Karta charakterystykiPobieranie 52.99 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar52.99 Kb.

Chemical

Worldwide Business

S. A.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Rozporządzenie WE nr 453/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady

stronaIlość stron
Regenerat gumowy

Data opracowania

11.10.2005

Data aktualizacji:

28.02.2013
Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Podsekcja 1.1 Identyfikator produktu:

Nazwa handlowa: regenerat gumowy, regenerat butylowy, regenerat RSZT, RSZTN, TS

Inne nazwy: regenerat, reclaim rubber

Numer CAS: 139497-04-4

Produkt otrzymywany z przerobu opon samochodowych i wylewów gumowych powstałych przy produkcji wyrobów z gumy.

Podsekcja 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji oraz zastosowania odradzane

Produkcja wyrobów gumowych. Zalecane ograniczenia w stosowaniu: produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.Podsekcja 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Importer: Chemical Worldwide Business S.A.

Adres: 62-400 Słupca ul. Wspólna 6

Telefon/Fax: (63) 274-15-12 / (63) 274-15-96 e-mail: cwb@cwb.pl

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie karty charakterystyki: Waldemar Gola; w.gola@cwb.pl

Podsekcja 1.4. Numer telefonu alarmowego: 998, 112 . Informacja toksykologiczna w Polsce 42-6314724, 61-8476946, (63) 274-15-12 czynny w godzinach 7:30 – 15:30 .
SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Podsekcja 2.1. Klasyfikacja substancji
zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

zgodna z dyrektywą Rady

67/548/EWGZagrożenia z właściwości

fizykochemicznychNie klasyfikowana

Nie klasyfikowana

Zagrożenia dla człowieka

Nie klasyfikowana

Nie klasyfikowana

Zagrożenia dla środowiska

H 412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Aquatic Chronic 3R 52/53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym


Podsekcja 2.2. Elementy oznakowania

Piktogram: brak.

Hasło ostrzegawcze: brak.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: brak

Zwroty wskazujące środki ostrożności: brak.

Podsekcja 2.3. Inne zagrożenia

Regenerat nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.


SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Podsekcja 3.1. Substancje

Regenerat gumowy; jednolita masa powstała z przerobu zużytych opon diagonalnych, bieżników opon, wylewów powstałych przy wulkanizacji w formach. CAS 139497-04-4
Skład


wzór


Numer CAS


Numer WE

Numer indeksowy

Zawartość

% wagowy

zagrożenia

Tlenek cynku

ZnO

1314-13-2

215-222-5

030-013-00-7

<2,5

N, R50/53

H400, H410- polimery (kauczuki): 38-58%,

- sadza techniczna: około 30 %; nr CAS: 1333-86-4

- kaolin CAS 1332-58-7, krzemionka CAS 112926-00-8 razem: 4-7%

- oleje i żywice: 10-20%SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Podsekcja 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie: brak wymaganej specjalnej procedury udzielania pierwszej pomocy. Nie jest prawdopodobne, aby ta droga narażenia spowodowała zagrożenie zdrowia człowieka.

Kontakt ze skórą: Myć wodą z mydłem lub pastami.

Kontakt z oczami: brak wymaganej specjalnej procedury udzielania pierwszej pomocy. Nie jest prawdopodobne, aby ta droga narażenia spowodowała zagrożenie zdrowia człowieka.

Połknięcie brak wymaganej specjalnej procedury udzielania pierwszej pomocy. Nie jest prawdopodobne, aby ta droga narażenia spowodowała zagrożenie zdrowia człowieka.

Podsekcja 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Nie określono.Podsekcja 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym.

Brak wymaganej specjalnej procedury udzielania pierwszej pomocy. Nie jest prawdopodobne, aby regenerat powodował zagrożenie zdrowia człowieka.


SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Podsekcja 5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: wszystkie media gaszące są dozwolone.

Niewłaściwe środki gaśnicze: brak.

Podsekcja 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas spalania wydziela się tlenek i dwutlenek węgla, małe ilości tlenków siarki.Podsekcja 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów. Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone, wyposażone w odzież ochronną i aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza.


SEKCJA 6. POSTĘPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Podsekcja 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować środki ochrony indywidualnej – zob. sekcja 8 karty charakterystyki.Podsekcja 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Regenerat nie stanowi znaczącego zagrożenia dla środowiska. W kwestii dobrej praktyki, należy minimalizować

zanieczyszczenie ścieków, gleby, wody gruntowej, systemów drenażowych czy akwenów wodnych.

Podsekcja 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Rozsypane rulony/płyty regeneratu należy pozbierać ręcznie do pojemnika i zużyć zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli zebrany materiał nie nadaje się do przewidzianego zastosowania i staje się odpadem, postępować zgodnie z zasadami określonymi w sekcji 13 karty charakterystyki.Podsekcja 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odnieść się również do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.


SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Podsekcja 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Nie wymaga szczególnego trybu postępowania w tym zakresie. Unikać źródeł ognia.Podsekcja 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Należy magazynować w miejscu suchym i chłodnym, z dala od otwartego ognia.Podsekcja 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zob. sekcja 1.2 lub załącznik karty charakterystyki – scenariusz narażenia, jeśli dostępne.SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Podsekcja 8.1. Parametry dotyczące kontroli

NDS: nie określone dla regeneratu gumowego.

NDS inne nietrujące pyły przemysłowe - w tym zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę w ilości poniżej 2%

- pył całkowity 10 mg/m3

DNEL dla pracowników:(inhalacyjnie, toksyczność przewlekła): nie dotyczy.

PNECwoda, gleba, osad, oczyszczalnie, ssaki: nie dotyczy (nie stwarza zagrożenia)Podsekcja 8.2. Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli: zalecana jest wentylacja ogólna.

Ochrona oczu lub twarzy: nie ma szczególnych wymagań.

Ochrona skóry: Rękawice ochronne tylko jako ochrona przed zabrudzeniem, wykonane z dowolnego materiału. Fartuch lub ubranie ochronne.

Ochrona dróg oddechowych - nie ma szczególnych wymagań.

Zagrożenia termiczne: nie dotyczy.

Kontrola narażenia środowiska: Unikać przedostania się substancji do gleby, ścieków, wód powierzchniowych.
SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Podsekcja 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

a) Wygląd: czarne ciało stałe w postaci rulonów lub płyt

b) Zapach: naftowo-gumowy.

c) Próg zapachu: nie dotyczy

d) pH: nie dotyczy

e) Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie dotyczy

f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy

g) Temperatura zapłonu: powyżej 200 C.

h) Szybkość parowania: nie dotyczy

i) Palność (ciała stałego, gazu): pali się

j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: brak danych

k) Prężność par: nie dotyczy

l) Gęstość par: nie dotyczy

m) Gęstość względna: 1,1-1,2 g/cm3 w 20°C

n) Rozpuszczalność: nierozpuszczalny w wodzie.

o) Współczynnik podziału n-oktanol/ woda: nie dotyczy.

p) Temperatura samozapłonu: brak danych.

q) Temperatura rozkładu: nie dotyczy

r) Lepkość: nie dotyczy

s) Właściwości wybuchowe: nie dotyczy

t) Właściwości utleniające: nie dotyczy.

Podsekcja 9.2. Inne informacje

Częściowo rozpuszczalny w acetonie.


SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Podsekcja 10.1. Reaktywność.

Regenerat nie jest reaktywny.Podsekcja 10.2. Stabilność chemiczna

Regenerat jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i pod

przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nim.

Podsekcja 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji.

Nie znane.Podsekcja 10.4. Warunki, których należy unikać.

Unikać wysokich temperatur, kontaktu z otwartym ogniem.Podsekcja 10.5. Materiały niezgodne

Nie znane.Podsekcja 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu: brak.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Podsekcja 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Brak danych na temat tego produktu. Jednak dowody po wielu latach użytkowania sugerują, że nie wymaga klasyfikacji zgodnie z prawodawstwem UE.


SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Podsekcja 12.1. Toksyczność:

Produkt nie jest niebezpieczny dla środowiska, ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie.

Wpływ na środowisko wynikający z udziału tlenku cynku.

Środowisko wodne: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Osad: brak danych na temat tego produktu.

Środowisko lądowe: badanie toksyczności: brak danych (badanie naukowo nieuzasadnione)

Podsekcja 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Zdolność do biodegradacji:. Materiał odporny na biodegradację.

Podsekcja 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Współczynnik biokoncentracji (BCF): produkt nie ma zdolności do bioakumulacji.

Podsekcja 12.4. Mobilność w glebie

Badanie adsorpcji/desorpcji – brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

Podsekcja 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.Podsekcja 12.6. Inne szkodliwe skutki działania: brak
SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Podsekcja 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Kod odpadu: 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy.

Odpad regeneratu nie jest zaliczana do odpadów niebezpiecznych. Może być zdeponowana na

składowisku odpadów lub gospodarczo wykorzystana ( np. jako dodatek do paliw stałych, przy zachowaniu

dozwolonych norm emisji po uzyskaniu stosownego pozwolenia). Może być spalany w spalarniach, cementowniach itp.

Kod odpadu: 15 01 01 Opakowania z papieru lub tektury; 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

Zużyte opakowania nie należą do odpadów niebezpiecznych, mogą być deponowane na składowisku odpadów. Zalecane jest ponowne użycie opakowań lub ich utylizacja (recykling ) .
SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Produkt nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych zawartym w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).Podsekcja 14.1. Numer UN (numer ONZ) –nie dotyczy

Podsekcja 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN – nie dotyczy

Podsekcja 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie – nie dotyczy

Podsekcja 14.4. Grupa pakowania – nie dotyczy

Podsekcja 14.5. Zagrożenia dla środowiska: nie dotyczy.

Podsekcja 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników - brak

Podsekcja 14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC – brak
SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Podsekcja 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

- Rozporządzenie (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) wraz z późniejszymi zmianami.

-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) wraz z późniejszymi zmianami.

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833) wraz z późniejszymi zmianami.

-Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) wraz z późniejszymi zmianami.

-Ustawa z dnia 11.05.2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.01. 63. 638) z póź. zm.

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112/2001, poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 1018 wraz z póź. zm.)

- Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 nr 63 poz. 322 z póź. zm.)Podsekcja15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak.
SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki

NDS Najwyższe dopuszczalne stężenie

vPvB (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna

PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące skutków

DN(M)EL Poziom niepowodujący zmian

BCF Współczynnik biokoncentracji

LD50 Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt

LC50 Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt

IC50 Stężenie, przy którym obserwuje się 50 % inhibicję badanego parametru

LOEC Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt

NOEC Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów

RID Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

IMDG Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych

IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych


Literatura i źródła danych:

Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 – 15 karty charakterystyki.Dokumentacja rejestracyjna dla substancji.

Lista odpowiednich zwrotów R, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, zwrotów określających warunki bezpiecznego stosowania lub zwrotów wskazujących środki ostrożności, które nie zostały podane w całości w sekcjach 2 -15 karty charakterystyki - brak.

Zalecenia dotyczące szkoleń pracowników: nieokreślone.

Uwaga: Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego. Informacje zawarte w powyższej karcie stanowią opis wymogów bezpieczeństwa użytkowania substancji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnych celów.Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy użytkownika. Karta charakterystyki nie może być traktowana jako gwarancja właściwości i jakości substancji.

Załączniki do karty charakterystyki – scenariusze narażenia: niedostępne.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna