International standards for phytosanitary measuresPobieranie 154.32 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar154.32 Kb.

INTERNATIONAL STANDARDS FOR PHYTOSANITARY MEASURES

Międzynarodowe Standardy ds. Środków Fitosanitarnych
ISPM Nr 8

ISPM Nr 8

OKREŚLANIE STATUSU AGROFAGA NA DANYM OBSZARZE
(1998)

Sekretariat Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (International Plant Protection Convention)

© FAO 2006ISPM Nr 8

SPIS TREŚCI
ZATWIERDZENIE 85

WPROWADZENIE

ZAKRES 85

ODNIESIENIA 85

DEFINICJE 85

ZARYS WYMAGAŃ 85

WYMAGANIA OGÓLE ODNOŚNIE OKREŚLANIA STATUSU AGROFAGA


 1. Cele określania statusu agrofaga 86

 2. Dane odnośnie agrofaga 86
 1. Dane odnośnie agrofaga 86

 2. Wiarygodność 86

Tabela. Wytyczne odnośnie oceny rzetelności danych nt. agrofaga (Źródła informacji od najbardziej do najmniej wiarygodnych) 87

3. Status agrofaga na danym obszarze 87

3.1 Opis statusu 87 1. Występowanie (obecność) 87

 2. Niewystępowanie (nieobecność) 88

 3. Występowanie krótkotrwałe (przejściowe) 88

3.2 Określenie statusu agrofaga na danym obszarze 89

4. Zalecane praktyki raportowania 89

ANEKS

Przydatne odniesienia 90


Wydanie 200583
ISPM Nr 8

ZATWIERDZENIE

Niniejszy standard został zatwierdzony przez Komisję ds. Środków Fitosanitarnych, w listopadzie 1998 r.WPROWADZENIE

ZAKRES

Niniejszy standard opisuje dane zbierane i rejestrowane odnośnie określonego agrofaga, sposób użycia takich danych oraz inne informacje pomocne w określaniu statusu agrofaga na danym obszarze. W standardzie opisane są również kategorie statusu agrofaga oraz rekomendacje odnośnie dobrej praktyki raportowania.ODNIESIENIA

Glossary of phytosanitary terms, 1999 (Słownik terminów fitosanitarnych). ISPM Nr. 5, FAO, Rzym.

Guidelines for pest eradication programmes, 1999 (Wytyczne odnośnie programów zwalczania agrofaga). ISPM Nr 9, FAO, Rzym.

Guidelines for pest risk analysis, 1996 (Wytyczne odnośnie analizy ryzyka zagrożenia agrofagiem PRA). ISPM Nr 2, FAO, Rzym.

Guidelines for surveillance, 1998 (Wytyczne odnośnie nadzoru). ISPM Nr 6, FAO, Rzym.

International Plant Protection Convention, 1992 (Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin). FAO, Rzym.

Znowelizowany tekst Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin, 1997. FAO, Rzym.

Principles of plant quarantine as related to international trade, 1995. (Zasady kwarantanny roślin w handlu międzynarodowym). ISPM Nr. 1, FAO, Rzym.

Requirements for the establishment of pest free areas, 1996 (Wymagania odnośnie ustanawiania obszarów wolnych od agrofaga). ISPM Nr. 4, FAO, Rzym.

DEFINICJE

Definicje terminów fitosanitarnych użytych w obecnym standardzie odpowiadają definicjom ze standardu ISPM Nr 5 (Słownik terminów fitosanitarnych). Termin i definicja podana poniżej została przyjęta jako część poniższego standardu a następnie została znowelizowana po zatwierdzeniu niniejszego standardu. Nowa definicja poniższego terminu nie odpowiada obecnej definicji zawartej w standardzie i jest przeznaczona do stosowania tylko w niniejszym standardzie, do czasu nowelizacji.

wykrycie/pojaw organizmu (outbreak) niedawno wykryta, odizolowana populacja agrofaga, która przetrwa jako taka w najbliższej przyszłości

ZARYS WYMAGAŃ

Dane zbierane i rejestrowane odnośnie określonego agrofaga stanowią bardzo ważny element wykorzystywany przy określaniu statusu agrofaga na danym obszarze. Wszystkie importujące i eksportujące państwa potrzebują informacji odnośnie statusu agrofagów celem przeprowadzenia analizy ryzyka zagrożenia agrofagiem PRA, wprowadzenia lub przestrzegania wymagań importowych oraz ustanawiania i utrzymania obszarów wolnych od agrofaga.

Dane takie dostarczają informacji odnośnie występowania lub niewystępowania organizmu, terminu (daty) i lokalizacji przeprowadzanych obserwacji, roślin żywicielskich, jeśli dotyczy, zaobserwowanych szkód oraz zawierają odniesienia lub inne informacje dotyczące danej obserwacji. Wiarygodność takich danych zależy od ich związku z osobą je zbierającą, technicznych metod identyfikacji, daty oraz lokalizacji danych oraz sposobu ich gromadzenia lub publikacji.

Określenie statusu agrofaga wymaga profesjonalnej oceny w stosunku do danych odnośnie występowania agrofaga na danym obszarze, dostępnych w danym czasie. Status określany jest przy użyciu informacji dotyczących indywidualnych wykryć, danych z przeprowadzonych kontroli, danych odnośnie nie występowania agrofaga, wyników ogólnego nadzoru oraz naukowych publikacji i baz danych.

Status agrofaga w niniejszym standardzie został określony w trzech kategoriach:

występowanie/obecność agrofaga – następnie określa się bardziej szczegółowy status, taki jak: “obecny we wszystkich częściach kraju”, “obecny na niektórych obszarach w kraju”, itp.

nie występowanie(brak) agrofaga – następnie określa się bardziej szczegółowy status, taki jak: „brak danych o wystąpieniu agrofaga”, „agrofag zwalczony”, „agrofag (już więcej) nie obecny”, itp.

agrofag przejściowy (występujący krótkotrwale) – następnie określa się bardziej szczegółowy status, taki jak: „agrofag, w stosunku do którego nie podejmuje się działań”, „agrofag, w stosunku do którego podejmuje się działania, pod nadzorem”, „agrofag, w stosunku do którego podejmuje się działania: w trakcie zwalczania”.

Celem ułatwienia międzynarodowej współpracy stron Konwencji odnośnie spełnienia wymagań, co do wymiany danych nt. agrofagów (wystąpienia, rozprzestrzenienia) przez krajowe służby ochrony roślin (NPPO) lub inne organizacje/osoby związane z gromadzeniem danych odnośnie agrofaga, powinny być przestrzegane zasady dobrej praktyki raportowania. Praktyka taka obejmuje używanie dokładnych, pewnych danych, odpowiednią wymianę informacji, respektowanie interesów zainteresowanych stron oraz zastosowanie sposobów określania statusu wymienionego w niniejszym standardzie.

85

ISPM Nr 8

WYMAGANIA OGÓLE ODNOŚNIE OKREŚLANIA STATUSU AGROFAGA1. Cele określania statusu agrofaga

Dane odnośnie agrofaga stanowią udokumentowane dowody 1 wskazujące na występowanie lub niewystępowanie określonego agrofaga w określonej lokalizacji i czasie, w granicach określonego obszaru, zwykle danego kraju, w opisanych okolicznościach. Dane takie w połączeniu z innymi informacjami są używane przy określaniu statusu danego agrofaga na danym obszarze.

Zapewnienie wiarygodnych danych odnośnie agrofaga oraz określenie jego statusu są niezbędnymi komponentami wielu obowiązków wynikających z Konwencji IPPC, które zostały uwzględnione w standardzie ISPM Nr 1 Zasady kwarantanny roślin w handlu międzynarodowym oraz w innych międzynarodowych standardach ds. środków fitosanitarnych.

Państwa importujące potrzebują informacji nt. statusu agrofaga celem: • przeprowadzenia analizy PRA odnośnie danego agrofaga występującego w innym kraju,

 • ustalenia wymagań fitosanitarnych w celu zapobieżenia wprowadzeniu, zasiedleniu i rozprzestrzenieniu się agrofaga,

 • przeprowadzenia analizy PRA odnośnie nie kwarantannowego agrofaga występującego na terytorium danego kraju celem (prawnego) uregulowania go.

Państwa eksportujące potrzebują informacji nt. statusu agrofaga celem:

 • spełnienia importowych wymagań poprzez uniknięcie eksportu przesyłek porażonych regulowanymi organizmami,

 • dostarczenia danych na prośbę innych państwa potrzebnych w celu przeprowadzenia analizy PRA odnośnie agrofaga występującego na ich terytorium.

Wszystkie państwa potrzebują informacji nt. statusu agrofaga celem:

 • przeprowadzania analiz PRA,

 • planowania krajowych, regionalnych lub międzynarodowych programów zarządzania agrofagiem,

 • ustalenia krajowej listy agrofagów,

 • ustalenia oraz utrzymania obszarów wolnych od agrofaga.

Informacje odnośnie statusu agrofaga na danym obszarze, w danym państwie lub regionie mogą zostać użyte celem ustalenia globalnego rozprzestrzenienia się organizmu.

2. Dane odnośnie agrofaga

2.1 Dane odnośnie agrofaga

Standard ISPM Nr 6: Wytyczne odnośnie nadzoru opisuje elementy informacji zebranych dzięki ogólnemu nadzorowi oraz specyficznym kontrolom, które mogą zostać użyte przy zbieraniu danych odnośnie agrofaga. Podstawowe informacje, które powinny zostać zawarte w odniesieniu do agrofaga, są następujące: • obecnie stosowana nazwa naukowa organizmu w tym, jeśli dotyczy, bardziej szczegółowy opis jak biotyp, rasa, itp.,

 • stopień i stan rozwojowy,

 • grupa taksonomiczna,

 • metoda identyfikacji,

 • rok i miesiąc (jeśli jest znany) rejestracji danej, określenie dnia jest potrzebne jedynie w wyjątkowych przypadkach (np. pierwsze wykrycie organizmu, monitoring),

 • lokalizacja, np. kody lokalizacyjne, adresy, współrzędne geograficzne, ważniejsze warunki, takie jak: wystąpienie w uprawach pod osłonami,

 • nazwa naukowa rośliny żywicielskiej, jeśli dotyczy,

 • uszkodzenia rośliny żywicielskiej lub okoliczności wystąpienia (np. pułapka, próba gleby), jeśli dotyczy,

 • rozpowszechnienie, wskazanie poziomu wystąpienia agrofaga lub jego liczby,

 • bibliograficzne odniesienia, jeśli istnieją.

Lista odniesień załączona jest w aneksie do niniejszego standardu celem konsultacji podczas zbierania danych o agrofagu.

2.2 Wiarygodność

Dane odnośnie agrofaga można znaleźć w wielu źródłach o różnym stopniu rzetelności. Niektóre kluczowe komponenty mogą być sprawdzone według poniższej tabeli. Tabela dzieli źródła danych na różne kategorie o zmniejszającym się stopniu rzetelności, lecz należy wziąć pod uwagę, że są to jedyne pewne wytyczne odnośnie rzetelności. W szczególności należy wziąć pod uwagę, że do identyfikacji różnych agrofagów potrzebny jest zróżnicowany poziom profesjonalizmu.Służby NPPO posiadają obowiązek przedstawienia dokładnych informacji w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

1 W tym dokumentacja w formie elektronicznej.

86
ISPM Nr 8

Tabela. Wytyczne odnośnie oceny rzetelności danych nt. agrofaga (Źródła informacji od najbardziej do najmniej wiarygodnych)

1. Osoba

2. Identyfikacja

3. Lokalizacja i data

4. Źródło danych

a. Specjalista taksonom

a. Biochemiczna lub

a. Monitoring w celu wykrycia lub

a. Dane NPPO lub publikacje
molekularna diagnostyka

określenia zasięgu występowania

RPPO (regionalna organizacja
(jeśli dostępne)

organizmu

ochrony roślin) z przypisami

b. Profesjonalny

b. Okaz lub kultura

b. Inne lustracje na polu

b. Naukowa lub techniczna

specjalista,

z urzędowych kolekcji,

lub w miejscu produkcji

publikacja (periodyk) z przypisami

diagnostyk

opis taksonomiczny


wykonany przez specjalistęc. Naukowiec

c. Okazy z ogólnych

c. Przypadkowa lub niezaplanowana

c. Oficjalne dane historyczne
kolekcji

obserwacja bez wcześniej


określonej daty/miejsca
d. Technik

d. Wyłącznie opis lub zdjęcie

d. Obserwacja produktów

d. Prasa naukowa lub technicznalub półproduktów;

bez odnośnikówzatrzymanie
e. Ekspert - amator

e. Tylko opis wizualny

e. Dokładna data i miejsce

e. Publikacja specjalisty amatoranie znane
f. Nie specjalista

f. Metoda identyfikacji nie
f. Niepublikowane naukowe
znana
lub techniczne dokumenty

g. Osoba nieznanag. Publikacje nie techniczne;


magazyny/gazety


h. Osobisty kontakt/korespondenc-;


ja niepublikowana

3. Status agrofaga na danym obszarze

3.1 Opis statusu

Określenie statusu agrofaga na danym obszarze wymaga profesjonalnej oceny odnośnie bieżącego występowania agrofaga na danym terenie. Ocena taka oparta jest na syntezie danych nt. agrofaga oraz informacji pochodzących z innych źródeł. Do oceny bieżącej sytuacji agrofaga używane są oprócz danych bieżących również dane historyczne. Status agrofaga można opisać przy użyciu następujących kategorii:3.1.1 Występowanie (obecność)

Agrofag uważany jest za obecny (występujący), jeżeli dane wskazują na to, że jest on miejscowy lub został wprowadzony. Jeżeli agrofag jest obecny i dostępne są wiarygodne dane, możliwe jest scharakteryzowanie występowania agrofaga przy użyciu następujących sformułowań lub kombinacji sformułowań:Obecny: we wszystkich częściach obszaru

Obecny: tylko w niektórych częściach obszaru2

Obecny: poza określonymi obszarami wolnymi

Obecny: we wszystkich częściach obszaru, gdzie występują rośliny żywicielskie

Obecny: tylko w niektórych częściach obszaru, gdzie występują rośliny żywicielskie 3

Obecny: wyłącznie w uprawach pod osłonami

Obecny: sezonowo

Obecny: ale pod kontrolą4

Obecny: podlega urzędowej kontroli

Obecny: w trakcie zwalczania

Obecny: nieznaczne rozpowszechnienie.

Inne podobne frazy mogą zostać użyte, jeśli jest to odpowiednie. Jeżeli dostępna jest jedynie ograniczona liczba rzetelnych danych, scharakteryzowanie występowania będzie trudne.

Tam, gdzie jest to stosowne, użyteczne jest scharakteryzowanie rozpowszechnienia agrofaga (np. powszechny, okazjonalny, rzadki) oraz poziomu szkód i/lub strat powodowanych przez agrofag na danej roślinie żywicielskiej.

2 określ, jeśli to możliwe

3 określ, jeśli to możliwe

4 według: (podać szczegóły)87

ISPM Nr 8

3.1.2 Niewystępowanie (nieobecność)

Jeżeli brak jest danych odnośnie występowania agrofaga pochodzących z ogólnego nadzoru prowadzonego na danym obszarze, najwłaściwszym wydaje się wyciągnięcie wniosku, iż agrofag nie występował i nie występuje. Teza taka może być poparta określanymi danymi dotyczącymi niewystępowania.

Możliwe jest także wyciagnięcie wniosku, że agrofag nie występuje, pomimo danych świadczących przeciw tej tezie. Takie sytuacje są opisane poniżej. Niewystępowanie może być także poparte danymi pochodzącymi z przeprowadzenia specyficznego monitoringu (patrz standard Nr. 6 Wytyczne odnośnie nadzoru), w takim przypadku należy zaznaczyć, że teza „poparta jest wynikami monitoringu”. Podobnie, gdy ustalony został obszar wolny zgodnie ze standardem ISPM (patrz standard ISPM Nr. 4 Wymagania odnośnie ustanowienia obszarów wolnych), należy dodać frazę: „Deklarowany obszar wolny”.

Nie występuje: brak danych odnośnie agrofaga

Dane pochodzące z nadzoru ogólnego wskazują, że agrofag nie jest obecny i nigdy nie był notowany.Nie występuje: agrofag zwalczony

Dane nt. agrofaga wskazują, że agrofag występował w przeszłości. Z sukcesem przeprowadzony został udokumentowany program zwalczania agrofaga (patrz standard ISPM Nr. 9 Wytyczne odnośnie programów zwalczania). Prowadzone kontrole potwierdzają nie występowanie agrofaga.Nie występuje: agrofag już nie występuje

Dane nt. agrofaga wskazują, że agrofag występował krótkotrwale lub był zadomowiony w przeszłości, ale dane z ogólnego nadzoru wskazują, że agrofag już nie występuje. Następujące powody mogą przyczyniać się do takiej sytuacji: • klimat lub inny naturalny czynnik wpłynął na brak agrofaga,

 • zmiana uprawianych roślin żywicielskich,

 • zmiany uprawianych odmian,

 • zmiany w praktyce rolniczej.

Nie występuje: nie prawidłowe dane nt. agrofaga

Dane nt. agrofaga wskazują, że agrofag występuje, jednakże wyciągnięto wniosek, że są one nie prawidłowe i nie można uznać je za ważne, jak we wskazanych poniżej przypadkach: • zmiany w taksonomii,

 • nieprawidłowa identyfikacja,

 • omyłkowe dane,

 • zmiany granic państw, potrzebna reinterpretacja wyników.

Nie występuje: nie wiarygodne dane nt. agrofaga

Dane nt. agrofaga wskazują, że agrofag występuje, jednakże wyciągnięto wniosek, że są one nie wiarygodne, jak we wskazanych poniżej przypadkach:Nie występuje: stwierdzenie jedynie w zatrzymanej przesyłce

Agrofag został odnotowany jako występujący w przesyłce w punkcie kontroli granicznej lub punkcie przeznaczenia lub podczas zatrzymania zanim został wprowadzony na teren danego kraju, poddany zabiegowi lub zniszczony. Stosowany system nadzoru potwierdza nieobecność agrofaga.3.1.3. Występowanie krótkotrwałe (przejściowe)

Status agrofaga jest uznany jako występowanie krótkotrwałe, jeżeli agrofag jest obecny lecz jego stałe zadomowienie jest mało prawdopodobne, w oparciu o techniczną ocenę. Istnieją trzy typy występowania krótkotrwałego:Występowanie krótkotrwałe: brak działań

Agrofag został stwierdzony jako odizolowany przypadek (pojedynczy egzemplarz lub odizolowana populacja) lecz jego przeżycie jest mało prawdopodobne, i w związku z tym nie zastosowano środków fitosanitarnych.Występowanie krótkotrwałe: działania są podejmowane, agrofag pod nadzorem

Agrofag został stwierdzony jako odizolowany przypadek (pojedynczy egzemplarz lub odizolowana populacja), który może przeżyć lecz jego stałe zadomowienie jest mało prawdopodobne. Odpowiednie środki fitosanitarne zostały zastosowane, w tym agrofag znajduje się pod nadzorem.88

ISPM Nr 8

Występowanie krótkotrwałe: działania są podejmowane, agrofag w trakcie zwalczania

Agrofag został stwierdzony jako odizolowana populacja, która może przeżyć w najbliższej przyszłości oraz bez zastosowania środków fitosanitarnych celem jej zwalczenia może się zadomowić. Odpowiednie środki fitosanitarne zostały zastosowane celem zwalczenia agrofaga.3.2 Określenie statusu agrofaga na danym obszarze

NPPO określa status agrofaga na danym obszarze, wg. terminów opisanych w punkcie 3.1 na podstawie danych i dostępnych informacji. Mogą to być: • indywidualne dane odnośnie agrofaga,

 • dane pochodzące z monitoringu i lustracji,

 • różne dane wskazujące na nie występowanie agrofaga,

 • informacje z naukowych publikacji i baz danych,

 • środki fitosanitarne zastosowane celem zapobiegania wprowadzeniu i rozprzestrzenieniu,

 • inne informacje odnośnie oszacowania występowania agrofaga.

Rzetelność i spójność danych powinny być także wzięte pod uwagę, w szczególności należy ostrożnie oszacować sytuację, gdy dostępne dane są sprzeczne.

4. Zalecane praktyki raportowania.

Strony Konwencji IPPC (patrz nowy znowelizowany tekst: art. VIII 1a) odnośnie raportowania występowania i rozprzestrzenienia) mają obowiązek raportowania występowania organizmu, w tym informowania o statusie agrofaga na danym obszarze. Niniejszy standard nie stanowi o obowiązku raportowania lecz dotyczy zawartości raportowanych informacji. Celem ułatwienia wymiany handlowej niezbędne jest przekazywanie odpowiednich raportów. Nie wykrycie lub nie raportowanie występowania agrofaga lub raportowanie w sposób niedokładny, niekompletny, dokonany w nie odpowiednim czasie lub mylnie zinterpretowany może prowadzić do wprowadzenia nieuzasadnionych barier w handlu lub do wprowadzenia i rozprzestrzenienia się agrofaga.

Osoby lub organizacje związane ze zbieraniem danych odnośnie agrofagów powinny stosować się do zaleceń zawartych w niniejszym standardzie oraz powinny dostarczać NPPO dokładne i kompletne dane przed przekazaniem danych w sposób bardziej ogólny.

NPPO powinno celem zachowania dobrej praktyki raportowania: • opierać ocenę statusu na najbardziej wiarygodnych i najświeższych informacjach,

 • brać pod uwagę kategorie statusu podane w niniejszym standardzie podczas wymiany informacji pomiędzy państwami,

 • informować NPPO państwa z którym odbywa się wymiana handlowa, w sposób najszybszy jak to tylko możliwe, oraz organizację RPPO odnośnie zmian w statusie agrofaga, a zwłaszcza pojawu nowych organizmów,

 • raportować nowe przechwycenia regulowanych organizmów wpływających na zmianę statusu w kraju eksportującym, po konsultacji z danym państwem,

 • w przypadku posiadania innych nie przekazanych informacji nt. występowania agrofaga w danym kraju, NPPO powinno przekazać takie informacje innym państwom lub RPPO, jedynie po poinformowaniu i, jeśli to możliwe, konsultacji z zainteresowanym NPPO,

 • wymieniać informacje nt. statusu agrofagów zgodnie z art. VII (2j) oraz VIII (1a I 1c) Konwencji IPPC,

 • wymianę informacji prowadzić za pomocą środków i języka najbardziej praktycznego dla obu stron,

 • dokonywać korekty mylnych danych najszybciej, jak to jest możliwe.

89

ISPM Nr 8

ANEKS PRZYDATNE ODNIESIENIAPoniższa lista stanowi jedynie przykładową listę odniesień. Wymienione poniżej odniesienia są szeroko i łatwo dostępne, oraz zostały uznane za wiarygodne. Poniższa lista nie jest listą pełną i nie została zatwierdzona jako powyższy standard.

Nomenklatura, terminologia, taksonomia

Bayer coding system, 1996 (System Kodów Bayera). European and Mediterranean Plant Protection Organization, Paris, France (Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin, Paryż, Francja).

BioNET-INTERNATIONAL: global network for Biosystematics (globalna sieć biosystematyki). CAB International, Wallingford, UK.

Codes for the representation of names of countries, ISO 3166 (Kody państw). International Organization for Standards, Geneva, Switzerland (English/French) (Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji, Genewa, Szwajcaria).

Dictionnaire des agents pathogènes des plantes cultiveés, 1992 (Słownik czynników patogenicznych roślin uprawnych). I. Fiala & F. Fèvre, Institut National de la Recherche Agronomique, Paris, France (English/French/Latin) (Narodowy Rolniczy Instytut Badawczy, Paryż, Francja).

Glossary of plant pathological terms, 1997 (Słownik terminów w patologii roślin). M.C. Shurtleff & C.W. Averre, American Phytopathological Society, St.Paul MN, USA (Amerykańskie Towarzystwo Fitopatologiczne).

Glossary of phytosanitary terms, 1999 Słownik terminów fitosanitarnych. ISPM Nr 5, FAO, Rzym, Włochy (Arabic/Chinese/ English/French/Spanish).

International code of botanical nomenclature (Międzynarodowe kody w nomenklaturze botanicznej). International Botanical Congress (Międzynarodowy Kongres Botaniczny).

International code of nomenclature for cultivated plants (Międzynarodowe kody w nomenklaturze roślin uprawnych). International Bureau for Plant Taxonomy and Nomenclature,Utrecht, Netherlands (Międzynarodowe Biuro ds. Taksonomii i Nomenklatury Roślin, Holandia).

International code of zoological nomenclature (Międzynarodowe kody w nomenklaturze zoologicznej). International Commission on Zoological Nomenclature (Międzynarodowa Komisja ds. Nomenklatury Zoologicznej).

United Nations Terminology Bulletin No. 347, 1995 (Biuletyn Terminologii Narodów Zjednoczonych). Office of Conference and Support Services, United Nations, NY (UN Member names in Arabic/Chinese/English/French/ Russian/Spanish) (Biuro ds. Konferencji i Służb Pomocniczych, Nowy York).

Ogólna identyfikacja agrofagów i ich występowanie

CABPEST CD-ROM. CAB International, Wallingford, UK.

Crop protection compendium CD-ROM (Kompedium odnośnie ochrony roślin). CAB International, Wallingford, UK.

Descriptions of fungi and bacteria (Opis grzybów i bakterii). CAB International, Surrey, UK.

Distribution maps of pests (Mapy występowania agrofagów). CAB International, Wallingford, UK.

Hojas de datos sobre plagas y enfermedades agrícolas de importancia cuarentenaria para los países miembros del

OIRSA, volúmenes 1-4, 1994-1996. Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, El Salvador.

Mammal species of the world: a taxonomic and geographical reference, 1982 (Rodzaje ssaków na świecie, taksonomiczne i geograficzne odniesienia). Honacki et al. eds, Allen Press Inc., Kansas, USA.

Plant pathologist's pocketbook, 2nd ed., 1983 (Podręczny słownik patologa roślin). CAB International Mycological Institute, Surrey, UK (Arabic ed., 1990, CABI/FAO; Spanish ed., 1985, published by FAO Regional Office for Latin America and the Caribbean, Santiago, Chile, in cooperation with CABI).

Quarantine pests for Europe, 2nd ed.: Data sheets on quarantine pests for the European Union and for the European

and Mediterranean Plant Protection Organization, 1997 (Kwarantannowe agrofagi Europy, wydanie drugie: Arkusze danych odnośnie organizmów kwarantannowych Unii Europejskiej oraz organizacji EPPO). I.M. Smith et al. eds, CABI/EPPO, CAB International,Wallingford, UK (WLK. BRYTANIA).

Bacterie

Guide to plant pathogenic bacteria, 2nd ed., 1997 (Przewodnik bakterii szkodliwych dla roślin, drugie wydanie). J.F. Bradbury & G.S. Saddler, CAB International Mycological Institute, Surrey, UK (WLK. BRYTANIA).

Names of plant pathogenic bacteria 1864-1995, 1996 (Nazwy bakterii szkodliwych dla roślin). J. Young et al., Ann. Rev. Phytopathology: 721-763.Grzyby

Ainsworth & Bisby's dictionary of the fungi, 8th ed., 1995 (Słownik grzybów, wydanie ósme). D.L. Hawksworth et al., CAB International Mycological Institute, Surrey, UK (WLK. BRYTANIA).

Index of fungi (Indeks grzybów). CAB International Mycological Institute, Surrey, UK (WLK. BRYTANIA).

Owady i roztocza

ANI-CD: Arthropod name index on CD-ROM (Indeks nazw Anthropoda). CAB International, Wallingford, UK (WLK. BRYTANIA).

Insects of economic importance: a checklist of preferred names, 1989 (Owady ważne ekonomicznie, lista stosowanych nazw). A.M. Wood, CAB International, Wallingford, UK (WLK. BRYTANIA).

Nicienie

Aphelenchidae, Longidoridae and Trichodoridae: their systematics and bionomics (Systematyka i bionomika Aphelenchidae, Longidoridae i Trichodoridae), 1993. D.J. Hunt, CAB International,

Wallingford, UK (WLK. BRYTANIA).Catalog of the Order Tylenchida, 1991 (Katalog rzędu Tylenchida). B.A. Ebsary, Agriculture Canada.

NEMA-CD-ROM. CAB International, Wallingford, UK (WLK. BRYTANIA).

90

ISPM Nr 8

Choroby roślin

Common names for plant diseases, 1996 (Zwykle stosowane nazwy chorób roślin). Compiled by APS Committee on Standardization of Common Names for Plant (Wydanie skompilowane przez Komietet ds. Stabdaryzacji zwykle stosowanych nazw roślin)

Diseases, American Phytopathological Society, (Choroby, Amerykańskie Stowarzyszenie Fitopatologiczne) St. Paul, MN, USA. Searchable on the APSnet Internet site at: (dostępne pod adresem) http: //www. scisoc. org/resource/common/.Disease Compendium Series (Kompedium chorób), American Phytopathological Society (Amerykańskie Stowarzyszenie Fitopatologiczne), St. Paul, MN, USA.

Distribution maps of plant diseases. CAB International (Mapy występowania chorób roślin), Wallingford, UK (WLK. BRYTANIA).

Multilingual compendium of plant diseases, vols. 1 (1976), 2 (1977) (Wielojęzykowe kompedium chorób roślin). American Phytopathological Society (Amerykańskie Stowarzyszenie Fitopatologiczne), St. Paul MN, USA (Crosslingual: 23 languages).

Plant diseases of international importance, 4 vols., 1992. (Choroby roślin o międzynarodowym znaczeniu) Prentice Hall, NJ, USA.

Rośliny i chwasty

A checklist of names for 3,000 vascular plants of economic importance.(Lista 3 000 roślin naczyniowych o znaczeniu ekeonomicznym) Rev., 1986. E. Terrell et al., USDA Agricultural Research Service, Washington DC, USA.

Grass Weeds 1 (1980), Grass Weeds 2 (1981), Monocot Weeds 3 (1982). (Chwasty traw i jednoliściennych) Ciba-Geigy Ltd., Basle, Switzerland (English/French/German/Spanish).Index Kewensis. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, UK (WLK. BRYTANIA).

Plants and plant products, 1983 (Rośliny i produkty roślinne). FAO Terminology Bulletin 25 (Biuletyn Terminologii, Rome, Italy (English/ French/German/Spanish).

Scientific and common names of 7,000 vascular plants in the United States, (Naukowe i zwykle stosowane nazwy 7 tys. roślin naczyniowych) 1995. L. Brako et al., American Phytopathological Society (Amerykańskie Stowarzyszenie Fitopatologiczne), St. Paul MN, USA.

Vascular plant families and genera, (Rodziny i rodzaje roślin naczyniowych) 1992. R.K. Brummitt, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, UK (WLK. BRYTANIA).

World weeds: natural histories and distribution, (Chwasty świata: naturalna historia i występowanie) 1997. L.G. Holm et al., John Wiley & Sons, NY, USA.

Wirusy

Descriptions of plant viruses. (Opis wirusów roślin) Association of Applied Biologists (Stowarzyszenie biologów), Institute of Horticultural Research (Instytut Badań Ogrodniczych), Wellesbourne, UK (WLK. BRYTANIA).

VIDE database. A. Brunt et al. eds, Searchable on the Plant Viruses Online site on the Internet at:

http://biology. anu.edu.au/Groups/MES/vide/refs.htm. (Baza danych odnośnie wirusów roślin)Viruses of plants, 1996 (Wirusy roślin). A. Brunt et al., CAB International, Wallingford, UK (WLK. BRYTANIA).

Virus taxonomy: classification and nomenclature of viruses, (Taksonomia wirusów: klasyfikacja i nomenklatura) 1995. F.A. Murphy et al. eds, Sixth Report of the

International Committee on Taxonomy of Viruses (Międzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusów). Archives of Virology/Supplement (Archiwa wirusologii) 10, Springer Verlag, Vienna, NewYork. The Index virus files are searchable on the Internet at: http://life.anu.edu.au/viruses/Ictv/index.html. (indeks wirusów dostępny na stronie)

91


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna