Jak powstawała książka?Pobieranie 81.89 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar81.89 Kb.


Jak powstawała książka?

Aby rozwiązać konkurs, warto zapoznać z książką M. Iljina: Czarno na białym. – dostępną w bibliotece! 1. Pierwsza strona książki, zawierająca tytuł, nazwisko autora, ilustratora i inne dane to:

 1. obwoluta,

 2. strona tytułowa,

 3. spis treści,

 4. ekslibrys.

 1. Pomieszczenie biblioteki, w którym ko­rzysta się ze zbiorów biblioteki wyłącz­nie na miejscu, to:

 1. czytelnia,

 2. przebieralnia,

 3. wypożyczalnia,

 4. biblioteczka.

 1. Zawiązywanie supełków na sznurkach w czasach starożytnych było:

 1. rodzajem ozdoby głowy,

 2. rodzajem pisma,

 3. siatką na zakupy,

 4. koralami.

 1. Podania to:

 1. historie przekazywane z ust do ust,

 2. papier formatu A4,

 3. potrawa podana do stołu,

 4. spisane legendy.

 1. Hieroglify to pismo:

 1. literowe,

 2. obrazkowe,

 3. supełkowe,

 4. cyrylica.

 1. Największy wpływ na rozwój alfabetu łacińskiego miały:

 1. powstania chłopskie,

 2. rosnące znaczenie chrześcijaństwa,

 3. zjednoczenie Europy,

 4. wojna pruska

 1. Twórcą pierwszego alfabetu byli:

 1. Semici,

 2. Rzymianie,

 3. Egipcjanie,

 4. Polacy.
 1. Papiernie (zakłady wytwarzające papier) w dawnej Europie nosiły nazwę:

 1. wiatraków papierowych,

 2. młynów papierowych,

 3. papierczarni,

 4. manupapierni.

 1. Który ze składników nie wchodzi w skład atramentu egipskiego?

 1. sadza,

 2. guma arabska,

 3. woda,

 4. sok malinowy.

 1. Mahomet spisał Koran na:

 1. papierze,

 2. łopatkach baranich,

 3. skórze,

 4. glinie.

 1. Wynalazcami papieru byli:

 1. Polacy,

 2. Grecy,

 3. Chińczycy,

 4. Niemcy.

 1. Jaki naród zmienił kierunek pisania z pra­wego do lewej, na nasz obecny z lewej do prawej strony?

 1. Chińczycy,

 2. Grecy,

 3. Rzymianie,

 4. Fenicjanie.

 1. Założycielem pierwszej stałej drukami w Krakowie był:

 1. Hohenzollern,

 2. Haller,

 3. Augustyn,

 4. Januszewski.

 1. Karb to:

 1. litery gotyckie,

 2. litery ukośne,

 3. napis wyróżniony w tekście,

 4. napis zrobiony nożem.

15. Żywa książka to: 1. książka aktualna, współczesna,

 2. rękopis,

 3. książka należąca do lektur szkolnych,

 4. książka człowiek- ustnie przekazujący podania ludowe.

 1. Wykaz błędów dołączonych do książki to:

 1. indeks,

 2. errata,

 3. błędnik,

 4. spis treści.

 1. Książka ciesząca się dużym zaintereso­waniem czytelników to:

 1. biały kruk,

 2. bestseller,

 3. mega hit,

 4. wolumin.

 1. Jak należało odczytać informację prze­kazaną w postaci fajki:

 1. wojna,

 2. choroba,

 3. pokój,

 4. przyjęcie.

 1. Współczesne pismo hieroglificzne to pismo:

 1. polskie,

 2. niemieckie,

 3. greckie,

 4. chińskie.

 1. Zbiór alfabetycznie ułożonych wyrazów z objaśnieniem ich znaczenia to:

 1. słowniczek,

 2. aneks,

 3. zbiornik,

 4. spis treści.

 1. Książka pisana ręcznie to:

 1. maszynopis,

 2. rękopis,

 3. wolumin,

 4. tom.

22. „Książka wstęga” to: 1. zapisana wstążka,

 2. książka długa a wąska,

 3. zwój papirusu,

 4. wstążka z supełkami.

 1. Znak własnościowy książki to:

 1. ekslibris,

 2. pieczątka,

 3. znak wydawnictwa,

 4. obwoluta.

 1. Wydawnictwo ukazujące się częściej niż raz w tygodniu to:

 1. czasopismo,

 2. gazeta,

 3. tygodnik,

 4. encyklopedia.

 1. Który z rosyjskich alfabetów jest najstarszy?

 1. cyrylica,

 2. cyrylka,

 3. grażdanka,

 4. rażdanka.

 1. Ojczyzną liter jest:

 1. Rzym,

 2. Grecja,

 3. Peru,

 4. Egipt.

 1. Człowiek przepisujący ręcznie książki to:

 1. kopista,

 2. ręcznikarz,

 3. księgarz,

 4. pismak.

 1. Znak wodny na papierze to swoista:

 1. poprawka pisma,

 2. pieczęć firmowa,

 3. ozdoba,

 4. kleks.

 1. Największa starożytna, egipska biblio­teka to:

 1. biblioteka pumfryjska,

 2. biblioteka sfinksa,

 3. biblioteka aleksandryjska,

 4. biblioteka „W piramidzie”.

 1. Co to jest biały kruk?

 1. stary dokument,

 2. odmiana papieru,

 3. cenna, unikatowa książka,

 4. krótkie motto.

 1. Jak nazywamy skorowidz, umieszczony zwykle z tyłu książki?

 1. spisowiec,

 2. indeks,

 3. wykaźnik.

 4. indeksarz.

 1. Król Bolesław Chrobry czytał książki w:

 1. języku polskim,

 2. języku czeskim,

 3. języku łacińskim,

 4. nie umiał czytać.

 1. Przypisy to:

 1. objaśnienia lub uzupełnienia tekstu głównego,

 2. tłumaczenie,

 3. sposób na przyrządzenie potrawy,

 4. ozdoby.

 1. Ogół gazet i czasopism nazywamy:

 1. wydawnictwem,

 2. miesięcznikiem,

 3. prasą

 4. piśmiennictwem.

 1. Gdzie alfabet grecki przekształcił się w łaciński?

 1. Łotwa,

 2. Polska,

 3. Grecja,

 4. Włochy.

 1. Kto rozpowszechnił druk?

 1. Kościuszko,

 2. Walewska,

 3. Napoleon,

 4. Guttenberg.

 1. Ile zwitków rzymskich papirusów zacho­wało się do czasów dzisiejszych?

 1. 3,

 2. 16,

 3. 8,

 4. 24.

 1. Polska, jako który z krajów europej­skich, wprowadziła sztukę drukarską na terenie swojego państwa:

 1. pierwsza,

 2. szesnasta,

 3. dwudziesta,

 4. trzecia.

 1. Dodatkowa okładka z papieru na książ­ce to:

 1. karta tytułowa,

 2. oprawa,

 3. obwoluta,

 4. okładnik.

 1. Pierwszym Polskim drukiem w języku łacińskim był:

 1. kalendarz lekarski,

 2. spis ludności,

 3. kalendarz przyrody,

 4. elementarz dla dzieci.

 1. Pierwsza litera wyróżniona w tekście wielkością lub zdobieniem to:

 1. inicjał,

 2. iniecjał,

 3. inspicjał,

 4. banicjał.

 1. Najstarszy zabytek piśmienniczy w ję­zyku polskim:

 1. Kazania Puławskie,

 2. Pisma Pawłowe,

 3. Wyznania Maryjne,

 4. Kazania Świętokrzyskie.

 1. Czym szczepy indiańskie zastąpiły pi­smo węzełkowe?

 1. pismem z koralików,

 2. pismem z muszelek,

 3. pismem z kamyków,

 4. pismem z piór ptaków.

 1. Hicellus to:

 1. starożytny uczony,

 2. właściciel księgami,

 3. twórca żywej biblioteki,

 4. brat Hacelliusa.

 1. Wampum to:

 1. indiański totem,

 2. wyzwanie do walki,

 3. zaproszenie na ślub,

 4. kolorowy pas z muszelek.

USZEREGUJ!

 1. Uszereguj materiały piśmiennicze od tych stosowanych najwcześniej, do tych stosowanych obecnie:

 1. papier, 4

 2. papirus, 3

 3. glina, 2

 4. kamienna ściana. 1

 1. Uszereguj kolejność pojawiania się po­szczególnych rodzajów książek od naj­wcześniejszych do współczesnych:

 1. żywa książka, 1

 2. książka z papieru, 4

 3. książka - zwój papirusu, 2

 4. książka z pergaminu.3

 1. Uszereguj książki od współczesności do czasów dawnych:

 1. Książka rękopiśmienna,3

 2. książka cyfrowa,1

 3. książka obrazkowa,4

 4. książka drukowana.2

 1. Uszereguj narzędzia piśmiennicze od naj­wcześniej używanych do tych najbardziej współczesnych:

 1. rysik,1

 2. pióro,2

c drukarka komputerowa,4

 1. długopis.3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna