Jerzy Wojciech Wójcik Weryfikacja podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzyPobieranie 186.38 Kb.
Strona1/10
Data09.05.2016
Rozmiar186.38 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Weryfikacja podejrzenia popełnienia przestępstwa...

Jerzy Wojciech Wójcik

Weryfikacja podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy

1. Instytucje upoważnione do rozpoznawania i weryfikacji symptomów zawartych w zawiadomieniu stanowiącym uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 299 k.k.

Zadanie sformułowania i opisania konkretnych symptomów dotyczących uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 299 k.k. spoczywa na instytucjach obowiązanych wymienionych w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu1, czyli banku, zakładzie ubezpieczeniowym, kasynie gry i innych. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3 oraz w myśl art. 12 ust. 2 cytowanej ustawy instytucje te obowiązane są do niezwłocznego przekazania informacji, gdy chodzi o transakcje podejrzane (art. 8 ust. 3) i w przeciągu 14 dni, gdy chodzi o transakcje powiązane (art. 8 ust 1). Informacje o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa mogą być kierowane tylko w formie pisemnej i wyłącznie do Generalnego Inspektora. Dalszą drogę tego typu informacji wskazuje tabela 1 uwzględniająca obowiązujący stan prawny.

W procesie zbierania dowodów w postępowaniu karnym z art. 299 k.k. uwidacznia się wyraźny, odmienny niż przewidziany w kodeksie postępowania przygotowawczego, podział zadań, które można określić w czterech następujących etapach, a mianowicie:

  • pierwszy, czyli wstępny etap czynności poprzedzających postępowanie przygotowawcze, dotyczy prowadzenia takich przedsięwzięć przez instytucję obowiązaną i jej ekspertów, które proponuję określić jako postępowanie rozpoznawcze. Czynności te polegają na zebraniu i opracowaniu wstępnych informacji poprzez rozpoznawanie i typowanie transakcji podejrzanych, czyli rozpoznanych symptomów uzasadnionego podejrzenia. Zebrane informacje zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy w formie pisemnej informacji o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa są niezwłocznie przesyłane do Generalnego Inspektora;

Tabela 1. Obieg informacji zawierających uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 299 k.k. oraz rodzaje czynności poszczególnych podmiotów.L.p.

Rodzaj podmiotu

Rodzaj postępowania

Rodzaj czynności

1.

Instytucje obowiązane

rozpoznawcze

Typowanie i rozpoznawanie transakcji podejrzanych – opracowywanie informacji o ujawnionych symptomach uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa i kierowanie ich do Generalnego Inspektora.

2.

Generalny Inspektor

Informacji Finansowej

analityczne

Analizowanie i przetwarzanie informacji uzyskanych z instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących oraz na podstawie własnej bazy danych, a w miarę potrzeb w ramach współpracy z zagranicznymi jednostkami wywiadu finansowego. Kierowanie do prokuratury zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

3.

Prokuratura

przygotowawcze

Kompletowanie dowodów w ramach czynności określonych w kodeksie postępowania karnego przy udziale: Generalnego Inspektora, i jednostek z nim współpracujących, a szczególnie: policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Wojskowych Służb Informacyjnych, oraz instytucji obowiązanych.

4.

Sąd

przed sądem

Czynności procesowe przed sądem przy udziale właściwych uczestników postępowania.

Źródło: opracowanie własne.  • drugi, to prowadzenie postępowania analitycznego przez Generalnego Inspektora. Uprawnienie to wynika z art. 4 pkt 1 ustawy i polega na analizowaniu oraz przetwarzaniu informacji uzyskanych zgodnie z przepisami ustawy, tj. nadsyłanych lub uzupełnianych przez instytucje obowiązane. Postępowanie to prowadzone jest w ramach przewidzianego przez ustawę współdziałania z jednostkami współpracującymi, bądź zagranicznymi jednostkami wywiadu finansowego. Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policja oraz inne jednostki podległe lub nadzorowane przez MSWiA informują o wszystkich przypadkach wszczęcia postępowania z art. 299 k.k. W przypadku potwierdzenia informacji nadesłanych przez instytucję obowiązaną materiały zostają przekazane do prokuratury w formie pisemnego zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 299 k.k., z wnioskiem o wszczęcie postępowania przygotowawczego. Jest to pierwsza weryfikacja rozpoznanych symptomów uzasadnionego podejrzenia;

  • trzeci, dotyczy prokuratury, która na zasadzie art. 303 k.p.k. wszczyna i prowadzi postępowanie przygotowawcze (lub na podstawie art. 307 k.p.k. postępowanie wyjaśniające), stosuje wszystkie odpowiednie instytucje i środki przewidziane przez kodeks postępowania karnego, w tym powoływanie biegłych. Jest to druga weryfikacja rozpoznanych symptomów uzasadnionego podejrzenia;

  • czwarty, dotyczy postępowania przed sądem, w którym udział biorą właściwi uczestnicy postępowania karnego. Sąd, w toku postępowania, weryfikuje oraz ocenia, czy trud i profesjonalizm, którym cechowali się pracownicy instytucji obowiązanych, Generalny Inspektor, prokuratura i biegli, a także pracownicy określonych jednostek współpracujących, czyli praktycznie wszyscy uczestnicy postępowań, wymienionych w poprzednich punktach, zasadnie przyczynili się, każdy według swoich kompetencji, do powstania aktu oskarżenia. W ramach tego postępowania następuje ostatnia procesowa weryfikacja rozpoznanych symptomów uzasadnionego podejrzenia.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna