Inwestor (-rzy)Pobieranie 22.26 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar22.26 Kb.

Inwestor (-rzy):

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................imię (-ona) i nazwisko (-a) lub nazwa, adres (-y), nr telefonu

……………………………………………………………………………

(miejscowość i data)
WOJEWODA ŚLĄSKI
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
(Wydział Infrastruktury)

Pełnomocnik:

............................................................................................

............................................................................................

imię i nazwisko, adres, nr telefonuZGŁOSZENIE

BUDOWY / ROBÓT BUDOWLANYCH


NIE WYMAGĄJACYCH POZWOLENIA

NA BUDOWĘ
(na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409)
zgłaszam budowę (prowadzenie robót budowlanych):
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

(określić rodzaj, zakres, sposób prowadzenia robót budowlanych oraz adres zamierzenia budowlanego)
na działce (-kach) nr ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

(określić jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny)

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych .......................................................................................(nie wcześniej niż 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia do organu)

.........................................................................................(podpis(-y) inwestora (-ów) / pełnomocnika inwestora (-ów))
Do zgłoszenia załączam:

 1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia
  o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U z 2004 r. nr 242 poz. 2421)

 2. pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis, wypis, kopia) – w przypadku kiedy inwestor działa przez pełnomocnika wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, o ile opłata ta jest wymagana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (Dz. U z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

 3. szkice lub rysunki (w zależności od potrzeb)

 4. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami

 5. projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego
  odpowiednie uprawnienia budowlane (konieczny w przypadku zgłoszenia m.in. budowy przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych
  i telekomunikacyjnych).

(niepotrzebne skreślić)
oraz: ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Zakres inwestycji przesądzający o właściwości Wojewody:

 droga krajowa (nr……….) • droga wojewódzka (nr……….)

 • obszar kolejowy

 • tereny zamknięte

 • lotniska cywilne

 • obiekty hydrotechniczne

 • sieci uzbrojenia terenu sytuowane poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej (jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi)

 • drogowe obiekty inżynierskie sytuowane w granicach pasa drogowego drogi krajowej
  lub wojewódzkiej, niezwiązane z tymi drogami

 • drogi gminne lub powiatowe (jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika
  z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej)

 • zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich

 • sieci przesyłowe

 • rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych

 • regionalna sieć szerokopasmowa

(niepotrzebne skreślić)
Pouczenie:

Na podstawie art. 30 ust. 2 i ust. 5 ustawy Prawo budowlane:

 • zgłoszenia, należy dokonać przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy/ robót budowlanych

 • w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji

 • do rozpoczęcia zgłoszonych robót budowlanych można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy Prawo budowlane - właściwy organ może nałożyć obowiązek geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektu budowlanego, a po jego wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna