Inwentarz Archiwum XX. Sanguszków w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie opracowała Angela Sołtys Tarnów 2004Pobieranie 0.8 Mb.
Strona1/11
Data07.05.2016
Rozmiar0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Inwentarz Archiwum XX. Sanguszków

w zbiorach

Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie

opracowała Angela Sołtys

Tarnów 2004
Obszerny zespół akt, występujący pod nazwą “Archiwum książąt Sanguszków” stanowi wyodrębnioną i zamkniętą część zbiorów Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie. Zespół ten, do roku 1946 po większej części był własnością księżnej Konstancji z Zamoyskich Sanguszkowej i stanowił tym samym jej archiwum prywatne, które mieściło się ówcześnie na terenie pałacu w Gumniskach, zapewne w apartamencie zamieszkiwanym przez Sanguszkową. Historia tego zespołu wiąże się zatem ściśle z osobą Konstancji Sanguszkowej, która była jego główną twórczynią. W zbiorze znalazły się materiały odnoszące się zarówno do osobistej działalności Sanguszkowej w dziedzinach społecznej, religijnej, charytatywnej i in., jak i związane z administracją nieruchomościami książąt Sanguszków na terenie Galicji Wschodniej i Zachodniej, wychowaniem i edukacją księcia Romana Władysława Sanguszki, jedynego potomka zrodzonego z małżeństwa Konstancji z księciem Eustachym Sanguszką, opieką nad zbiorami archiwalnymi i artystycznymi w siedzibach Sanguszków w Gumniskach i Podhorcach, itd.

Konstancja Anna Maria Zamoyska, urodzona 2 lipca 1864 w Pau w Dolnych Pirenejach, była szóstym dzieckiem (spośród jedenaściorga) Stanisława Kostki Zamoyskiego (1820-1889), właściciela dóbr Maciejowice, Podzamcze i Magnuszew, i Róży Marii z Potockich, wnuczką XII ordynata, również Stanisława Kostki Zamoyskiego i Zofii z Czartoryskich. Blisko związana z rodziną i licznym rodzeństwem, do końca swego długiego życia utrzymywała z nimi bardzo żywe więzi, czego świadectwem jest zachowana w archiwum jej obszerna korespondencja rodzinna. Wśród nadawców przeważają nazwiska jej sióstr i braci: Andrzeja Przemysława Zamoyskiego (1852-1927), właściciela dóbr Maciejowice, Lubowla i Drużbaki na Spiszu, Marii Celiny Zamoyskiej, Teresy z Zamoyskich Zyberg-Plater (1858-1912), Jana Floriana Zamoyskiego, właściciela dóbr Magnuszew, Róży Marii Zamoyskiej (1862-....), Zofii z Zamoyskich Grocholskiej (1866-....), Stanisława Kostki Zamoyskiego (1867-...), Władysława Leona Zamoyskiego (1868-1940), właściciela dóbr Pilczyce, Jadwigi z Zamoyskich (1870-...) i Adama Michała Zamoyskiego (1878-1940), właściciela dóbr Rudka, ordynata na Kozłówce, oraz ich licznego potomstwa.

W trzydziestym pierwszym roku życia Konstancja została wydana za mąż za Eustachego Stanisława Sanguszkę (1842-1903), mężczyznę podówczas pięćdziesięciotrzyletniego. Małżeństwo zawarte raczej z konwenansu, było związkiem harmonijnym i szczęśliwym. Sanguszko, znany działacz społeczny, zasłużony dla rozwoju galicyjskiej gospodarki i rolnictwa, często przebywał w Wiedniu jako poseł na Sejm Krajowy i do Rady Państwa, oraz we Lwowie, gdzie w latach 1895-1898 sprawował urząd namiestnika Galicji. Przewodniczył ponadto komitetowi budowy pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie, był prezesem Towarzystwa Tatrzańskiego oraz członkiem zarządu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Łożył na rozbudowę katedry tarnowskiej i budowę głównego ołtarza w jej wnętrzu. Był także kuratorem szkoły ogrodniczej w Tarnowie, założonej w 1881 r.

Po zawarciu małżeństwa Konstancja przebywała u boku męża w Wiedniu bądź we Lwowie, a przede wszystkim w należących do Sanguszki dobrach gumniskich i podhoreckich. Naturalną koleją rzeczy jako żona namiestnika Galicji Konstancja otrzymała w rok po ślubie tytuł damy pałacowej cesarzowej Elżbiety (akt nadania z datą 25. XI. 1896 znajduje się w zbiorze pod sygn. P. Sang. 156), a w r. 1898 została udekorowana orderem Elżbiety 1 klasy (30. XI. 1898, dyplom nadania tamże). Wrodzone predyspozycje, zainteresowania oraz cechy charakteru skłaniały Konstancję do prowadzenia aktywnej działalności na rzecz instytucji i stowarzyszeń charytatywnych i religijnych, czym zresztą wspierała publiczną działalność swego męża. W latach 1896-98 Sanguszkowa przewodniczyła lwowskiemu towarzystwu miłosierdzia “Opatrzność”, była członkinią lwowskiej kongregacji “Dzieci Maryi”, sodalicji mariańskich, trzeciego zakonu św. Franciszka w Krakowie.

Śmierć Eustachego Sanguszki, zmarłego na chorobę płuc w 1903 roku w Gries w Tyrolu, przedwcześnie pozbawiła ją mężowskiego oparcia, co było tym trudniejsze, że ich jedyny syn, książę Roman Władysław Sanguszko w owym momencie liczył zaledwie dwa lata. Od tej pory Sanguszkowa niemal całkowicie poświęciła się opiece nad synem, starając się nadać własny kierunek jego wychowaniu i edukacji, wpajając mu silnie religijność katolicką i chrześcijańskie zasady etyczne. Od strony prawnej opiekę nad Romanem Sanguszką do czasu uzyskania przezeń pełnoletniości sprawowali najbliżsi członkowie rodziny: w latach 1903-1920 Kazimierz Lubomirski jako pierwszy kurator oraz brat Sanguszkowej Jan Florian Zamoyski. Ten drugi w latach 1920-1922 przejściowo sprawował nad Romanem Sanguszką opiekę w charakterze głównego kuratora. Plenipotentem Sanguszki w sprawach majątkowych był w tym czasie Adam Zamoyski.

Konstancja Sanguszkowa wiele podróżowała. W latach 1908-1922 więcej przebywała za granicą niż w kraju. Wyjazdy zagraniczne były początkowo podyktowane koniecznością zmiany klimatu, w związku z niedyspozycjami zdrowotnymi wieku dziecięcego, które przechodził w tym czasie mały Roman Sanguszko. Późniejszy pobyt za granicą w okresie 1914-1922 był podyktowany wybuchem I wojny światowej i narastającym zagrożeniem wojennym. Przez cały ten okres Sanguszkowa przebywała wraz z synem we Francji. Początkowo zamieszkiwała w Tours, w willi “Les Fontaines”, następnie w latach 1917-1919 w Biarritz, wynajmując willę o nazwie “Lis”. Ostatnie lata pobytu we Francji spędziła głównie w Pau w willi “Marie Madelaine”.

W okresie Drugiej Rzeczypospolitej Konstancja Sanguszkowa przebywa zazwyczaj w Gumniskach. Jest to czas, kiedy pierwszoplanową rolę w administrowaniu rozległym majątkiem przejmuje jej syn Roman Władysław Sanguszko, który w 1922 r. osiąga pełnoletniość. Sanguszkowa w tym czasie nadal aktywnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez instytucje religijne i społeczne, prowadzi prace nad uporządkowaniem archiwum rodzinnego książąt Sanguszków, patronuje przedsięwzięciom naukowo-badawczym, udostępniając, m. in. Tadeuszowi Mańkowskiemu, Aleksandrowi Czołowskiemu, Rudolfowi i Julii Mękickim, Józefie Orańskiej, Lionelowi Custowi, Arturowi Uphamowi Pope'owi, i in., materiały archiwalne i zbiory sztuki, będące w posiadaniu książąt Sanguszków. Kontynuuje w ten sposób działania, które zostały zapoczątkowane jeszcze w okresie poprzedzającym wybuch wojny – mam tu na myśli przede wszystkim inicjatywę wysuniętą w 1909 r. przez ówczesnego przewodniczącego Komisji Historii Sztuki PAU, prof. Mariana Sokołowskiego opracowania kompletnej monografii kolekcji artystycznych zgromadzonych w zamku w Podhorcach.

W 1939 r. książę Roman Sanguszko wyjechał na Węgry, gdzie zastała go niemiecka agresja na Polskę. Okres wojny spędził w Rzymie, Paryżu i Nowym Jorku, skąd wyemigrował do Brazylii, nie powróciwszy już do Polski. Sędziwa wówczas Konstancja Sanguszko pozostała w Gumniskach. W 1945 r., po usunięciu jej z pałacu, zamieszkała na Sufraganii Tarnowskiej, zabierając wraz z sobą swoje prywatne archiwum.

Z chwilą śmierci Sanguszkowej w maju 1946 r. cały ten zespół poskładany został dość bezładnie do kilku pudeł kartonowych i w takim stanie przetrwał blisko pół wieku (1946-1994). Nie umiem, niestety, określić w którym miejscu akta były przechowywane przez cały ten okres. W 1994 r., kiedy przystąpiłam do ich uporządkowania, znajdowały się już na terenie Archiwum Diecezjalnego, gdzie opiekę nad nimi sprawował ówczesny wicedyrektor archiwum ks. dr Ryszard Banach, od dłuższego czasu apelujący o szybkie przeprowadzenie prac porządkowych oraz ich inwentaryzację. Dodać tu należy, że na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych akta były sporadycznie udostępniane badaczom, korzystanie z nich było jednak bardzo utrudnione, nie tylko ze względu na ich przemieszanie, ale także z uwagi na fakt, że obficie występująca w tym zbiorze korespondencja poskładana była w bardzo ścieśnione pliki, których wyjmowanie groziło tylko pogłębianiem bezładu panującego w ogólnej masie materiału.

Mając świadomość braku fachowego przygotowania archiwistycznego, przeprowadziłam segregację akt, nadając im początkowo prowizoryczne sygnatury. W ciągu dwóch następnych lat zostały one całkowicie zewidencjonowane i otrzymały sygnatury ostateczne. Powstało w ten sposób 219 jednostek archiwalnych, obejmujących 10 590 dokumentów. W pracy tej pomagała mi początkowo Kinga Sołtys.

Ze względu na specyfikę archiwum diecezjalnego cały ten zespół włączony został do grupy akt personalnych jako wyodrębniony zbiór rodzinny Sanguszków (czego wyróżnikiem jest literka „P” oraz skrót „Sang” umieszczone przed każdym numerycznym oznaczeniem kolejnej sygnatury). Zespół składa się z kilku odrębnych części, które nie zostały wszakże pogrupowane w oddzielne podzespoły, lecz występują w seryjnych ciągach, odpowiadających typom akt oraz ich tematyce. I tak pod sygnaturami 1-82 została zgromadzona korespondencja osobista i familijna Konstancji Sanguszkowej oraz jej korespondencja z członkami zgromadzeń zakonnych i instytucjami religijnymi. Dalej następują akta o charakterze administracyjnym i urzędowym, varia, zaś od sygn. 104 do 139 zespół dotyczący działalności Konstancji i jej syna Romana w zakresie opieki nad stanowiącymi ich własność zabytkami architektury i zbiorami sztuki. W dziale tym dużą wartość naukową posiada dokumentacja fotograficzna zamków w Podhorcach i Olesku wraz z ich otoczeniem, oraz artystycznego wyposażenia zamku w Podhorcach w postaci klisz szklanych i fotografii. Na uwagę zasługuje również rękopis Adolfa Szyszko-Bohusza z 1912 r. Zamek w Podhorcach i otoczenie. Część architektoniczna, opublikowany z nieznacznymi poprawkami w magazynie „Sztuki Piękne” w 1924/1925 r., z dołączonym rysunkiem architekta przedstawiającym nieco fantastyczną rekonstrukcję wyglądu budowli z około 1640 r., dwa rękopisy Mikołaja Piotrowskiego Podhorce. Dawny gród i zamek (1931) oraz XX. Sanguszkowie. Na podstawie materjałów i publikacji Archiwum Sławuckiego, ten ostatni zawierający m.in. bibliografię archiwum i rodu, omówienie ikonografii najdawniejszych jego przedstawicieli oraz szereg notatek Piotrowskiego o charakterze genealogicznym. Nie trzeba również przekonywać o ważności materiałów dotyczących sanguszkowskiej hodowli koni arabskich, które obejmują dzieje stadnin w Sławucie, Klikowej i Gumniskach (sygn. 140-145). Do pierwszej z nich odnosi się Inwentarz Stajni Pałacowej Sławuckiej w dniu 1 Lipca 1874 roku spisany, a także nie opublikowana rozprawa Leona Rzyszczewskiego O hodowli konia arabskiego w Polsce: wspomnienia z przeszłości i prognoza przyszłości (1933-1934). Dwóch pozostałych stadnin dotyczy obfita dokumentacja w postaci 110 fotografii z okresu dwudziestolecia międzywojennego, przedstawiająca konie arabskie, w większości zidentyfikowane dzięki opisom na fotografiach sporządzonym przez Konstancję Sanguszkową,

Za dokumenty o charakterze osobistym uznać należy akta związane z nadaniami orderów i odznaczeń (sygn. 150 – 160). Są to akta Eustachego Stanisława Sanguszki dotyczące przyznania mu Wielkiego Krzyża Orderu Leopolda w 1894 r., Orderu Złotego Runa w 1898 r. wraz z luksusową edycją listy nominalnej kawalerów orderu, począwszy od jego ustanowienia aż po rok 1866, oraz dyplom papieża Leona XIII z 1899 r. z decyzją o nadaniu Sanguszce Krzyża Komandatorskiego papieskiego orderu Piusa IX, wraz z grafiką barwną przedstawiającą strój orderowy. Wymienionym dokumentom towarzyszą doskonale zachowane wstęgi orderowe, brak natomiast insygniów, zwyczajowo zwracanych po śmierci odznaczonego kancelariom kapituł orderowych. Szczególnie cenne w tej grupie są również akta Konstancji z Zamoyskich Sanguszkowej dotyczące nadania jej tytułu Damy Pałacowej cesarzowej Elżbiety w 1896 r. oraz przyznania jej Orderu Elżbiety w 1898 r. Wyjątkową wartość historyczną i muzealną posiada natomiast safianowy dyplom z nadaniem orderu Krzyża Gwiaździstego Izabeli z Lubomirskich Sanguszkowej, noszący podpis cesarzowej Elżbiety z datą 12 lutego 1873 r.

Osobną grupę stanowi duży zespół fotografii indywidualnych i zbiorowych, przedstawiających członków rodu Sanguszków oraz osoby z nimi spokrewnione, a także niektórych przedstawicieli obcej arystokracji i domów panujących w Europie. Zasięg chronologiczny tego zbioru obejmuje lata 1860 – 1939. Fotografie pochodzą m.in. z zakładów Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Hennera w Przemyślu, Edwarda Trzemeskiego we Lwowie, Leona Starży-Majewskiego, Tadeusza Mroczkowskiego i Grzegorza Białoruskiego w Tarnowie oraz Paula Demery i Eugene’a Pirou w Paryżu, Victora Angerera i atelier Adèle w Wiedniu, spółki Bertelli & Cattani i braci Alinari we Florencji, i wielu innych.

Przedstawiony tu krótki przegląd omawianego zasobu przekonuje, że Sanguszkowski zespół archiwaliów, posiadający niewątpliwie dużą wartość poznawczą dla przedstawicieli wielu dyscyplin nauki, pierwszorzędne znaczenie ma dla Tarnowian i tarnowskiego muzeum, nie tylko dlatego, że jego historia wiąże się ściśle z dziejami miasta, ale z uwagi na nieprzeciętne walory ekspozycyjne (poza wartością źródłową i historyczną) wielu dokumentów. Dodajmy, że ogólnie dobry stan zachowania akt zachęca do tego, aby zaprezentować je szerokiej publiczności.P. Sang. 1 (András – Blumtritt)

Pol., franc., niem. 1887-1934. 28,5 x 22 cm. i mniej. Rękopisy, druki. Sztuk 144. S. 498.

Teczka I.

Zbiór Sanguszków. Korespondencja Konstancji z Zamoyskich Sanguszkowej; pojedyncze listy do Eustachego Stanisława i Romana Władysława Sanguszków z lat 1887-1934.


Listy od następujących:
András A. 1895 (2) s. 1-4. -

Audon Auger 1917 (3) s. 5-12. -

Audon G. 1916 s. 13-16. -

Augustynowicz Sigismond b.d. (bilet wizyt.) s. 17-18. -

Baczyński Włodzimierz 1917 s. 19-22. -

Badeni (Kazimierz Feliks) 1902 s. 23-26. -

Badeni Stanisław (Marcin) 1904-1907 (2) s. 27-38. -

Badeniowa C(ecylia z Mierów) 1896 s. 39-42. -

Badeniowa M(aria Apolonia ze Skrzyńskich) 1896-1906 (5) s. 43-60. -

Balicka Maria 1922 s. 61-64. -

Baraniecki Antoni b.d. (1 + zał., podpis. Roman Damian Sanguszko) s. 65-70. -

Bardonnie, de la Louis 1919-1924 (5) s. 71-84. -

Bardonnie, de la M. 1919-1920 (6) s. 85-98. -

Barrav 1916 (2) s. 99-106. -

Barrav-Lapalme (?) E. M. b.d. s. 107-108. -

Baum Rudolf 1914 i b.d. (6) s. 109-122. -

Baworowscy Michałostwo b.d. (bilet wizyt.) s. 123-124. -

Baworowski Michał Maria b.d. (bilet wizyt.) s. 125-126. -

Baykowska Kornelia b.d. s. 127-132. -

Bąkowska O. 1892 s. 133-136. -

Bednarski 1915 s. 137-140. -

Benni Karol 1897-1898 i b.d. (4) s. 141-152. -

Berdou (?) J. 1887 s. 153-154. -

Berger Ignacy 1925 s. 155-156. -

Bernard Marie 1896-1921 i b.d. (28) s.157-260. -

Berthier B. 1900 s. 261-264. -

Bertoni Charles i (Gerda) 1910 (bilet wizytowy) s. 265-266. -

(Bielska) Anna z Sapiehów 1924 s. 271-274. -

Bielski Juliusz b.d. (bilet wizyt.) s. 275-276. -

Bieniecki Władysław, ks. 1893-1894 (3 + bilet wizyt.) s. 277-284. -

Bispingowa Maria (Józefa) z Zamoyskich 1v. Radziwiłłowa 1902-1939 (20) s. 285-350. (Bispingowa) Maria J(ózefa) z Zamoyskich, Z(amoyska) Róża (Maria Elżbieta), Z(amoyska Maria) Teresa, Z(amoyska Maria) Karolina, Z(amoyski) Jan Kanty b.d. s. 351-352. -

(Bispingowie) Teresa, Ewa, Adam, Andrzej, Piotr, Józef, Krystyna 1928 s. 353-354. -

Bleharz Marian 1913 s. 355-362. -

Blumtritt Maria 1895-1907 (35) s. 363-498.P. Sang. 2 (Bnińscy – Brault)

Pol., franc., niem. 1883-1943. 29 x 20,5 cm. i mniej. Rękopisy, maszynopisy, druki. Sztuk 94. S. 274.

Teczka II.

Zbiór Sanguszków. Korespondencja Konstancji z Zamoyskich Sanguszkowej z lat 1883-1943.


Listy od następujących:
Bnińscy Rafał i (Izabela z Czartoryskich) 1943 s. 1-2. Na s. 2 dopisek Ireny Bnińskiej. -

Bnińska Izabela (z Czartoryskich) 1943 s. 3-4. -

Bnińska Jadwiga (z Tarnowskich) 1921 s. 5-6. -

Bochenek Jan, ks. 1940-1943 (16) s. 7-38. -

Bolenbach Agnieszka 1904 s. 39-42. -

Bonnot 1916 s. 43-46. -

Borkowska-Dunin Maria b.d. (bilet wizyt.) s. 47-48. -

Borowska Julia 1883, 1887-1890 i b.d. (19 + 2 bilety wizyt.) s. 49- 110. -

Boulée Joseph b.d. s. 111-112. -

Bourbon, de Alfonso 1930, 1939 (2) s. 113-118. -

(Bourbon-Siciles, de Maria) Karolina (z Zamoyskich) 1920, 1923, 1933 i b.d. (5) s. 119-128. -

Bourbon-Siciles, de Renier 1924, 1929 (4) s. 129- 136. -

Bourgeois Marie 1919-1920, 1922-1923, 1926 i b.d. (14) s. 137- 190.-

Branicka Anna (z Potockich) 1917 i b.d. (2) s. 191-196. -

Branicka Jadwiga (z Potockich) 1902, 1904, 1906, 1913 i b.d. (12) s. 197-244. -

Branicka Julia (z Potockich) 1892, 1895 i b.d. (3) s. 245-256. -

Branicka Katarzyna b.d. (1 + bilet wizyt.) s. 257-260.-

Branicka M(aria Aniela z Sapiehów) 1888 s. 261-262. -

Branicki (Ksawery Władysław) 1919, 1921 (2) s. 263-270. -

Brault F., ks. b.d. (2 bilety wizyt.) s. 271-274. -P. Sang. 3 (Brifaut)

Franc. 1915-1934. 21 x 13,5 cm. Rękopisy. Sztuk 73. S. 306.

Teczka I.

Zbiór Sanguszków. Korespondencja Konstancji z Zamoyskich Sanguszkowej i Romana Władysława Sanguszki z lat 1915-1934.


Listy od rodziny Brifaut:

(Brifaut) Henri 1917-1918 (2) s. 1-4. -

Brifaut (Valentin) 1915-1922, 1924, 1930, 1932, 1934 i b.d. (54 + 2 karty poczt., 2 bilety wizyt., fotografia) s. 5-260. -

Brifaut Valentine 1917-1920 i b.d. (13) s. 261-306. -P. Sang. 4 (Brifaut)

Franc. 1916-1938. 27 x 21 cm. i mniej. Rękopisy. Sztuk 145. S. 542.

Teczka I.

Zbiór Sanguszków. Korespondencja Konstancji z Zamoyskich Sanguszkowej z lat 1916-1938.


Listy od Brifaut Louise 1916-1925, 1928, 1930, 1933-1934, 1936, 1938 i b.d. (143 + 2 karty poczt.) s. 1-542.

P. Sang. 5 (Brouppacher - Buzdygan)

Pol., franc., ang. 1876-1939. 34 x 21 cm. i mniej. Rękopisy. Sztuk 82. S. 300.

Teczka II.

Zbiór Sanguszków. Korespondencja Konstancji z Zamoyskich Sanguszkowej z lat 1876-1939.


Listy od następujących:

Brouppacher Jeanne M. 1924 s. 1-4. -

Brunicka Héléne b.d. (bilet wizyt.) s. 5-6. -

Brykczyńska Maria b.d. (bilet wizyt.) s. 7-8. -

Brykczyński Stanisław b.d. (bilet wizyt.) s. 9-10. -

Bryndza Wojciech, ks. b.d. (bilet wizyt.) s. 11-12. -

(Brzozowska ?) Cesia 1887 s. 13-16. -

Brzozowska Helena (z Grocholskich) 1887, 1902, 1907, 1913-1914 i b.d. (18) s. 17-82. Na s. 17 i 29-30 zał. List nieokreślonego nadawcy podpis. “Wilijka”, na s. 21-22 zał. List nieokreślonego nadawcy (dziecka) podpis. “Zupa”.

Brzozowska Iza(bela z Krasińskich) 1924-1925 (3) s. 83-94. -

Brzozowska M(aria z Ostrowskich) 1907 s. 95-96. -

Brzozowska Róża (Maria z Zamoyskich) 1927 s. 97-100.-

Brzozowski J(an) 1887, 1893, 1906-1907 (4) s. 101-114. -

Brzozowski Karol Belina 1910-1911, 1913, 1922, 1924, 1926-1929, 1931-1933 (21 + karta poczt.) s. 115-210. -

Brzozowski Tadeusz 1914 s. 211-212.-

Brzozowski 1911, 1914, 1930, 1936-1937, 1939 (8) s. 213-242. -

Buk Jan, ks. 1907, 1910-1914 (7 + bilet wizyt.) s. 243-266. -

Bukraba Kazimierz, bp 1937 s. 267-268. -

Bulach de, Matern Zorn b.d. (bilet wizyt.) s. 269-270. -

Burski Stanisław 1918 s. 271-272. -

Bury Alice M. 1909, s. 273-276. -

Burzyński A. 1892 (3) s. 277-288. -

Bussy I. A. (?) 1876, 1891 (2) s. 289-296. -

Buzdygan dr 1902 s. 297-300. -

P. Sang. 6 (Cauillon - Czapski)

Pol., franc., ang. 1884-1933. 26,5 x 21 cm. i mniej. Rękopisy i druki. Sztuk 44. S. 138.

Teczka II.

Zbiór Sanguszków. Korespondencja Konstancji z Zamoyskich Sanguszkowej z lat 1884-1933.


Listy od następujących:
Cauillon (?) 1924 s. 1-2. -

Chałubiński (Tytus) (1894) s. 3-6. -

Chamiec A. 1902 s. 7-10. -

Chamiec Ludwika b.d. (bilet wizyt.) s. 11-12. -

Chendyński Władysław, ks. 1901, 1904, 1910 (2 + bilet wizyt.) s. 13-20. -

Chlebowska Ksawera 1905 s. 21-22. -

Chłapowska Teof(ila) 1896 s. 23-26. -

Chmielewska Jadwiga 1919-1920 (2) s. 27-34. -

Chomętowska Maria 1885 (bilet wizyt.) s. 35-36. -

Chomętowska z Odyńców Teresa (bilet wizyt.) s. 37-38. -

Cielecki-Zaremba Artur 1925 s. 39-40. -

Cielecki C. 1887-1888 (5) s. 41-52. -

Cognard M. 1917-1918 (4) s. 53-68. -

Cognard Paul 1916-1917 (2 + zał. oraz bilet wizyt.) s. 69-80. -

Colin Simone 1916-1917 (5) s. 81-98. -

Cooper Margaret J. 1915 (3) s. 99-108. -

Coqueret P., ks. 1916 (1 + bilet wizyt.) s. 109-112. -

Couraille F., ks. 1901 s. 113-116. -

Court de le, Etienne 1930 s. 117-120. -

Crepin Eugène, ks. 1918 s. 121-122. -

Czacka z Sapiehów Pelagia b.d. (bilet wizyt.) s. 123-124. -

Czacka (z Ledóchowskich) Zofia 1892 s. 125-126. -

Czacki Stanisław 1933 s. 127-128. -

Czapski-Hutten Emeryk 1913-1914 (2 + zał.) s. 129-138.P. Sang. 7 (Czartoryscy)

Pol., franc. 1894-1940. 28 x 21,5 cm. i mniej. Rękopisy i druki. Sztuk 65. S. 196.

Teczka II.

Zbiór Sanguszków. Korespondencja Konstancji z Zamoyskich Sanguszkowej z lat 1894-1940.


Listy od rodziny Czartoryskich:
Czartoryska Cecylia 1938 s. 1-4. -

Czartoryska Iza(bela Małgorzata) 1928 s. 5-6. -

Czartoryska Jadwiga (z Dzieduszyckich) 1901, 1908, 1910, 1925 (5) s. 7-24. -

Czartoryska Ludwika (z Krasińskich) 1924, 1928-1929 (4) s. 25-32. -

Czartoryska Maria (Helena z Zaleskich) 1909, 1913, 1940, 1942 i b.d. (10) s. 33-64. -

Czartoryska (Maria Joanna z Czermaków) 1904 (2) s. 65-70. -

(Czartoryska) Wanda 1896-1897, 1900-1902, 1906-1907 (13) s. 71-108. -

(Czartoryska) Zofia z Lubomirskich 1894-1895, 1898, 1902, 1913 i b.d. (11) s. 109-146. -

Czartoryska Zuzanna (Maria Anna z de Riquet Caraman) 1909, 1911-1912 i b.d. (6)

s. 147-164. -

Czartoryski Adam (Ludwik) 1919, 1921 (2) s. 165-170. -

Czartoryski J(erzy Konstanty) 1897 s. 171-172. -

Czartoryski Roman (Jacek) 1924 s. 173-174. -

Czartoryski Witold 1906, 1936, 1940 (5) s. 175-190. -

(Czartoryski) Zygmunt (Tomasz) 1897, 1904 (1 + bilet wizyt.) s. 189-194. -

P. Sang. 8 (Czaykowski-Czorba)

Pol., franc. 1884-1937. 22,2 x 17,5 cm. i mniej. Rękopisy i druki. Sztuk 43. S. 136.

Teczka II.

Zbiór Sanguszków. Korespondencja Konstancji z Zamoyskich Sanguszkowej z lat 1884-1937.


Listy od następujących:
Czaykowski Władysław 1897 s. 1-4. -

Czermewski Léandre 1921 s. 5-6. -

Czerwiakowska Eug(enia) 1884, 1896-1897, 1907, 1909, 1913-1914 (23) s. 7-74. -

Czerwiakowska Eugenia i Wójcikiewicz Maria 1908 1911 (4) s. 75-90. -

Czerwiakowski Feliks (1884) s. 91-94. -

Czetwertyńska Maria (z Uruskich) 1888 i b.d. (2) s. 95-102. -

Czołowski – Sas Aleksander 1933, 1935, 1937 (5) s. 103-120. -

Czorba K., ks. 1907, 1917, 1922, 1925 i b.d. (5 + bilet wizyt.) s. 121-136. -P. Sang. 9 (Dachowski-Dziewicka)

Pol., franc. 1878-1943. 28,5 x 22,7 cm. i mniej. Rękopisy i druki. Sztuk 78. S. 246.

Teczka II.

Zbiór Sanguszków. Korespondencja Konstancji z Zamoyskich Sanguszkowej oraz pojedynczo do Romana Władysława Sanguszki i nieokreślonego adresataz lat 1878-1943.


Listy od następujących:
Dachowski Tadeusz 1898 s. 1-2 (do nieokreślonego adresata). -

Darowska A. 1896, 1902 (2) s. 3-8. -

Daulon Henri 1915-1917 (5) s. 9-24. -

Dąbrowska Zofia z Żółtowskich 1909, 1940 (3) s. 25-34. -

Dembińscy Juliusz, Mariola, Helena 1902 s. 35-36 (do Romana W. Sanguszki). -

Dembińska Maria (Teresa z Michałowskich) 1902 i b.d. (4) s. 37-48. -

Dembowska Antonina 1904, 1907 (3) s. 49-56. -

Dembowski Ignacy 1902, 1908-1909 (3) s. 57-66. -

Dębicki Ludwik 1908 s. 67-70. -

Dmochowski Janusz 1902 s. 71-74. -

Dobrzyński 1903 s. 75-76. -

Dowgiałło Anna 1942-1943 (3) s. 77-84. Na s. 82 dopisek Krystyny i Oskara Dowgiałłów. -

Dowgiałło Dominik 1914-1915, 1918-1919, 1926, 1928 (7) s. 85-108. Na s. 97-100 zał. list do Władysława Lubomirskiego. -

Dowgiałło Karol 1921, 1928 (2) s. 109-114. -

Dowgiałło Maria 1878 s. 115-118. -

Drozdówna Maria 1905 s. 119-122. -

Ducos Alphonse b.d. s. 123-124. -

Ducos Marie 1892-1896 i b.d. (10) s. 125-162. -

Dulęba Adam 1922 s. 163-166. -

Dunajewski Stanisław 1906 s. 167-168. -

Dunin Teodor 1897 (1 + zał.) s. 169-174. Na s. 173-174 zał. instrukcja Arnolda Des Loges. -

Durand Pauline 1917, 1919 (3) s. 175-186. -

Dusses C. 1917 s. 187-190. -

Dussil Marius 1898 s. 191-192. -

Dutauziet Charles 1919-1924, 1926 (9 + bilet wizyt.) s. 193-222. -

Dutko Józef, ks. 1910 s. 227-228. -

Dworska Stefania 1930 s. 229-232. -

Dzidonek (?) Antoni 1901 s. 233-236. -

Dzierżbicka M. 1904 s. 237-240. -

Dzierżbicki T. 1902 s. 241-242. -

Dziewicka Henrykowa 1912 s. 243-246. -

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna