`Kalisz, dnia Nr ref.: numer zapytaniaPobieranie 16.43 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar16.43 Kb.
`Kalisz, dnia

Nr ref.: numer zapytania:


Nazwa firmy: PPHU Tex-Star Marcin Tyc
Ulica: Stawiszyńska 133-139
Miejscowość: 62-800 Kalisz
Adres e-mail: bartek.b@greenoil.pl
Osoba kontaktowa: Bartłomiej Burchard
Telefon osoby kontaktowej: 534-944-406


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące:
Zakupu usług prawnych związanych z wprowadzeniem produktów i usług na wybrane rynki międzynarodowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usług prawnych dla firmy PPHU Tex – Star Marcin Tyc, zwaną dalej Zamawiającym. 1. WYMOGI WOBEC OFERENTÓW

Zamawiający oczekuje, że Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem, doświadczeniem i kompetencjami umożliwiającymi zrealizowanie niniejszego zamówienia z jak najwyższą starannością oraz efektywnością.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OFERTOWEGO
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zrealizować następujące zadania:
a) świadczyć usługi prawne związane z uzyskaniem certyfikatów, świadectw lub atestów,

b) świadczyć usługi prawne związane z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe,

c) świadczyć usługi w zakresie wymogów prawnych wprowadzenia środków chemicznych na wszystkie rynki docelowe, schematów tworzenia kontraktów z partnerami zagranicznymi,

d) przygotowanie informacji o ewentualnych ograniczeniach prawnych świadczenia tych usług na rynku niemieckim w świetle prawa niemieckiego.


3. Kryteria wyboru

Kryteria decydujące o pozytywnym rozpatrzeniu to:

- termin złożenia – 10

- cena – maksymalnie 60

- doświadczenie – 30

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o ustalone kryteria.4. Termin rozpatrzenia ofert

Termin rozpatrzenia ofert nastąpi w dniu5. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wymagania podstawowe

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione
  do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

 3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

 4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.

 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
   1. Termin i miejsce składania oferty

Oferty należy składać do zamawiającego). Ofertę można składać:

a) pocztą elektroniczną w postaci skanu na adres: bartek.b@greenoil.pl

b) przesłać pocztą/kurierem na adres: PPHU Tex-Star Marcin Tyc ul. Stawiszyńska 133-139 62-800 Kaliszc) osobiście w biurze PPHU Tex-Star Marcin Tyc ul. Stawiszyńska 133-139 62-800 Kalisz


6. Złożona oferta powinna zawierać

    • nazwę i adres oferenta

    • datę sporządzenia

    • cenę całkowitą netto i brutto

    • termin ważności oferty

    • warunki płatności

    • podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna