Kalkulacja kosztów pomocy autorskiej



Pobieranie 22.07 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar22.07 Kb.
Załącznik Nr 4

do umowy o wdrożenie

Nr …………………....

z dnia ………………..



KALKULACJA KOSZTÓW POMOCY AUTORSKIEJ


do umowy o symbolu



data rozpoczęcia: ………………….


data zakończenia: ………………….





Kwota

( zł )


Osobowy fundusz płac




Bezosobowy fundusz płac:    




- pracownicy Uczelni    




- pracownicy obcy, doktoranci, studenci, emeryci)*




Pochodne od funduszu płac




Materiały i niskocenny majątek trwały




Aparatura naukowo-badawcza oraz programy komputerowe




Amortyzacja




Usługi obce




Delegacje krajowe




Koszty współpracy z zagranicą




Inne koszty bezpośrednie



RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE





Koszty pośrednie:




                         - wydziałowe ( % )




                         - ogólnouczelniane ( % )



RAZEM KOSZTY POŚREDNIE





KOSZT WŁASNY OGÓŁEM




Zysk ( % )



KOSZT OGÓŁEM + ZYSK





VAT ( 23 % )




KOSZT OGÓŁEM:




* właściwe podkreślić



Data




Podpis



Kwestor/ Z-ca Kwestora




©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna