JĘzyk haseł przedmiotowych kabaPobieranie 443.94 Kb.
Strona5/5
Data03.05.2016
Rozmiar443.94 Kb.
1   2   3   4   5

Filologia polska -- badania -- Litwa -- Wilno


Filologia polska -- studia i nauczanie (akademickie) -- Litwa - Wilno

Historycy literatury - Litwa -- Wilno -- biografie


Wilno (Litwa) -- życie intelektualne - 1900-1945

W kręgu historii literatury i kultury: Konrad Górski, Julian Krzyżanowski, Ignacy Chrzanowski,

Tadeusz Zieliński, Czesław Miłosz, Lew Szestow / Marian Śliwiński. Piotrków Trybunalski:

Naukowe Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2001

Dokument przedstawia problemy literaturoznawstwa w XX wieku oraz sylwetki polskich

badaczy literatury.

Historycy literatury -- Polska

Krytyka -- Polska - 20 w.Literatura -- badania - 20 w.

Literatura - historia i krytyka - teoria

Czasami używamy określników chronologicznych w formie wyrażeń oznaczających epoki np.: średniowiecze, starożytność itp., ale i w tym wypadku musimy dokładnie sprawdzić stosowanie określnika, np. hasło Poezja - 500-1500 (średniowiecze) jest terminem odrzuconym do hasła Poezja średniowieczna.


Określnik chronologiczny nie występuje bezpośrednio po temacie, w przypadku gdy istnieje potrzeba użycia po nazwie literatury określnika geograficznego, np.:
Literatura emigracyjna polska - Francja - Paryż - 20 w. - historia i krytyka

Literatura niemiecka -- Niemiecka Republika Demokratyczna -- bibliografia

Literatura rosyjska -- za granicą- 20 w. - historia i krytyka konferencje

Literatura dialektalna niemiecka -- Niemcy -- Bawaria (land) -- 20 w.

Poezja francuska - Włochy - 19 w. – wystawy
Czasami po nazwach literatur i gatunków literackich w ogóle nie występują określniki chronologiczne. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku:


  • gdy nazwa literatury jednocześnie wskazuje chronologię, np. Literatura radziecka;

  • gdy opracowanie dotyczy historii danej literatury w długim okresie np. Literatura słowiańska -- historia i krytyka;

  • gdy stosujemy określniki rzeczowe typu: -- pisarki, -- autorzy [przymiotnik], --wpływ [przymiotnik] i in. np.: Literatura angielska - pisarki, Literatura polska -- autorzy katoliccy.

Aby uwzględnić lokalizację czasową tworzymy wówczas dwa hasła np.:

1.Powieść niemiecka -- pisarki -- historia i krytyka

2.Powieść niemiecka -- 20 w. -- historia i krytyka


1. Literatura angielska -- autorzy szkoccy

2. Literatura szkocka --1945- - historia i krytyka


Drugie hasło tworzymy także przy studiach komparatystycznych, np. dla opracowania o wzajemnych związkach literatury rosyjskiej i europejskiej budujemy dwa hasła:

1. Literatura porównawcza - rosyjska i europejska

2. Literatura porównawcza -- europejska i rosyjska
Dla materiałów z konferencji na temat studiów komparatystycznych, np. literatury niemieckiej, tworzymy dwa hasła:

1. Literatura niemiecka -- historia i krytyka -- konferencje

2. Literatura porównawcza – konferencje
Polonistyczne spotkania Tybinga: studia o literaturze polskiej i polsko-niemieckich związkach

literackich przełomu XIX i XX wieku / pod red. Danuty Knysz-Tomaszewskiej i Jadwigi


Zacharskiej. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2002

Materiały z Seminarium Slawistycznego Uniwersytetu w Tybindze, spotkania polonistów

i komparatystów, polskich i niemieckich; artykuły dotyczą literatury polskiej okresu

modernizmu (m.in. porównania: Stefan George i Wacław Rolicz-Lieder; dramaty

J. Kasprowicza i G. Hauptmanna, Hymny Kasprowicza i ekspresjonizm niemiecki).
Literatura polska -- 1870-1914 -- historia i krytyka - konferencje

Literatura niemiecka --1870-1914 - historia i krytyka - konferencje

Modernizm (literatura) -- konferencje

Młoda Polska - konferencje

Literatura porównawcza - niemiecka i polska -- konferencje

Literatura porównawcza -- polska i niemiecka – konferencje

Przy katalogowaniu dokumentów omawiających tematykę literacką należy zwrócić uwagę, czy przedmiotem dokumentu jest rzeczywiście „motyw”, a nie np. „wątek literacki". Jeśli ten drugi, wówczas trzeba zastosować określnik:- fabuły, intrygi.

Fabuła powieści polskiego oświecenia / Grzegorz Zając. - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu

Jagiellońskiego, 2002

Powieść polska --18 w. -- historia i krytyka - teoria

Powieść polska --18 w. - fabuły, intrygi

Słownik postaci dramatycznych / Dariusz Kosiński. Kraków: Tow. Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1999

Postacie literackie -- słowniki

Dramat •- fabuły, intrygi – słowniki

Leksykon postaci literackich: od Antygony do Zagłoby / Leszek Kamiński, Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska. - Warszawa: „Real Press", 1994

Postacie literackie -- słowniki

Literatura -- fabuły, intrygi – słowniki
Czasem konieczne jest zastosowanie obydwu określników:

-- tematy, motywy i -- fabuły, intrygi.

Sjuzet i motiv v kontekste tradicii: sbornik naućnych trudov / otv. Red. E.K. Romodanovskaja. - Novosibirsk: Institut filologii SO RAN, 1998

Zbiór studiów na temat motywów i fabuł literatury rosyjskiej.

Literatura rosyjska -• tematy, motywy

Literatura rosyjska -fabuły, intrygi

Intrygi (literatura)

Używając określnika -- wpływ, także należy utworzyć drugie hasło wtedy, jeśli zachodzi konieczność wskazania osoby ulegającej wpływowi. Określnik

-- wpływ stosuje się zarówno po nazwach osób, instytucji i organizacji, jak i po nazwach pospolitych (z zakresu kultury i literatury) do prac dotyczących wpływu, jaki wywierają.
„Sprawić, aby idee śpiewały": motywy platońskie w życiu i twórczości Adama Mickiewicza w okresie wileńsko-kowieńskim / Monika Rudaś-Grodzka; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN - Wydaw., 2003
Wpływ platonizmu - jako pewnego rodzaju sposobu odczuwania świata i poetyckiej wrażliwości - na postawę życiową oraz twórczość poetycką Mickiewicza (Oda do młodości, IV cz. Dziadów, Do Joachima Lelewela i in.).
Plato (427-347 a.C.) -- wpływ

Mickiewicz, Adam (1798-1855) -- filozofia

Mickiewicz, Adam (1798-1855) -- tematy, motywy

Filozofia -- w literaturze

Platonizm -- w literaturze
Określniki typu wpływ [przymiotnik] np. -- wpływ antyczny, -- wpływ chrześcijański; -- wpływ angielski, stosowane są m.in. po właściwych hasłach z zakresu sztuki, literatury i cywilizacji.
Obok tematu typu nazwa literatury z określnikiem -- wpływ można także - w zależności od sposobu ujęcia przedmiotu - zastosować tematy: Wpływ artystyczny; Oryginalność (literatura); Naśladowanie (literatura); Plagiat; Intertekstualność; Tradycja w literaturze i in.
Używając określnika -- wpływ, a także określników wpływ [przymiotnik] np. --wpływ antyczny; - wpływ chrześcijański; -- wpływ angielski itp., nie stosujemy określników chronologicznych.

Symbolizm francuski i Młoda Polska: studia i materiały / pod red. Henryka Chudaka. -

Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Instytut Romanistyki, 1994
Literatura porównawcza - francuska i polska

Literatura porównawcza ~ polska i francuska

Symbolizm (literatura) -- Polska

Symbolizm (literatura) -- Francja - wptyw

Literatura polska - wptyw francuski

Krasiński a Dante / Zbigniew Sudolski. - [Warszawa], 1978

Dante, Alighieri (1265-1321) -- wptyw

Krasiński, Zygmunt (1812-1959)

Literatura polska - wptyw włoski

Literatura porównawcza - włoska i polska

Literatura porównawcza •- polska i włoska

Hellenizm Juliusza Słowackiego / Tadeusz Sinko. - Warszawa: Instytut Wydawniczy

„Biblioteka Polska", 1925

Słowacki, Juliusz (1809-1849) ~ tematy, motywy

Hellenizm -- wptyw

Literatura polska -• wptyw antyczny


Szczególnej uwagi wymagają tłumaczenia literackie. Do prac ogólnych na temat techniki i metodologii tłumaczeń używamy tematów Tłumaczenie i przekład; Tłumaczenie automatyczne; do prac o szczegółowych problemach związanych z przekładem dzieł literackich - stosujemy temat Literatura --tłumaczenie.
Do prac na temat metodologii tłumaczenia poszczególnych literatur - po nazwach rodzajów i gatunków literackich oraz po temacie Literatura - stosujemy określnik - tłumaczenie, ewentualnie z określnikiem geograficznym.
Po tematach osobowych możliwe jest użycie określnika - wkład do tłumaczenia.
Natomiast do samych tekstów tłumaczeń (zarówno po tematach osobowych, tytułach ujednoliconych, jak i nazwach literatur i gatunków literackich) używamy określników: -- tłumaczenia; tłumaczenia [+ przymiotnik od nazwy języka].
Do zbiorów tekstów tłumaczeń stosujemy temat określający gatunek literacki z określnikiem formy - tłumaczenia [+ przymiotnik językowy]. W tym wypadku nie stosujemy określnika formy - antologie.
Zombi Lenina / przeł. Eugeniusz Dębski, Paweł Laudański, Aleksander Pędziński; wybrał

Wojtek Sedeńko. Olsztyn: Solaris, 2003


Antologia polskich tłumaczeń rosyjskiej fantastyki.
Literatura fantastyczna rosyjska -- 20 w. -- tłumaczenia polskie

Polsko-słowackie spotkanie poetów Krakowa i Żyliny = Pol'sko-slovenske stretutie basnikov

Krakowa a Żiliny / [red. Jacek Lubart-Krzysica; tł. poezji słów. Maryla Papierz, tł. poezji poi.

Bogumiła Suwara]. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów Dom Kultury „Podgórze": Wydaw.

Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2002
Wybór wierszy polskich i słowackich oraz tłumaczeń polskich i słowackich.
Poezja polska - 20 w. - tłumaczenia słowackie

Poezja słowacka - 20 w. - tłumaczenia polskie

Poezja słowacka - 20 w. •- antologie

Poezja polska -- 20 w. – antologie

Bóg dał mi słowo: antologia współczesnej poezji słowackiej / w przekładach Bohdana

Urbankowskiego. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2002


Zbiór wierszy różnych autorów; dokument zawiera też informacje biograficzne o

poszczególnych pisarzach, a także - w posłowiu - omówienie poezji słowackiej od XIX wieku

do czasów współczesnych.
Poezja słowacka - 1945- -- tłumaczenia polskie

Poezja słowacka - 20 w. - historia i krytyka

Pisarze słowaccy - 20 w. – biografie
Do prac krytycznych na temat tłumaczeń po określniku - tłumaczenia dodajemy określnik -- historia i krytyka, np.:

Literatura polska - 20 w. -- tłumaczenia angielskie -- historia i krytyka.

Po tytułach ksiąg świętych stosuje się inne określniki: -- tłumaczenia interlinearne; - wersje.
Proza Guntera Grassa: interpretacja a przekład / Anna Majkiewicz. Katowice: Śląsk, 2002
Teoretyczne zagadnienia związane z tłumaczeniem tekstów literackich oraz warsztatem

translatorskim (dyskurs perswazyjny, gra z konwencjami języka, struktura składniowa

wypowiedzi, stylizacja, poetyka przekładu, specyfika idiolektu pisarza i in.), na przykładzie

języka i przekładu utworów G. Grassa.


Grass, Gunter (1927-) -- język

Grass, Gunter (1927-)--styl

Grass, Gunter (1927-) -- tłumaczenia polskie -- historia i krytyka

Literatura - tłumaczenieTłumaczenie i przekład

Do zbiorów tekstów z różnych literatur i gatunków literackich stosujemy temat formalny: Antologie, do opracowań antologii dodajemy określnik -- historia i krytyka.


Natomiast do zbiorów tekstów z poszczególnych literatur stosujemy temat w formie nazwy literatury lub gatunku z odpowiednim określnikiem chronologicznym i ewentualnym określnikiem formy -- antologie.
Użycie określnika formy nie zawsze jest konieczne, chyba że dokument ma wyraźną formę antologii - wyboru tekstów według określonej zasady tematycznej czy historycznej. Jak już była mowa wcześniej, nie stosujemy określnika -- antologie do zbiorów tekstów tłumaczeń.

Współcześni poeci polscy: poezja polska od roku 1956 / [wybór i oprać.] Krzysztof Karasek. Wyd. 2. - Warszawa: Iskry, [2002]


Antologia polskiej poezji po 1956 roku.

Poezja polska --1945- - antologie
Dziękczynienia: antologia poezji z dedykacją/ [wybór, red., biobibliografie autorów i projekt

okł. Marian Adam Kasprzyk]. - Szczecin, 2002


Antologia poezji z dedykacją, wierszy komuś dedykowanych „ku pamięci, w podzięce,

z przyjaźnią, z miłością z wdzięcznością ku przestrodze".Dedykacje

Poezja polska --1990- -- antologie

Jubileuszowa Krakowska Noc Poetów / [red. Konrad Strzelewicz]. Trzydziesta jubileuszowa Krakowska Noc Poetów. - Kraków: Związek Literatów Polskich, 2002


Antologia wierszy z imprezy organizowanej w Krakowie od 30 lat przez ZLP.

Poezja polska -- 21 w. – antologie

Od średniowiecza do romantyzmu: materiały do ćwiczeń / oprac. Janusz S. Gruchała

i Agnieszka Ziołowicz. - Kraków: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Krakowskiej; Krosno:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 1999


Podręcznik akademicki z historii literatury polskiej; także antologia utworów i opracowań.

Literatura polska -- historia i krytyka -- podręczniki akademickie

Literatura polska -- antologie
Polska poezja rokokowa: antologia / [wybór i oprać. Roman Dąbrowski]. - Kraków: TAiWPN

Universitas, 2003


Antologia polskiej poezji rokokowej.

Poezja polska -18 w. -- antologie

Poezja polska --19 w. -• antologie

Przy opracowaniu piśmiennictwa na temat poszczególnych gatunków literackich konieczne jest zwrócenie uwagi na to, że JHP KABA dysponuje gamą tematów szczegółowych, np. w zakresie prozy:

Bajki, Legendy, Przypowieści, Fantastyka (literatura), Fantastyka naukowa, Literatura fantastyczna; Powieść fantastyczna; Nowela, Nowele, Powieść historyczna, Powieść przygodowa, Powieść łotrzykowska; Powieść odcinkowa; Powieść polityczna, Powieść społeczno-obyczajowa; Opowiadania wojenne; Eseje, Historia fikcyjna; Historie miłosne, Westerny (literatura) i in.
Niektóre nazwy gatunków literackich stanowią w JHP KABA terminy odrzucone i nie wolno ich używać, np. nowele fantastyczne, opowiadania fantastyczne to ekwiwalenty (terminy odrzucone) do tematu Powieść fantastyczna.

Z tego powodu antologię opowiadań fantastycznych rosyjskich katalogujemy pod tematem Powieść fantastyczna rosyjska, natomiast dla opracowania o nowelach fantastycznych niemieckich tworzymy hasło rozwinięte Powieść fantastyczna niemiecka -- [określnik chronologiczny] -- historia i krytyka.


Zajdel 2003: antologia: wybór najlepszych opowiadań polskich autorów / Anna Brzezińska,

Andrzej Pilipiuk, Rafał A. Ziemkiewicz ;[il. w tekście Dominik Broniek]. - Lublin: Fabryka Słów,

2003

Zbiór polskich opowiadań fantastycznych.Powieść fantastyczna polska -- 1990- - antologie

Temat Powieść fantastyczna istnieje w KABA obok tematu Literatura fantastyczna [+ przymiotnik określający język lub narodowość].


Temat Literatura fantastyczna jest zarezerwowany w JHP KABA stricte do literatury fantastycznej.

Fantastyka w literaturze polskiej: dzieje motywów fantastycznych w zarysie / Henryk

Dubowik. - Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Oddział, 1999.
Dzieje literatury fantastycznej w Polsce oraz motywy fantastyczne w literaturze polskiej.
Literatura polska -- tematy, motywy

Fantastyka (literatura)

Literatura fantastyczna polska -- historia i krytyka

Wyobraźnia -- w literaturze
12.9 PRĄD i KIERUNEK LITERACKI jako przedmiot dokumentu

Dokumenty o prądach, nurtach, szkołach i kierunkach literackich otrzymują w JHP KABA ogólny temat Prądy literackie lub tez są katalogowane pod nazwami poszczególnych prądów.

Opisy przedmiotowe publikacji dotyczących opracowań literatury danego okresu często uzupełniane są drugim hasłem określającym nazwę prądu lub kierunku literackiego, np.: Poezja rosyjska -- 19 w. -- historia i krytyka, Romantyzm (prąd literacki) - Rosja.
Epoki literackie / Joanna Lupas-Rutkowska. - Raszyn: Agencja Wydawnicza Jerzy

Mostowski, cop. 2001


Dokument omawia dzieje literatury powszechnej i literatury polskiej, ma charakter poradnika

skierowanego do młodzieży szkół średnich.Literatura - historia i krytyka - poradniki

Literatura polska -- historia i krytyka - poradniki

Prądy literackie

Odrodzenie, Barok /Joanna Lupas-Rutkowska. - Raszyn: Agencja Wydawnicza Jerzy

Mostowski, cop. 2002
Poradnik dla młodzieży szkół średnich, przedstawiający literaturę odrodzenia i baroku.

Literatura europejska -- 1450-1600 (Renesans) -- historia i krytyka - poradniki

Literatura europejska -- 17 w. -- historia i krytyka -- poradniki

Literatura polska -- 16 w. -- historia i krytyka -- poradniki

Literatura polska --17 w. - historia i krytyka - poradniki

Renesans - wydawnictwa dla młodzieży

Literatura barokowa -- historia i krytyka - poradniki

Nazwy prądów, kierunków, stylów literackich są określane w języku KABA w różny sposób, np. do prac na temat literatury klasycznej (starożytnej) stosujemy hasło Literatura klasyczna, natomiast do prac dotyczących prądów literackich, np.: Dadaizm, Akmeizm, Imagizm - funkcjonują bez dopowiedzeń.W toku katalogowania przedmiotowego dokumentów dotyczących kierunków literackich należy pamiętać o różnorodnej i niejednolitej konstrukcji poszczególnych tematów oraz o rozróżnieniu tematów dotyczących prądów literackich od tematów związanych z tradycją literacką.
W niektórych przypadkach trzeba też pamiętać o obowiązku utworzenia drugiego hasła przedmiotowego. Zawsze, także w przypadku kierunków literackich, trzeba dokładnie sprawdzać możliwość użycia określników geograficznych. Należy dokładnie zapoznać się z notami stosowania poszczególnych tematów, ponadto - wziąć pod uwagę możliwość zastosowania nazw poszczególnych prądów w funkcji określników rzeczowych i chronologicznych. Trzeba wreszcie zastanowić się nad możliwością użycia innych pokrewnych tematów, np.: Manifesty (sztuki), Spory literackie, Intertekstualność, Tradycja w literaturze i in.
13 LITERATURA


1. Paluszkiewicz, Anna red. (1999). Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe. Zasady sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowych. Warszawa: SBP, 134 ss.


  1. Paluszkiewicz, Anna (1999). Format USMARC rekordu kartoteki haseł wzorcowych. Warszawa: SBP, 73 ss.
  1. Głowacka, Teresa (red.) (2000). Język haseł przedmiotowych KABA. Warszawa: Wydaw.SBP, 207 ss.
  1. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, R. 52, nr ½ 2002, s. 15-89.
  1. Głowacka, Teresa (2003). Analiza dokumentu i jego opis przedmiotowy. Warszawa: Wydaw. SBP, 92 ss.
  1. Bober Anna, Patkaniowska Danuta (2005). Opis przedmiotowy dokumentów z dziedziny literatury. Warszawa: Wydaw. SBP, 62 ss.
1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna