Karta charakterystyki preparatuPobieranie 59.82 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar59.82 Kb.
Wolne tłumaczenie z języka angielskiego
KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU
Producent: Dreumex B.V. Dommelstraat 1, 5347 JK OSS, Holandia

Tel.+ 31 (0)412 648506

Fax+ 31 (0)412 648386

Importer: SOKO International Polarczyk Tober Sp. J, Parzniewska 2, 05-800 Pruszków

Tel. (22) 7596072
1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

Identyfikacja preparatu

Dreumex Classic

Numer telefonu w nagłych przypadkach tylko dla lekarza, policji i straży pożarnej:

Holandia: +31 302748888


2.SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej produkt traktowany jest jako preparat. Deklaracja dotycząca składników, zgodna z 6 poprawką (95/35/EEC) przekształcająca Dyrektywy Kosmetyków 76/768/EEC.

Składniki:

Aqua, C9-16 Alkanes/Cycloalkanes, Tall Oil Acid, Trideceth-6, Polyethylene, Sodium Hydroxide, Tetrasodium EDTA, Sodium Borate, Methyldibromo Glutaronitrile, Phenoxyethanol, Adipic Acid, 2:4-Dimethyl-6-tertiary butyl phenol, Parfum, CI 162553.IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej produkt nie kwalifikuje się jako niebezpieczny.Zagrożenie dla zdrowia człowieka

Powoduje lekkie podrażnienie oczu.

Zagrożenia fizyczne/chemiczne

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej produkt nie kwalifikuje się jako niebezpieczny.

Zagrożenie dla środowiska

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej produkt nie kwalifikuje się jako niebezpieczny. Patrz sekcja 12.


4.PIERWSZA POMOC
Objawy:

Wdychanie

Nieznane podczas wskazanego sposobu użycia.

Kontakt ze skórą

Nieznane podczas wskazanego sposobu użycia. Dłuższy kontakt może odtłuścić skórę.

Kontakt z oczami

Powoduje lekkie podrażnienie i zaczerwienienie oczu.

Spożycie

Powoduje nudności i biegunkę.


Pierwsza pomoc:

Zatrucia drogą oddechową

W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

Kontakt ze skórą:

Zanieczyszczoną skórę przemyć wodą. Zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Kontakt z oczami

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody. Zasięgnąć porady lekarza, jeżeli podrażnienie nie ustępuje.

Spożycie

W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą – nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.


5.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
Środki gaśnicze:

Produkt jest łatwopalny
Odpowiednie środki gaśnicze

Mgła wodna, piana, CO2, proszek

Nieodpowiednie środki gaśnicze

Bezpośredni strumień wody
Szczególne zagrożenia

Niecałkowite spalenie może uwolnić tlenek węgla

Środki ochrony p.poż

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ostrożności dróg oddechowych.


6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się. Natychmiast usunąć rozlany produkt.Indywidualne środki ostrożności

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Patrz sekcja 8.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Metody oczyszczania

Produkt zebrać do zbiorników za pomocą piasku lub innego absorbującego materiału. Zużyte opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.


7.OBCHODZENIE SIĘ Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Obchodzenie się z preparatem

Unikać kontaktu z oczami i dłuższego kontaktu ze skórą. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu.

Magazynowanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym, dobrze wentylowanym i pomieszczeniu, unikać przemarzania. Przechowywać z dala od środków utleniających.

Zalecane opakowania

Metal powlekany, PE, PET

Nieodpowiednie opakowanie

Metal niepowlekany


8.KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Ogólne środki ostrożności

Patrz środki ostrożności do przechowywania substancji chemicznych.

Wartość MAC

Nie jest znana wartość Mac dla tego produktu.

Środki ochrony indywidualnej:Ochrona osobista

Nie jest wymagane noszenie odzieży ochronnej podczas wskazanego sposobu użycia.

Ochrona dróg oddechowych

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Ochrona rąk

Nie wymaga ochrona rąk podczas wskazanego sposobu użycia. Na wypadek nieszczęścia: nosić gumowe rękawice.

Ochrona oczu

Nie jest wymagana ochrona oczu podczas wskazanego sposobu użycia. Na wypadek nieszczęścia: nosić odpowiednią ochronę oczu.


9.WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Forma występowania

Żel

Kolor

Czerwony

Zapach

Cytrusowy

PH

8.5

Początkowa temperatura wrzenia

100°C

Temperatura zamarzania

0°C

Temperatura zapłonu

62°C (PMcc)

Temperatura kroplenia

30-40°C

Temperatura rozkładu

Nie dotyczy

Granice wybuchowości

0,5-8% (aliphatic hydrocarbons)

Właściwości utleniające

Nie dotyczy

Prężność pary (20°C)

0,6 mbar (100% aliphatic hydrocarbons)

Temperatura samozapłonu

Powyżej 200°C

Rozpuszczalność w wodzie

emulguje

Współczynnik podziału (n-oktano/woda)

nieznany

Lepkość (20st. C)

Forma żelu z thixotropic characteristics

Gęstość (20°C)

0,94 g/cm3


10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność

Produkt zachowuje stabilność w normalnych warunkach.

Warunki, których należy unikać

Patrz sekcja 7.

Materiały, których należy unikać

Nie mieszać z środkami utleniającymi.

Niebezpieczne produkty dekompozycji

Niecałkowite spalenie może uwolnić tlenek węgla.


11. INFORMACJA TOKSYKOLOGICZNA
Na podstawie składników podanych w punkcie 2, produkt nie kwalifikuje się jako niebezpieczny.

Układ oddechowy

Objawy zatrucia nieznane

Układ pokarmowy

Może powodować nudności i biegunkę. LD50 (doustny, testy na szczurach): >2000 mg/kg (aliphatic hydrocarbons)

Skóra

Dłuższy kontakt może odtłuścić skórę.

Oczy

Może działać drażniąco na oczy.12. INFORMACJE EKOLOGICZNE


Opisywany produkt odpowiada przepisom dotyczącym biologicznej biodegradacji detergentów (>90%)

Silnie skoncentrowany może ujemnie oddziaływać na środowisko wodne.

Rozlany produkt może przedostać się do gruntu i tą drogą zanieczyścić wody gruntowe.


13.POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Pozostałości produktu

Możliwe jest całkowite wykorzystanie produktu.

Opakowanie

Czyste opakowania mogą być składowane jak normalne odpady.

Przepisy lokalne

Pozostałości produktu i nie umyte opakowania są odpadem chemicznym.

Składowanie zależne od przepisów lokalnych (krajowych) np. spalanie.
14.INFORMACJE O TRANSPORCIE

Nr UN

Nie dotyczy

Klasa ADR/RID

Nie klasyfikuje się jako produkt niebezpieczny.

Nazwa

Nie regulowana

Transportowa karta bezpieczeństwa

Nie dotyczy


15.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Nazwa produktu

Dreumex Classsic

Oznakowanie zgodne z przepisami o towarach niebezpiecznych, przy zastosowaniu metody kalkulacyjnej.Klasyfikacja

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Symbol niebezpieczeństwa

Nie dotyczy.

Ostrzeżenia

Nie dotyczy.

Polecenia bezpieczeństwa

Nie dotyczy.


16.INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszej Karcie są opracowane zgodnie z dyrektywą 2001/58/EC z 27 czerwca 2001 i w sposób najlepszy na tyle na ile pozwala naszą wiedza i doświadczenie. Nie bierze się odpowiedzialności za niedokładne lub niekompletne informacje. Zaleca się podawać informacje zawarte w tej karcie użytkownikom produktu. Karta charakterystyki spełnia wymogi informacji technicznej, ale jej nie zastępuje i nie daje gwarancji odnośnie właściwości produktu.

Ostrzega się również przed ryzykiem spowodowanym użytkowaniem produktu w innych celach niż przewidziane.
Historia:
Data pierwszego wydania : 01.11.1999

Data drugiego wydania : 01.09.2001

Zestawione przez : H.W.Kieboom


Dreumex Classic Data wydania: 01.09.2001 Strona z Zastępuje wydanie z: 01.11.1999
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna