarowe
PROGRAM KONFERENCJI (może ulec zmianie w razie konieczności):

Poniedziałek, 12 października 2015

1600
1900

Rejestracja

Wtorek, 13 października 2015, 800 – 1800

800Rejestracja

900

-Otwarcie Konferencji


920

-

1100

Sesja I – Referaty: 1, 2, 3, 4, 5

1100

-

1115

Kawa / herbata

1115

-

1255

Sesja II – Referaty: 6, 7, 8, 9, 10

1255

-

1415

Obiad

1415

-

1555

Sesja III – Referaty: 11, 12, 13, 14, 15

1555

-

1620

Kawa / herbataSESJA POSTEROWA

1620

-

1800

Sesja IV – Referaty: 16, 17, 18, 19, 20

1930


Uroczysta kolacja w restauracji „NEMO – Wodny Świat” (Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza) – 10 min na piechotę od centrum konf.


Środa, 14 października 2015, 900 – 1740

900

-

1050

Sesja V – Referaty: 21, 22, 23, 24, 25

1050

-

1105

Kawa / herbata

1105

-

1245

Sesja VI – Referaty: 26, 27, 28, 29, 30

1245

-

1405

Obiad

1405

-

1545

Sesja VII – Referaty: 31, 32, 33, 34, 35

1545

-

1600

Kawa / herbata

1600

-

1740

Sesja VIII – Referaty: 36, 37, 38, 39, 40

Czwartek, 15 października 2015, 900 – 1500

900

-

1100

Sesja IX – Referaty: 41, 42, 43, 44, 45, 46

1100

-

1115

Kawa / herbata

1115

-

1315

Sesja X – Referaty: 47, 48, 49, 50, 51

Zakończenie Konferencji


1340

-

1500

Obiad


UWAGA: Tytuły referatów zgodnie z powyższą numeracją są przedstawione na kolejnych stronach.
Prezentacja plakatów w foyer przed salą konferencyjną.

LISTA REFERATÓW (w kolejności wygłaszania):


Referat otwierający Przewodniczącej Komitetu Naukowego Konferencji
1 E. Kicko-Walczak, G. Rymarz, I. Gajlewicz: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Polska
Synergistic Interaction of Hybridized Flame Retardants on the Fire Behaviour of Thermoset Resins

Synergiczne oddziaływanie hybrydowych retardantów palenia na charakterystykę żywic termoutwardzalnych


SUROWCE DO TWORZYW:

— POLIMERY
2 G. Adamus*, I. Kwiecień*, M. Musioł*, W. Sikorska*, I. Radecka**, V. Irorere**,
A. Marek***, J. Zawadiak***,
M. Kowalczuk*,**: *Polska Akademia Nauk – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, Polska, **University of Wolverhampton, Wielka Brytania, ***Politechnika Śląska, Polska

Bioactive and Biodegradable Polymeric Packing Materials from Industrial By-products and Biomass

Bioaktywne i biodegradowalne polimerowe materiały opakowaniowe z odpadów przemysłowych i biomasy
3 H. Żakowska: COBRO – Instytut Badawczy Opakowań, Polska

Bioplastics for Packaging Films and Sheets Production

Biotworzywa do produkcji giętkich i sztywnych folii opakowaniowych


4 A. Castellanza: Novamont SpA, Włochy

Mater-Bi: Novel Application of Bioplastics

Mater-Bi: Nowe zastosowania biotworzyw


5 E. Sokolovskaya: Arkema GmbH, Niemcy

Arkema's High Performance Polyamides to Offer an Unrivalled Portfolio of Biobased Plastics

Poliamidy firmy Arkema o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych stanowiące bezkonkurencyjną ofertę biotworzyw


6 S. Kabasci*, S. Zepnik*,**, S. Hendriks***, C. Hopmann***, H-J. Radusch**,
F. van Lück****
: *Fraunhofer Institute for Environmental, Safety, and Energy Technology UMSICHT, Niemcy; **Center of Engineering Sciences, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Niemcy; ***Institute of Plastics Processing (IKV) at RWTH Aachen University, Niemcy; ****AIXtrusion Consulting, Niemcy

Development of Foamed Packaging Made from Cellulose Acetate for Hot Food Contact

Rozwój opakowań piankowych do kontaktu z gorącą żywnością wykonanych z octanu celulozy7 W. Goetz: BASF SE, Niemcy

Polyamide for Flexible Packaging Film

Poliamid dla elastycznych folii opakowaniowych


8 P. Olszynski: DOW Chemical Europe GmbH, Szwajcaria

Olefin Block Copolymers

Olefinowe kopolimery blokowe


9 Z. Wirpsza: ECO Innova Sp. z o.o., Polska

Chemical Processing of Hard Coal onto Polymers with Special Properties

Przeróbka chemiczna węgla kamiennego na polimery o specjalnych właściwościach
— NAPEŁNIACE I ŚRODKI POMOCNICZE
10 H. Eriksson: Polykemi AB, Szwecja

High Performing Talc Reinforced Polypropylene for Automotive Weight Reduction

Polipropylen wzmocniony talkiem o wysokich parametrach eksploatacyjnych do obniżenia ciężaru samochodów


11 L. Roca: AIMPLAS Plastics Technology Centre, Hiszpania

Natural Fibres, a Green Alternative for Polymer Reinforcement

Włókna naturalne, ekologiczna alternatywa dla wzmocnienia tworzywa polimerowego


12 M. Zybarth, H. Oggermüller, P. Zehnder: Hoffmann Mineral AG, Niemcy

Functional Filler in Thermoplastics like Polyamid or Polyphenylensulfide

Funkcjonalny napełniacz dla termoplastów jak poliamid lub poli(siarczek fenylenu)


13 O. Töpfer, S. Fraas*: Nabaltec AG, Germany; *Leistritz Extrudionstechnik GmbH, Niemcy

Highest Demands in Processing Technology for Halogen Free Flame Retarded Compounds to Cope with CPR Demands

Wysokie wymagania w technologii przetwórstwa dla bezhalogenowych związków uniepalniających zgodnie z wymogami przepisów dotyczących produktów dla budownictwa – CPR


— KOMPOZYTY
14 C. Brecher, C. Buschhoff, H. Janssen, M. Emonts: Fraunhofer Institute for Production Technology IPT, Niemcy

Mass Customization of High Performance Composites with Low Investment Costs

Masowe dostosowywanie kompozytów o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych do niskich kosztów inwestycyjnych


15 S. Fritzsche*, H. Seidlitz**, K. Winkelmann***, V. Michailov****: *Brandenburg University of Technology, Professorship Lightweight Construction, Niemcy; **Brandenburg University of Technology, Chair of Lightweight Construction, Niemcy; ***Forster System-Montage-Technik GmbH, Niemcy; ****Brandenburg University of Technology, Department of Joining and Welding Technologies, Niemcy

Structural Reinforced FRP Sandwich Constructions for Lightweight Floor Panels

Strukturalne wzmocnione konstrukcje wielowarstwowe FRP (tworzywa wzmocnione włóknem) do lekkich płyt podłogowych


16 M. Schulze*, H. Seidlitz**, F. König***, S. Weiß***: *Brandenburg University of Technology, Professorship Lightweight Construction, Niemcy; **Brandenburg University of Technology, Chair of Lightweight Construction, Niemcy; ***Brandenburg University of Technology, Department of Physical Metallurgy and Materials Technology, Niemcy

Functionalization of Fibre Reinforced Composites by means of PVD Coating Processes

Funkcjonalność kompozytów wzmocnionych włóknem przy zastosowaniu powłok za pomocą procesu PVD (fizycznego osadzania pary)


17 M.E. Steffen, S. Caba, M. Koch: Technische Universität Ilmenau, Plastics Technology Department (KTI), Niemcy

Influences of Surface-Modifications on Metalfoam-Thermoplastic Compounds

Wpływ modyfikacji powierzchni na mieszanki pianek metalicznych z materiałami termoplastycznymi


18 P. Wiedemann: WIPAG Sued GmbH & Co.KG, Niemcy

Thermoplastic Carbon Fiber Compounds - Properties - Applications

Termoplastyczne mieszanki z włóknem węglowym – właściwości – zastosowania


19 J. Hauptmann, M. Rose, A. Fürst, A. Klotzbach, A. Wetzig, E. Beyer: Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS, Niemcy

Laser Cutting of Fiber Reinforced Polymers and its Application

Cięcie laserowe tworzyw polimerowych wzmocnionych włóknem oraz jego zastosowanie


TECHNOLOGIE PRZETWÓRSTWA TWORZYW
20 S. Paesano, M. Leszczyński*: EWIKON Heisskanalsysteme GmbH, Niemcy; *KONEK PSN, Polska

Innovative Solutions for the Hot Runner Systems

Innowacyjne rozwiązania w technice systemów gorąco-kanałowych


21 V. Reichert, D. Schneider: A&E Produktionstechnik GmbH, Niemcy

Hot Runner Intermediate Plates for Multicomponent Injection Moulding and Hot Runner Defection Plates for Use in Standard Injection Moulding Processes

Pośrednie płyty z gorącymi kanałami dla wieloskładnikowego formowania wtryskowego oraz odchylone płyty z gorącymi kanałami stosowane w standardowych procesach formowania wtryskowego


22 G. Dittel: DITTEL Engineering, Niemcy

Plastics Technologies – Quo Vadis

Technologie tworzyw polimerowych – dokąd zmierzają23 A. Espert: AIMPLAS Plastics Technology Centre, Hiszpania

Downscaling Foam Extrusion to Pilot Plant: Possibilities and Challenges

Obniżenie skali produkcji wytłaczania pianek dla produkcyjnego zakładu doświadczalnego: możliwości i wyzwania


24 A. Frick, M. Borm, M. Spadaro: Aalen University, Institute of Polymer Science and Processing iPSP, Niemcy

Two-Component Injection Molding of Housings with Integrated Dynamic Seal

Dwuskładnikowe formowanie wtryskowe obudów ze zintegrowanym uszczelnieniem ruchowym


25 D. Kwiatkowski, T. Jaruga, M. Modławski: Politechnika Częstochowska – Zakład Przetwórstwa Polimerów, Polska

Simulation of Polymer Cooling for Different Design of the Pinch-off Section in an Extrusion Blow Mould

Symulacja chłodzenia tworzywa przy różnej konstrukcji strefy zgniatania w formie do wytłaczania z rozdmuchiwaniem


26 S. Pachner, J. Miethlinger: Johannes Kepler University, Institute of Polymer Extrusion and Compounding, Austria

A Universal Output-pressure Model for Polymer Melt Flow in Screw Extrusion

Uniwersalny model ciśnienia wyjściowego dla płynięcia stopionego polimeru w wytłaczarce ślimakowej


27 H-J. Luger, J. Miethlinger: Johannes Kepler University, Institute of Polymer Extrusion and Compounding, Austria

Study of Fiber-Reinforced Polymers in Elongational and Shear Rheometry

Badania wydłużenia i ścinania tworzyw polimerowych wzmocnionych włóknem za pomocą reometru


28 S. Schneidmadel, M. Koch, M. Bruchmüller: Technische Universität Ilmenau, Plastics Technology Department (KTI), Niemcy

Relationship between Fibre Orientation and Electrical Conductivity of Molded Plastic Parts

Zależność między orientacją włókna oraz elektryczną przewodnością właściwą formowanych części z tworzyw sztucznych


29 C. Burgstaller, T. Uttendorfer, W. Stadlbauer*: Transfercenter für Kunststofftechnik GmbH, Austria; *Fachhochschule Oberösterreich F&E-Gmbh, Austria

Influence of Processing and Formulation on the Properties of Polyamide-Polyethylen Blends

Wpływ przetwórstwa oraz składu recepturowego na właściwości mieszanek poliamidowo-polietylenowych


MASZYNY I URZĄDZENIA
30 R. Freire Matteucci: Leistritz Extrusionstechnik GmbH, Niemcy

Troubleshooting Extrusion Lines for Masterbatch Production

Wykrywanie usterek linii wytłaczania przy produkcji masterbaczy


31 P. Kuzmin, P. Gomes: HUSKY Injection Molding Systems, Luksemburg

Innovation on Injection Molding Machines. Addressing Energy Concerns with high Performance Systems

Innowacje w zakresie wtryskarek. Odniesienie do zużycia energii dotyczące systemów o wysokich parametrach eksploatacyjnych


32 M. Link (Osoba prezentująca będzie potwierdzona): Coperion GmbH, Niemcy

New Extruder ZSK Mc18 - The New Dimension in Compounding Technology

Nowa wytłaczarka ZSK Mc18 – Nowy aspekt w technologii sporządzania mieszanek


33 S. Apostol, V. Putz, J. Miethlinger: Johannes Kepler University, Institute of Polymer Extrusion and Compounding, Austria

Measuring of Wallslippage of Polymer Melts

Pomiar poślizgu stopionych polimerów przy ściance


ZASTOSOWANIA ORAZ ASPEKTY EKOLOGICZNE
34 E. Kosior: NEXTEK Ltd, Wielka Brytania

High Speed Auto-Sorting of Plastic Packaging Using Luminescent Labels as a Basis for Identification

Szybkie automatyczne sortowanie opakowań z tworzyw sztucznych przy użyciu samoświecących etykiet, będących podstawą identyfikacji tworzywa


35 B. Lis, M. Muszyńska, T. Krystofiak, S. Proszyk: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Wydział Technologii Drewna, Polska

Influence of Thermal Aging on the Properties of the HDF Veneered with PVC Foils

Wpływ starzenia termicznego na właściwości powierzchni płyt HDF oklejonych foliami PVC


36 M. Bernaciak: AMB Marek Bernaciak, Polska

Openair Plasma System - Activation Technology, Cleaning and Coating of Plastics

Plazma atmosferyczna – technologia aktywacji, czyszczenia i powlekania powierzchni tworzyw sztucznych


37 D. Keil, O. Beier, M. Homuth, R. Kalio, A. Pfuch: INNOVENT e.V. Technology Development, Department of Surface Engineering, Niemcy

Novel Surface Technology for Permanent Anti-adhesive Coatings Applicable for Moulding Tools for Plastics Processing

Nowa technologia przygotowania powierzchni dla trwałych powłok antyadhezyjnych stosowanych do powlekania form w przetwórstwie tworzyw


38 H. Schmid: Fraunhofer-Institute for Chemical Technology (ICT), Niemcy

Improvement of Polymer Films in Terms of Barrier Properties Using Nanotechnology

Poprawa folii polimerowych w aspekcie właściwości barierowych przy zastosowaniu nanotechnologii


39 M. Stephens: Symphony Environmental Technologies PLC, Wielka Brytania

Controlled Life Plastic Packaging - Oxidative Degradation

Kontrolowany cykl życia opakowań z tworzyw – degradacja tlenowa


40 B. Robak, M. Łapkowski*,**: Synthos SA, Polska; *Politechnika Śląska – Wydział Chemiczny, Polska; **Polska Akademia Nauk – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, Polska

Low Molecular Weight Styrene Butadiene Copolymers: Synthesis and Application

Niskocząsteczkowe kopolimery styrenowo-butadienowe: synteza i zastosowanie


41 B. Read: Horizon Plastics Ltd, Kanada

Molding Big Structural Parts Using Low Pressure Technology

Formowanie dużych części konstrukcyjnych przy zastosowaniu technologii niskiego ciśnienia


42 J. Zimmermann: SLV Nord gGmbH, Niemcy

Joining Plastics – Possibilities for Training and Certification

Łączenie tworzyw – możliwości dla szkoleń i certyfikacji


BADANIA I POMIARY
43 J. Dietrich: ROC Rapid Optical Control GmbH, Niemcy

Efficient Color Compounding

Efektywne sporządzanie mieszanek barwiących


44 A. Frick, N. Kaoud, V. Muralidharan, A. Tomp: Aalen University, Institute of Polymer Science and Processing iPSP, Niemcy

Investigating of the Effect of Fluoro-elastomers Additives Modification Using Thermal Analysis Methods

Badanie wpływu modyfikacji fluoro-elastomerów przy zastosowaniu metod analizy termicznej


45 M. Pasich*, M. Siołek**,***, N. Henzel****, M. Matlengiewicz**: *Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników – Oddział Farb i Tworzyw, Polska; **Uniwersytet Śląski – Instytut Chemii, Polska; ***Synthos S.A., Polska; ****Politechnika Śląska – Instytut Elektroniki, Polska

Comparison of the Microstructure of PnPrA and PiPrA Poly(Propyl Acrylates) Based on the Analysis of β-Methylene Carbon Signal in the 13C NMR Spectra

Porównanie mikrostruktury poliakrylanów propylu, PnPrA i PiPrA, na podstawie analizy sygnału węgla β-metylenowego w widmach 13C NMR


46 M. Siołek*,**, M. Pasich***, N. Henzel****, M. Matlengiewicz*: *Uniwersytet Śląski – Instytut Chemii, Polska; **Synthos S.A., Polska; *** Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników – Oddział Farb i Tworzyw, Polska; **** Politechnika Śląska – Instytut Elektroniki, Polska

Increase of Syndiotactic Structure Content in Poly(meth)acrylate Chain  Influenced by Polymerization Conditions
Wpływ warunków polimeryzacji na wzrost zawartości struktur syndiotaktycznych w łańcuchu poli(met)akrylanów
PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
47 V.A. Voloshynets: National University “Lvivska Polytechnika”, Ukraina

Synthesis of Polymethylmethacrylate and Copolymers of Methylmethacrylate with Dimethacrylate of Butandiol-1.4 and Examination of Extraction of Low Molecular Organic Additives from Synthesized Polymers

Synteza polimetakrylanu metylu i kopolimerów metakrylanu metylu z dimetakrylanem butandiolu-1,4 oraz badanie ekstrakcji niskocząsteczkowych organicznych środków pomocniczych z syntezowanych polimerów


48 J. Ortyl, I. Kamińska, M. Galek: Politechnika Krakowska – Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Polska

New Photoinitiators and New Photoinitiating Systems for Processes of Cationic Polymerization of Monomers

Nowe fotoinicjatory oraz nowe systemy fotoinicjujące procesy polimeryzacji kationowej monomerów


49 R. Kozak*, M. Matlengiewicz**: *Synthos S.A., Polska; ** Uniwersytet Śląski – Instytut Chemii, Polska

Influence of σ and µ Complexing Agents on Polybutadiene Microstructure during Anionic Polymerization
Wpływ kompleksów typu σ oraz µ na mikrostrukturę polibutadienu podczas polimeryzacji anionowej
50 M. Prochoń: Politechnika Łódzka – Instytut Technologii Polimerów i Barwników, Polska

Greening Hydrolysates and Other Protein Modifications Applied to Synthetic Rubbers and not only

Proekologiczne hydrolizaty i inne modyfikacje białkowe aplikowane do syntetycznych kauczuków i nie tylko


51 M. Stepczyńska, M. Walczak, K. Moraczewski, P. Rytlewski, M. Żenkiewicz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Katedra Inżynierii Materiałowej, Polska

The Methods of Sterilization of Biodegradable Materials

Metody sterylizacji materiałów biodegradowalnych


PLAKATY (w kolejności alfabetycznej wg Autorów):

1 E. Gibas, G. Rymarz: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników – Oddział Farb i Tworzyw, PolskaConductive LDPE Films with Flame Retardant

Przewodzące folie PE-LD o obniżonej palności


2 E. Langer, M. Lenartowicz-Klik, K. Bortel, S. Waśkiewicz*: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników – Oddział Farb i Tworzyw, Polska; *Politechnika Śląska – Wydział Chemiczny – Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Polska

Application of Waste Poly(ethylene terephthalate) in the Synthesis of New Oligomeric Plasticizers

Zastosowanie odpadowego PET w syntezie nowych oligomerycznych plastyfikatorów


3 Š. Krivoš, P. Michlík, V. Zimány*, Š. Klimčo*, J. Šesták**, Ľ. Balogová**: Research Institute for Man-Made Fibres, a.s. Svit, Słowacja; *Chemosvit Fibrochem, a.s. Svit, Słowacja; **VÚTCH-CHEMITEX spol. s.r.o., Słowacja

Masterbatch Incorporating Additives for Multifunctional Modification of Polypropylene Fibres

Wprowadzenie dodatków masterbaczy dla wielofunkcyjnych modyfikacji włókien polipropylenowych


4 T. Krystofiak, B. Lis, M. Muszyńska: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Wydział Technologii Drewna, Polska

SE Adhesives for the Estimation of the Adherence of Plastics to the Wood Based Materials

Kleje silanowo-epoksydowe do oceny przyczepności tworzyw sztucznych do powierzchni tworzyw drzewnych


5 C. Marschik, J. Miethlinger: Johannes Kepler University, Institute of Polymer Extrusion and Compounding, Austria

Investigation of the Pressure-Throughput Behaviour of high Viscous Polyolefins in Barrier Screw Sections

Badanie zachowania ciśnienia na wyjściu wysokolepkich poliolefin w sekcjach barierowych ślimaka


6 S. Waśkiewicz, E. Langer*, I. Gajlewicz*, M. Lenartowicz-Klik*: Politechnika Śląska – Wydział Chemiczny – Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Polska; * Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników – Oddział Farb i Tworzyw, Polska

New Schiff Base Epoxy Resins

Nowe żywice epoksydowe na bazie zasad Schiffa


TRZYDNIOWE TARGI:

Targi Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Przemysłu Gumowego SilesiaPLASTICS&RUBBER organizowane przez Expo Silesia Sp. z o.o., odbędą się w dniach 13 – 15 października 2015 r. na terenie EXPO Silesia w Sosnowcu.

Kontakt w sprawie Targów: Expo Silesia Sp. z o.o., Pan Roger Wroński, tel. 32 788 7537, kom. 510 030 325, e-mail: roger.wronski@exposilesia.pl oraz Patrycja Zadros-Tarka, tel. 32 788 7566, kom. 510 031 690, e-mail: patrycja.zadros@exposilesia.pl
JĘZYK KONFERENCJI:

Językiem konferencji będzie język angielski i polski z symultanicznym tłumaczeniem na


język polski/angielski.
UROCZYSTA KOLACJA:

Uroczysta kolacja odbędzie się w restauracji „NEMO – Wodny Świat”, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1 (Park Hallera) - 10 min na piechotę z centrum konf. (mapka poniżej),


w dniu 13 października 2015 r. o godz. 1930.

Delegaci Konferencji zostaną przewiezieni taksówkami z EXPO Silesia do Restauracji.REJESTRACJA:

Rejestracja Uczestników Konferencji odbędzie się przed Salą Konferencyjną w dniu:


12 października 2015 od godz. 1600 – 1900 oraz w dniu 13 października od godz. 800.

ODPŁATNOŚĆ ZA UCZESTNICTWO:

Koszt udziału w konferencji wynosi:

a) 1.150 zł + 23 % VAT = 1.414,50 zł

b) Obniżona opłata dla przedstawicieli polskich instytucji prezentujacych referaty i postery
naukowe:

1.000 zł + 23 % VAT = 1.230,00 zł
Opłata ta obejmuje:

– Materiały Konferencyjne

– Biuletyn APT '15

– Listę delegatów oraz instytucji uczestniczących w Konferencji

– Obiady, kawę w dniach 13, 14, 15 października 2015 r.

– Uroczystą kolację 13 października 2015 r.

– Parking na terenie EXPO Silesia

Odpowiednie kwoty należy przesłać do dnia 30 września 2015 r. na konto:


Bank PEKAO SA II Oddział w Gliwicach


Nr konta: 64 1240 2991 1111 0010 2073 9460

dla: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, APT ‘15 Konferencja


adres banku: ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 9, 44-100 Gliwice


Prosimy o podanie na kopii przelewu nazwiska osoby biorącej udział w Konferencji oraz adnotacji „APT '15”.

REKLAMA:

Przewiduje się możliwość umieszczenia w pakiecie konferencyjnym wkładek reklamowych
o charakterze informacyjno-promocyjnym, reklamę firmy w formie posteru eksponowanego podczas konferencji oraz stolika reklamowego.

Koszt poszczególnych form promocji:

- poster promocyjny o wymiarach: wysokość max 975 mm, szerokość max 945 mm,
600 zł + 23% VAT = 738 zł

- wkładka reklamowa w pakiecie konferencyjnym (do 3 kartek formatu A4):600 zł + 23% VAT = 738 zł

- stolik reklamowy przed salą konferencyjną: 1.000 zł + 23% VAT = 1.230 zł.

Wkładki reklamowe w ilości 120 egzemplarzy powinny zostać przekazane do Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach,
ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice, nie później niż do 06.10.2015 r.

Postery naukowe i reklamowe należy dostarczyć do Instytutu również do 06.10.2015 r., względnie przywieźć do Sosnowca przed Konferencją.Płatność za reklamę należy przekazać na konto podane powyżej do dnia 06.10.2015 r.
PARKING:

Na terenie EXPO Silesia Uczestnicy Konferencji podczas jej trwania mogą korzystać bezpłatnie z parkingu.

Ze względu na odbywające się równocześnie Targi, prosimy o powołanie się na Konferencję APT '15 przy wjeździe na teren EXPO Silesia, względnie pozostawienie pod przednią szybą samochodu kartki z napisem „APT '15”.

ZAKWATEROWANIE:

Poniżej zestawiono listę wybranych hoteli, z których większość zaoferowała obniżkę ceny dla uczestników Konferencji APT '15.

W celu zapewnienia rezerwacji hotelowej, proszę dokonać jej z odpowiednim wyprzedzeniem. Płatność za hotel będzie dokonana przez Uczestników Konferencji w hotelu.

LISTA HOTELI:
NOVOTEL KATOWICE CENTRUM****

Adres: Al. Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice

(centrum miasta, 15 km od Expo Silesia)

Tel.: 32 200 4450 /51

Fax: 32 200 4411 /12

e-mail: H3377-RE@accor.com;

H3377-RE1@accor.com

www.novotel.comObniżona cena za dobę ze śniadaniem dla uczestników konferencji APT '15:

pokój jednoosobowy – 190 zł

pokój dwuosobowy – 220 zł

Rezerwacja powinna być dokonana przez e-mail


i zagwarantowana kartą kredytową.

W hotelu nie można palić.ANGELO Hotel Katowice****

Adres: ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice

(centrum miasta, 20 km do Expo Silesia)

Tel.: 32 7838135/ 137

Fax: 32 7838136

e-mail: reservation@angelo-katowice.com

www.angelo-katowice.com

Cena za dobę ze śniadaniem:

w dniach 12 i 13.X

pokój jednoosobowy – 129 Euro

noc 14/15.X

pokój jednoosobowy – 80 EuroQUBUS HOTEL Prestige Katowice****

Adres: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

(centrum miasta, 20 km do Expo Silesia)

Tel.: 32 601 0100

Fax.: 32 601 0200

e-mail: katowice@qubushotel.com;

kbrzyska@qubushotel.com

www. qubushotel.com / hotel-katowice

Cena za dobę ze śniadaniem

pokój jenoosobowy – 130 Euro


pokój dwuosobowy – 146 Euro

HOTEL SZAFRAN****

Adress: ul. Będzińska 82, 41-250 Czeladź

(9 km do Expo Silesia)

Tel.: 32 784 3100

Fax: 32 784 3103

e-mail: rezerwacja@hotelszafran.pl

www.hotelszafran.pl

Obniżona cena za dobę ze śniadaniem dla uczestników konferencji APT '15:

pokój jednoosobowy – 259 zł


pokój dwuosobowy – 309 zł

Hotel DIAMENT Plaza Katowice****

Adres: ul. Dworcowa 9, 40-012 Katowice

(centrum miasta)

Tel.: 32 746 7000

Fax.: 32 746 7001

e-mail: katowice@hotelediament.pl

www.hotelediament.pl

Obniżona cena za dobę ze śniadaniem dla uczestników konferencji APT '15:

pokój jednoosobowy – 360 zł

pokój dwuosobowy – 405 zł

Park Hotel DIAMENT Katowice****

Adres: ul. Wita Stwosza 37, 40-042 Katowice

(przy autostradzie A-4, 18 km do
Expo Silesia)
Tel.: 32 720 0000

Fax: 32 720 0001

e-mail: katowicepark@hotelediament.pl

www.hotelediament.plObniżona cena za dobę ze śniadaniem dla uczestników konferencji APT '15:

pokój jednoosobowy – 269 zł

pokój dwuosobowy – 314 zł


Hotel DIAMENT Spodek***

Adres: ul. Korfantego 35, 40-005 Katowice


(centrum miasta)

Tel.: 32 606 8585

e-mail: spodek@hotelediament.pl

www.hotelediament.plObniżona cena za dobę ze śniadaniem dla uczestników Konferencji APT’15:

pokój jednoosobowy – 329 zł

pokój dwuosobowy – 369 zł

SENATOR***

Adres: ul. 1 Maja 3, 40-224 Katowice

(centrum miasta)

Tel.: 32 2586081 do 83;

Fax: 32 2586083

e-mail: senator@senator.katowice.pl

www.senator.katowice.pl

Obniżona cena za dobę ze śniadaniem dla uczestników konferencji APT '15:

pokój dwuosobowy

dla 1 osoby – 170

dla 2 osób – 190 złM HOTEL Sosnowiec***

Adres: ul. Wojska Polskiego 199,


41-208 Sosnowiec (6 km do Expo Silesia)

Tel.: 32 363 6300

Fax: 32 363 6306

e-mail: recepcja@mhotelsosnowiec.pl

www.mhotelsosnowiec.pl

Obniżona cena za dobę dla uczestników konferencji APT’15:

pokój jednoosobowy – 168 zł

pokój dwuosobowy – 218 zł

+ 28 zł śniadanie dla 1 osoby18 zł parking
KATOWICE**

Adres: Aleja Korfantego 9, 40-951 Katowice

(centrum miasta, 15 km do Expo Silesia)

Tel.: 32 2561111, 2588281

Fax: 32 2597526

e-mail: hotel@hotel-katowice.com.pl

www.hotel-katowice.com.pl

Obniżona cena za dobę ze śniadaniem dla uczestników konferencji APT '15:

pokój jednoosobowy – 120 zł

pokój dwuosobowy – 180 zł
Hotel Dąbrowiak**

Adres: ul. Wybickiego 1, 41-303 Dąbrowa


Górnicza (7 km do Expo Silesia)

Tel.: 32 268 9113

Fax: 32 268 9114

e-mail: recepcja@hoteldabrowiak.com.pl

www.hoteldabrowiak.com.pl

Obniżona cena za dobę dla uczestników konferencji APT’15:

pokój jednoosobowy – 80

pokój dwuosobowy – 100 zł

+ 15 zł śniadanie dla 1 osoby
Hotel Standard**

Adres: ul. Magazynowa 1 A, 42-530 Dąbrowa Górnicza (8 km do Expo Silesia)

Tel.: 32 639 9660

Fax: 32 268 5036

Komórka: 696 064 595

e-mail: recepcja@hotelstandard.pl

www.hotelstandard.pl

Obniżona cena za dobę ze śniadaniem dla uczestników konferencji APT’15:

pokój jednoosobowy – 110 zł

pokój dwuosobowy – 150 zł
Hotel ORION**

Adres: ul. Przyjaciół Żołnierza 5A, 41-200 Sosnowiec (8 km do Expo Silesia)

Tel.: 32 266 1897; +48 32 266 7033

Fax: 32 266 7158

e-mail: rezerwacja@orionhotel.pl

www.orionhotel.plObniżona cena za dobę ze śniadaniem dla uczestników konferencji APT’15:

pokój jednoosobowy – 125 zł

pokój dwuosobowy – 145 zł


Hotel ASTRA**

Adres: ul. Morcinka 14, 41-303 Dąbrowa Górnicza


(4 km od Expo Silesia)

Tel.: 32 268 2915

Kom. 606 739 637

e-mail: kontakt@astra.media.pl>

www.astra.media.pl

Cena za dobę:

pokój jednoosobowy – 110 zł

pokój dwuosobowy – 130 zł

+ 15 zł śniadanie dla 1 osoby
IBIS BUDGET Katowice Centrum*

Adres: Al. Roździeńskiego 18, 40-202 Katowice

(centrum miasta)

Tel.:32 3505040

Fax: 32 2555501

e-mail: H6601@accor.com

www.ibisbudget.com

Obniżona cena za dobę ze śniadaniem dla uczestników konferencji APT '15:

dla 1 osoby – 124 zł

dla 2 osób – 139 zł

Zajazd BACHUS

Adres: ul. Staszica 42, 41-303 Dąbrowa Górnicza


(1 km do Expo Silesia)

Tel./Fax: 32 2687660

e-mail: kontakt@zajazdbachus.pl

www.zajazdbachus.pl

pokój jednoosobowy – 130 zł

pokój dwuosobowy – 150 zł+ 20 zł śniadanie dla 1 osoby

Restauracja Zajazd JURAN

Adres: ul. Staszica 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza

(1 km do Expo Silesia)

Tel./Fax: 32 264 3434

Komórka: 505 086 520

Obniżona cena za dobę ze śniadaniem dla uczestników konferencji APT’15:

pokój jednoosobowy – 110 zł

pokój dwuosobowy – 170 zł

(z oddzialnymi łóżkami)

pokój dwuosobowy – 140 zł

(z 1 łóżkiem)Zajazd IRYS

Adres: ul. Małobądzka 1, 41-200 Sosnowiec

(4 km do Expo Silesia)

Tel.: 32 291 8956

pokój jednoosobowy – 60 zł

pokój dwuosobowy – 90 zł

DOJAZDY:

Dojazd do Centrum Wystawienniczego EXPO Silesia w Sosnowcu:

- z centrum Katowic: autobusy z ul. Piotra Skargi nr: 808, 811, D (ok. 30-40 min jazdy).

- z centrum Sosnowca: autobusy z przystanku na przeciwko dworca kolejowego nr: 808, 811,


D, 690, 55.

- taksówką: POLONIA TAXI oferuje obniżone ceny dla gości Instytutu na trasie:

Centrum Katowic – EXPO Silesia 50 zł

Centrum Sosnowca – EXPO Silesia 20 zł

Z lotniska w Katowicach (Pyrzowice) – EXPO Silesia 90 zł

Tel. 32 263 5555 – koniecznie trzeba powołać się na „gość Instytutu” !

- samochodem: GPS EXPO Silesia: 50 18' 53.721" N

19 11' 49.313" EWięcej informacji można znaleźć na www.exposilesia.plKierunek Katowice

Kierunek Kraków – >


Kontakt: mgr inż. Anna PAJĄK / Maria BŁACH

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Oddział Farb i Tworzyw

ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice

tel.: 32 2319041 –2 wew. 39; bezpośredni: 32 2319043;

fax: 32 2312674; e-mail: a.pajak@impib.pl


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna