Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z Rozporządzeniem we 1907/2006Pobieranie 191.65 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar191.65 Kb.

Bayer CropScience

(A18) PL1

R phrases ? YES

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006


ALIETTE 80 WG

/
Wersja 1 / PL

Przejrzano dnia: 18.03.2008

102000001579

Wydrukowano dnia: 18.03.2008
1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
Changes:

Date , User, what?


2008-02-18 EZCAI Chap.8 Output Re-Entry for Portugal (A53)

Chap.7 Temperaturtoleranz ( SAP_EHS_1020_002)

2008-01-25 EZCAI Chap 14: IATA: Phrase auf markiert (A52)

2008-01-10 EZCAI Chap 15 Labeling on country dep. ( A51 )


2007-11-07 EZCAI Chap1: For CZ output Telefon 5 (A51)

2007-10-17 EZCAI Chap. 8 Condition Text for OES BCS Phrase and asterisk ( A50 )

2007-10-09 EZCAI Chap 16: New disclaimer for CZ / E-Mail-Adress for CZ

2007-08-29 EZCAI Chap 16: New disclaimer for FR

2007-08-24 EZCAI: Chap. 3 Output reason for Occupational threshold limit

Chap 8 Personal Protection and OES BCS

2007-08-08 EZCAH: NAME3 in Adresse

2007-08-03 EZCAI: Kap 9: Für Viskosität dynamisch Geschwindigkeitsgefälle aufgenommen (A40)

2007-06-12: EZCAI: Kap. 14 with revision

2007-05-30: PFTMG: Email addresses entered and checked

2007-05-30,PFTMG: Chap. 2. X15.00000186, X15.00000201 deleted

2007-05-15 EZCAI: REACH

Copy from OS3: 2007-05-15

2007-03-26 EZCAI Phrase change: ZBCS-X14.00000183 zu ZCUST-X14.00000183

2007-02-12 EZCAI (A34) Kap. 8 SAP_EHS_1016_010 löschen; Kap. 13 + 15 neu für SE

2007-01-19 EZCAI (A33) Schüttdichte in hierarchie ZCS_EHS_1013_024


2006-11-30 MB (A32) Kap 16 add LTU for output supplier name only

2006-12-18 MB (A31) Kap 1 add finnish specialties

2006-10-16 MB (A30) Kap 9, 10 Remove methods

2006-11-07 MB (A29) Kap 8 Phrase on template for all except GB3 see also A17

2006-10-13 MB (A28) Kap 14 change design hazard inducer

2006-10-25 MB (A27) Kap 14 fixed phrase for not dangerous good for all regulations

2006-09-06 MB (A26) Kap 14 IMDG, IATA Output LABEL instead of CLASS

2006-09-06 MB (A25) Kap 14 ADR, RID, ADNR, del UN

2006-08-09 MB (A24) Kap 15 Registration restrictions for Denmark Line feed after each phrase

2006-08-09 MB (A23) Kap 7 add phrase for DE1

2006-08-09 MB (A22) Kap 11 remove CMR information

2006-07-18 MB (A21) Kap 16 Disclaimer EU

2006-07-26 MB (A20) Kap 8 Re-entry information for NL-Crop

2006-06-20 MB (A19) Kap 16 Disclaimer Denmark

2006-06-19 MB (A18) Kopfzeile, special Output for Poland

2006-06-02 MB (A16) Kap 15 Kennzeichnung, output field REG_BASE bold and delete 4. Instance

2006-06-02 MB (A15) Kap 15 Kennzeichnung Gefahrensymbole grafik für Denmark

2006-05-31 MB (A17) Kap 8 Special Phrase for SDS_EU_GB3

2006-03-14 MB (A14) Kap 15 LTU Registrierdatum

2006-06-22 MB (A13) Kap 15 change denmark fixe text Uddannelse into property

2006-04-21 MB (A12) Kap 15 Add registration restrictions for Denmark

2006-04-21 MB (A11) Kap 15 Registration: add nordic variants DK,SE,NO,FI in LTU

2006-04-21 MB (A9) Kap 13 Add waste information for denmark

2006-04-21 MB (A8) Kap 2 additional Phrase for Nordic variants

2006-03-13 MB Header new for GB3 and FR3 _BGA

2005-12-14 MB (A7) Kap 15 Vorschriften Störfall, add fields N2, N3, N4

2005-11-18 MB (A6) chap 16 Supplier address

2005-11-17 MB (A4) Additional Emergency for Hungaria

2005-11-17 MB (A5) kap14 fixed phrase X14.00000205 remove

2005-10-12 MB Kap 1 Remove Identifier ZEXP, ZFCODE, ZSPEC

2005-10-07 HA Kap 10 Schüttdichte

18-08-2005 MB Kap 11 akute inhalative Tox Aendern Reihenfolge Testsubstanz – Remark

04-07-2005 MB Kap 8 Aenderung Text der COSHH phrase fur GB

2005-06-16-MB Kap 8 ueberarbeiten OEL-Werteausgabe

14-06-2005 MB Kap 8 Aenderung Text der COSHH phrase fur GB

03-06-2005 HA Kap 15 CHIP 3 (C6)

09-05-2005 HA Kap. 15 RegisterDate new (C5)

08-04-2005 MB Kap 9, 10, keine Methode fuer GB, FR bei Eigensch. Flammpunkt, Selbstentzündlichkeit, Thermische Zersetzung

28-02-2005 MB Kap 9 Explosivität ZCS 1014_008

16-02-2005 MB, Kap 10, diskrete Wdh für SAP_EHS_1014_021_REMARK

20-02-2005 HA, Kap 14 UK Carriage Regulation from ADR C1

13-01-2005 MB, add Kap 15, Giftklasse Belgien

03-12-2004, MB chag Kap 15, special handling in labeling for GB

03-12-2004, MB chg Kap 11 hautreizung, Augenreizung, erweiterung LTU auf …R1

02-12-2004, MB chg Kap 2, 15 Legend R phrases standard added

01-12-2004, MB chg Kap 12, add Abbaubarkeit Expositionsdauer (A1)

09-11-2204, MB chg Kap 14, chg EMS

04-11-2004, MB chg Kap 15, add Rubrique

24-09-2004, MB, chg kap 7, Weitere Angaben zu Lagerbedingungen, entfernt 24.9.04

17-09-2004, MB, chg, kap 2, NAM CC langtext, neu NAM CAS langtext

08-09-2004 MB, cgh, Kap 9, ueberarbeiten pH, zus. Konzentration in %

23-08-2004, HA, chg, Kap 9, Austausch der LTU von G1014022VA auf G1014007VA

16-06-2004, MB, chg, Kap 12, Bakterientox, formatierung

16-06-2004, MB, chg, Kap 11, Senibilisierung, formatierung

16-06-2004, MB, alle Kapitel, polnische Phrasen, PL1

27-05-2004, MB chg kap 15, besondere Kennzeichnung, Vortextphrase getauscht

18-05-2004, MB chg kap 14, zweite Nebengefahr auch ausgeben

12-05-2004, MB new kap 9 minimum explosionskonzentration

12-05-2004, MB chg kap 14, CDG, new phrase

12-05-2004, MB, chg kap 1, remove : bei postfach

2.4.04, MB, neu: Lagerklasse Spanien

Informacja o wyrobie


Znak firmowy

ALIETTE 80 WG

Kod fabrykacji (UVP)

05921589

Verwendung/Usage

Wykorzystanie

Fungicyd

(A31) Only Finnish SDS

End Only Finnish

Firma


2. Adresse Tschechien

Bayer Sp. z. o. o.


NAME3 in Adresse

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Polska


A51


Adresse Griechenland in griechisch
Adresse Russland in russisch
A51


A51

Numer telefonu

+48(0)22/572 35 00

Telefaks

+48(0)22/572 36 03

(A31) Only Finnish SDS

End Only Finnish

REACH: Auskunftgebender Bereich


Wydział Odpowiedzialny

AT ESFIGBGRBayer CropScienceE-mail: bayercropscience@bayercropscience.pl
Bayer Environmental SciencePTRUSE


Notruf

Telefon alarmowy

+48(0)22/823 85 46

Telefax

Notrufnummer - Zusatz z.B. ORFILA


Vertrieb oder Ähnliches

(A4) Additional Emergency for Hungaria 2005_11_10

(A4) END
2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Wskazania ryzyka dla ludzi i środowiska

REACH: zwei

Działa drażniąco na oczy.
3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Typ związku

REACH: drei

chemische Charakertisierung

Granulat ulegający dyspersji wodnej (WG).


Gefährliche Inhaltsstoffe Neu-------------------------------------------------------------------

Składniki niebezpieczne

Nazwa Chemiczna

Nr CAS / Nr EINECS

Symbol(e)

Zwrot(y) R

Stężenie [%]

Fosetyl glinowy

39148-24-8

254-320-2Xi

R41

collect r legende

ende collect r-legende80,00

wenn zusätzlich Untergrenze oder Obergrenze dann komma

Untergrenze

Obergrenze
Oksyetylowany propoksylowany alcohol tłuszczowy (kopolimer blokowy)

68154-97-2Xn

R22, R41

collect r legende

ende collect r-legendeUntergrenze

>= 1,00 - Obergrenze< 5,00

Sól sodowa sulfometylowanego kwasu lignosulfonowego

68512-34-5Xi

R36

collect r legende

ende collect r-legendeUntergrenze

>= 1,00 - Obergrenze< 5,00

Wodorotlenek sodu

1310-73-2

215-185-5C

R35

collect r legende

ende collect r-legendeUntergrenze

>= 0,50 - Obergrenze< 2,00

REACH: Reason gelöscht 20070824
Output reason for Occupational threshold limit

END - Output reason for Occupational threshold limit


REACH: For the full text of the R phrases mentioned in this Section, see Section 16.
Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16.
REACH: Delete: (A8) Nordic Variants only, additional phrase ZCUST-X20.00000095
PL1
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.03.171.1666) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U.05,201,1674).


4. PIERWSZA POMOC

vier


allgemeine Hinweise

Porady ogólne

W razie wypadku lub złego samopoczucia zasięgnąć natychmiast porady lekarza (w miarę możliwości pokazać etykietę).


Einatmen

Wdychanie

Przenieść na świeże powietrze. Zapewnić poszkodowanemu ciepło i spokój. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.


Hautkontakt

Kontakt przez skórę

Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. Natychmiast zdjąć skażone obuwie i ubranie. Umyć wodą z mydłem.


Augenkontakt

Kontakt z oczami

Natychmiast spłukać dużą ilością wody, nie krócej niż 15 minut. Leczyć u okulisty.


Verschlucken

Połknięcie

NIE prowokować wymiotów. Wypłukać usta i podawać wodę małymi łykami do picia. Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić centrum zatruć. Zapewnić poszkodowanemu ciepło i spokój.


Hinweise für den Arzt

Uwagi dla lekarza
Smptome

Objawy

Mogą się pojawić następujące objawy:, Produkt powoduje podrażnienia oczu, skóry i błon śluzowych.


Risiken

BehandlungPierwsza pomoc

Nie ma antidotum.

Leczenie objawowe.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

fuenf


geeignete Löschmittel

Odpowiednie środki gaśnicze

Piana


Suchy proszek

Dwutlenek węgla (CO2)


nicht zu verwenden

besondere Gefahren bei BrandbekämpfungSpecyficzne zagrożenia w czasie zwalczania pożaru

W wypadku pożaru mogą wydostać się:

tlenek węgla (CO)

tlenki azotu (NOx)

Tlenki fosforu
Schutzausrüstung bei Brandbekämpfung

Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków

W razie pożaru, założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem powietrza.


Brandbekämpfung zusätzliche Hinweise

Informacja uzupełniająca

Ograniczyć rozprzestrzenianie się substancji gaszącej.

Nie dopuścić do przedostania się wody z gaszenia pożaru do sieci wodnej lub kanalizacji.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

sechs


Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen

Osobiste środki ostrożności

Unikać kontaktu z rozlanym produktem oraz z zanieczyszczonymi powierzchniami.

Podczas obchodzenia się z rozlanym produktem nie pić, nie jeść i nie palić papierosów.
Umweltschutzmassnahmen

Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska

Nie wylewać do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych.


Verfahren zur Reinigung und Aufnahme

Metody oczyszczania

Używaj atestowanych odkurzaczy przemysłowych.

Zebrać i umieścić produkt w odpowiednio oznakowanym i szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Zusätzliche Hinweise bei Freisetzung

Porady dodatkowe

Na temat informacji dotyczących bezpiecznego obchodzenia się patrz rozdział siódmy.

Na temat informacji dotyczących osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział ósmy.

Informacje na temat postępowania z odpadami patrz rozdział trzynasty.7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE

sieben


Handhabung

Postępowanie z substancją/preparatem
Hinweise zum sicheren Umgang

Wskazówki dotyczące bezpiecznego posługiwania się

Używaj tylko przeznaczonych pomieszczeń z wyciągiem wentylacyjnym.
Brand und Explosionsschutz

Temperaturklasse

Brandklasse

Lagerung UeberschriftMagazynowanie

2006-08-09 MB (A23) Kap 7 add phrase for DE1

Anforderung an Lagerräume und Behälter

Wymagania względem pomiesczeń i pojemników magazynowych

Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

Przechowywać w miejscu dostępnym tylko dla upoważnionych osób.


Weitere Angaben zu Lagerbedingungen, entfernt 24.9.04

Zusammenlagerungshinweise

Wytyczne składowania

Przechowywać z dala od żywności, napojów i produktów żywnościowych dla zwierząt.


Lagerklasse gemäss VCI

Lagerklasse Spanien

Lagerstabilität

Temperaturtoleranz

Geeignete Werkstoffe fuer Transport: Werkstoff

Odpowiednie materiały

Złożony kompozyt zawierający glin (min. 0,007 mm glinu).
Ungeeignete Werkstoffe fuer Transport: Werkstoff
8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

acht


Ausgabe nur in der englischen Variante

Luftgrenzwerte, 2005-06-14, auch Ausgabe Wert in PPMElementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy


jak składniki mieszaniny

Nr CAS

Parametry kontrolne

Aktualizacja

Podstawa

A50 Asterisk Ausgabe der Werte

Fosetyl glinowy

39148-24-8

Wert VM mg_m3

10 mg/m3Wert VP ppm

Wert Typ
OES BCS A50*


Wodorotlenek sodu

1310-73-2

Wert VM mg_m3

0,5 mg/m3Wert VP ppm

Wert Typ

nur wenn Werte da sind


(NDS)

11 2005


DZ.U. 05 A50


Wodorotlenek sodu

1310-73-2

Wert VM mg_m3

1 mg/m3Wert VP ppm

Wert Typ

nur wenn Werte da sind


(NDSCh)

11 2005


DZ.U. 05 A50


Krzemionka bezpostaciowa syntetyczna

(Pył respirabilny.)112926-00-8

Wert VM mg_m3

2 mg/m3Wert VP ppm

Wert Typ

nur wenn Werte da sind


(NDS)

11 2005


DZ.U. 05 A50


Krzemionka bezpostaciowa syntetyczna

(pył całkowity)112926-00-8

Wert VM mg_m3

10 mg/m3Wert VP ppm

Wert Typ

nur wenn Werte da sind


(NDS)

11 2005


DZ.U. 05 A50


A50 Condition text and asterisk

2007-08-24 EZCAI: OES BCS

*OES BCS: Wewnętrzne Bayer CropScience limity narażenia zawodowego (Occupational Exposure Standard)


END OES BCS
Zusätzliche Hinweise

A34 gelöscht: Technische Schutzmaßnahmen

(A31) Special Phrase for Finland

End Only Finnish

Persönliche Schutzausrüstung

Sprzęt ochrony osobistej

2006-05-24 MB (A17) Special Phrase for SDS_EU_GB3


2006-10-12 MB (A29) in all other cases phrase when product is a formulation

2007-08-24 EZCAI new personal protection:

Podczas normalnego użytkowania i warunków obchodzenia się z produktem należy uwzględniać informacje z etykiety i/lub z ulotki. We wszystkich innych przypadkach należy stosować się do następujących zaleceń:
END Personal Protection
Atemschutz


Ochrona dróg oddechowych

Stosować ochronę układu oddechowego z maską zawierającą filtr cząsteczkowy (czynnik ochronny 4) dostosowaną do normy europejskiej EN149FFP1 lub odpowiednik.

Ochrona układu oddechowego obowiązuje tylko podczas kontroli niebezpiecznych pozostałości lub krótkotrwałych czynności, gdy wszystkie możliwe kroki będą podjęte do zredukowania ekspozycji u źródła np. obudowa bezpieczeństwa i/lub miejscowy wyciąg wentylacyjny. Zawsze śledzić i przestrzegać instrukcji producentów dotyczących noszenia i utrzymywania.
Handschutz

Ochrona rąk

Nosić oznaczone przez CE (lub odpowiednik) kauczukowo nitrylowe rękawice (minimalna grubość 0,40 mm). Umyć w przypadku zanieczyszczenia. Wyrzucić w przypadku zanieczyszczenia wewnątrz, uszkodzenia lub kiedy nie można usunąć zanieczyszczenia z zewnątrz. Umyć ręce zawsze przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz korzystaniem z toalety.


Augenschutz

Ochrona oczu

Nosić gogle dostosowane do EN166 (zasięg użycia 5 lub odpowiedni).


Haut und Körperschutz

Ochrona skóry i ciała

Nosić standardowy kombinezon i ubranie ochronne typ 5.

Jeżeli jest to możliwe nosić dwie warstwy ubrań. Poliester/bawełna lub bawełna powinny być noszone całkowicie pod odpornym chemicznie kombinezonem i powinny być często prane.
Hygienemassnahmen

Środki higieny

Bezzwłocznie zdjąć zanieczyszczone ubranie i używać dopiero po dokładnym oczyszczeniu.

Bezpośrednio po pracy umyć ręce, w razie potrzeby wziąć prysznic.

Powinno się zabronić palenia, jedzenia i picia w miejscu stosowania.
Schutzmassnahmen

PL1
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 29.11.2002 (Dz.U.nr 217, poz.1833) z późniejszymi zmianami. W przypadku braku wartości NDS, producent zaleca nie przekraczanie podanych przez niego wartości.

2006-07-26 MB (A20) Kap 8 Re-entry information for NL-Crop
2008-02-18 EZCAI(A53) Kap 8 Re-entry information for PT all Crop

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Postać

neun


Form

Postać

granulat ulegający dyspersji wodnej

Farbe

Barwa

brązowy


Geruch

Dane bezpieczeństwa

pH-Wert


pH

3 - 4,5bei

w


Konzentration oder Konzentration in %

Genauigkeit Konzentartion

Konzentartion

sonst Konzentration in %

1 % Temperatur

(20 °C)
Remark
Phasenübergang fest/flüssig

Phasenübergang flüssig/gasförmig

Phasenübergang fest/gasförmig

Flammpunkt, 2005-04-08, Methode nicht mehr fuer GB, FR

Entzündlichkeit (fest/gasförmig)

Zündtemperatur

Selbstentzündungstemperatur, 2005-04-08, Methode nicht mehr fuer GB, FR

Mindestzündenergie

SADT

Obere Explosionsgrenze hierUntere Explosionsgrenze hier

Minimum Explosionskonzentration (fest) 06-05-2004

Staubexplosionskennzahl

Staubexplosionsklasse (vorher Kap. 7)

Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Dichte

SchüttdichteGęstość nasypowa

A33 Ausgabe PREC

Wert gestaucht und Text

Wert lose und Text

0,62 - 0,66 g/cm3 (w stanie wolnym)

Temperatur

Druck


Zeilenvorschubsteuerung
Remark


Löslichkeit

WasserlöslichkeitRozpuszczalność w wodzie

dyspergowalny


Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser

Współczynnik podziału n-oktanol/woda

log Pow: -2,1

Wspomniana wartość dotyczy aktywnego składnika fosetyl glinowy.
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

Viskosität, dynamisch

A40 Geschwindigkeitsgefälle D aufgenommen

Viskosität, kinematische

Oberflächenspannung

Schlagempfindlichkeit, nur das Ergebnis, 18.11.03

Brennzahl

Abbrandgeschwindigkeit

brandfördernde Eigenschaften

Explosivität, Methode wird ausgegeben 18.11.03

2005-02-28: Symbol Z1014008VE entfernt, Methode und Remark vertauscht

Partikelgrösse wird bis zur Klärung mit Specs entfernt 18.10.03

Staubgehalt

Sonstige Angaben


10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

zehn


Zu vermeidende Bedingungen

Selbsterhitzungsfähigkeit

Zu vermeidende Stoffe

Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung, 2005-04-08 keine Methode mehr fuer GB, FR

Gefährliche ReaktionenNiebezpieczne reakcje

Nie występują niebezpieczne reakcje podczas magazynowania i używania zgodnie z instrukcją.

Bemerkung zur Stabilität

Trwały w warunkach normalnych.11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

elf


Tox akut oral

Ostra toksyczność drogą pokarmową

LD50 (szczur) > 2.000 mg/kg


Aktute inhalative Tox

Akute dermale ToxOstra toksyczność w kontakcie ze skórą

LD50 (szczur) > 2.000 mg/kg


Akute Tox. (andere)

HautreizungPodrażnienie skóry

Ergebnis

lekki efekt drażniący/ - nie podlega oznaczeniu. Spezies

(królik)
Einstufung

Testsubstanz

Remark


Augenreizung

Podrażnienie oczu

Ergebnis

Drażniący oczy. Spezies

(królik)

Einstufung

Testsubstanz

Bemerkung
Sensibilisierung

Działanie uczulające

Ergebnis

Nie uczulające.

Species

(świnka morska)Zeilenvorschub, wenn Ergebnis oder Species

Klassifizierung

Methode

OECD 406, Buehler TestTestsubstanz

Bemerkung
Toxizität bei wiederholter Verabreichung

Beurteilung Mutagenität

Beurteilung Kanzerogenität

Beurteilung Reprotox

Beurteilung Teratogenität

Sonstige Hinweise zur Tox

2006-08-09 MB (A22) Kap 11 remove CMR information
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

zwoelf


Biologisch Abbaubar

Biodegradowalność

Bioabbau wert

Expositionsdauer A1

Ergebnis

Łatwo biodegradowalny.

Testtyp

Zeitwert1Testsubstanz

Methode


Remark


Phys.-chem Eliminerbarkeit

Bioakkumulation

Verteilung in der Umwelt

Stabilität in Wasser

Stabilität im Boden

Überschrift nur, wenn Ökotoxische Wirkungen gepflegt sindEkotoksyczność

Fisch-TOXToksyczność dla ryb

Werttyp

LC50


Species

(Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss))

Werte

> 120 mg/lTesttyp

Expodauer

Czas ekspozycji: 96 h

Begleitanalytik
Daphnientox

Toksyczność dla daphnia

Werttyp

EC50 species

(pchła wodna (Daphnia magna))

Werte


37 mg/l

Testtyp


Czas ekspozycji: 48 h


Algentox

Toksyczność dla alg

Werttyp

EC50


Species

(Scenedesmus subspicatus)

Werte

27,7 mg/lTesttyp

Szybkość wzrostu

Czas ekspozycji: 72 h


Bakterientox

andere terrestrische Nichtsäuger

Überschrift nur, wenn Weitere Angaben zur Ökologie, gepflegt sind

Biologischer Sauerstoffbedarf

gelöster organischer Kohlenstoff

Chemischer Sauerstoffbedarf

Sonstige ökologische Hinweise
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

dreizehn


(A9) A34 FI wie DK

A34 for Sweden

Variant is not denmark, then the standard properties are printed

Hinweise zur Entsorgung und VerpackungWyrób

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyrób może być wywożony na miejsce składowania odpadów lub do spalarni, po uprzednich konsultacjach z odpowiednimi władzami.


Entsorgung ungereinigter Verpackung

Opakowania nie oczyszczone

Nie całkowicie opróżnione opakowanie powinno być traktowane jako odpad specjalny.

Wypłukane opakowania mogą być przyjęte przez wysypisko, poza tym można je spalić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nie używać opakowań dla innych produktów.


A34

(A9) END


Abfallschlüssel

Klucz oznaczania odpadów dla nieużywanego produktu

020108 odpady agrochemiczne zawierające substancje niebezpieczne


PL1
Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.01.62.628) z późniejszymi zmianami.

  2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638) z późniejszymi zmianami.

  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206).

  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz.U.02.37.339) z późniejszymi zmianami.


14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

vierzehn


Gefahrgutvotschriften ADR

ADR markiert:

ADR – nicht markiert

(A28)Gefahrauslöser neu


Ausgabe Special Provision (Sondervorschrift)
IMDG markiert

IMDG nicht markiert

Gefahrgutvotschriften IMDG Teil 1

EmS aus Realstoff (Transportzusatzdaten)

EMS aus UN-Listenstoff, wenn am Realstoff nicht gepflegt

Marine pollutant aus Realstoff (Transportzusatzdaten)

Gefahrgutvotschriften IMDG Teil 2

(A28)Gefahrauslöser neu

IATA nicht markiert

Gefahrgutvorschrift IATA


(A28)Gefahrauslöser neu

(A27) Nicht Gefahrgut Voll-/Leertransport neu 2006_09_27

Produkt nie jest sklasyfikowany jako towar niebezpieczny zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dot. transportu.

PL1
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.02.199.1671) z późniejszymi zmianami.

GB nicht markiert

CDG Carriage of Dangerous Goods- UK only 03-05-2004, MB, chg

C1 mxxx

E-C1

Weitere Angaben für Transport (SDB)


15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

fuenfzehn

Begin A51

Erste Kennzeichnung

Gesetzliche Grundlage

Wenn Variante GB und REG_WORLD, dann wird Standardphrase ausgegeben, sonst Daten aus Merkmal

(C5)
Aus Merkmal


(A16)

Klasyfikacja i oznaczenie produktu zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 1999/45/EC i obowiązującymi zmianami.

Einstufung

Klasyfikacja:

Wymagane oznakowanie ostrzegające o zagożeniach.


gefahrbestimmende Komponenten

Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie:  • Fosetyl glinowy

(A15) Gefahrensymbole

Symbol(e)

Check Variant Denmark (A31) or Finnland A34 or Sweden

Variant is not Denmark


Xi

Drażniący

(A15) END

Rsätze

Zwrot(y) RR36

Działa drażniąco na oczy.

Ssaetze


allgemeine Nota

Nota zur Zubereitung

Zusatzinformation

Copra InformationZweite Kennzeichnung

(A15) Gefahrensymbole


(A15) END

Rsätze


Dritte Kennzeichnung

(A15) Gefahrensymbole


(A15) END

Rsätze
End A51

(A16) XXX Vierte Kennzeichnung
Ende der Kennzeichnungen

PL1


Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.03.173.1679) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie REACH nr 1907/2006/WE.


Kennzeichnung bestimmter Zubereitung

Besondere Kennzeichnung, Vortextphrase getauscht 26-05-2004

Szczególne oznakowanie

Aby uniknąć ryzyka dla ludzi i środowiska, stosować się do instrukcji użycia.


Zusätzliche Hinweise zur Einstufung

Informacja uzupełniająca

Klasyfikacja WHO: III (lekko niebezpieczne)
Nationale Vorschriften

(A3) 2005_11_14 Registration number for Spain and Italy from Material classification

Nationale Vorschriften

(A3) 2005_11_14 Registrierung pro Variante LTU

(A11) 2006_03_02 add nordic variants DK,SE,NO,FI in LTU

(nur VBF, Registrierung,WGK, TA_LUFT

(A3) Ende Nationale Vorschriften

Giftklasse Belgien

Rubrique (FR) add 12.10.04

2006-06-22 MB (A13) Kap 15 change denmark fixe text Uddannelse into property

(A13) END

2006_04_21 MB (A12) Kap 15 add registration restrictions denmark

2006-08-09 MB (A24) Kap 15 Registration restrictions for Denmark Line feed after each phrase

(A12) END

Vorschriften Störfall

Registrierstatus

Sonstige Vorschriften (SDB)

Berufskrankheiten

Arbeitsmedizinische Vorsorge
16. INNE INFORMACJE

Dalsze informacje

sechszehn

Rsatz legende Components1 neu

Tekst zwrotów R zawartych w Sekcji 3:
CodeR22

TextDziała szkodliwie po połknięciu.
CodeR35

TextPowoduje poważne oparzenia.
CodeR36

TextDziała drażniąco na oczy.
CodeR41

TextRyzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Rsatz legende Components2 neu

Rsatz legende Components3 neu

Rsatz legende Components4 neu

Rsatz legende Components5 neu

Rsatz legende Components6 neu

Rsatz legende Components7 neu

Rsatz legende Components8 neu

Rsatz legende Components9 neu

sonstige Angaben SDB - sonstige Angaben

PL1
Podstawa prawna  1. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz.U.04.11.94).

  2. Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. wraz ze zmianami oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy obowiązującymi w Polsce (Dz.U.01.11.84).

  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz.U.02.99.896) z późniejszymi zmianami.

  4. IUCLID Data Bank (European Commision - European Chemicals Bureau).

  5. ESIS - European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

DISCLAIMER New 2005_11_ß9

Disclaimer Spanien 2005_08_09

Disclaimer Portugal 2005_09_27

Disclaimer Italien 2005_08_09

2006-06-08 MB (A19) Kap 16 Disclaimer Denmark

(A21) Disclaimer Europa 2006_07_17

(A31) Disclaimer Finnland 2006_10_16

2007-08-29 Disclaimer France

2007-10-09 Disclaimer Tschechien CZ

sonstige Angaben SDB – Disclaimer: 2007-08-28: FR gelöscht
Dane na tej karcie są zgodne z Rozporzadzeniem (WE) nr. 1907/2006. Ta karta uzupełnia wskazania producenta, ale nie zastępuje ich. Tutaj opisane dane są oparte na aktualnym stanie wiedzy. Oprócz tego chcemy użytkownikowi przypomnieć niebezpieczeństwo, jakie może wynikać z poza celowego stosowania produktu. Wymagane informacje są zgodne z aktualnym prawem Unii Europejskiej. Zainteresowane instancje są proszone, aby uważać także na wychodzące poza tym prawo narodowe.
END DISCLAIMER New 2005_11_09

(A6) new 2005_11_18, Supplier number


(A6) End new supplier number

Schluss-satzOstatnio wprowadzone zmiany będą zaznaczone na marginesie. Ta wersja zastępuje wszystkie poprzednie.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna