Janusz korczak – bibliografia podmiotowo-przedmiotowa 1988-2001Pobieranie 349.71 Kb.
Strona5/5
Data06.05.2016
Rozmiar349.71 Kb.
1   2   3   4   5

C


Czas Kultury - Czas Kult.

D


Dialogue and Universalism - Dialog. a. Univers

E


Edukacja

Edukacja i Dialog


F

Forum

G

Gazeta Wyborcza – Gaz. Wybor.

Głos Nauczycielski

Gość Niedzielny

Guliwer

H


Harcerstwo

K


Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne - Kiel. Stud. Pedag.Kultura Fizyczna - Kult. Fiz .
Kwartalnik Pedagogiczny – Kwart. Padag.

L

Literatura na Świecie – Lit. Na Świecie

Ludzie Wydarzenia Rocznice

M


Myśl Socjaldemokratyczna -Myśl Soc.

N


Nasz Animator

Nowa Europa

Nowa Polszczyzna - Nowa Polszcz.

Nowa Szkoła – Nowa szk..

Nowe Książki - Nowe Książ.

O


Odra

Opieka, Wychowanie, Terapia - Opieka Wychow. Ter.


P


Piotrkowskie Studia Pedagogiczne – Piotr. Stud. Pedag.

Polityka

Polski Tygodnik Lekarski - Pol. Tyg. Lek.

Poradnik Bibliotekarza

Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze - Probl. Opiek.-Wychow.

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Przegląd Humanistyczny – Prz. Hum.

Przegląd Powszechny - Prz. Powsz.

R


Res Humana / Towarzystwo Kultury Świeckiej Res Hum. / TKŚ

Res Publica Nowa - Res Pub. Nowa

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych - Rocz. Komis. Nauk Pedag

Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Językoznawcze / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Rocz. Nauk.-Dydak., Pr. Językozn. / WSP

Krak.Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej - Rocz. Nauk. / AWF Warsz. Inst. Wychow. Fiz. Biała Podl.

Ruch Pedagogiczny - Ruch Pedag.

Rzeczpospolita

S


Słowo Żydowskie – Słowo Żyd.

Stolica

T

Teatr


Teksty Drugie

Toruńskie Studia Dydaktyczne – Tor. Stud. Dydak.

Trybuna

TwórczośćTygodnik Powszechny –Tyg. Powsz.

W


W drodze

Wiadomości kulturalne – Wiad. Kult.Więź

Wprost


Wychowanie na co Dzień - Wychow. na co Dzień .-

Wychowanie w Przedszkolu –Wychow.

w Przedszk.
Z

Z Doświadczeń Pedagoga - Z Dośw. Pedag

Zeszyty Literackie

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne = Universitas Iagellonica Acta

Zeszyty Naukowe WSP Opole. Pedagogika

Scientiarum Litterarumque. Schedae Paedagogicae

Życie

Życie WarszawySkróty wyrazów pospolitych i nazw


adnot. – adnotacja, adnotowana

ang. - angielski

APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej

art. – artykuł

aut. - autor

bibliogr. - bibliografia

B. m. – Bez miejsca

b.w. - bez wydawcy

cop. - copyright

cz. – część

czas. – czasopismo

dod. – dodatek

dr. – druk

err. - errata

faks. – faksimile

fot. - fofografie

fragm. – fragment

IBL PAN – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

IBP – Instytut Badań Pedagogicznych

il. – ilustracje

il. kolor. – ilustracje kolorowe

im. – imienia

i in. - i inni

jęz. niem. – język niemiecki

k. - karta

komit. red – komitet redakcyjny

książ – książka

KAW – Krajowa Agencja Wydawnicza

m.in. – między innymi

MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej

MSJK- Międzynarodowe Stowarzyszenie Janusza Korczaka

nakł. – nakładem, nakład

niem. - niemiecki

nr – numer

nt. – na temat

okł. – okładka

oprac. – opracował, opracowanie

PKK – Polski Komitet Korczakowski

podm. – podmiotowa

pol. - polski

popr. – poprawione

portr. - portret

posł. – posłowie

poz. – pozycja

przedm. – przedmowa

przedm - przedmiotowa

przyg. Przgotował

przyp. – przypis

pseud. - pseudonim

pt.- pod tytułem

PAN – Polska Akademia Nauk

pl. złoż. – plan złożony

przewodn. – przewodniczący

PWN – Państwowe Wydawnictwo Naukowe

r. – rok

R. – rocznik

rec. – recenzja

red. - Redakcja, redaktor

red. nacz. – redaktor naczelny

red. nauk. – redaktor naukowy

ref. - referat

rozdz. – rozdział

rozm. – rozmawiał

rozm. przepr. – rozmowę przeprowadził

równol. - równoległy

rys. – rysunki

s. – strona

SDH – Szczep Drużyn Harcerskich

streszcz - streszczenie

t. – tom


tabl. - tablice

tabl. kolor – tablice kolorowe

tł. - tłumaczenie

Tow. – Towarzystwo

uzupeł. – uzupełnienie

Warsz. - Warszawa

wg. – według

współudz. - współudział

wyb. – wybór

wybr. - wybrał

WSPS – Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej

wyd. – wydanie

Wyd. Archid. Warsz – Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej

Wydaw. - wydawnictwo

wyd. zmien. – wydanie zmienione

wykr. - wykresy

z. – zeszyt

zb. – zbiór

zbior. – zbiorowa

zebr. – zebrał

zlec. – zlecony, zlecił

z niem. – z niemieckiego


SPIS TREŚCI

WSTĘP
1Zasada opracowania bibliografii

2Zawartość bibliografii

2Źródła bibliograficzne

2Kompletnośćmateriałów

3Układ bibliografii

3Opis bibliograficzny

3Indeksy i wykazy


4


I.
BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA
5Bibliografia publikacji Janusza Korczaka

6Indeks utworów Janusza Korczaka


10


II.


BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA


11


Bibliografia publikacji o Januszu Korczaku

12Indeks nazwisk

36


III.


SPISY POMOCNICZE

38
Wykaz tytułów czasopism i ich skróty

39Skróty nazw i wyrazów pospolitych

401 J. Żebrowski Janusz Korczak i jego świat wartości . Recogito 13 Pismo Regii Francuskiej Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego styczeń – luty 2002 http://www.recogito.pologne.net/spis_13.htm


2 Janusz Korczak : bibliografia publikacji Janusza Korczaka i o Januszu Korczaku w Polsce 1943-1987. Marzena Kostka Heinsberg : Agentur Dieck, 1988

3 Z. Żmigrodzki (red) : Bibliografia - Metodyka i organizacja Warszawa 2000

4 Tamże, s. 86-871   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna