JĘzyk haseł przedmiotowych kaba



Pobieranie 443.94 Kb.
Strona2/5
Data03.05.2016
Rozmiar443.94 Kb.
1   2   3   4   5

Określnik chronologiczny


182 \y 1939-1945 (Okupacja niemiecka i sowiecka)

182 \y 20 w.


Określnik formy


 1. \v zadania i ćwiczenia

 1. \v encyklopedie

 1. \v atlasy



Hasła wzorcowe o konstrukcji: [Temat] - - [określnik związany]

150 \a Nauczyciele \x związki zawodowe.



 1. \a Nauczyciele \x kształcenie.

100 0 \a Jezus Chrystus \x ukrzyżowanie

150 \a Teatr \x dekoracja


Hasło przedmiotowe rozwinięte składa się z tematu i określnika swobodnego lub tematu i kilku określników swobodnych, połączonych według gramatyki języka KABA, np.:

 1. \a Nauczyciele biologii \x dokształcanie \z Polska.

 1. \a Alpinizm \z Polska \z Tatry (góry) \y 19 w.

110 2 \a Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego

(Proszowice) \x uczniowie \x rejestry.


Ostatni rodzaj rekordów wprowadzano początkowo tylko w katalogach lokalnych współpracujących bibliotek. Od marca 2001 hasła przedmiotowe rozwinięte tworzy się w trybie online w CKHW, następnie po zatwierdzeniu są kopiowane do lokalnych katalogów. Hasła przedmiotowe rozwinięte precyzyjniej opisują treść dokumentu niż hasła przedmiotowe proste, dlatego osoby katalogujące wykorzystują je częściej.
Rekord odsyłacza orientacyjnego ogólnego.
Odsyłacze orientacyjne całkowite tworzy się, gdy zachodzi potrzeba wskazania na istniejącą zasadę tworzenia haseł wzorcowych o identycznej konstrukcji, zaczynających się od tego samego wyrazu, ale uzupełnionych dowolnym lub określonym przymiotnikiem, wyrażonych w ustalonej formie inwersyjnej itp.
Hasło odsyłacza całkowitego orientacyjnego składa się ze stałego elementu obowiązującego i określonych obowiązujących elementów zmiennych. Hasła odsyłaczy same nigdy nie są hasłami wzorcowymi, mogą natomiast być początkiem lub innym fragmentem hasła wzorcowego o przewidzianej konstrukcji.
Wyróżnia się dwa typy odsyłaczy orientacyjnych ogólnych:

 1. Odsyłacze wskazujące metodę rozbudowy wyrażeń




 1. \a [...], Dolina.

 1. \i hasła typu: [nazwa geograficzna rzeki, z zachowaniem

odpowiedniego przypadku gramatycznego], Dolina (nazwa

geograficzna), np. \a Odry, Dolina (Polska)


 1. \a wkład do [dziedzina]

260 \i określniki typu: -- wkład do [dziedzina] po nazwach osobowych, do prac na temat dzieł i osiągnięć danej osoby w dziedzinie, która nie stanowi głównej sfery jej działalności lub do prac dotyczących jednego aspektu tej działalności, np. \a Newton, Isaac (1642-1727 ; Sir) -- wkład do matematyki.
\i Określniki typu: -- wkład do [dziedzina] stosuje się w odniesieniu do dziedzin, pojęć, teorii, idei oraz wąskich specjalności artystycznych. Określników tego typu nie stosuje się do głównych dziedzin artystycznych i literackich.
Przed utworzeniem konstrukcji określnikowej typu: -- wkład do [dziedzina] należy sprawdzić czy nazwy tej dziedziny nie stosuje się w funkcji określnika bezpośrednio po nazwach osobowych.
Określników typu: -- wkład do [dziedzina] nie stosuje się po nazwie osobowej w odniesieniu do prac, których ta osoba jest autorem.



 1. \a kuchnia ([nazwa produktu]).

 1. \i hasła typu: Kuchnia ([nazwa produktu]), w których w formie dopowiedzenia podaje się nazwy produktów i grup produktów: mięs, ryb, warzyw, owoców, napojów, przypraw itp., z których sporządza się potrawy lub używa przy sporządzaniu potraw, np. \a Kuchnia (warzywa) ; Kuchnia (ryż)




 1. Odsyłacze kierujące do wyrażeń ekwiwalentnych

150 \a korespondencja wojskowa.

260 \i określnik \a -- dokumenty i korespondencja \i po nazwach

sił zbrojnych, rodzajach wojsk i jednostek wojskowych.


Odsyłacze orientacyjne uzupełniające – pole 360
W języku KABA pełnią funkcje wyszukiwawcze i metodyczne. W artykule słownikowym wyróżnia je skrót zt. (zobacz też), będący wskaźnikiem odesłania. W rekordzie khw KABA zapisane są w polu oznaczonym etykietą 360.
Ustalono zasady stosowania odsyłaczy, ich stylistykę i kolejność.

Na pierwszym miejscu podaje się odsyłacz wiążący dane hasło wzorcowe z innym hasłem wzorcowym pełniącym w leksyce języka KABA funkcję określnika, umożliwiającym tworzenie haseł przedmiotowych rozwiniętych.


150\a Literatura

 1. \i określnik \a literatury \i po nazwach kontynentów lub regionów

wielojęzycznych

 1. \i określnik \a w literaturze \i po właściwych nazwach pospolitych i

własnych, w odniesieniu do prac na temat przedstawienia danego

przedmiotu w literaturze, np. Miasta - - w literaturze
Na kolejnym miejscu podaje się odsyłacz orientacyjny uzupełniający, wskazujący na bliskie znaczeniowo połączenie określników, np.
150 \a Patologia molekularna

 1. \i określnik \a aspekt molekularny \i po nazwach chorób i grup chorób oraz po nazwach stanów fizjologicznych podlegających opiece medycznej, po nazwach narządów, układów wewnętrznych i części ciała.

 1. \i połączenie określników \a choroby - - aspekt molekularny \i po nazwach organizmów żywych, żyjących i wymarłych oraz po nazwach narządów, układów wewnętrznych i części ciała.

Na kolejnym miejscu podaje się odsyłacze informujące o istnieniu haseł zaczynających się od wyrazu lub wyrażenia identycznego z hasłem wzorcowym.


 1. \a Alergia

[...]

 1. \i hasła zaczynające się od wyrazu Alergia, np. \a Alergia na

metale
Następne miejsce zajmują odsyłacze orientacyjne uzupełniające, które wskazują na hasła wzorcowe zawierające w sobie wyraz lub wyrażenie stanowiące hasło, od którego prowadzi odsyłacz, np.


 1. \a Dzieci

[...]

360 \i hasła składające się w części z wyrażeń „i dziecko”, „i dzieci”, np. \a Matka i dziecko ; \a Rodzice i dzieci

 1. \i hasła zawierające wyrażenie „u dzieci”, np. \a Rak (choroba) u dzieci

Kolejną pozycję wypełniają odsyłacze uzupełniające informujące o metodzie poszukiwania w słowniku; prowadzą one od grup obiektów do poszczególnych obiektów.




 1. \a Chirurgia operacyjna

[...]

 1. \a nazwy poszczególnych operacji, np. \a Amputacja



Zasady stosowania hasła wzorcowego – pole 680
Zasady stosowania jednostki leksykalnej w hasłach przedmiotowych prostych i rozwiniętych, jej funkcji w leksyce oraz wyraźnego przeznaczenia, podaje się w rekordzie hasła w następujących przypadkach:


 • gdy hasło wzorcowe pełni dwie funkcje: tematu i określnika swobodnego, np.




 1. \a Portrety

680 9 \i Stosuje się do prac ogólnych na temat portretów,

niezależnie od rodzaju sztuki i techniki wykonania

680 9 \i Stosuje się także z przymiotnikiem od nazwy narodowości,

kultury, okresu, itp.

680 9 \i Do prac na temat portretów wykonanych w określonej technice lub należących do różnych rodzajów sztuki stosuje się właściwe hasła, np. \a Malarstwo portretowe <--OG> ; Rzeźba portretowa <--OG>


 • gdy wyraz lub wyrażenie używane jest w leksyce języka KABA w dwu liczbach, np.




 1. \a Koza

680 9 \i Stosuje się do prac dotyczących kozy domowej


 1. Kozy

680 9 \i Stosuje się do prac dotyczących zarówno kóz dzikich jak i

domowych


 • gdy wyraz lub wyrażenie używane jest w leksyce języka KABA w dwóch rodzajach, np.




 1. \a Artystki

680 9 \i Stosuje się do prac dotyczących kobiet-artystek.


 1. \a Artyści


680 9 \i Stosuje się do prac dotyczących artystów wszelkich

kategorii w ogólności, zarówno kobiet jak i mężczyzn lub tylko

mężczyzn.



 • gdy istnieją w metodyce katalogowania przedmiotowego w języku KABA wyraźne ustalenia dotyczące przeznaczenia terminu, np.




 1. \a Dinozaury

 1. \i Stosuje się do wydawnictw popularnych na temat dinozaurów,

gadów wymarłych w erze mezozoicznej.


 1. \a Dinosauria

680 \i Stosuje się do prac naukowych na temat dinozaurów

3 PRZEDMIOT DOKUMENTU
W trakcie analizy treści dokumentu wyszukuje się przedmiot lub przedmioty treści. Definicje słownikowe przedmiotu są bardzo ogólne:

 1. ”rzecz postrzegana zmysłami jako odrębny element rzeczywistości; wytwór pracy ludzkiej”,

 2. „temat, treść, wątek czegoś; zagadnienie, sprawa”,

 3. „to, co lub ten, kto skupia na sobie czyjąś uwagę, podlega czyjemuś działaniu, stanowi cel czyichś uczuć”,

4) „jeden z działów nauki zawarty w programie nauczania”.
Przedmiotami dokumentu są obiekty opisane w treści dokumentu. Mogą to być różne przedmioty. Aby przybliżyć rozumienie przedmiotów wylicza się ich kategorie. Teresa Głowacka oraz Jadwiga Woźniak wymieniają kategorie przedmiotów występujące najliczniej w języku KABA:
*osoby, także fikcyjne, np.:

Baryka, Cezary (postać fikcyjna)

Miłosz, Czesław (1911-2004)

Persefona (bóstwo greckie)
*dzieła autorskie i anonimowe

Biblia. NT

Chopin, Fryderyk (1810-1949). Fantazje. Fortepian. Op. 49. F-moll

Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). W pustyni i w puszczy
*osoby prawne, instytucje, imprezy artystyczne i naukowe, np.

Polska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1990- )

Uniwersytet Jagielloński. Muzeum Zoologiczne
*zdarzenia i wydarzenia historyczne, w tym traktaty, układy, wojny, bitwy, kampanie, zbrodnie masowe, np.

Katyń, Zbrodnia (1940)

Układy z Bretton Woods (1944)

Waterloo, Bitwa (1815)

Wojna światowa (1939-1945) - - kampanie i bitwy -- Francja
*jednostki geograficzne i fizjograficzne, np.

Bałkany (region)

Bałtyk (morze)

Kraków (Polska)

Nilu, Delta (Egipt)

Wiktorii, Jezioro

Wisła (Polska ; rzeka)
*kategorie osób, np.

Bibliotekarki

Biskupi

Chorzy

Studenci
*grupy etniczne i narodowościowe, np.

Cyganie

Indianie

Polacy
*dyscypliny naukowe, dziedziny wiedzy, życia, działalności praktycznej, artystycznej, życia społecznego, np.

Bakteriologia

Bibliotekoznawstwo

Ekologia człowieka

Handel międzynarodowy

Majsterkowanie

Rekreacja
*kierunki, prądy, style naukowe, artystyczne, społeczne, ideologie, teorie, prawa itp.

Fenomenologia

Impresjonizm

Teoria gier

Układ okresowy pierwiastków

Idealizm
*obiekty fizyczne, przedmioty, ich części, materiały itp., także rodzaje, gatunki i odmiany, np.

Bakterie

Bakterie beztlenowe

Metale

Serce

Układ sercowo-naczyniowy
*działania, procesy, czynności, zdarzenia itp., np.

Amputacja

Czytanie

Ochrona antykorozyjna

Zamachy stanu

Psychoterapia
*jednostki abstrakcyjne, własności przedmiotów, materiałów, działań zdarzeń i ich przejawy, okoliczności, np.

Cierpienie

Czas

Dobro i zło

Proporcja

Samotność

Symetria
*zjawiska, stany, stosunki, relacje, np.

Choroby

Katar sienny

Metabolizm

Promieniowanie rentgenowskie

Stosunki między pokoleniami

Niedożywienie

Ze względu na sposób przedstawienia, eksponowania przedmiotów w dokumencie, zwykle wskazuje się ich trzy typy (kategorie):




 1. przedmiot główny, znaczeniowo najważniejszy, ten, ze względu na który dzieło w ogóle powstało,

 2. przedmiot przynależny, czyli taki, który jest uszczegółowieniem, własnością gatunkową przedmiotu głównego, pozostający w zależności z przedmiotem głównym; mieści się on w pojęciu przedmiotu głównego,

 3. przedmiot poboczny, czyli taki, który jest omawiany przy okazji przedmiotu głównego, stanowi dla niego tło, uzupełnienie, wprowadzenie.

Nazwy przedmiotów, które wprowadzamy do słownictwa języka stają się tematami języka haseł przedmiotowych.


Ważną sprawą jest też ustalenie własności, stanów, aspektów związanych z przedmiotami, bowiem ich nazwy wchodzą do słownictwa języka haseł przedmiotowych jako określniki.
4 OSOBA jako PRZEDMIOT DOKUMENTU
Hasło przedmiotowe, którego temat stanowi nazwa osoby, zapisuje się w rekordzie kartoteki haseł wzorcowych w polu 100. W rekordzie bibliograficznym hasło to występuje w polu 600.
Hasło osobowe ma taką samą formę jako hasło przedmiotowe i formalne.
Osobami w rozumieniu opracowania rzeczowego są:

 1. postacie realne, historyczne i współczesne (Archimedes, Bolesław Krzywousty, Zofia Nałkowska, Jan Paul Sartre, Franciszek z Asyżu, Joseph Ratzinger),

 2. postacie mityczne, legendarne, biblijne (Hefajstos, Hera, Mojżesz, Daniel, Zeus, Popiel),

 3. postacie fikcyjne – literackie, filmowe, dramatyczne (Hamlet, Szwejk, Don Juan, Romeo i Julia, Cezary Baryka),

 4. rodziny, rody, dynastie (Habsburgowie, Jagiellonowie, Sobiescy).



1) Jeżeli treść dokumentu odnosi się do całości życia osoby oraz jej działalności i twórczości stosuje się hasło osobowe bez określników.

245 0 0 \a Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy / \c Julian

Krzyżanowski.

600 1 \a Sienkiewicz, Henryk \d (1846-1916).

2) Jeżeli treść dzieła dotyczy tylko życia osoby, po temacie osobowym stosuje się określnik formy - - biografia, lub inny właściwy określnik, np. - dzieciństwo i młodość, - kariera, - małżeństwo, - podróże itd.

Określnik formy - biografia, stosuje się wyłącznie po nazwach osobowych, po nazwach kategorii osób stosuje się określnik - biografie.

245 0 0 \a Żywot Sienkiewicza / \c Józef Szczublewski.

600 1 \a Sienkiewicz, Henryk \d (1846-1916) \v biografia.
100 1 \a Borges, Jorge Luis \d (1899-1986).

245 0 0 \a Autobiografia / \c Jorge Luis Borges ; przy współpr.

Normana di Giovani ; przeł. Adam Elbanowski.

600 1 \a Borges, Jorge Luis \d (1899-1986) \x biografia.

245 0 0 \a Dzieciństwo i młodość Adama Asnyka / \c Aneta

Kolańczyk.

600 1 \a Asnyk, Adam \d (1838-1897) \x dzieciństwo i

młodość.

245 0 0 \a Marszałek Ion Antonescu : \b biografia żołnierza i

polityka / \c Krzysztof Dach, Tadeusz Dubicki.

600 1 \a Antonescu, Ion \d (1882-1946) \x kariera \x polityka.

600 1 \a Antonescu, Ion \d (1882-1946) \x kariera \x siły zbrojne.

651 \a Rumunia \x polityka i rządy \y 1914-1944.
245 0 0 \a Marie jego życia / \c Barbara Wachowicz.

600 1 \a Sienkiewicz, Henryk \d (1846-1916) \x i kobiety.

100 1 \a Tetmajer, Kazimierz Przerwa \d (1865-1940).

245 0 0 \a Na śmierć Henryka Sienkiewicza / \c napisał Kazimierz

Przerwa-Tetmajer.



600 1 \a Sienkiewicz, Henryk \d (1846-1916) \x śmierć i pogrzeb.

3) Jeżeli dokument dotyczy wyłącznie twórczości osoby i nie odnosi się do jej osobistego życia, po haśle osobowym stosuje się określnik

- krytyka i interpretacja, np.:


245 0 0 \a Ewolucja twórczości Anny Achmatowej / \c Małgorzata

Semczuk ; Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego.



600 1 \a Ahmatova, Anna Andreevna \d (1888-1966) \x krytyka

i interpretacja.

600 1 \a Ahmatova, Anna Andreevna \d (1888-1966)

\x chronologia.

600 1 \a Ahmatova, Anna Andreevna \d (1888-1966)

\v bibliografia.
100 1 \a Krzyżanowski, Julian \d (1892-1976).

245 0 0 \a Twórczość Henryka Sienkiewicza / \c Julian Krzyżanowski.



600 1 \a Sienkiewicz, Henryk \d (1846-1916) \x krytyka

i interpretacja.
4) Gdy przedmiotem dokumentu jest dorobek osoby w określonej dziedzinie, nie stanowiącej głównej domeny jej działalności, w języku KABA stosuje się określniki typu:

wkład do [dziedzina]

dzieła - -[dziedzina] (dziedziny sztuki i literatury)

i [przedmiot] (w odniesieniu do prac na temat postaw, opinii

czy też znajomości danego przedmiotu, określonego nazwą

pospolitą)

100 1 \a Gąsiorowska-Szmydtowa, Zofia \d (1893-1977).

245 0 0 \a Mickiewicz jako tłumacz z literatur

zachodnioeuropejskich / \c Zofia Szmydtowa.



600 1 \a Mickiewicz, Adam \d (1798-1855) \x wkład

do tłumaczenia.
245 0 0 \a Z inspiracji Ingardenowskiej w teorii literatury / \c pod. red.

Andrzeja Stoffa.



600 1 \a Ingarden, Roman \d (1893-1970) \x wkład do teatru.

600 1 \a Ingarden, Roman \d (1893-1970) \x wkład do literatury.

100 1 \a Grefnerowa, Anna.

245 0 0 \a Mickiewicz jako krytyk literacki w latach szkolnych / \c

Anna Grefnerowa.



600 1 \a Mickiewicz, Adam \d (1798-1855) \x dzieła \x krytyka.

600 1 \a Mickiewicz, Adam \d (1798-1855) \x dzieciństwo

i młodość.

245 0 0 \a Wiersze i listy w wyborze / \c Michał Anioł ;

przekład Jerzy Kolankowski.

600 1 \a Buonarroti, Michelangelo \d (1475-1564) \x dzieła

\x poezja.

600 1 \a Buonarroti, Michelangelo \d (1475-1564) \v

korespondencja.

100 1 \a Jasicka, Irena.

245 1 0 \a Kraj lat dziecinnych : \b reportaż fotograficzny "Śladami

Adama Mickiewicza po Białorusi i Litwie" / \c Irena Jasicka ;

[tekst Irena i Jan Jasiccy].

600 1 \a Mickiewicz, Adam \d (1798-1855) \x i Białoruś.

600 1 \a Mickiewicz, Adam \d (1798-1855) \x i Litwa.

651 \a Białoruś \v wydawnictwa ilustrowane.

651 \a Litwa \v wydawnictwa ilustrowane.

245 0 0 \a Mickiewicz i muzyka : \b słowa - dźwięki - konteksty

/ \c pod red. T. Brodniewicz, M. Jabłońskiego, J.

Stęszewskiego ; Akademia Muzyczna im. I.J.

Paderewskiego w Poznaniu. Zakład Muzykologii

Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. A.

Mickiewicza.


 1. \a Materiały z konferencji muzykologicznej pt. Adam

Mickiewicz a kultura muzyczna XIX i XX wieku.

600 1 \a Mickiewicz, Adam \d (1798-1855) \x i muzyka \v

konferencje.
Opracowania o twórczości poetyckiej i dramatycznej Jana Pawła II.
245 0 0 \a Samotność możliwa w człowieku : \b mistyczny aspekt

"Poezji i dramatów" Karola Wojtyły / \c Agata Przybylska.



600 0 \a Jan Paweł \b II \c (papież ; \d 1920-2005) \x dzieła

\x poezja.

600 0 \a Jan Paweł \b II \c (papież ; \d 1920-2005) \x tematy,

motywy.

600 0 \a Jan Paweł \b II \c (papież ; \d 1920-2005) \x dzieła

\x dramat.
Zbiór wierszy poświęconych Ojcu św.
245 0 0 \a Szczęśliwa dla Polski godzina wybiła : \b wybór pieśni

o Polskim Papieżu / \c wstęp i red. Jan Adamowski ;

przy współpracy Janiny Biegalskiej ; [fot. Piotr Maciuk].

600 0 \a Jan Paweł \b II \c (papież ; \d 1920-2005) \v poezje.
Powieść o Aleksandrze Wielkim
100 1 \a Świderkówna, Anna \d (1925- ).

245 0 0 \a Koń, który trafił do historii / \c Anna Świderkówna.



600 0 \a Aleksander \b III Wielki \c (król Macedonii ; \d 356-

323 a.C.) \v powieści.

650 \a Powieść historyczna polska \y 1970-.

Opracowanie o utworach staropolskich, w których występuje Aleksander Macedoński

100 1 \a Ślęczka, Tomasz \d (1970- ).

245 0 0 \a Aleksander Macedoński w literaturze staropolskiej / \c

Tomasz Ślęczka.



600 0 \a Aleksander \b III Wielki \c (król Macedonii ; \d 356-323

a.C.) \x w literaturze.

650 \a Literatura polska \y 1500-1800 \x tematy, motywy.

650 \a Literatura polska \y przed 1500 \x tematy, motywy.
Książka przedstawia życie i działalność Mieszka I (pierwsze hasło przedmiotowe) oraz historię Polski za czasów jego panowania (drugie hasło przedmiotowe.

100 1 \a Grabski, Andrzej Feliks \d (1934-2000).

245 1 0 \a Mieszko I, ok. 930-992 / \c Andrzej F. Grabski.

600 0 \a Mieszko \b I \c (książę Polski ; \d ca 920-992).

651 \a Polska \y 960-992 (Mieszko I).

5 DZIEŁO AUTORSKIE lub ANONIMOWE jako PRZEDMIOT DOKUMENTU
Tytuły dzieł, występujące jako tematy, podaje się w formie ujednoliconej, czyli najbardziej znanej. Tytuł ujednolicony służy do grupowania opisów różnych wydań tego samego dzieła opublikowanego pod różnymi tytułami.
Tytuł ujednolicony staje się hasłem przedmiotowym wtedy, gdy tekst dzieła jest przedmiotem odpowiedniego opracowania.
Tytuły ujednolicone dotyczą:


 1. dzieł anonimowych klasycznych, tzw. anonim klasyczny,

 2. Biblii i jej poszczególnych części,

 3. ksiąg liturgicznych Kościoła katolickiego,

 4. ksiąg świętych innych wyznań,

 5. dzieł autorskich.

Tytuł ujednolicony zapisuje się w rekordzie kartoteki wzorcowej w polu 130; w rekordzie bibliograficznym występuje w polu 630.


Psałterz floriański

Kazania gnieźnieńskie

Slovo o polku Igoreve

Chanson de Roland


Biblia. ST. Księga Rodzaju

Biblia. NT. List do Galatów

Biblia. NT. Apokryfy. Ewangelia Tomasza
Missale romanum

Ordo baptismi parvulorum

Graduale romanum
Koran

Talmud
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Redemptor hominis

Mickiewicz, Adam (1798-1855). Pan Tadeusz

Shakesperae, William (1564-1616). Romeo and Juliet

Kant, Immanuel (1724-1804). Der Kritik der reinen Vernunft



 1. Monografie na temat poszczególnych dzieł autorskich opisuje się w języku KABA stosując hasła przedmiotowe typu:

[Autor]. [Tytuł dzieła]
245 0 0 \a Quo vadis? Henryka Sienkiewicza : \b od legendy do

arcydzieła / \c Teresa Świętosławska.



600 1 \a Sienkiewicz, Henryk \d (1846-1916). \t Quo vadis?

245 0 0 \a Dżuma Alberta Camusa / \c Aniela Kowalska.



600 1 \a Camus, Albert \d (1913-1960). \t Peste.

245 0 0 \a Dziady Adama Mickiewicza : \b poemat - adaptacje

– tradycje / \c red. Bogusław Dopart.

600 1 \a Mickiewicz, Adam \d (1798-1855). \t Dziady.

600 1 \a Mickiewicz, Adam \d (1798-1855). \t Dziady \v

adaptacje


 1. Książki, których przedmiotem jest dzieło anonimowe opisuje się w języku KABA stosując jako temat hasło wzorcowe dla ujednoliconego tytułu/nazwy dzieła, w formie przyjętej przez kartotekę wzorcową języka.

245 0 0 \a Biblia chrześcijanina / \c Don Flemin ; [tł. Joanna

Kaniewska].

630 0 \a Biblia \x komentarze \x wydawnictwa popularne.

245 0 0 \a Z mądrości Talmudu / \c wybrali, przeł. i oprac.

Szymon Datner, Anna Kamieńska.

630 0 \a Talmud \x cytaty.

245 0 0 \a Inne średniowiecze : \b klucz do epoki, Kronika

Galla Anonima, Bogurodzica, Legenda o św. Aleksym,

Pieśń o Rolandzie / \c Michał Maliszewski.

440 0 \a Polubić Lektury \v nr 2

600 0 \a Gallus Anonymus. \t Chronicon.

630 0 \a Bogurodzica.

630 0 \a Chanson de Roland.

630 0 \a Vie de saint Alexis.


 1. Dla prac na temat rękopisu (książki rękopiśmiennej) dzieła anonimowego przechowywanego w danej bibliotece (muzeum, archiwum) stosuje się hasło wzorcowe typu:


[Nazwa biblioteki, archiwum, muzeum] - - rękopisy. [nr]
245 0 0 \a Przemiany ewangelijnego słownictwa

cerkiewnosłowiańskiego : \b rzeczownik w staroruskim

Ewangeliarzu ławryszewskim / \c Iwona Katarzyna

Nowakowska ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.



610 2 \a Biblioteka Czartoryskich (Kraków) \x rękopisy.

Cod. 2097 IV ruski.

650 \a Język cerkiewnosłowiański \x słownictwo.

245 00 \a Geneza i historja Psałterza Floriańskiego / \c Ludwik

Bernacki ; uwagi o części niemieckiej psałterza podał Adam

Kleczkowski, minjatury kodeksu omówił Władysław Podlacha.



630 0 \a Psałterz floriański.

6 CIAŁO ZBIOROWE jako PRZEDMIOT DOKUMENTU
Ciało zbiorowe to organizacja, grupa osób lub organizacji występująca pod własną nazwą jednoznacznie ją identyfikującą.

Przykładami ciała zbiorowego są: instytucja, stowarzyszenie, organizacja, konferencja.


Hasło zawierające, jako pierwszy element lub jedyny, nazwę ciała zbiorowego nazywa się hasłem korporatywnym.
Hasło przedmiotowe zawierające temat korporatywny zapisuje się w rekordzie khw w polu 110 lub 111.

W rekordzie bibliograficznym temat korporatywny występuje w polu 610 lub 611.


Wśród ciał zbiorowych wyróżnia się:


 1. ciała zbiorowe międzynarodowe, np.:

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Unia Europejska

International Federation of Library Associations

Organizacja Narodów Zjednoczonych




 1. ciała zbiorowe podrzędne, czyli ciała zbiorowe powołane, zarządzane, nadzorowane przez inne ciało zbiorowe, np.:

Akademia Medyczna (Warszawa). Klinika Urologii

Politechnika Warszawska. Biblioteka Główna

Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Uniwersytet Warszawski. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych




 1. ciała zbiorowe terytorialne, czyli ciała sprawujące władzę (pełną lub częściową) na danym terytorium lub roszczące sobie prawo do jej sprawowania, np. państwa, departamenty, województwa itd.

W ramach ciała zbiorowego terytorialnego wydziela się organ, którym jest ciało zbiorowe podrzędne powołane lub zarządzane przez ciało zbiorowe terytorialne i pełniące funkcje ustawodawcze, sądowe, administracyjne, wojskowe, dyplomatyczne lub informacyjne.


Praktycznie chodzi tu o parlamenty, sądy, ministerstwa, jednostki wojskowe, ambasady, służby informacyjne.
Polska. Ministerstwo Finansów

Warszawa (Polska). Główna Komenda Policji

Polska. Główny Urząd Statystyczny

Polska. Armia Krajowa




 1. ciała zbiorowe kościelne

Rzymskokatolicka Parafia św. Krzyża (Warszawa)

Ecclesia Catholica. Diecezja Tarnowska

Societas Jesus

Ecclesia Catholica. Kuria Metropolitalna (Kraków).




 1. imprezy, np.:

Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny (46 ; 1997 ; Wrocław)

Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawa Karnego (1995 ; Białystok/Rajgród)

Konferencja na temat Ceny a koszty pozyskania pierwotnych nośników energii w Polsce (6 ; 1987 ; Zakopane).
Jeżeli dzieło jest monografią danej instytucji/organizacji, stosuje się właściwy temat bez określników, np.:
245 0 0 \a Kraków i jego uniwersytet / \c Józef Dużyk, Stanisław

Salmonowicz.

610 2 \a Uniwersytet Jagielloński.
245 0 0 \a Dzieje, rozwój i przyszłość Muzeum Narodowego w

Krakowie / \c w roku jubileuszowym skreślił Maciej

Szukiewicz.

610 2 \a Muzeum Narodowe (Kraków).


Jeśli treść książki dotyczy wybranego zakresu działalności instytucji lub prezentuje instytucję w określonym ujęciu po temacie stosuje się określniki przeznaczone do stosowania po nazwach instytucji i organizacji, np.
245 0 0 \a Siedemdziesiąt lat Gmachu Głównego Muzeum

Narodowego w Krakowie / \c [red. Ewa Ryżewska-Kulawik ;

red. prowadzący Barbara Leszczyńska-Cyganik ; współpr.

Joanna Popielska].

610 2 \a Muzeum Narodowe (Kraków) \x budynki \x historia.

245 0 0 \a Galerie, zbiory : \b informator : Muzeum Narodowe w

Krakowie / \c [tekst: Zespół (Muzeum Narodowe w Krakowie)

; red. prowadzący: Agnieszka Fryz-Więcek ;

współpraca:Joanna Popielska].

610 2 \a Muzeum Narodowe (Kraków) \v przewodniki.

245 0 0 \a Malarstwo starożytne w zbiorach Czartoryskich w

Krakowie : \b wybór zabytków / \c S. J. Gąsiorowski.

610 2 \a Muzeum Czartoryskich (Kraków) \v katalogi.

650 \a Malarstwo starożytne \x kolekcje publiczne \z Polska

\z Kraków \v katalogi.

245 0 0 \a Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki

Krakowskiej / \c Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej.

Oddział Informacji Naukowej ; oprac. Irena Czerni.

610 2 \a Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

\v bibliografia.


245 0 0 \a Kierunki i Specjalności oraz Zasady Przyjęć na Studia

Dzienne, Wieczorowe i Zaoczne w Politechnice Krakowskiej

w Roku Akademickim ... .

610 2 \a Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

\v czasopisma.

610 2 \a Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

\v poradniki dla studentów.

245 0 0 \a Na drodze do NATO : \b ekonomiczno-prawne priorytety

integracji / \c Elżbieta Firlej.

610 2 \a NATO \z Polska.

610 1 \a Polska. \b Ministerstwo Obrony Narodowej \x kredyty

budżetowe i wydatki.

650 \a Bezpieczeństwo międzynarodowe \y 1990-.

650 \a Bezpieczeństwo narodowe \z Polska \y 1990-.



 1. \a Polska \x polityka wojskowa \y 1990-.

245 0 0 \a Biblioteka i informacja w komunikowaniu : \b jubileusz 25-

lecia studiów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w

Uniwersytecie Jagiellońskim / \c pod red. Marii Kocójowej.

610 2 \a Uniwersytet Jagielloński. \b Instytut Bibliotekoznawstwa i

Informacji Naukowej.

650 \a Informacja naukowa.

650 \a Biblioteki \v miscellanea.

245 0 0 \a Postanowienia i konsekwencje konferencji w Jałcie i

Poczdamie : \b materiały z części historycznej VIII

Seminarium Śląskiego : śladami śląskich losów wczoraj –

dziś - jutro / \c [oprac. red. Michał Smolorz].

611 2 \a Konferencja Jałtańska \d (1945 ; \c Jałta) \v konferencje.

611 2 \a Konferencja Poczdamska \d (1945) \v konferencje.

650 \a Wojna światowa (1939-1945) \x kwestie terytorialne

\z Polska \v konferencje.

245 0 0 \a Kaszubsko-pomorscy duszpasterze - współtwórcy dziejów

regionu / \c Józef Borzyszkowski.

610 2 \a Ecclesia Catholica. \b Diecezja Chełmińska \y 1870-1914.

610 2 \a Ecclesia Catholica. \b Diecezja Chełmińska \y 20 w.

650 \a Ecclesia Catholica. \z Polska \z Pomorze Gdańskie (region) \x

duchowieństwo \v biografie.

245 0 0 \a Do prześladowania nie daliśmy powodu... : \b materiały z

sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej / \c pod red.

Ryszarda Terleckiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

610 2 \a Kościół Katolicki. \b Kuria Metropolitalna (Kraków) \x

procesy \y 1945-1970 \v konferencje.

650 \a Procesy polityczne \z Polska \z Kraków \y 1945-1970

\v konferencje.

245 0 0 \a Gdy Europa szukała Azji / \c Felix Alfred Plattner ; [przekł.

Antoni Starzeński, Mieczysław Bednarz ; red. Mieczysław

Bednarz].

610 2 \a Societas Jesu \z Azja \x historia.

650 \a Misje jezuickie \z Azja \x historia.

651 \a Azja \x opisy i relacje z podróży.

245 0 0 \a Parafia i kościół św. Ignacego Loyoli Księży Jezuitów we

Wrocławiu / \c Stanisław Kiełb.

610 2 \a Parafia pw. św. Ignacego Loyoli (Wrocław) \x historia.

650 \a Societas Jesu \z Polska \z Wrocław \x historia.

Specyficzną grupą rekordów haseł korporatywnych są rekordy dla nazw zakonów i zgromadzeń zakonnych. Zgromadzeń zakonnych (jako nazw ciał zbiorowych) i członków zakonu (jako kategorii osób).


Societas Jesus (nazwa ciała zbiorowego)

Jezuici (kategoria osób)


110 2 \a Societas Jesu.

410 2 \a Towarzystwo Jezusowe.

410 2 \a SJ.

410 2 \a Jezuici.

410 2 \a Compagnie de Jésus.

410 2 \a Compagnia di Gesù.

665 9 \a Zakon założony w 1540 r. przez Jgnacego z Loyoli. Do

Polski sprowadził jezuitów kardynał S. Hozjusz w 1564 r.

670 \a Zakony w Polsce : informator. - Pieniężno, 1989.

670 \a Les constitutions de la Compagnie de Jésus et leurs

normes complémentaires. - Paris, 1997.
7 OKREŚLNIKI CHRONOLOGICZNE SWOBODNE
Określniki chronologiczne swobodne lokalizują przedmiot w czasie; mogą być stosowane dla jednej lub kilku kategorii tematów.
Nigdy nie poprzedza się określników chronologicznych określnikiem

--historia.


Określniki chronologiczne swobodne mają formę wyrażeń cyfrowych, literowych lub cyfrowo-literowych.
Określnikami chronologicznymi swobodnymi mogą być:
-stulecia, np.:

5 w. a.C.

13 w.

18 w.



 1. \y 5 w. a.C.

472 \a 5e siècle av. J.-C. [f]

680 9 \i Określnik chronologiczny swobodny \a -- 5 w. a.C. \i stosuje

się bezpośrednio po właściwych tematach i określnikach

680 9 \i Określnika \a -- 5 w. a.C. \i nie stosuje się po temacie

\a Historia \i oraz po określniku \a -- historia
-daty roczne wyznaczające przedziały czasowe, np.:

1500-...


1500-1800

1789-1815

do 1500
182 \y 1500-1800.

680 9 \i Określnik chronologiczny swobodny \a -- 1500-1800

\i stosuje się bezpośrednio po właściwych tematach i

określnikach

680 9 \i Określnika \a -- 1500-1800 \i nie stosuje się po temacie

\a Historia \i oraz po określniku \a -- historia


182 \y 1789-1815.

680 9 \i Określnik chronologiczny swobodny \a -- 1789-1815

\i stosuje się bezpośrednio po właściwych tematach i

określnikach

680 9 \i Określnika \a -- 1789-1815 \i nie stosuje sie po temacie

\a Historia \i oraz po określniku \a -- historia

680 9 \i Po nazwach regionów, miast, miejscowości francuskich

stosuje się rówenież określnik chronologiczny \a -- 1789-1799

(Rewolucja)
-wyrażenia oznaczające epoki, np.:

renesans


średniowiecze

starożytność


182 \y renesans.

680 9 \i Jako określnik chronologiczny swobodny \a – renesans

\i stosuje się po właściwych hasłach.

680 9 \i Nie stosuje się po temacie \a Historia \i i po określniku

\a – historia

680 9 \i Zastosowanie określnika chronologicznego \a -- renesans \

i jest ograniczone do Europy, krajów europejskich i zjawisk

właściwych dla tych obszarów.

W haśle przedmiotowym rozwiniętym może wystąpić tylko jeden określnik chronologiczny. Gdy treść odnosi się do kilku okresów, stosuje się kilka haseł przedmiotowych rozwiniętych z właściwymi określnikami chronologicznymi. Jeśli są to okresy kolejne, można niekiedy zastosować określnik chronologiczny szerszy.
Gdy treść dokumentu dotyczy wielu okresów, określniki chronologiczne można zastąpić określnikiem historia.
Rekord khw KABA

150 0 \a Medycyna \x historia.

450 0 \a Historia medycyny.

1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna