Karta charakterystykiPobieranie 76.43 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar76.43 Kb.


KARTA CHARAKTERYSTYKI

Strona /8Rozcieńczalnik do farb poliuretanowych ogólnego stosowania

Data opracowania: 11.03.2010

Data aktualizacji:

22.10.2015

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH.
Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.


  1. Identyfikator produktu.

Nazwa handlowa: Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych ogólnego stosowania
  1. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji oraz zastosowania odradzane:

Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych ogólnego stosowania służy do rozcieńczania wyrobów opartych na żywicach syntetycznych, mycia pędzli, pistoletów natryskowych i innego sprzętu używanego podczas prac malarskich.
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Nazwa producenta: SiD Coating’s s.c.

Adres: 43-100 Tychy, ul. Kopernika 44/4

Tel./fax: +48 32 748 30 32

+48 32 495 06 76

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki: biuro@sidcoatings.pl


1.4. Numer telefonu alarmowego: (+48) 32 748 30 32 w godz. 7-15 - SiD Coating’s s.c;

998 lub 112, lub najbliższa terenowa jednostka PSP. Informacja toksykologiczna w Polsce (042) 631 47 24


Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja według rozporządzenia Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny.
Zagrożenie fizyczne:

Substancja ciekła łatwopalna (Flam. Liq. 3); H226


Zagrożenie dla zdrowia:

Toksyczność ostra (Acute Tox. 4); H332

Działanie drażniące na skórę (Skin Irrit. 2); H315

Toksyczność ostra (Acute Tox. 4); H312

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe (STOT SE 3); H336
Zagrożenie dla środowiska:

-
2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy zagrożeń:


Hasło ostrzegawcze:

Uwaga
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H 226 Łatwopalna ciecz i pary.

H 312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H 315 Działa drażniąco na skórę.

H 332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H 336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Ogólne: P 102 – Chronić przed dziećmi

Zapobiegawcze: P 210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących

powierzchni. – Palenie wzbronione.

P 280 –Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną /ochronę oczu/ochronę twarzy.

P 285 – W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg.Reagowanie: P303 + P361 + P353 W przypadku dostania się na skórę(lub na włosy): Natychmiast usunąć / zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem.

Przechowywanie: Nie dotyczy.

Usuwanie: Nie dotyczy.

Niebezpieczne składniki: ksylen, octan butylu

Uzupełniające elementy etykiety: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
2.3. Inne zagrożenia

Brak dostępnych danych


Sekcja 3. Skład / informacja o składnikach
3.2. Mieszaniny

Ze składników wchodzących do wyrobu substancjami niebezpiecznymi są:
Nazwa chemiczna składnika

Numer indeksowy

Numer

WE

Numer CAS

Numer rejestracji REACH:

Klasyfikacja

CLP

Ksylen (mieszanina izomerów)

50 - 65%

xylene

601-022-00-9

215-535-7

1330-20-7

01-2119488216-32

Flam. Liq. 3, H226

Acute Tox. 4, H332

Acute Tox. 4, H312

Skin Irrit. 2, H315Etylobenzen

15 – 20%

ethylbenzene

601-023-00-4

202-849-4

100-41-4

01-2119489370-35

Flam. Liq. 2, H225

Acute Tox. 4, H332
Octan butylu,

ester butylowy kwasu octowego

15 - 20 %

n-butyl acetate

607-025-00-1

204-658-1

123-86-4

-

Flam. Liq. 3, H226

STOT SE 3, H336
Pozostałe składniki farby nie są klasyfikowane jako niebezpieczne (deklaracja producenta).
Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Wdychanie: W razie narażenia inhalacyjnego zapewnić dostęp świeżego powietrza, wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Jeżeli poszkodowany nie oddycha - zastosować sztuczne oddychanie. Natychmiast wezwać lekarza.
Spożycie: W razie spożycia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską.
Kontakt ze skórą: W razie kontaktu ze skórą zdjąć odzież, skórę zmyć wodą (z mydłem jeśli nie ma oparzeń). W przypadku objawów podrażnienia skóry skonsultować się
z dermatologiem.

Kontakt z oczami: W razie kontaktu z oczami płukać oczy dużą ilością wody przez ok. 15 minut. Zapewnić konsultację okulistyczną. UWAGA: Nie stosować zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzić rogówki.


4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.


4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania

z poszkodowanym.

W przypadku narażenia, jeżeli to możliwe pokazać lekarzowi etykietę produktu oraz kartę charakterystyki.


Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze

Stosować gaśnice odpowiednie dla palących się w otoczeniu materiałów.

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarte strumienie wody.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkt zawiera organiczne, palne składniki, dlatego w czasie pożaru tworzyć się będzie czarny, gęsty dym zawierający niebezpieczne produkty spalania. Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Narażone na ogień zamknięte zbiorniki chłodzić poprzez zraszanie wodą.


5.3. Informacje dla straży pożarnej

Usunąć pojemniki z miejsca pożaru, jeżeli można to zrobić bez zagrożenia. Do chłodzenia pojemników narażonych na pożar używać rozpylanej wody. Zabezpieczyć przed przedostaniem się wycieków z pożaru do kanalizacji burzowej lub cieków wodnych. Stosować środki ochrony dróg oddechowych.


Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Stosować środki ochrony indywidualnej. Zapewnić wentylację, unikać bezpośredniego kontaktu z uwolnioną substancją. Więcej informacji patrz pkt. 8.2.


6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zabezpieczyć przed przedostaniem do kanalizacji i wód powierzchniowych i gruntowych. W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić odpowiednie władze.


6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

W przypadku uwolnienia do środowiska wyciek zasypać i zebrać materiałem chłonnym (piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa) do nieuszkodzonego opakowania.


6.4. Odniesienia do innych sekcji

Postępować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.


Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Stosować substancję zgodnie z przeznaczeniem przy użyciu środków ochrony osobistej. Zachować porządek i czystość podczas obchodzenia się z niebezpiecznymi produktami. Nie jeść, nie pić podczas stykania się z produktem. Po zakończeniu pracy z mieszaniną umyć ręce odpowiednim środkiem czystości.


7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu o dobrej wentylacji, z dala od źródeł ciepła, ognia, narzędzi iskrzących. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących.7.3. Szczególne zastosowania końcowe

Brak dostępnych danych.


Sekcja 8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej
8.1.Parametry dotyczące kontroli
Normatywy higieniczne dla środowiska pracy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy:
Nazwa składnika

NDS [mg/m3]

NDSCh


[mg/m3]

Ksylen

100

-

Etylobenzen

200

400

Octan n- butylu

200

950

Zalecane procedury monitoringu: • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86,
  z późniejszymi zmianami).

 • PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

 • PN-89/Z-04008/07. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza
  w środowisku pracy i interpretacja wyników.


8.2. Kontrola narażenia

Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami oraz wdychania par produktu. Preparat stosować


w pomieszczeniach przy sprawnie działającej wentylacji, lub przy zastosowaniu wentylacji miejscowej. Stosować środki ochrony osobistej. Natychmiast zdjąć zabrudzone preparatem ubranie i umyć zanieczyszczoną skórę wodą z mydłem. Nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy
z preparatem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
Środki ochrony osobistej:

Drogi oddechowe: w przypadku przekroczeń najwyższego dopuszczalnego stężenia stosować maskę

przeciwgazową z pochłaniaczem par organicznych

Ręce: rękawice ochronne z tkanin powlekanych.

Oczy: okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Skóra i ciało: ubranie ochronne powlekane.


Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd ciecz

Zapach: charakterystyczny dla węglowodorów

Próg zapachu: brak dostępnych danych

pH (dla roztworu 10% w H2O): nie dotyczy

Temperatura topnienia/krzepnięcia: brak dostępnych danych

Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia: brak dostępnych danych

Temperatura zapłonu: min. 24 C

Szybkość parowania: brak dostępnych danych

Palność: brak dostępnych danych

Górna granica wybuchowości: 8 % [V/V]

Dolna granica wybuchowości: 1 % [V/V]

Prężność par: brak dostępnych danych

Gęstość par: brak dostępnych danych

Gęstość względna: ≤ 1,0[g/cm3]

Rozpuszczalność

w wodzie: nie rozpuszcza się

w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w węglowodorach

aromatycznych

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: brak dostępnych danych

Temperatura samozapłonu: powyżej 400 C

Temperatura rozkładu: brak dostępnych danych

Lepkość umowna

(czas wypływu mierzona kubkiem Forda  4 mm) 10 – 15 [s]

Właściwości wybuchowe: brak dostępnych danych

Właściwości utleniające: brak dostępnych danych


9.2. Inne informacje

Brak dodatkowych informacji.


Sekcja 10. Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność

Brak reaktywności w warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem.


10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny w warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem.


10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane.


10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i kontaktu ze źródłami ciepła.


10.5. Materiały niezgodne

Nie przechowywać z silnymi kwasami i zasadami.

Nie przechowywać z utleniaczami.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

tlenek węgla, dwutlenek węgla, dym, tlenki azotu.


Sekcja 11. Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Oddziaływania na człowieka:

Produkt szkodliwy. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Powoduje ból i zawroty głowy, pobudzenie, nudności.Drogi wchłaniania:

Drogi oddechowe, skóra, oczy, przewód pokarmowy.


Objawy zatrucia:

Pary działają szkodliwie na błony śluzowe i drogi oddechowe oraz mogą uszkadzać nerki, wątrobę i centralny układ nerwowy. Powodują bóle gardła i zawroty głowy, uczucie zmęczenia, osłabienie mięśni, senność, nudności, wymioty, a w skrajnych przypadkach utratę przytomności.

Bezpośredni kontakt ze skórą może powodować podrażnienia, wysuszenia skóry.

Dostanie się cieczy do oczu powoduje podrażnienie i zaczerwienienie spojówek. Może powodować oparzenie rogówki i przejściowe uszkodzenie.

W przypadku połknięcia produktu może pojawić się zmęczenie, zawroty głowy, niedyspozycja i ewentualne zaburzenia żołądkowe i jelitowe, łącznie z wymiotami i bólem brzucha.

Badania toksykologiczne niniejszego preparatu nie były prowadzone. Podane informacje odnoszą się do danych literaturowych poszczególnych składników zawartych w produkcie.


Dawki i stężenia toksyczne:

Ksylen: LD50 (szczur, doustnie) – 4300 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) – 22100 mg/m3 (4 h)
LD50 (królik, szczur, skóra) – brak danych
Etylobenzen: brak danych
Octan butylu: LD50 (szczur, doustnie) – 10768 mg/kg
Sekcja 12. Informacje ekologiczne
12.1.Toksyczność

Niniejsze dane są danymi literaturowymi poszczególnych składników zawartych w produkcie.

Nie dopuścić do przedostania się preparatu do kanalizacji i wód gruntowych.
Ksylen:

Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb: – Pimephales promelas – 16,1 mg/l


– Salmo gairdneri – 8 mg/l
– Lepomis macrochirus – 16,1 mg/l
– Carassius auratus – 16,1 mg/l

Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków Daphnia magna – 3,82 mg/l

Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – brak danych

Hamowanie wzrostu kolonii bakterii – brak danych


Etylobenzen:

Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb: Salmo gairdneri – 14 mg/l


Lepomis macrochirus – 88 mg/l

Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków – brak danych


Octan butylu:

Toksyczność dla ryb Br.rerio 48 h: LC50 - 64 mg/l

Toksyczność dla skorupiaków Daphnia magna 24 h: EC50 - 250 mg/l
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu: Brak konkretnych danych
12.3. Zdolność do bioakumulacji: Brak konkretnych danych
12.4. Mobilność w glebie: Brak konkretnych danych
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: nie dotyczy
12.6. Inne szkodliwe skutki działania: Brak konkretnych danych
Sekcja 13. Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów.

Nie wolno składować razem z odpadami komunalnymi.

Nie wolno dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby.

Niszczyć przez spalanie przez uprawnione instytucje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013


poz. 888).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923).

Kod odpadu:

08 01 11- odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne


Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu
Transport wg RID/ADR
14.1. Numer UN (numer ONZ)

1263
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Rozcieńczalnik
14.3. Klasa zagrożenia w transporcie

Klasa 3
14.4. Grupa pakowania

Grupa III

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 30

Nalepka ostrzegawcza: 3

14.5. Zagrożenia dla środowiska

Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.


14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Przewozić w szczelnie zamkniętych opakowaniach.


14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Brak danych.


Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i ich mieszaninach (tekst jednolity: Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322,
  z późniejszymi zmianami);

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21, z późniejszymi zmianami);

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity: Dz.U. 2012 poz. 445,
  z późniejszymi zmianami);

 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817);

 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej
  z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86, z późniejszymi zmianami);

 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923);

 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173);

 8. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity: Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367, z późniejszymi zmianami);

 9. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie REACH.

 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr.1907/2006 (Dziennik Urzędowy UE L335/1 z dnia 31.12.2008 z późniejszymi zmianami);

 11. Rozporządzenie Komisji (UE)nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).


15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została wykonana dla mieszaniny. Dokonano OBCh dla składników mieszaniny


z pkt.3 MSDS.
Sekcja 16. Inne informacje
Powyższe informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeń. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. Nie możemy brać odpowiedzialności za szkody i straty wynikające z niewłaściwego zastosowania wyrobu.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

Aktualizacja obejmująca obecnie obowiązujące przepisy prawne.

Zmiany sekcji: 1-16


Określenie zwrotów użytych w pkt. 3:

H 225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H 226 Łatwopalna ciecz i pary

H 312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą

H 315 Działa drażniąco na skórę

H 332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania

H 336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
Informacje dodatkowe:

NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe

LC50 – Stężenie , przy którym obserwuje się zgon 50% badanych organizmów

LD50 – Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych organizmów
Wykaz skrótów:

Flam. Lig. – Substancja ciekła łatwopalna

Skin Irrit. – Działanie drażniące na skórę

Acute Tox. – Toksyczność ostra

STOT SE – Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

CLP – Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania mi pakowania (Rozporządzenie (WE)


nr 1272/2008)

PBT – (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna

vPvB – (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

RID – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

UL. KOPERNIKA 44/4  43-100 TYCHY  tel./fax (048) 32 748-30-32www.sidcoatings.pl e-mail: biuro@sidcoatings.pl
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna