Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznegoPobieranie 58.38 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar58.38 Kb.
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

Data sporządzenia: 2007-12-03

Data aktualizacji: 2007-12-03 1. Identyfikacja preparatu.


GRUNDMAX VC 156 – Środek do gruntownego mycia posadzek.

Zastosowanie
Preparat do czyszczenia mocnych zanieczyszczeń z wodoodpornych powierzchni. Wnika głęboko w pory, usuwając brud z szorstkich powierzchni mikroporowatych (gresy).
Identyfikacja producenta
PPUH VOIGT Sp. z o.o.

ul. Jordana 90

41 – 813 Zabrze

Tel./fax: (032) 272 25 73, 272 39 17

Tel. alarmowy:

+48 32 272 25 73 – w godzinach od 8 do 15 (od poniedziałku do piątku)

+48 600 031 204 – 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu


2. Identyfikacja zagrożeń


Opis zagrożeń:

Substancja żrącaSymbol zagrożeń:

C
Zespoły -R:

35 – powoduje poważne oparzenia

41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

Zespoły -S:

2 - chronić przed dziećmi.

24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

28 – zanieczyszczona skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody

37/39 – nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

45 – w przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.


 • DZAIŁANIE NA ŚRODOWISKO

Brak szkodliwego działanie na środowisko 1. Skład i informacja o składnikach


Charakterystyka chemiczna:
Wodny roztwór niejonowych środków powierzchniowo czynnych, alkoholi i alkaliów.


Klasyfikacja:


Nr CAS/WE

Substancja

%

Symbol ostrzegawczy

Rodzaj zagrożenia

1310-73-2/215-185-5

wodorotlenek sodu

5-10

C

R 35


 1. Pierwsza pomoc


Wskazówki ogólne:

Gdy poszkodowany jest nieprzytomny: nie wywoływać wymiotów, nie podawać niczego do picia.W razie wdychania:

Zadbać o dopływ świeżego powietrza. W przypadku nieustających objawów skonsultować się z lekarzem.W razie kontaktu ze skórą:

Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć natychmiast dużą ilością wody.W razie kontaktu z oczami:

Płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą przy otwartych powiekach, nałożyć jałowy opatrunek, skontaktować się z lekarzem.W razie połknięcia:

Popić dużą ilością wody, nie wywoływać wymiotów, natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 1. Postępowanie w przypadku pożaru:


Odpowiednie środki gaszące:

Woda, postępowanie dostosować do otoczenia.Niedozwolone środki gaśnicze:

Brak


Szczególne zagrożenia:

Nie wdychać dymów, produkty spalania zawierają tlenek i dwutlenek węgla – stosować środki ochrony dróg oddechowychSpecjalny sprzęt ochronny:

Żaden
 1. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska:


Indywidualne środki ostrożności:

W celu zapobiegania kontaktu ze skórą lub oczami nosić w obszarze strefy zagrożenia okulary i rękawice ochronne.Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Zapobiec rozprzestrzenianiu się lub dostaniu do kanalizacji, rowów, rzek. O ile to możliwe zlikwidować wyciek, uszczelnić, uszkodzone opakowania umieścić w pojemniku ochronnymMetody oczyszczania:

Wchłaniać przy pomocy materiału wiążącego ciecz i doprowadzić do przepisowego usunięcia odpadów.7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Postępowanie z preparatem:

Należy stosować zwykłe środki ostrożności dotyczące obchodzenia się

z chemikaliami.

Przy pracy z koncentratem stosować rękawice i okulary ochronne. Nie stosować w postaci aerozolu. Nie mieszać z innymi preparatami (szczególnie z mocnymi kwasami).Magazynowanie:

Składować w miejscu chłodnym i suchym. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie magazynować w innych niż oryginalne opakowania.Specyficzne zastosowania:

Nie są znane
 1. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej


Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy:

wodorotlenek sodu:

NDS – 0,5 mg/m3; NDSCh – 1 mg/m3; NDSP – nie określono


Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym

wodorotlenek sodu:

DSB – nie określono


Środki ochrony indywidualnej:

Podczas stosowania preparatu nie pić, nie spożywać posiłków i nie palić tytoniu. Myć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz.Ochrona układu oddechowego:

Niepotrzebna.Ochrona skóry:

Nosić rękawice i ubranie ochronne.Ochrona oczu:

Przy pracy z koncentratem zalecane są okulary ochronne lub ochrona twarzy.

 1. Własności fizyczne i chemiczne


Postać:

Płynna


Kolor:

Bezbarwny/żółtyZapach:

Amoniak


Temperatura krzepnięcia:

Nie ustalona.Temperatura wrzenia:

Nie ustalona.Temperatura zapłonu:

Nie przydatna.Gęstość: cm3

Przy 20°C - 1.075 ±0,005Rozpuszczalność w wodzie:

Całkowicie mieszalnyWartość pH: (conc. g/l)

Przy 20°C 13 ± 0,5Lepkość: m `Pas

20°C < 30


10. Stabilność i reaktywność
Niebezpieczne reakcje:

Unikać łączenia z innymi preparatami (szczególnie z mocnymi kwasami).Niebezpieczne produkty rozkładu:

Brak
 1. Informacje toksykologiczne


Na skórze:

Możliwe oparzenia.Na oczach:

Możliwe oparzenia.Uczulenia:

Żadne działanie uczulające nie jest znane.Dodatkowe informacje toksykologiczne o działaniu toksycznym poszczególnych składników preparatu:

Przy właściwym obchodzeniu się i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem produkt według naszych doświadczeń nie powoduje działania szkodliwego dla zdrowia.

Wskaźniki toksyczności:

wodorotlenek sodu:


 • ostra toksyczność – doustnie: LD50 = 500 mg/kg (królik) 1. Informacje ekologiczne.


Wskazówki ogólne

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.


Klasa zagrożenia dla wody:

WGK-1 (klasyfikacja własna): słabo zagrażające wodzie.


Dane ekotoksykologiczne:

wodorotlenek sodu: brak danych 1. Postępowanie z odpadami


Sam produkt:

Mniejsze ilości zdeponowane mogą być razem z domowymi śmieciami lub

mocno rozcieńczone wprowadzone do kanalizacji. Należy przestrzegać

lokalnych przepisów dotyczących ścieków.


Nie wyczyszczone opakowanie:

Wypłukać wodą, usunąć zgodnie z przepisami urzędowymi.


Klasyfikacja odpadów: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206)

Kod odpadu – produkt:

07 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

07 06 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekcyjnych i kosmetyków

07 06 99 – inne nie wymienione odpadyKod odpadu – opakowania po produkcie:

15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach

15 01 – odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi opakowaniami komunalnymi)

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
 1. Informacje o transporcie


Transport droga lodową (ADR/RID):

Klasa 8


Grupa pakowania III

Nr UN 1824


Transport żeglugą śródlądową (ADNR):

Klasa 8


Grupa pakowania III

Nr UN 1824


Transport drogą morską (IMDG/GGVSee):

Klasa 8


Grupa pakowania III

Nr UN 1824


Transport drogą powietrzną (ICAO/IATA):

Klasa 8


Grupa pakowania III

Nr UN 1824

 1. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Karta bezpieczeństwa została stworzona zgodnie z :

Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych. Dz.U. Nr 11, poz.84 z 11 stycznia 2001 r.(wraz z późniejszymi zmianami.).

Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201 z 2005r. poz. 1674)

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. (Dz. U. Nr 171 z 2003r, poz.1666) (wraz z późniejszymi zmianami.)

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. (Dz. U. Nr 173 z 2003r, poz.1679.) (wraz z późniejszymi zmianami.)

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206) (wraz z późniejszymi zmianami.)

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217; poz. 1833) (wraz z późniejszymi zmianami.)

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169; poz. 1650) (wraz z późniejszymi zmianami.)

Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.
Oznakowanie niebezpieczeństwa produktu: C – substancja żrąca

Symbol zagrożeń:

C


Zespoły -R:

35 – powoduje poważne oparzenia

41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

Zespoły -S:

2 - chronić przed dziećmi.

24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

28 – zanieczyszczona skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody

37/39 – nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

45 – w przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
 • DZAIŁANIE NA ŚRODOWISKO

Brak szkodliwego działanie na środowisko
Klasa zagrożenia dla wody:

WKG-1 (Klasyfikacja własna) słabo zagrażające wodzie.

 1. Inne informacjeZakres wystawiania karty charakterystyki: bezpieczeństwo produktu.
Treści zwrotów R zawartych w pkt. 2:

R 35 – powoduje poważne oparzenia


Osoba kontaktowa: mgr inż. Tomasz PACAN

Dane powyższe opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy i nie stwarzają obietnic dotyczących własności. Istniejące normy oraz postanowienia przestrzegane muszą być przez odbiorcę naszego produktu na własną odpowiedzialność.


W przypadku gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu, a w szczególności za przestrzeganie przepisów prawa, spada na użytkownika.
Niniejsza karta charakterystyki preparatu opracowana została na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących substancji i preparatów chemicznych nakładem Firmy PPUH VOIGT Sp. z o.o.
Wykorzystywanie informacji zawartych w karcie charakterystyki w celach innych niż te, które zostały określone przepisami Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, wymaga uzyskania zgody wystawcy.


Strona z©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna