Instytut nauk geologicznych polskiej akademii nauk institute of geological sciencesPobieranie 18.87 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar18.87 Kb.NIP 525-000-88-96

REGON 000326345INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH

POLSKIEJ AKADEMII NAUK


INSTITUTE OF GEOLOGICAL SCIENCES

POLISH ACADEMY OF SCIENCES


00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/5
tel. (+48 22) 697-87-00; fax (+48 22) 620-62-23; e-mail: ingpan@twarda.pan.pl; http://www.ing.pan.pl

Nasz znak:AS-2311-63/15 Warszawa, dnia 27.04.2015r.


Instytut Nauk Geologicznych PAN zaprasza do złożenia ofert na dostawę wagi analitycznej, laboratoryjnej, z wyświetlaczem dotykowym

i elektronicznym poziomicowaniem.


 1. Opis przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wagi analityczna, laboratoryjna, z wyświetlaczem dotykowym i elektronicznym poziomicowaniem.

Wymagane parametry techniczne:


 • obciążenie minimalne: 1 mg (lub mniej),

 • obciążenie maksymalne: 200 g (lub więcej),

 • dokładność odczytu: 0,01 mg przy niskich obciążeniach,

 • powtarzalność pomiaru: co najmniej 0,012 mg,

 • czas stabilizacji: nie więcej niż 6 s,

 • szalka o średnicy około 85 mm.

Wymagane dodatkowe wyposażenie i funkcje:

 • dotykowy wyświetlacz LCD,

 • waga legalizowana,

 • kalibracja wewnętrzna automatyczna,

 • układ automatycznej adiustacji wewnętrznym wzorcem,

 • możliwość monitorowania online warunków środowiskowych poprzez czujniki,

 • układ poziomicy elektronicznej (z funkcją alarmu, wyświetlanym wskaźnikiem poziomu i możliwością programowania tolerancji),

 • czujniki podczerwieni,

 • porty USB, RS 232 i Ethernet, możliwość połączenia z komputerem,

 • obudowa z tworzywa sztucznego,

 • szalka ze stali nierdzewnej, możliwość wymiany na szalkę ażurową,

 • przesuwane przezroczyste ścianki do ochrony przeciwpodmuchowej,

 • możliwość tarowania z zakresem tarowania do -200 g lub niższym,

 • zasilanie: podłączenie do sieci 230 V, może być poprzez zasilacz,

 • gwarancja min. 2 lata,

 • możliwość serwisowania (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny),

 • dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi wagi,

 • termin realizacji zamówienia 30 dni od dnia podpisania umowy.
 1. Kryterium wyboru Wykonawcy

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawiać będzie najniższą cenę brutto.

 1. Sporządzenie oferty

Pisemna oferta wykonawcy powinna zawierać oferowaną cenę brutto za wagę analityczną, laboratoryjną, z wyświetlaczem dotykowym i elektronicznym poziomicowaniem.

Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Prosimy o przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.


 1. Składanie ofert – miejsce i termin

Oferty prosimy kierować pod adres:

Beata Osłowska-Lesiak

Instytut Nauk Geologicznych PAN

ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

email: beatao@twarda.pan.pl

Prosimy o przesłanie oferty w postaci elektronicznej oraz pocztą do 5 maja 2015 r.Załącznik nr 1

................................

pieczęć Wykonawcy

OFERTA


My, niżej podpisani, ....................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz ....................................................................................................

nr tel./fax ....................................................., REGON ...............................................................

NIP ............................................... ……….E-Mail ……………………………………………..

w odpowiedzi na ogłoszenie na: „Dostawę wagi analitycznej, laboratoryjnej, z wyświetlaczem dotykowym i elektronicznym poziomicowaniem.”

” składamy niniejszą ofertę.


 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Opisem przedmiotu zamówienia i oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego.

 2. Oferujemy realizację zamówienia na: „„Dostawę wagi analitycznej, laboratoryjnej, z wyświetlaczem dotykowym i elektronicznym poziomicowaniem.” za łączną cenę brutto ……………………… zł (słownie złotych: ……………………………...),

 3. Oferujemy gwarancję na okres ……………….

 4. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do .…. dni od dnia podpisania umowy.

 5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

 6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia otwarcia ofert.

 7. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji zamówienia.

......................................, dn. ..........................


……………...................................................................

podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeńw imieniu Wykonawcy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna