Karta charakterystykiPobieranie 32.97 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar32.97 Kb.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data sporządzenia: 30.09.2004r; Data aktualizacji: 25.09.2008r

Nazwa preparatu: HYDROPLAST - H

Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II - Polska

 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

Nazwa handlowa: HYDROPLAST – H /kompleksowa domieszka zwiększająca wodoodporność betonu/

Wzór chemiczny: Nie dotyczy

Numer CAS: Nie dotyczy

Numer WE: Nie dotyczy

Zastosowanie: Do mas cementowych o wymaganej wysokiej wodoszczelności w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, komunalnym, hydrotechnicznym, ogólnym, górnictwie i drogownictwie.

Producent: ITBUD Zakład Nowych Materiałów Budowlanych Sp. z.o.o

02-656 Warszawa ul. Ksawerów 21, Polska

tel./fax +48 22 843-37-81 (tel. alarmowy pn-pt od 7.30 do 15.30)

biuro@itbud.com.pl


 1. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zagrożenie dla zdrowia człowieka:

Preparat nie jest niebezpieczny i nie zawiera substancji/składników w ilościach uwzględnionych w klasyfikacji .Zagrożenie dla ekosystemów:

Preparat nie jest niebezpieczny.
 1. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Skład chemiczny: addukty związków krzemo i glino-organicznych, polimery kwasów humusowych i plastyfikujące.


 1. PIERWSZA POMOC


Wdychanie: Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.
Spożycie: Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. Zapewnić sprawną wentylację bez istotnych wymagań. Należy zwrócić się po pomoc lekarską.
Kontakt ze skórą: Spłukać skórę dużą ilością wody. Zdjąć odzież i buty. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.
Kontakt z okiem: Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Zasięgnąć porady medycznej.


 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU:

Środki gaśnicze: w zależności od materiałów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Specjalne zagrożenia: brak.

Inne: preparat niepalny.


 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zebrać na sucho do pojemnika, oczyścić zanieczyszczony teren wodą.

Zabezpieczyć studzienki ściekowe, nie wdychać pyłu.
 1. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

Produkt przechowywać w szczelnych oryginalnych opakowaniach, chronić przed wilgocią i bezpośrednim działaniem słońca. Preparat całkowicie odporny na mróz.


 1. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zalecenia w zakresie środków technicznych:

Zachowywać warunki higieny pracy; nie jeść , nie pić, nie palić tytoniu w trakcie pracy.
Parametry kontroli narażenia:

Dla substancji zawartych w wyrobie nie są ustalone najwyższe dopuszczalne stężenia na stanowiskach pracy.
Środki ochrony osobistej:

Ochrona dróg oddechowych: unikać wdychania pyłu, stosować maski ochronne

Ochrona oczu: stosować okulary ochronne

Ochrona rąk: stosować rękawice ochronne

Ochrona skóry: stosować odzież roboczą

Inne: chronić przed dziećmi


 1. WŁASNOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Nr

WŁAŚCIWOŚĆ

WARTOŚĆ DEKLAROWANA

1.

Zawartość powietrza w zaprawie

5 %

2.

Zawartość suchej substancji

95±5 %

3.

Wartość pH

9±1

4.

Zapach

Bezwonny

5.

Zabarwienie/postać fizyczna

Szary proszek

6.

Rozpuszczalność w wodzie

nierozpuszczalny ( < 2%)
 1. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność: w warunkach normalnych stabilny, ale higroskopijny

Niebezpieczne produkty rozkładu: brak
 1. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Preparat nie był testowany na zwierzętach. Na podstawie przeprowadzonej klasyfikacji preparatu, uwzględniającej właściwości toksykologiczne substancji wchodzących w jego skład, preparat działa drażniąco na układ oddechowy i oczy, działa szkodliwie po połknięciu.

Informacja: Przy prawidłowym posługiwaniu się substancją nie powinny wystąpić żadne problemy toksykologiczne.


Działanie uczulające: nie uczula

Działanie mutagenne: nie stwierdzono

Działanie rakotwórcze: nie stwierdzono

Działanie teratogenne: nie stwierdzono


 1. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.


 1. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Metody usuwania produktu: Zebrać na sucho do pojemnika, wykorzystać gospodarczo lub przekazać do utylizacji, oczyścić zanieczyszczony teren, unikać zapylenia atmosfery i otwartej wody.

Opakowania: Nie przewiduje się wtórnego użycia opakowań jednostkowych. Opakowania starannie opróżnić i przekazać jako surowiec wtórny lub odpad komunalny do miejsc składowania

Kod odpadu:


 • produkt: 06 13 99

 • opakowanie: 15 01 02
 1. INFORMACJE O TRANSPORCIE I DLA KIEROWCY

Kod klasyfikacyjny ADR: nie dotyczy

Numer zagrożenia: nie dotyczy

Nalepki: nie dotyczy

Grupa pakowania: nie dotyczy
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Oznaczenia według wytycznych EWG:

Preparat nie jest niebezpieczny.


Podstawy prawne:

Rozporządzenie ( WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji , oceny , udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów ( REACH ), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów , zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105.WE i 2000/21/WE (REACH)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych ( Dz. U. 174 poz. 1222).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji i preparatów niebezpiecznych ( Dz. U. 173 poz. 1679 ) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji i preparatów niebezpiecznych – załącznik ( Dz. U. 201 poz. 1674 ) Dz.U.05.212.1769

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 12 listopada 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. 212 , poz. 1769 )

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dn. 20.04.2005 r. ( Dz. U. 73 , poz.643 )

PN-Z-04008-7:2002 – Ochrona czystości powietrza . Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.10.98 r. ( Dz. U. 145 , poz. 942 ) i zmiana z dn. 5.03.2001 r. ( Dz. U. Nr. 22 , poz. 251 ) w sprawie szczegółowych zasad usuwania , wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach ( Dz. U. 62 , poz. 628 ) .Ustawa z dn. 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. 63 ,poz. 638 , z późn. zmianami )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. 112 , poz. 1206 ).

16. INNE INFORMACJE

Kartę charakterystyki opracowano na podstawie kart producenta i aktualnie obowiązujących przepisów krajowych. Zawiera dane niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z preparatem oraz dla ochrony środowiska naturalnego. Za skutki stosowania preparatu niezgodne z przeznaczeniem, producent nie ponosi odpowiedzialności.Opracował: Przedstawiciel firmy ITBUD Sp. z o.o.

Uwagi: Obowiązkiem użytkownika lub jednostki zatrudniającej jest upewnienie się, aby praca była zaplanowana i przeprowadzona zgodnie z przepisami oraz wymogami BHP.

Strona z

ITBUD Zakład Nowych Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa tel/fax (022) 843-37-81, www.itbud.com.pl


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna