Jednorazowa dostawa mysich surowic monoklonalnych do umcs w Lublinie. SpecyfikacjaPobieranie 10.79 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar10.79 Kb.

Oznaczenie sprawy: PUB/8-2016/DOP-z Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa mysich surowic monoklonalnych do UMCS w Lublinie.

    2. Specyfikacja:

Dostawa mysich surowic monoklonalnych (minimum czterech klonów) dla termostabilnego O-antygenu powierzchniowego membrany zewnętrznej bakterii z rodzaju Aeromonas.
Produkcja obejmuje: procedurę wstępnego przygotowania i stabilizowania antygenów membrany zewnętrznej bakterii do immunizacji, immunizację in vitro oraz selekcję i izolację klonów (minimum czterech pozytywnych klonów dla jednego termostabilnego antygenu), stabilizację uzyskanych klonów oraz określenie miana wyprodukowanych przeciwciał. Koszty pokrywają także długoterminowe przechowywanie klonów w miejscu produkcji, jak również koszty transportu otrzymanych surowic włączając cenę suchego lodu.
The offer deals with a custom service for mouse monoclonal antibody production (MAbs) against thermostable bacterial cell surface outer membrane O-antigen of Aeromonas sp.

The production comprises the bacterial outer membrane preservation procedure necessary for pre-preparing and stabilization of the outer membrane antigens for better/more effective immunization, the in vitro immunization, as well as the selection and isolation of the clones (minimum four positive clones for one thermostable O-antigen), stabilization of obtained clones, and tittering of MAbs. The cost included also comprise storage of the best clones and shipping costs of MAbs with dry ice.
    1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2016 r.


4. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, w formie przelewu.
5. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do wskazanego miejsca:
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Wydział Biologii i Biotechnologii

Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii

Zakład Genetyki i Mikrobiologii

ul. Akademicka 19 St., 20-033 Lublin

osoba do kontaktu: dr hab. Anna Turska-Szewczuk tel. 81 / 537 59 78 (537 50 18)
The goods shall be delivered by the Economic operator’s means of transport and at his cost to the following address:

The Maria Curie-Sklodowska University

Faculty of Biology and Biotechnology

Institute of Microbiology and Biotechnology

Department of Genetics and Microbiology

Akademicka 19 St., 20-033 Lublin

Att.: Anna Turska-Szewczuk;

e-mail: aturska@hektor.umcs.lublin.pl tel. 81 / 537 59 78 (537 50 18)©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna