JĘzyk haseł przedmiotowych kabaPobieranie 443.94 Kb.
Strona4/5
Data03.05.2016
Rozmiar443.94 Kb.
1   2   3   4   5

Tatry (góry) - w literaturze


Podhale (Polska; region) -- w literaturze

Motywy kultury zdrowotnej w literaturze polskiej / Cezary Stypułkowski. - Kraków: "Impuls",

2002
Motywy zdrowia w literaturze pięknej oraz wątki kultury zdrowotnej w polskiej literaturze od

średniowiecza do współczesności.

Literatura polska - tematy, motywy


Zdrowie - w literaturze

Zachowania zdrowotne ~ w literaturze

Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej / pod red. Renardy Ocieczek, przy

współpracy Bożeny Mazurkowej. - Katowice: Wydaw. UŚ, 2000
Literatura polska - tematy, motywy

Wojna szwedzko-polska (1655-1660) -- literatura i wojnaHistoria - w literaturze

Wojna - w literaturze

Określnik - w literaturze obejmuje swym zakresem różne gatunki literackie. Jeżeli w katalogowanym dokumencie przedstawiony jest obraz tematu w tekstach określonego rodzaju czy gatunku, to nazwę tego rodzaju (gatunku) należy uczynić tematem drugiego hasła przedmiotowego, dodając określnik -tematy, motywy, np.: do studiów literackich na temat obrazu kobiety w poezji polskiej dwudziestego wieku stosuje się dwa hasła:


Kobiety -- w literaturze

Poezja polska - 20 w. - tematy, motywy


Podobną zasadę stosuje się w przypadku, gdy treść dokumentu dotyczy przedstawienia tematu literackiego w twórczości jednego pisarza. Tworzy się wtedy hasło typu [Nazwa autora] -- tematy, motywy oraz drugie hasło z określnikiem -- w literaturze, np.:
Proust, Marcel (1871-1922) -- tematy, motywy

Dzieciństwo -- w literaturze

Gdy opracowanie tematu literackiego opiera się na jednym, wybranym utworze danego autora, należy utworzyć dwa hasła przedmiotowe; jedno -z tytułem tego utworu, drugie - z określnikiem -- w literaturze, np.:


Proust, Marcel (1871-1922). A la recherche du temps perdu

Mitologia - w literaturze

Określnik -- w literaturze nie jest stosowany po nazwach wojen i rewolucji. Gdy tematem opracowania jest obraz wojny lub rewolucji w literaturze lub życie intelektualne i literackie w tym okresie, stosuje się hasło przedmiotowe wyrażone nazwą wojny lub rewolucji z odpowiednimi określnikami typu -- literatura i wojna lub -- literatura i rewolucja, -- literatura i powstanie np.:Wojna światowa (1939-1945) - literatura i wojna


Francja 1789-1799 (Rewolucja) -- literatura i rewolucja
Termopile literackie: Polska 1939-1945 / Lesław M. Bartelski. -Warszawa: Pax, 2002
Dokument dotyczy literatury „pokolenia wojennego" (Baczyński, Gajcy, Trzebiński, Bojarski

i in.); charakteryzuje się ujęciem chronologicznym; autor uwzględnia aspekt biograficzny

twórczości poetów.
Literatura polska - 1939-1945 -- historia i krytyka

Wojna światowa (1939-1945) -- literatura i wojna

Literatura podziemna -- Polska --1900-1945

Pisarze polscy -- 20 w.


Do zbiorów tekstów literackich na określony temat, stosuje się określniki formy, takie jak:

-- nowele

-- powieści

-- powieści dla młodzieży

- -poezje

-- poezje dla młodzieży

- -romanse rycerskie -- sztuki teatralne

- -sztuki teatralne dla młodzieży


Wrocław w twórczości poetyckiej i plastycznej dzieci / [wybór i oprac. wierszy Karolina Kusek,

Jerzy Kumiega]. - Wrocław, 1995Wrocław (Polska) - -poezje

Rysunki dziecięce --Polska - Wrocław - -tematy, motywy


Poezja uczniowska polska – - antologie
Gdy przedmiotem opracowania są prądy i grupy literackie, tworząc hasła przedmiotowe, należy posługiwać się ich nazwami własnymi, np.: Wołyń, Skamander, Młoda Polska, Parnasizm (literatura), Grupa Poetycka „Obserwatorium", Symbolizm (literatura).
Mokranowska, Zdzisława: Prozy poetów kręgu „Skamandra" wobec tradycji elitarnych

i popularnych form kultury.- Katowice, 2003


Proza polska --1900-1945 -- historia i krytyka

Skamander


Po hasłach oznaczających prądy i grupy literackie nie stosuje się określników przeznaczonych dla literatury, takich jak: -- historia i krytyka; -- tematy, motywy itp.
12. 8 LITERATURA i GATUNEK LITERACKI jako przedmiot dokumentu
Nazwy literatur i gatunków literackich mogą wystąpić z przymiotnikiem określającym: narodowość (np. literatura polska), etniczność (np. nowele cygańskie), język (np. dramat niemieckojęzyczny), religię (np. literatura chrześcijańska), cywilizację (np. bajki asyro-babilońskie), styl (np. literatura barokowa).
Określając przedmiot dokumentu, należy pamiętać o odróżnieniu studiów krytycznych i opracowań literackich od dokumentów dotyczących kategorii osób - pisarzy (najczęściej prezentowanych w aspekcie biograficznym).

Słownik pisarzy polskich

Slovnik polskych spisovatelu / [kolektiv autom pod veden(m Ludvfka Śtepana]. - Praha: Libri,

2000

Pisarze polscy -- biografie ~ słowniki
Słownik biobibliograficzny.
Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim: słownik biobibliograficzny. T. 1 / pod red.

Pawła Majerskiego; [aut. haseł P. Majerski, Elżbieta Oleksiak, Małgorzata Toczkowska].

Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, 2002
Historycy literatury - Polska - Dąbrowskie, Zagłębie (region) -- 20 w. - biografie -- słowniki

Literatura polska -- Polska -- Dąbrowskie, Zagłębie (region) -- 20 w. - biobibliografia

Pisarze polscy -- Polska -- Dąbrowskie, Zagłębie (region) - 20 w. -- biografie – słowniki
Ważną zasadą przy tematowaniu opracowań literackich jest to, że określnik chronologiczny występuje bezpośrednio po temacie.
Obok określników chronologicznych swobodnych istnieje szereg określników chronologicznych związanych z poszczególnymi literaturami. Dla różnych literatur istnieje odrębna periodyzacja, np. dla literatury polskiej okresu międzywojennego i II wojny światowej istnieją dwa określniki chronologiczne związane: 1918-1939 i 1939-1945.
Jednak oprócz tematów Literatura polska --1918-1939 i Literatura polska -- 1939-1945 możliwe jest zastosowanie tematu z określnikiem chronologicznym swobodnym - 1900-1945, np. Literatura polska - 1900-1945, dla dokumentu omawiającego literaturę polską w szerszym przedziale czasowym aniżeli okres dwudziestolecia wojennego czy II wojny światowej. Obowiązuje zasada, że po nazwach gatunków literackich należy stosować określniki związane z poszczególnymi literaturami; istnieje jednak wiele tematów dotyczących literatury, po których można zastosować określniki chronologiczne swobodne, np.: Literatura polska -- 1918-1939 -- historia i krytyka,

Poezja liryczna polska --1918-1939 - historia i krytyka,

ale

Literatura emigracyjna polska - 1900-1945,Krytyka - Polska --1900-1945,

Spory literackie -- Polska --1900-1945.


Inne przykłady tematów z określnikami chronologicznymi związanymi z poszczególnymi nazwami literatur i gatunków literackich to:
Poezja angielska --1100-1500 (średnioangielska)

Dramat bułgarski --1762-1900

Poezja polska -- 1970- (określnik swobodny to 1970-2000).
Istotną sprawą jest adekwatne w stosunku do treści dokumentu określenie chronologii danej literatury, np.:
Literatura francuska -- 15 w.,

Literatura francuska --16 w. lub szerzej Literatura francuska - 1500-1800.


Czasem określnik chronologiczny może występować, podobnie jak w przypadku innych haseł przedmiotowych, na trzecim miejscu, po określniku rzeczowym, np. po określnikach -- recepcja, -- badania, -- studia i nauczanie, i in., np. do dokumentu o dziewiętnastowiecznej recepcji średniowiecznej literatury francuskiej tworzymy dwa hasła:
1. Literatura francuska - przed 1500 - recepcja

2. Literatura francuska - recepcja --19 w.


Hasło rozwinięte, np. Literatura polska -- 19 w. -- recepcja odsyła nas do książki o recepcji dziewiętnastowiecznej literatury polskiej, natomiast hasło Literatura polska -- recepcja -- 19 w. odnosi się do dokumentu o recepcji literatury polskiej w dziewiętnastym wieku.
Trzeba pamiętać, że określników -- recepcja oraz -- badania nie stosuje się do prac krytycznych dotyczących twórczości literackiej. W tym wypadku stosujemy -po nazwach literatur i gatunków literackich - określnik - historia i krytyka, natomiast po nazwach osobowych pisarzy - określnik - krytyka i interpretacja.
Określnik -- recepcja ma zastosowanie w odniesieniu do dokumentów omawiających przyjęcie twórczości literackiej przez publiczność; natomiast określnik -- badania - do prac na temat badań w danej dziedzinie (w tym wypadku badań literackich) z uwzględnieniem następujących aspektów: zarządzania, finansowania, personelu, projektów szczegółowych, celów, metodologii itp. Po obu określnikach może wystąpić określnik geograficzny.
Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku / pod red. Franciszka Apanowicza. - Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2001.
Materiały z konferencji zorganizowanej przez katedrę historii literatury rosyjskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie Gdańskim 25-25 listopada 1999 roku.
Literatura rosyjska -- 1870-1914 -- historia i krytyka - konferencje

Zmartwychwstały kraj mowy: literatura Warmii i Mazur lat dziewięćdziesiątych / Zbigniew

Chojnowski. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002

Dokument przedstawia sylwetki pisarzy Mazur i Warmii, literaturę regionalną tego regionu lat

dziewięćdziesiątych.
Literatura polska - Polska -- Mazury (region) --1990- - historia i krytyka

Literatura polska •- Polska -- Warmia (region) --1990- - historia i krytyka

Regionalizm (literatura)

Dzieje polonistyki wileńskiej: 1919-1939 / Teresa Dalecka. - Kraków: Towarzystwo Naukowe

Societas Vistulana, 2003


Dzieje filologii polskiej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w okresie

międzywojennym (badacze, badania, studenci itp.).


Uniwersytet Stefana Batorego (Wilno)

Studenci - Litwa -- Wilno --1900-1945

1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna