Karta informacyjna przedsięwzięcia budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 mw wraz z niezbęDNĄ infrastrukturą techniczną w obrębie klotyldzin, gmina margonin, działka nr 9/7Pobieranie 170.49 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar170.49 Kb.


KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1 MW WRAZ

Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W OBRĘBIE KLOTYLDZIN, GMINA MARGONIN,

DZIAŁKA NR 9/7

(zawierająca dane określone w art.3 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.,

Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Grup SolAgis

Poznań
Spis treści

Wstęp 3 str


1. Rodzaj, skala i usytuowanie 4
1.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości 4
1.2. Opis stanu istniejącego 5
1.3. Pokrycie szatą roślinną 5
2. Rodzaj technologii 5
3. Założenia i korzyści przedsięwzięcia 8
4. Rozwiązanie chroniące środowisko 9
4.1. Faza realizacji 9
4.2. Faza eksploatacji 12
5. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 15


6. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,

materiałów, paliw oraz energii 16


8. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 17


9. Opinia środowiskowa 19

Wstęp
Celem niniejszego opracowania jest analiza aspektów środowiskowych, związanych

z projektowaną inwestycją, polegającą na budowie Farmy Fotowoltaicznej na terenie

nieruchomości nr 9/7 w obrębie Klotyldzin, gmina Margonin.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia została opracowana w celu wydania

postanowienia o obowiązku bądź jego braku, konieczności przeprowadzania oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 63 ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Z godnie z §. 3 ust. 1 pkt 52, lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na

środowisko planowana inwestycja może być uznana za przedsięwzięcie mogące

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397).

W postępowaniu inwestycyjnym, dotyczącym przedsięwzięć określonych w art. 59

ust. 1 pkt 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm., do

wniosku o wydanie postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania

na środowisko wymagane jest załączenie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Na

podstawie danych zawartych w w/w karcie właściwy organ może wydać decyzję

o środowiskowych uwarunkowaniach bez wymogu sporządzenia raportu

oddziaływania na środowisko.

Zużycie energii elektrycznej w krajach rozwiniętych wzrasta o 1 % rocznie, podczas

gdy w krajach rozwijających się – aż o 5 %. Większość potrzeb energetycznych

człowieka zaspokajane jest przez paliwa kopalne (65 %), jednakże zasoby tychże

surowców są ograniczone.

Przewiduje się, iż węgla kamiennego i brunatnego starczy jeszcze na 100-200 lat,

a ropy naftowej i gazu – na około 60-70 lat. Racjonalizacja zużycia energii, surowców

i materiałów wraz ze wzrostem udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych jest

zgodna z założeniami polityki energetycznej kraju oraz dążeniem do minimalizacji

emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza.

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie posiada miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego. Obejmuje on grunty orne klasy IV i V.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do

1 MW i powierzchni zabudowy do 2 ha na terenie działki numer 9/7 (o powierzchni

całkowitej 5,9751 ha), w obrębie Klotyldzin, gmina Margonin.

Nieruchomość, na której planuje się budowę farmy fotowoltaicznej jest

gruntem rolnym a obszar oddziaływania planowanej Farmy Fotowoltaicznej

zawiera się w granicach działki, na której inwestycja jest planowana. Elektrownia

słoneczna oddziałuje wyłącznie na teren na którym jest posadowiona i nie znajduje się w

obszarze cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk ptaków czy zwierząt.

Ogniwa fotowoltaiczne zwane bateriami słonecznymi, to urządzenia w postaci

cienkich półprzewodnikowych płytek wykonanych z krzemu, które pod wpływem

promieniowania produkują energię elektryczną. Uzyskana w ten sposób energia będzie

przekazana do zakładu energetycznego a następnie wprowadzona do Krajowej Sieci

Energetycznej. Przewidywany okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi 25 lat.

Farma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:

 Panele fotowoltaiczne,

 Drogi wewnętrzne,

 Infrastruktura naziemna i podziemna,

 Linie kablowe energetyczno-światłowodowe,

 Przyłącza elektroenergetyczne,

 Transformatory,

 Konwertery,

 Inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją

parku ogniw.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami objętymi ochroną –

nie jest zlokalizowane na:

 Obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie

gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, a także siedlisk przyrodniczych

objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000 oraz pozostałych formach

ochrony przyrody,

 Obszarach wybrzeży,

 Obszarach górskich lub kompleksów leśnych,

 Obszarach objętych ochroną ujęć wód i obszarach ochrony zbiorników wód

śródlądowych,

 Obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub

archeologiczne,

 Obszarach ochrony uzdrowiskowej.


1.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie działki numer 9/7 (o powierzchni

całkowitej 5,9751 ha), w obrębie Klotyldzin, gmina Margonin, planowana inwestycja będzie zajmować ok. 2 ha.

1.2. Opis stanu istniejącego

Obecnie teren jest wykorzystywany rolniczo. Obszar, na którym planuje się budowę

farmy fotowoltaicznej obejmie wyłącznie grunty orne klasy IV i V. Teren

charakteryzuje się przede wszystkim obecnością pól uprawnych. Ponadto planowany

teren inwestycji znajduje się poza zasięgiem jezior.


1.3. Pokrycie szatą roślinną

Działki, na których ma być posadowiona przedmiotowa inwestycja jest łąką.

Planowana instalacja w żaden sposób nie przyczynią się do zniszczenia bądź dewastacji

siedlisk przyrodniczych i zagrożenia dla gatunków chronionych. W związku z czym

inwestycja nie wymaga naruszenia i przekształcania siedlisk naturalny, bądź

półnaturalnych, usunięcia drzew i krzewów, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących

potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych. W trakcie badań na

tym obszarze zarejestrowano obecność następującej szaty roślinnej:

 szczawa tępolistny Rumex obtosifolius

 popłoch pospolity Onopordum acanthium

 szczeć pospolita Dipsacus sylvestris

 pokrzywa zwyczajna Urtica dioica

 szczaw rozpierzchły Rumex thyrsiflorus

 złocień polny Chrysanthemum segetum

 wyka jednolistna Vicia angustifolia

 stokłosa żytnia Bromus secalinus

 tobołki polne Thlaspi arvense
Ponadto na terenie planowanej inwestycji nie zanotowano występowania chronionych gatunków

roślin i grzybów. Na obszarze planowanej elektrowni fotowoltaicznej nie zanotowano żerowania

gęsi, żurawi czy tworzenia się sejmików bocianich. Nie stwierdzono również by była ona terenem żerowania ptaków drapieżnych. Pojedyncze loty patrolowe myszołowa charakterystyczne są dla całości terenów wiejskich w kraju. Dodatkowo w celu złagodzenia bądź całkowitego wyeliminowania powstania zagrożeń związanych z imitacją powierzchni

lustra wody, panele fotowoltaiczne zostaną zabezpieczone powłoką antyrefleksyjną.


2. Rodzaj technologii
Technologia fotowoltaiczna. Termin fotowoltaika (PV) łączy dwa słowa: „foto”, co

oznacza światło oraz „voltaic”, co oznacza elektryczność. Technologie fotowoltaiczne

stosowane są do przekształcania promieniowania słonecznego (światła)

w elektryczność. Do zamiany promieniowania słonecznego na energię elektryczną

stosowane są materiały półprzewodnikowe o specjalnych właściwościach. Najczęściej

stosowanym półprzewodnikiem jest krzem. Jest to drugi co do ilości występujący

pierwiastek na Ziemi. Prąd stały (DC) generowany jest przez działanie światła.

Moc systemu fotowoltaicznego podaje się w kWp (ang. Kilo Watts peak).

Wartość ta określa moc prądu stałego (DC), który może zostać wyprodukowany przez

dany system fotowoltaiczny w optymalnym nasłonecznieniu oraz w optymalnej

temperaturze. Przed dostarczeniem do urządzeń elektrycznych lub do sieci

elektroenergetycznej, prąd stały zamieniany jest w inwerterze na prąd zmienny (AC).

Panele fotowoltaiczne (PV)

Składają się z połączonych ogniw o niewielkiej mocy, wykonanych

z półprzewodnika. Ogniwa PV wytwarzają energię elektryczną wykorzystując energię

promieniowania słonecznego. Zjawisko to nosi nazwę efektu fotowoltaicznego.

Wyróżniamy dwa rodzaje ogniw fotowoltaicznych:

 Monokrystaliczne – ogniwa wykonane z jednego kryształu krzemu. Ogniwa

monokrystaliczne rozpoznać można po ściętych narożnikach panelu,

 Polikrystaliczne – ogniwa składające się z wielu kryształów krzemu. Posiadają

powłokę, która ukazuje ich strukturę wewnętrzną.

Moduł PV zbudowany jest z połączonych, a następnie zalaminowanych ogniw

fotowoltaicznych, które chronione są od góry szybą o właściwościach

antyrefleksyjnych, a od spodu warstwą izolacyjną. Całość chroni aluminiowa rama. Do

tylnej powierzchni przymocowana jest puszka z kablami i złączkami.

Optymalną pracę paneli fotowoltaicznych zapewniają:

 Ekspozycja w kierunku południowym,

 Brak zacienienia,

 Właściwy kąt nachylenia (30 do 70stopni).

Rysunek : Powyższy rysunek przedstawia pojedynczy moduł fotowoltaiczny oraz jego przekrój.

Energia wyprodukowana przez farmę fotowoltaiczną sprzedawana będzie

bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej jej zarządcy. Instalacja składać się będzie

z paneli PV montowanych na aluminiowych stelażach za pomocą kotw wbijanych

w ziemię. Teren planowanej farmy fotowoltaicznej zostanie ogrodzony, a na

ogrodzeniu zostanie założony system monitoringowo-alarmowy.

Rysunek 3: Przykładowe ogrodzenie farmy fotowoltaicznej

Rysunek 4: Sposób montażu paneli fotowoltaicznych na stelażach wbijanych bezpośrednio do gruntu.

Transformatory:

W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego

zaplanowano stację transformatorową. Planowana stacja, to stacja typu

kontenerowego z wydzielonymi pomieszczeniami dla rozdzielni niskiego napięcia,

komór transformatorowych oraz rozdzielni średniego napięcia. W/w pomieszczenia

zostaną wyposażone w: instalację ogrzewania elektrycznego, instalację gniazd 1-faz.

i 3-faz., instalację oświetlenia, wyłączniki ppoż. Rozdzielnia nN zaprojektowana

będzie w oparciu o typowe rozwiązania szaf rozdzielczych. Położenie stacji

transformatorowej będzie spełniało wymagania Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

Rozdzielnia średniego napięcia, która będzie zainstalowana wewnątrz stacji

transformatorowej wyposażona zostanie w dwa pola transformatorowe i jedno pole

odpływowe z rozłącznikiem. Okablowanie transformatorów z poszczególnymi polami

rozdzielnicy SN oraz rozdzielnicy nN planuje się zrealizować kablami miedzianymi

jednożyłowymi o przekrojach dobranych odpowiednio do mocy urządzeń. Dla

zapewnienia bezpieczeństwa obsługi, stację transformatorowa wyposażona będzie

w sprzęt BHP.

Projekt przyłącza energetycznego do sieci energetycznej lokalnego operatora

energetycznego będzie uzależnione od wydanych przez lokalnego Operatora

warunków przyłączenia. Jako układ pomiarowy po stronie średniego napięcia

przewiduje się układ trójfazowy pośredni. Zostanie on zaprojektowany wg wydanych

warunków przyłączenia przez lokalnego Operatora Energetycznego. Jako układ dla

potwierdzenia danych dotyczących ilości wytworzonej energii elektrycznej planuje się

zastosowanie w każdym polu rozdzielni niskiego napięcia układy pomiarowe

trójfazowe pół pośrednie.

Inwerter:

Inwertery (przetwornice) – są to urządzenia przetwarzające prąd stały (DC –

direct current) wytwarzany przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny (AC –

alternating current). W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej- zaniku napięcia w

sieci, inwerter odcina system fotowoltaiczny i uniemożliwia dostarczenie

wyprodukowanej energii do sieci. Przeważnie inwertery wyposażone są

w wyświetlacze pozwalające na bieżące monitorowanie pracy systemu

fotowoltaicznego.


3. Założenia i korzyści przedsięwzięcia
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na nieruchomości nr 9/7 mieszczącej się w obrębie Klotyldzin jest korzystna dla środowiska. Zapobiega ona emisji do atmosfery znaczących zanieczyszczeń, w szczególności gazów cieplarnianych, powstających w wyniku generowania energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł produkowania energii. Ponadto budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga naruszenia i przekształcania siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, usunięcia drzew i krzewów, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych. Tego typu inwestycje nie wpływają również na zanieczyszczenie wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby, a ponadto nie

wywołują ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne i klimat

akustyczny. W czasie eksploatacji farma fotowoltaiczna nie generuje żadnych

odpadów. Jest rozwiązaniem ekologicznym w porównaniu do procesu produkcji energii

elektrycznej metodami konwencjonalnymi biorąc pod uwagę ilość powstających

odpadów. Ponadto w fazie eksploatacji inwestycja nie wiąże się z poborem wody,

emisją zanieczyszczeń do powietrza, ani emisją hałasu. Tego typu oddziaływania mają

miejsce jedynie w niewielkim stopniu podczas fazy realizacji inwestycji, z uwagi jedna

na znaczne oddalenie inwestycji od budowy zagrodowej, etap budowy nie będzie

uciążliwy dla społeczności lokalnej. Ponadto elektrownie słoneczne oddziałują

wyłącznie na teren, na którym są posadowione – oddziaływanie nie będzie wykraczało

poza granice działek objętych inwestycją. Warto również podkreślić, że obszar

położony bezpośrednio pod ogniwami fotowoltaicznymi będzie powierzchnią czynnie

biologicznie – nie będzie zachodziła konieczność wyłączenia terenu zajętego pod

ogniwa z użytkowania rolniczego.

Farma fotowoltaiczna jako odnawialne źródło energii przyczynia się również do

racjonalizacji zużycia energii, surowców i materiałów, a także przyczynia się do

minimalizacji emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza, co jest

zgodne z założeniami polityki energetycznej naszego kraju. Planowana inwestycja nie

stanowi również zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia społeczności

lokalnej. Z uwagi na zlokalizowanie planowanej farmy fotowoltaicznej w krajobrazie

rolniczym, a także stosunkowo niewielką wysokością konstrukcji (max do 3m),

inwestycja ta nie będzie wpływała negatywnie na krajobraz.

Biorąc pod uwagę lokalizację planowanej inwestycji oraz specyfikę instalacji

fotowoltaicznych przewiduje się brak wystąpienia znaczącego, skumulowanego

oddziaływania na planowanym obszarze. Ponadto ochronę środowiska na etapie

realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zapewni zastosowanie prawidłowych rozwiązań

projektowych, technicznych i technologicznych oraz zachowanie podstawowych zasad

sztuki budowlanej, a także właściwa organizacja prac budowlanych.

4. Rozwiązanie chroniące środowisko

Elektrownia fotowoltaiczna wytwarza energię elektryczną z promieni słonecznych. Jest

to przedsięwzięcie proekologiczne, gdyż produkcja energii elektrycznej pochodzi ze

źródła odnawialnych energii, czyli energii słonecznej. W przeciwieństwie do produkcji

energii elektrycznej na bazie paliw kopalnych elektrownie solarne nie zanieczyszczają

powietrza w postaci gazów i metali ciężkich, tym samym przyczynia się do redukcji

gazów cieplarnianych.


4.1. Faza realizacji

W fazie realizacji instalacji paneli fotowoltaicznych będą występowały zjawiska

towarzyszące drobnym robotom ziemnym oraz montażowym.

Materiały budowlane będą dostarczane przez firmy zewnętrzne

i magazynowane na wyznaczonym ku temu miejscu. W przypadku niesprzyjających

warunków atmosferycznych materiały budowlane będą przechowywane

w kontenerach magazynowych. Sprzęt budowlany będzie pracował w porze dziennej

w godzinach między 6.00 a 22.00, co przyczynia się do zminimalizowania uciążliwości

związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia. Ponadto zaplecze budowy będzie

zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy podlegającej ochronie akustycznej.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Faza budowy, z punktu widzenia ochrony powietrza, będzie wiązała się

z emisją niezorganizowaną spalin z silników pojazdów i maszyn roboczych. W trakcie

realizacji inwestycji emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter czasowy i lokalny.

Z uwagi na niewielką emisję substancji do atmosfery z planowanego przedsięwzięcia

nie przewiduje się ograniczenia emisji za pomocą dodatkowych urządzeń.


Wykorzystanie odpadu.
Prace przy budowie analizowanej instalacji wykonywane będą przez firmę

zewnętrzną. Zgodnie z art. 3, ust. 3, pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

o odpadach, wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług

w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników i urządzeń do

sprzątania, konserwacji i napraw będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że

umowa o świadczenie usług stanowić będzie inaczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243

t.j.). Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane będą

składowane w kontenerach, w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsce

magazynowania odpadów budowlanych będzie wynikać z organizacji placu budowy

wykonawcy. Na obecnym etapie nie jest możliwe określenie dokładnego miejsca ich

składowania.

Ochrona powierzchni ziemi.


Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi związane będzie głównie z taką organizacją placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostały resztki materiałów budowlanych, które mogą powodować zanieczyszczenie gruntu. W trakcie budowy podjęte będą działania zmierzające do zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń w celu zminimalizowania możliwości wycieku z nich substancji niebezpiecznych (oleje, benzyna). Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane będą składowane w miejscach do

tego wyznaczonych. Realizacja poszczególny robót oraz czynności związanych z pracami ziemnymi i budowlanymi nie wpłynie bezpośrednio na pogorszenie stanu gleb, wód powierzchniowych i poziemnych w powierzchniowej warstwie gleby. Jeśli chodzi o sposób montażu paneli fotowoltaicznych, to są one osadzone na wbitych w ziemię słupkach (konstrukcji stalowej bądź aluminiowej). Panele fotowoltaiczne będą nachylone pod kątem 30-70 stopni.


Rysunek 5: Szkielety przed montażem paneli, farma solarna
Jak widać na zdjęciu konstrukcja pod panele fotowoltaicznej jest mało

zagęszczona, oparta jest na fundamentach punktowych, jej pale podczas montażu są

wbijane bezpośrednio do gruntu. Dzięki takiej konstrukcji podczas montażu struktura

edafonu, czyli zespołu drobnych organizmów żyjących w powierzchniowych warstwach

gleby, nie jest uszkadzana. Pomiędzy rzędami paneli znajdują się tak zwane ścieżki

technologiczne, które nie są utwardzane w żaden sposób, będą zatem terenem

czynnym biologicznie, porośniętym rodzimymi gatunkami traw.

Budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga zatem robót gruntowych

i wylewania fundamentów. Wykonania fundamentu może wymagać jedynie stacja

transformatorowa, która jest elementem farmy, zawiera ona wszelkie urządzenia

elektryczne niezbędne do podłączenia elektrowni fotowoltaicznej i zajmie

powierzchnię do 2m2. Inwestor planuje posadowić stację transformatorową na

podsypce żwirowej zagłębionej w gruncie na ok 40 cm bądź na płytach betonowych.

Wykonanie płytkich wykopów może ponadto wymagać poprowadzenie kabli.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązała się z niwelacją gruntu

ani przenoszeniem mas ziemnych.

Ochrona przed hałasem.

Na etapie budowy minimalizację emisji hałasu można uzyskać dzięki

zastosowaniu poniższych rozwiązań:

 Wykonawca prac budowlanych winien wprowadzić najmniej uciążliwą

akustycznie technologię prac budowlanych,

 Prowadzenie prac w miarę możliwości wyłącznie w godzinach pomiędzy 6.00

a 22.00,

 Zaplecze budowy powinno być zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy,

 Wykorzystywane maszyny i urządzenia powinny być sprawne i spełniać

wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia

2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz

pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202

z późn. zm.),

 Przygotować informację do okolicznych użytkowników terenu o planowanych

pracach budowlanych i okresowych uciążliwościach związanych z ich

przeprowadzeniem.

Minimalizacja zużycia wody i wytwarzania ścieków.

Pracownicy wykonujący prace budowlane będą korzystać z specjalnie do tego

przetransportowanych na teren inwestycji kontenerów sanitarnych.
Ochrona fauny.
W ramach zabezpieczenia terenu prowadzonych prac przewiduje się

ewentualne wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji ogrodzić

siatką o oczkach nie większych niż 0,5cm i wysoką, na co najmniej 50cm, która będzie

wkopana w ziemię. Wszystkie drobne kręgowce bytujące w ogrodzonej strefie zostaną

przeniesione w bezpieczne miejsce o zbliżonej charakterystyce. Ponadto budowa

farmy fotowoltaicznej nie wymaga naruszenia i przekształcania siedlisk naturalny, bądź

półnaturalnych, usunięcia drzew i krzewów, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących

potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych. Planuje się również

położenie podziemnych linii elektroenergetycznych oraz wysianie rodzimych odmian

trawy, tak by nie wprowadzać obcych gatunków do ekosystemu.

4.2. Faza eksploatacji

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Instalacja fotowoltaiczna nie będzie emitować żadnych zanieczyszczeń do

atmosfery.


Wykorzystanie odpadu.

W fazie eksploatacji farmy fotowoltaiczne nie przewiduje się powstawania

odpadów. Odpady powstają w fazie realizacji przedsięwzięcia oraz podczas

prowadzenia prac konserwacyjnych. W czasie prac konserwacyjnych odpady będą

usuwane z terenu przedsięwzięcia przez podmioty świadczące usługi konserwacyjne.

Przewidywany czas eksploatacji inwestycji wynosi 25 lat. Zużyte lub uszkodzone panele

fotowoltaiczne zostaną poddane recyklingowi. Inwestor zobowiązuje się do

przekazania ich specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne pozwolenia

w zakresie odbierania i odzysku odpadów.
Ochrona powierzchni ziemi.

Farma fotowoltaiczna w fazie eksploatacji nie wpływa również na


zanieczyszczenie wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby. Tym samym nie

stwarza zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

Dodatkowo inwestor planuje użycie transformatorów suchych, które nie

zawierają cieczy, co eliminuje wycieki mogące powodować pożar lub

niebezpieczeństwo wybuchu. W związku z powyższym nie ma potrzeby stosowania

rozwiązań mających na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego przez

zanieczyszczeniami oleju transformatorowego, w przypadku awarii.
Ochrona przed hałasem.
Instalacja nie wytwarza dźwięków. Projektowane do zastosowania panele

ogniw fotowoltaicznych nie będą wyposażane w wentylatory służące do chłodzenia

konstrukcji ogniw. Brak systemu chłodzenia to brak wytwarzania hałasu w czasie

eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Inwestor zakłada sprawność urządzenia na

poziomie fabrycznym, bez zwiększania sprawności poprzez zastosowanie technologii

z wymuszonym obiegiem powietrza. Chłodzenie paneli fotowoltaicznych odbywać się

będzie w sposób naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego.

Minimalizacja zużycia wody i wytwarzania ścieków.

Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga zużycia wody i nie generuje ścieków, za

wyjątkiem wód deszczowych, które będą spływały powierzchniowo z paneli do gruntu.

Według opinii firm zajmujących się budową profesjonalnych farm

fotowoltaicznych, panele fotowoltaiczne nie wymagają mycia. Wody deszczowe

w sposób wystarczający obmywają powierzchnię instalacji.
Ochrona fauny.
Planowana elektrownia solarna w żaden sposób nie przyczynią się do

zniszczenia bądź dewastacji siedlisk przyrodniczych, czy też stworzenia zagrożeń dla

gatunków chronionych. W związku z czym inwestycja nie wymaga naruszenia

i przekształcania siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, usunięcia drzew

i krzewów, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem

występowania gatunków chronionych.

Powierzchnia na której ma być posadowiona inwestycja jest obszarem suchym,

nie podlegającym okresowemu zalewaniu, stąd jej atrakcyjność dla awifauny nie

wyróżnia jej niczym spośród obszarów rolnych charakterystycznych dla większej części

naszego kraju. Podobnie jak inne działki rolne jest miejscem lotów patrolowych

myszołowów i błotniaków, jednakże niewielka powierzchnia planowanej inwestycji,

mozaika siedlisk o zbliżonej bądź lepszej charakterystyce dają pewność braku

negatywnego oddziaływania. Zgrupowania bocianów mające miejsce w okresie przed

ich migracją mają miejsce na wielu powierzchniach rolnych i wyłączenie fragmentu

jednej z nich nie będzie negatywnie rzutować. Podobnie rzecz się ma z możliwością

koncentracji gęsi. Wybierają one tereny podmokłe, pola zlokalizowane w pobliżu

zbiorników wodnych, a także obsiane kukurydzą, na której mogą żerować. W związku

z powyższym nie przewiduje się możliwości ograniczenia korzystania ze środowiska

przez te gatunki. Podobnie jest w przypadku czajek – zajęcie fragmentu działki

w żaden sposób nie stanowi bariery i nie ogranicza dostępu do miejsc odpoczynku

i żerowania. Ponadto powierzchnia pod panelami pokryta jest trawą, a w związku

z tym dostępna przez cały rok dla gatunków ptaków przebywających na ziemi.

Jak wcześniej zostało już wskazane Inwestor planuje ogrodzić teren inwestycji,

w taki sposób, aby ogrodzenie nie stanowiło bariery dla zwierząt. Planowane jest

użycie siatki o wysokości 1,8m i oczkach o średnicy minimum 10cm, co jest

wystarczające dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssaków, płazów i gadów.

Ponadto planuje się pozostawić wolną przestrzeń pomiędzy siatką a ziemią wynoszącą

15 cm.


Dodatkowo panele fotowoltaiczne zostaną zabezpieczone powłoką

antyrefleksyjną. Ma to na celu złagodzenie bądź całkowite wyeliminowanie

powstawania zagrożeń związanych z imitacją powierzchni lustra wody, a także

powstawaniem tak zwanego efektu olśnienia. Efekt olśnienia to chwilowe oślepienie,

które może być spowodowane odbiciem światła np. od karoserii samochodu lub

powierzchni wody. Powłoka antyrefleksyjna pokrywająca panele zwiększa absorbcję

energii promieniowania słonecznego oraz zapobiega niepożądanemu efektowi odbicia

światła od powierzchni paneli. W związku z powyższym panele fotowoltaiczne nie będą

oślepiać ptaków, mogących przelatywać nad instalacją. Ponadto ptaki, jak i również

inne małe zwierzęta wykorzystują często cień rzucany przez zamontowane, stojące na

ziemi panele. Tym samym można stwierdzić, iż elektrownie słoneczne nie stanowią

zagrożenia dla zwierząt i ptaków.


Stały ładunek dodatni oraz stałe pole elektryczne.


Elektrownia fotowoltaiczna składa się z modułów fotowoltaicznych, których

połączenie szeregowe składa się na napięcie stałe DC (direct current), którego zakres

jest zależny ilości szeregowo połączonych modułów i zawiera się w przedziale od 0 do

1000V (zgodnie z normą PN-EN 61215). Oznacza to, że potencjał pomiędzy kablem plus

oraz minus wynosi do 1000V. Potencjał kabla plus oznacza w tym wypadku „stały

ładunek dodatni”. Należy nadmienić, że niebezpieczeństwo wynikające ze stałego

napięcia/ładunku polega na możliwości przepływu tego ładunku do obiektu o niższym

potencjale, czyli możliwości zajścia porażenia prądem elektrycznym. Właśnie w tym

celu stosuje się izolację okablowania oraz wszystkich komponentów, którymi płynie

prąd. Użycie izolowanego okablowania jest analogiczne jak w sieci elektrycznej

budynków mieszkalnych.

Stałe pole elektryczne występuje tylko w przewodniku, w którym płynie prąd

i jest naturalnie niezbędne do wymuszenia ruchu elektronów i przepływu prądu.

W zasadzie bezzasadne jest podnoszenie argumentu pola elektrycznego w przypadku

prądu stałego.
Stałe pole magnetyczne instalacji fotowoltaicznej.

W wyniku przepływu prądu w przewodniku, tworzy się wokół niego pole

magnetyczne. Dopuszczalne poziomy natężenia pola magnetycznego zostały określone

w Dz. U. 2003 nr. 192 poz. 1883 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003

r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

Wartość natężenia pola magnetycznego oraz indukcji magnetycznej łączy wzór:

B= μ*H


Gdzie:

B – indukcja pola magnetycznego,

μ – przenikalność magnetyczna ośrodka,

H – natężenie pola magnetycznego

Oznacza to, że natężenie pola magnetycznego w powietrzu równe jest wartości

indukcji magnetycznej. Poniżej przedstawiono wyliczenie wartości indukcji dla instalacji

modułów fotowoltaicznych, której wartość to zaledwie ułamek naturalnego

promieniowania magnetycznego ziemi oraz jeszcze mniejszy ułamek dopuszczalnego

poziomu wg Rozporządzenia Ministra Środowiska.

Pole modułów fotowoltaicznych nie ma najmniejszego wpływu elektromagnetycznego

na otaczające środowisko oraz ludzi.

Poziomy normy pola elektromagnetycznego nie będą w żaden sposób przekroczone. Promieniowanie paneli fotowoltaicznych będzie wynosiło w okolicach 0,0001674 Tesli. Prąd wyjściowy z inwerterów i generatorów będzie prowadzony

liniami średniego napięcia, które położone będą pod ziemią, dlatego ich oddziaływanie

będzie niezauważalne. Wobec tego nie istnieje możliwość by poziom promieniowania

elektromagnetycznego mógł powodować jakiekolwiek oddziaływanie na zwierzęta czy

rośliny bytujące w okolicy planowanej inwestycji.

5. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska

substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących

środowisko
Na etapie eksploatacji farmy fotowoltaiczne jest inwestycją w pełni ekologiczną, gdyż

jej praca nie wiąże się z powstawaniem odpadów, ścieków, hałasu, emisji

zanieczyszczeń do powietrza czy wibracji. Jedynie podczas budowy farmy

fotowoltaicznej mogą wystąpić następujące emisje:

Emisja odpadów:

Podczas budowy farmy fotowoltaicznej będą powstawały odpady związane

z realizacją poszczególnych elementów składowych farmy, tj:

 Opakowania z papieru i tektury: kod 15 01 01,

 Opakowania z drewna: kod 15 01 03,

 Opakowania z tworzyw sztucznych: kod 15 01 02,

 Opakowania z metali: kod 15 01 04,

 Opakowania wielomateriałowe: kod 15 01 05,

 Opakowania zmieszane: kod 15 01 06.

Powyższe odpady będą uprzątnięte zgodnie z ustawą o odpadach.

Instalacja fotowoltaiczna w fazie eksploatacji nie będzie źródłem żadnych

odpadów.
W trakcie eksploatacji farma fotowoltaiczna nie będzie emitować żadnych

substancji do atmosfery.

Podczas funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej nie będą powstawać ścieki

zarówno technologiczne jak i bytowe. A wody opadowe i roztopowe będą spływać

powierzchniowo po panelach do gleby.


Emisja hałasu:

Hałas będzie związany jedynie z etapem budowy instalacji fotowoltaicznej. Do prac

budowlanych mogą być wykorzystane maszyny typu koparka.

W celu ograniczenia hałasu w fazie budowy elektrowni fotowoltaicznej zaleca się,

aby wykorzystywane maszyny i pojazdy były sprzętem nowoczesnym i sprawnym

o niskiej emisji hałasu. Dodatkowo prace budowlane będą prowadzone w porze dzienne

od 6:00 do godziny 22:00.
6. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych

wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii


Etap budowy:

W związku z budową elektrowni fotowoltaicznej zakłada się następujące zużycie

materiałów, surowców, energii i paliw:

Przybliżone zużycie materiałów dla elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW

1. Beton 6 m3

2. Stal 12 Mg

3. Olej napędowy 4 m3

4. Woda na cele socjalne iporządkowe1 m3/d

5. Energia elektryczna 10 kW/h
Etap eksploatacji:

W okresie eksploatacji nie przewiduje się zużycia i wykorzystywania surowców

oraz materiałów mających negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Według opinii firm zajmujących się budową profesjonalnych farm

fotowoltaicznych, panele fotowoltaiczne nie wymagają mycia. Wody deszczowe

w sposób wystarczający obmywają powierzchnię instalacji. Jeśli jednak okaże się, iż

zaistnieje konieczność mycia paneli, będzie do tego służyła czysta woda pod ciśnieniem

bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczącej. Taką wodę należy traktować jako

wodę opadową.

7. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu

znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia


W myśli ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, formami ochrony

przyrody są:

 Parki Narodowe,

 Rezerwaty Przyrody,

 Parki Krajobrazowe,

 Obszary Chronionego Krajobrazu,

 Obszary Natura 2000,

Pomniki Przyrody,

 Stanowiska Dokumentacyjne,

 Użytki Ekologiczne,

 Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe,

 Ochrona Gatunkowa Roślin, Zwierząt i Grzybów.

Teren, na którym planuje się budowę farmy fotowoltaicznej nie jest położony

na obszarach będącymi formami ochrony przyrody i nie jest bezpośrednio związany z żadną

formą ochrony przyrody. Dodatkowo należy podkreślić,

że farma fotowoltaiczna oddziałuje wyłącznie na teren, na którym jest posadowiona.

Tym samym nie oddziałuje na sąsiednie działki.

Powierzchnia na której ma być posadowiona inwestycja jest obszarem suchym,

nie podlegającym okresowemu zalewaniu, stąd jej atrakcyjność dla awifauny nie

wyróżnia jej niczym spośród obszarów rolnych charakterystycznych dla większej części

naszego kraju. Jest to obszar mało atrakcyjny dla ptaków i innych małych zwierząt.

Teren planowanej inwestycji może być obszarem odpoczynku, zwłaszcza dla ptaków

przemieszczających się do bardziej zróżnicowanych siedlisk przyrodniczych, jak

wspomnianej powyżej formy ochrony. Elektrownie słoneczne doskonale sprawdzają się

jako miejsce odpoczynku, czy schronienia, gdyż powierzchnia pod panelami pokryta

jest trawą, a w związku z tym dostępna przez cały rok dla gatunków ptaków

przebywających na ziemi. Dodatkowo stojące na ziemi panele powodują cień, który

często jest wykorzystywany przez ptaki i małe zwierzęta. Ponadto panele

fotowoltaiczne są zabezpieczone powłoką antyrefleksyjną. Ma to na celu złagodzenie

bądź całkowite wyeliminowanie powstawania zagrożeń związanych z imitacją

powierzchni lustra wody. Powłoka antyrefleksyjna pokrywająca panele zwiększa

absorbcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiega niepożądanemu

efektowi odbicia światła od powierzchni paneli. Tym samym panele nie powodują

oślepienia ptaków przelatujących nad instalacją, np. w kierunku obszarów o wyższej

bioróżnorodności, takich jak sieci Natura 2000.

Mając na uwadze fakt, iż farma fotowoltaiczna nie stanowi zagrożenia dla

zwierząt i ptaków, nie wywołuje hałasu, nie emituje zanieczyszczeń powietrza oraz nie

wytwarza odpadów, a także uwzględniając to, iż elektrownie słoneczne oddziałują

wyłącznie na teren, na którym są posadowione można stwierdzić, że farma

fotowoltaiczna nie może w żaden sposób wpływać na status ochrony wyżej

wymienionych form ochrony przyrody.

Warto również podkreślić, że farmy fotowoltaiczne uznawane są za jedno

z najbardziej obiecujących i przyjaznych środowisku źródeł energii. Do ich głównych

zalet ze względu na środowisko można zaliczyć fakt, iż energia elektryczna

produkowana przez panele fotowoltaiczne wytwarzana jest bezpośrednio z promieni

słonecznych, sprawność przetwarzania energii jest taka sama, niezależnie od skali,

a moc jest wytwarzana nawet w pochmurne dni przy wykorzystaniu światła

rozproszonego. Ponadto obsługa i konserwacja farm fotowoltaicznych wymaga

minimalnych nakładów, a w czasie produkcji energii elektrycznej nie powstają

szkodliwe gazy cieplarniane. Farmy fotowoltaiczne nie wpływają również na estetykę

krajobrazu, jak chociażby farmy wiatrowe. Maksymalna wysokość konstrukcji

montażowej paneli fotowoltaicznych nie przekroczy wysokości: 3 metrów.


Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że planowana inwestycja nie oddziałuje na obszary podlegające ochronie.

Schemat działalności elektrowni słonecznej.
Grupa SolAgisPoznań

Jacek Stęcel602320558A


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna