Karta informacyjna przedsięwzięciaPobieranie 94.17 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar94.17 Kb.
Załącznik Nr 2 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kunów

znak: OSR 7624/5/09 z dnia 12.11.2009r.KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) 1. Dane podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce

 1. Nazwa przedsięwzięcia

Projektowana rozbudowa drogi krajowej nr 9 na odcinku od km 57+829 do km 59+329 ( strona lewa ) w zakresie planowanej budowy chodnika wraz systemem odwodnienia w miejscowości Nietulisko Duże, Nietulisko Małe.

 1. Lokalizacja przedsięwzięcia:

 • adres: droga krajowa nr 9 km 57+829 do km 59+329, miejscowości Nietulisko Duże, Nietulisko Małe, gmina Kunów, powiat Ostrowiec Św., województwo świętokrzyskie

 • nr działek ewidencyjnych i obrębów geodezyjnych – wg załącznika

 • opis terenów sąsiednich, usytuowanie względem najbliższej zabudowy

Wg dokumentu „Obiekty nieruchome woj. świętokrzyskiego wpisane do rejestru zabytków (stan z dnia 10.07.2007 r.)” na terenie miejscowości, w których realizowana będzie inwestycja usytuowane są to:

Nietulisko Duże

- zespół urbanistyczno-przemysłowy, nr rej.: 436 z 21.06.1967:

- walcownia (ruina), nr rej.: 318 z 01.12.1956

- budynek kontrolny I,

- budynek kontrolny II,

-suszarnia (ruina), nr rej.: 318 z 01.12.1956

- budynek dyrekcji,

- magazyn (ruina), nr rej.: 318 z 01.12.1956

- most z wylotem kanału,

- przepust wody.Nietulisko Małe

- park, nr rej.: 617 z 13.12.1957

Projektowana inwestycja nie narusza w żaden sposób interesu prawnego żadnego z tych obiektów. Nie przewiduje się również aby powodowała negatywne oddziaływanie na wymienione zabytki.

Teren sąsiadujący bezpośrednio z przedmiotową inwestycją to: • Po stronie wschodniej (lewa strona DK9) park przy dawnej osadzie fabrycznej ze starymi dębami i lipami, zabudowania gospodarstw rolnych oraz pola uprawne.

 • Po stronie zachodniej (prawa strona DK9) zabytkowa walcownia, zabudowania gospodarstw rolnych oraz pola uprawne, starodroże DK9,

 • Kanał Staszicowski (lewa strona DK9), grobla na kanale, most nad rzeka Świśliną w ciągu drogi gminnej 001397T w odległości ok 40m od skrzyżowania z DK9.

Przy skrzyżowaniu z drogą gminną 001375T, km 59+143 strona lewa usytuowana jest kapliczka przydrożna (nie wymieniona w rejestrze zabytków). Inwestycja nie ma negatywnego wpływu na ten obiekt. W związku z tym, że kapliczka znajduje się on w niewielkiej odległości od projektowanego chodnika zostanie włączona do obszaru projektowanego pasa drogowego.

W odległości 30÷220m od osi DK9 znajduje się Kanał Staszicowski i rzeka Świślina. Jest to obszar o charakterze rekreacyjnym. Projekt zakłada wprowadzenie podczyszczonych wód opadowych do kanału i rzeki poprzez umocnione wyloty. Poza odprowadzeniem wód nie przewiduje się innego oddziaływania na te obiekty przez planowaną inwestycję.

Odległość od najbliższych zabudowań wynosi od 0.8 do 36m.


 • charakterystyka terenu znajdującego się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia zaznaczonym na mapie ewidencyjnej

Obszar inwestycji znajduje się pomiędzy rzekami Świśliną i Kamienną. Są to głównie tereny rolnicze i rekreacyjne.

Na aktualne zagospodarowanie pasa drogi krajowej nr 9 składają się: jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 7.0m, pobocza ziemne szer. 1.75÷2.0m, skarpy wysokości 0.5÷2.5m /droga przebiega w nasypie/. Na przedmiotowy odcinku DK9 krzyżuje się, w jednym poziomie z: drogą wewnętrzną km 57+825, starodrożem DK9 strona prawa km 57+900 oraz 58+430, drogą gminną 001275T km 59+143, drogą gminną 001397T 59+160. Komunikacja publiczna korzysta z zatok autobusowych, usytuowanych w km 57+827, 58+815, 59+271 po stronie lewej po stronie prawej w km 58+136, 59+271. Nawierzchnia zatok oraz peronów wykonana jest z kostki betonowej.

Średnio dobowy ruch pojazdów (SDR) pomierzony w roku 2005 wynosi ok 8900, w tym 17% stanowią samochody ciężarowe.

Warunki takie powodują obniżenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu (w szczególności pieszych) do nieakceptowanego poziomu. Pomimo, iż ten odcinek DK9 oznakowany jest jako obszar zabudowany i obowiązuje ograniczenie prędkości do 50km/h to warunki geometryczne (długa prosta, łuki o dużych promieniach) powodują iż większość kierowców pojazdów nie przestrzega ograniczenia prędkości.

Dodatkowym czynnikiem obniżającym bezpieczeństwo ruchu drogowego jest nieurządzony zjazd publiczny do sklepu spożywczego w rejonie skrzyżowania z drogą wewnętrzną km 57+825., strona lewa.

Odwodnienie pasa drogowego odbywa się w sposób powierzchniowy, wody opadowe spływają z jezdni, po skarpach, na przyległy teren. Brak jest rowów i innych urządzeń przejmujących wodę deszczową.

Oprócz braku chodnika dodatkowym utrudnieniem dla mieszkańców jest brak wystarczającej widoczności dla pojazdów włączających się do ruchu, nieurządzona zieleń przydrożna zasłania widoczność – szczególnie na odcinku 58+400÷58+500, co stwarza niebezpieczeństwo wymuszenia pierwszeństwa przejazdu.


 1. Rodzaj przedsięwzięcia:

Na przedsięwzięcie składa się budowa obiektów liniowych takich jak chodniki, rowy, pobocza, skarpy, kanalizacja deszczowa, peron zatoki autobusowej przepusty oraz zjazdy, przebudowa infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą w niezbędnym zakresie (przebudowa linii enn, zabezpieczenie gazociągu). Wykonane zostaną również elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego: przejścia dla pieszych, bariery drogowe. Realizacja tego zamierzenia budowlanego wymagać będzie poszerzenia istniejącego pasa drogowego po stronie lewej od 0.0÷3.5m.

 1. Skala przedsięwzięcia (np. zdolność produkcyjna, podstawowe parametry techniczne, wymiary, moc, średnica, długość itp.)

Projektowany chodnik usytuowany będzie w pasie DK9 od km 57+829 do km 59+329 (długość 1500m). Szerokość chodnika wynosić będzie 1,5÷2,0m. Szerokość projektowanego pobocza 1,5m, w tym 0.75m pobocze umocnione kruszywem łamanym. Nachylenie skarpy korony drogi 1:1,5; skarpy nasypu chodnika 1:1. Długość przepustów dostosowana do szerokości zjazdów (ok. 6,0m/1 zjazd).

 • podstawowe parametry techniczne:

   • chodniki 2810 m2, spadek poprzeczny 2.5%

   • pobocza 900 m2, spadek poprzeczny 6%

   • zieleńce o szer. 1,0, pow. ok 110.m2

   • skarpy zewnętrzne, nachylenie 1:1.5,

   • przepusty pod zjazdami ø50, 17szt

   • perony przystanków autobusowych, długość 20m, szer. 2.0m;

   • 28 zjazdów indywidualnych, szer. 4.5m w tym 3.0m nawierzchnia utwardzona, długość dostosowana do warunków lokalnych,

   • umocnienie skarpy chodnika i zjazdu do posesji na działce 321/8

   • schody 2 szt. (do kapliczki, do posesji prywatnej)

 • Budowa systemu odwodnienia w tym:

- rów: szerokość dna 0.4m, spadek podłużny 0.22÷0.45%, skarpy i dno umocnione płytami betonowymi,

- podwójne wpusty zabezpieczone kratą w dnie rowu, odprowadzenie do studni przykanalikiem ø 300

- separatory koalescencyjne,

- miejsca zrzutu wód opadowych – wylot o konstrukcji w skarpie koryta rzeki z klapą zwrotną i odprowadzeniem ścieków korytem do lustra wody,

- wraz z umocnieniem brzegów rzeki materacem siatkowo-kamiennym.


 • Przebudowa kolidującej sieci linii napowietrznej NN

 • Zabezpieczenie istniejącej sieć gazowej w miejscach skrzyżowań z urządzeniami odwodnienia 1. Obsługa komunikacyjna:

Droga krajowa Nr 9 należy do klasy dróg GP – główne ruchu przyspieszonego. W obecnym stanie użytkowana funkcjonuje jako droga o znaczeniu międzynarodowym E371 łącząca województwo mazowieckie z przejściem granicznym ze Słowacją w Barwinku (292km).

Projektowany chodnik będzie służyć będzie jako obiekt dla obsługi komunikacyjnej na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 9 w m. Nietulisko Duże, Nietulisko Małe po stronie lewej. Obecnie ruch pieszy odbywa się poboczem ziemnym przy istniejącej jezdni, zimą lub przy złych warunkach atmosferycznych piesi często wychodzą na jezdnię stwarzając podwójne zagrożenie dla siebie i poruszających się pojazdów.

Chodnik komunikuje ze sobą zatoki autobusowe, usytuowane w km 57+827, 58+815, 59+271 po stronie lewej oraz za pośrednictwem przejść dla pieszych zatoki autobusowe po stronie prawej w km 58+136, 59+271.

Projektowana rozbudowa nie zmienia funkcji DK9, nie powoduje pogorszenia warunków ruchu kołowego. 1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, powierzchnia obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania:

Dotychczasowy obszar pasa drogowego wynosi ok. 3.05 ha, po wybudowaniu chodnika powierzchnia pasa drogowego wyniesie ok. 3.39 ha, powierzchnia jezdni (1.05ha) nie zmieni się.

Powierzchnia o jaką zwiększy się pas drogowy po rozbudowie ok 0.34 ha. Powierzchnia zagospodarowania terenu wynosi 1.54ha (od krawędzi jezdni do projektowanej linii rozgraniczenia pasa drogowego po lewej stronie).

Powierzchnie udostępnione na rzecz planowanej rozbudowy:

- związane z budową kanalizacji deszczowej ok 0.2 ha.

W istniejącym pasie drogowym usytuowane są drzewa liściaste, które z uwagi na niewielką odległości (ok 3.5÷4.5m) od jezdni stwarzają duże zagrożenie w przypadku zderzenia z pojazdem.

Nałożenie się wielu funkcji komunikacyjnych DK9 (ruch kołowy tranzytowy, ruch kołowy lokalny, ruch pieszy) przy braku miejsca na bezpieczną komunikacje pieszą i jednocześnie braku funkcjonującego systemu odwodnienia daje stała uciążliwość dla mieszkańców tych miejscowości i powoduje obniżenie warunków bezpiecznego użytkowania drogi.

Wymienione czynniki oraz kolizja projektowanych obiektów z istniejącym drzewostanem powoduje konieczność wycinki 6 drzew i ok. 0,2 ha zakrzewień .

wskazanie jaki procent powierzchni działki zostanie zabudowany i wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej

Planowana rozbudowa DK9 przewiduje wyłączenie 0.41ha z powierzchni biologicznie czynnej, w tym 0.29 ha chodnik, 0.13 ha pobocze umocnione 1. Pokrycie nieruchomości szatą roślinną:

  • pokrycie nieruchomości szatą roślinną istniejącą

brak roślinności pierwotnej, pochodzące z nasadzeń krzewy i zagajniki(ok 0.02ha), drzewa liściaste, trawy łąkowe. Roślinność zubożona oddziaływaniem drogi krajowej.

  • pokrycie nieruchomości szatą roślinną planowaną

Na powierzchni ok. 1.06ha projektowane będą nowe zieleńce w postaci trawników i skarp obsiane trawą.

  • zestawienie z inwentaryzacji terenowej wraz z charakterystyką, w tym liczba drzew i powierzchnia krzewów

Roślinność porastająca skarpy i pobocza wzdłuż planowanej inwestycji:

jesiony wyniosłe o obwodach 60-120cm, trawnik założony na skłonie skarpy z udziałem perzu, z domieszką spontanicznie pojawiających się pospolitych roślin dwuliściennych charakterystycznych dla zbiorowisk ruderalnych: pokrzywa zwyczajna, mniszek lekarski, glistnik jaskółcze ziele, podagrycznik. Brak roślin objętych ochroną gatunkową.

Na dalszym fragmencie odcinka km 57+829 do km 59+329 (wzdłuż posesji z domami jednorodzinnymi) występują rośliny charakterystyczne dla nasadzeń ogrodowych: sumak octowiec, forsycja, śliwy, oraz jesiony wyniosłe i zarośla bzu czarnego

Nasyp drogi porośnięty jest roślinnością trawiastą z domieszką pospolitych roślin dwuliściennych występujących na zaniedbanych trawnikach: babka lancetowata, mniszek lekarski, koniczyna biała. Brak gatunków znajdujących się pod ochroną.

Do wycinki przeznaczonych jest 6 drzew (jesiony wyniosłe o obwodach 60-120cm)– oraz ok. 0.2ha krzewów (głównie zarośla bzu czarnego)  • uzasadnienie konieczności ewentualnego wycięcia drzew lub krzewów

Z tytułu kolizji z planowanym usytuowaniem trasy chodnika oraz system odwodnienia zachodzi konieczność wycinki przydrożnych drzew i krzewów.

 1. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności)

   • ogólna charakterystyka techniczna przedsięwzięcia

Z zakresu projektowanych robót wynikać będą podstawowe roboty technologiczne takie jak:

 1. Roboty rozbiórkowe

  • demontaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD): znaki drogowe, bariery,

  • rozbiórki nawierzchni jezdni w związku z budową wpustu ulicznego,

  • rozbiórka nawierzchni istn. zjazdów do sąsiadujących posesji

  • rozbiórki istniejących peronów, krawężników i obrzeży

  • wycinka drzew za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Kunów,

  • demontaż słupów linii napowietrznej enn, w związku z przebudową.

Znaki drogowe i bariery mogą posłużyć jako surowiec wtórny. Gruz i ziemia z zieleńców przeznaczona będzie na warstwy izolacyjne wysypiska śmieci w Janiku.

Drewno pochodzące z wycinki drzew będzie zagospodarowane i złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora - GDDKiA. Żelbetowe słupy linii enn po zdemontowaniu przewiezione będą na wysypisko śmieci. 1. Roboty ziemne związane będą z wykonaniem:

 • nasypów (ok 5000m3), wykopów (ok 650m3), oraz wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika i zjazdów,

 • kanalizacji deszczowej polegające głównie na wykonaniu wykopów ziemnych do głębokości 3m

 • zabezpieczenie gazociągu

 • wykop pod przebudowywany słup linii napowietrznej enn

Roboty ziemne – wykopy oraz nasypy wykonywane będą za pomocą sprzętu mechanicznego (koparki, spycharki, równiarki itp.) Grunt pochodzący z wykopów w ilości ok. 900m3 przeznaczony będzie do wbudowania w nasypy.

 1. Konstrukcje nawierzchni chodników przewiduje się w postaci warstw z kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce piaskowo-cementowej. Podbudowę zasadniczą planuje się wykonać z kruszywa łamanego, w dalszej kolejności może być podłoże wzmocnione poprzez zastosowanie stabilizacji istniejącego gruntu, zastosowanie geotekstyli, lub innych rozwiązań dostępnych na rynku posiadających stosowne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym. Skarpy rowu zostaną umocnione płytami betonowymi.

 2. Rodzaje instalacji Kanał deszczowy Ø 300 i Ø 400 z rur PP POLIPETRYLEN

 1. Ewentualne warianty przedsięwzięcia z jednoznacznym określeniem, który wariant jest przedmiotem wniosku).

Istnieją dwa warianty przedsięwzięcia.

Wariant nr 1 przewiduje wykonanie chodnika przy krawędzi jezdni na całej długości projektowanego odcinka. Szerokość chodnika 2.5m, odprowadzenie wody ciekiem przykrawężnikowym a następnie wpustami przykrawężnikowym do kolektora pod chodnikiem i dalej do separatorów i do wylotu w Kanale Staszicowskim i w rzece Świślinie.

Wariant nr 2 również przewiduje wykonanie chodnika przy krawędzi jezdni jednak tylko w miejscach, w których znajdują się budynki usługowe i mieszkalne (pozwala to uniknąć rozbiórki) na pozostałych odcinkach chodnik jest oddzielony od jezdni poboczem i zieleńcem lub poboczem i rowem. Odwodnienie polega na powierzchniowym sprowadzeniu wód opadowych do rowu a następnie do kanalizacji deszczowej, jak w wariancie 1. Wariant nr 2 to wariant najkorzystniejszy z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kosztów społecznych oraz ekonomicznych i dlatego jest on uznany za rekomendowany.

 1. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Wykorzystanie materiałów i surowców będzie miało miejsce tylko w fazie realizacji inwestycji. Do wykonania projektowanego chodnika użyte będą głownie materiały :

 • Piasek zwykły i łamany 0/2, ok 300m3

 • kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie ok 400m3

 • kostka betonowa na chodniki i zjazdy ok 4600m2, obrzeża 8x20 ok. 4000mb, krawężniki 20x30 ok 420mb,

 • beton na fundamenty ławy pod obrzeża i krawężniki ok 440m3

 • betonowe rury przepustów ø500 ok 300mb

 • prefabrykowane ścianki czołowe przepustów 34szt.

 • studnie rewizyjne Ø1200 11szt.

 • wpust przykrawężnikowy 5szt.

 • wpusty w dnie rowu 2szt.

 • kanał deszczowy Ø300 i Ø400 z rur PP POLIPETRYLEN na długości ok. 300mb

 • prefabrykowane betonowe słupy linii enn

 • betonowe wyloty w skarpie kanału i rzeki

 • materace siatkowo-kamienne gr 30cm pow ok.520m2

 • paliwa ok.6000dm3.

Dokładne ilości będą możliwe do wskazania na etapie projektu budowlanego.

Przewidywany czas trwania budowy wyniesie ok. 5 miesięcy.  • Rozwiązania chroniące środowisko

Projektowana rozbudowa jest przedsięwzięciem, które wyeliminuje ujemne skutki odpływu wód opadowych z jezdni na przyległy teren po lewej stronie drogi,

Podstawowym elementem chroniącym środowisko jest projektowane oczyszczenie wód opadowych u wylotów do Kanału Staszicowskiego i rzeki Świśliny. Oczyszczanie wód planowane jest poprzez budowę separatorów koalescencyjnych, tj. separatorów substancji ropopochodnych.

Separatory Kalescencyjne przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i procesowych z terenów, które są zagrożone skażeniami tymi substancjami. Typowe zastosowania tych urządzeń to: stacje paliw, myjnie samochodowe, parkingi, drogi, stacje przeładunkowe, hurtownie paliw i inne obiekty, na których występuje permanentne zagrożenie skażenia wód substancjami ropopochodnymi oraz zawiesiną. Urządzenia wymagają zastosowania poprzedzającego osadnika.

Poprawiona będzie jakość życia mieszkańców i bezpieczeństwo ruchu pieszego. Zieleń projektowana pełnić będzie rolę ochronną, przejmie również cześć wód opadowych z jezdni i chodników, natomiast zimą dodatkowo będzie miejscem na składowanie śniegu. Łatwa dostępność chodnika od strony zabudowań wyeliminuje zdecydowanie ruch pieszych z jezdni drogi krajowej.


 1. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii oraz przewidywane oddziaływania (wraz z określeniem wielkości, złożoności, prawdopodobieństwa, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania), przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko i uwzględnieniu powiązań z innymi przedsięwzięciami oraz możliwości kumulowania się oddziaływań.

Powietrze

Z tytułu planowanego zamierzenia inwestycyjnego budowy chodnika wraz z budową systemu odwodnienia nie nastąpi oddziaływanie zanieczyszczeń do powietrza. Zanieczyszczenia z tytułu emisji spalin do powietrza wynikające z ruchu pojazdów pozostaną w niezmienionym stanie i nie mają wpływu na planowane zamierzenie inwestycyjne. W trakcie realizacji budowy nastąpi wzrost zanieczyszczenia, który spowodowany będzie pracą maszyn i urządzeń, zwiększy się ilość spalin i pyłów, lecz okres ten będzie przejściowy będzie trwał ok. 4 miesięcy ( postęp robót będzie liniowy) i nie będzie miał ważącego wpływu na środowisko.Hałas

Podczas realizacji przebudowy ulicy, szczególnie w trakcie robót ziemnych i montażowych nastąpi wzmożony hałas w godzinach dziennych, związany z pracą sprzętu jak koparki, dźwig , agregaty prądotwórcze, zagęszczarki itp. , jednak będzie to tylko okres przejściowy na czas trwania tych prac. Po zakończeniu realizacji przedmiotowego zadania środowisko akustyczne nie ulegnie zmianie oraz nie pogorszy się w stosunku do stanu istniejącego.Wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana rozbudowa drogi krajowej nr 9 polegająca na poszerzeniu pasa drogowego związanego z budową chodnika i systemu odwodnienia jest przedsięwzięciem, które spowoduje uporządkowanie spływu wód opadowych i roztopowych z części jezdni i chodników.

Projektowany system odwodnienia spowoduje oczyszczenie wód opadowych z jezdni i chodników przed wylotami do Kanału Staszicowskiego i rzeki Świśliny. Oczyszczenie wód powierzchniowych poprawi stan czystości wód wgłębnych. Obecnie gospodarka wodno-ściekowa nie jest w pełni uregulowana. Wody opadowe spływają powierzchniowo po skarpach korpusu drogi rozlewając się po sąsiadujących polach i siedliskach gospodarstw domowych.

W czasie realizacji inwestycji nie powinny wystąpić okresowe obniżenia zwierciadła wody gruntowej powodujące negatywne oddziaływanie na tereny sąsiadujące z inwestycją, gdyż poziom wody gruntowej na danym terenie wynosi od 4,5- 7 m i jest pod niewielkim napięciem hydrostatycznym i stabilizuje się na głębokości 1,5- 2,5 m.

Projektowana inwestycja nie będzie wymagała utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Podstawowym zamierzeniem jest budowa chodnika z ciągłym systemem odwodnienia. Chodnik jest obiektem liniowym dla obsługi komunikacyjnej ruchu pieszego i nie może posiadać żadnych wyłączeń lub przeniesień, gdyż zaprzeczy to planowanemu zamierzeniu jakim jest bezpieczeństwo pieszych.

Odpady

Podstawowym źródłem odpadów będą: • wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,

 • roboty ziemne – wykopy,

 • roboty konstrukcyjno – budowlane obiektów inżynierskich,

 • ułożenie nawierzchni chodnika,

 • Powstawanie odpadów w fazie budowy będzie także związane z:

 • eksploatacją maszyn i urządzeń drogowych i budowlanych,

 • pobytem ludzi w pasie roboczym (odpady komunalne).

Uwzględniając obowiązujące przepisy dotyczące klasyfikacji odpadów, w trakcie prowadzenia prac związanych z budową będą wytwarzane następujące rodzaje odpadów (gwiazdką oznaczone odpady niebezpieczne):

 1. gleba i ziemia, w tym kamienie (17 05 04) inne niż wymienione w 17 05 03*,

 2. inne nie wymienione odpady (02 01 03) – odpadowa masa roślinna z usuwania warstwy ziemi urodzajnej porośniętej trawą, usunięte drzewa, gałęzie, krzewy

 3. niesegregowane odpady komunalne (20 03 01) – wytwarzane przez pracowników wykonawcy robót,

 4. odpady spawalnicze (12 01 13),

 5. mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych (13 01 10*),

 6. mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych (13 02 05*),

 7. opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (15 01 10*),

 8. sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne (15 02 02*),

 9. sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne inne niż 15 02 02* (15 02 03).

Masy ziemne (wierzchnia warstwa gleby – ziemia urodzajna) będzie mogła być wykorzystywana do urządzania i zagospodarowywania skarp nasypów, terenu po zakończeniu budowy (wyrównanie terenu, rekultywacji terenów zdegradowanych). Przy takim ich wykorzystaniu (odzysku) – nie będą mieć wobec tych mas ziemnych zastosowanie przepisy ustawy o odpadach. Przepisów tych nie stosuje się do mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o pozwoleniu na budowę określają warunki i sposób ich zagospodarowania. Nadmiar ziemi można również zagospodarować na inne cele, w tym możliwe jest przekazanie osobom fizycznym.

Masę odpadową tworzy również roślinność z usuniętych zadrzewień, pojedynczych drzew. Odpadowa masa zielona taka jak: gałęzie, liście, igliwie, pozostałości z karczowania, stanowić będzie również odpad wymagający zagospodarowania. Zadanie to będzie obowiązkiem wytwórcy tych odpadów, czyli jednostki wybranej do wykonania tych czynności. Możliwe jest przekazanie tego typu odpadu osobom fizycznym. Ponadto w fazie budowy będą powstawać odpady komunalne: 20 03 01 – niesegregowane odpady komunalne.

Wszystkie odpady powstające na etapie budowy drogi powinny być wstępnie segregowane i gromadzone na terenie a następnie przekazane do wtórnego wykorzystania lub specjalistycznym firmom zajmującym się unieszkodliwianiem odpadów. Odpady powinny być magazynowane w wyznaczonym miejscu. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych powinno być izolowane od środowiska (np. poprzez zastosowanie atestowanych pojemników). Odpady masowe niebezpieczne (np. zanieczyszczona ziemia) powinny być usuwane z placu budowy bez magazynowania. Na terenie czasowego magazynowania odpadów należy zachować bezpieczeństwo i higienę, oraz zabezpieczyć przed wstępem dla osób nieupoważnionych.

Nie należy dopuścić do zmieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne i obojętne.

W fazie budowy powstawać będą również odpady związane z użytkowaniem sprzętu budowlanego, funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. Powstające odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane, bądź usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Nie zachodzi konieczność planowania i podejmowania środków technicznych minimalizujących oddziaływanie gospodarki odpadami na stan środowiska poza realizacją obowiązujących przepisów (przekazywanie uprawnionym podmiotom).


 1. Dane o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 ze zm.) znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 9 przechodzi wąskim pasem obszar Natury 2000 tzw. Ostoi Kunowskiej Jest to nowo powoływany specjalny obszary ochrony siedlisk. Ma on za zadanie chronić cenne przyrodniczo ekosystemy doliny rzeki Kamiennej i rz. Świśliny, zarówno zbiorowiska roślinne związane z doliną rzeczną jak i zwierzęta tam żyjące. Obecnie obszar nie figuruje w Centralnym Rejestrze Obiektów Chronionych prowadzonym przez Ministerstwo Środowiska. W związku z tym brak jest kodu obszaru i szczegółowych informacji na jego temat. Ze względu na charakter przedsięwzięcia –budowa chodnika wzdłuż istniejącej drogi inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na obszar ochrony siedlisk Ostoja Kunowska. Wpływ na chronione siedliska ma natomiast sama istniejąca droga która jako droga krajowa charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu, gdyż to ona z nasypami i obiektem mostowym, a nie tylko sam chodnik, przegradza korytarz ekologiczny jakim jest dolina rzeki Kamiennej i rz. Świśliny Droga, jej przebieg i modernizacja (poza budowa chodników - które nie mają wpływu na natężenie ruchu i emisję zanieczyszczeń ) nie jest jednak przedmiotem inwestycji.

W wyznaczonym pasie terenu znajdują się domy od nr 124 do 136d oraz 19. Przed ogrodzeniami rosną drzewa, głównie jesiony wyniosłe z czego 6 szt., przeznaczone będzie do usunięcia z powodu kolizji z lokalizacją chodnika, rowu odwadniającego i skarp.

Dalej pas drogi krajowej nie posiada żadnych walorów przyrodniczych. Następnie poza pasem DK nr 9 po stronie południowej płynie rzeka Świślina. W tym rejonie lokalizowany będzie przed wylotem do rzeki separator koalescencyjny oczyszczający wody opadowe i roztopowe głównie z zanieczyszczeń z jezdni.

W tym rejonie nie występują pomniki przyrody ani nie zanotowano cennych i ponadprzeciętnych elementów przyrody żywej ani obiektów przyrody nieożywionej o dużych walorach przyrodniczych.

Istniejąca od lat lokalizacja pasa drogi krajowej na której przeważa głównie ruch tranzytowy praktycznie wyklucza w tym wąskim obszarze istnienie roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową.

Budowa chodnika oddzieli stale zanieczyszczony pas jezdni od sąsiadującego terenu poprzez budowany rów odwadniający . Spływające wody powierzchniowe z jezdni zatrzymywać się będą w rowie a nie rozpływać i zanieczyszczać sąsiadującego terenu, szczególnie na obszarze Natura 2000 „Wzgórza Kunowskie”.Na wysokości ruin walcowni znajduje się teren zieleni przy osadzie fabrycznej w  bezpośrednim sąsiedztwie planowanego chodnika znajdują się następujące drzewa:

 • Jesion wyniosły, obwód 148cm, stan dobry

 • Jesion wyniosły, obwód 110 cm, stan dobry

 • Jesion wyniosły, obwód 120 cm, stan dobry

 • Lipa, obwód 237 cm, stan dobry

 • Lipa, obwód 320 cm, stan dobry

 • Dąb szypułkowy, obwód 420 cm, stan dobry - drzewo nie figuruje w Centralnym Rejestrze Ochrony Przyrody.

 • Dąb szypułkowy, obwód 393cm, stan średni (uszkodzenia kory, posusz). Drzewo nie figuruje w Centralnym Rejestrze Ochrony Przyrody.

Sam chodnik nie powinien wpłynąć negatywnie na drzewa. Negatywne oddziaływanie mogą mieć natomiast prowadzone prace budowlane (składowanie materiałów budowlanych, ziemi, poruszanie się maszyn w obrębie strefy korzeniowej) Na czas prowadzonych robót wszystkie drzewa do pozostawienia znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć.

Drzewa pozostają nienaruszone i na odcinku występującego ich zagęszczenia chodnik zostanie przesunięty w kierunku jezdni.Projektowany obszar Natura 2000 „Wzgórza Kunowskie”

Obszar położony jest w obrębie Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej na granicy czterech mezoregionów: Płaskowyżu Suchedniowskiego, Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Sandomierskiej oraz Przedgórza Iłżeckiego. Dominującymi elementami rzeźby są szerokie, łagodne garby i wierzchowiny, które przeważają na obszarze, oraz płaskodenne doliny rzeczne. Ostoja leży na obrzeżeniu mezozoicznym paleozoicznego trzonu Gór Świętokrzyskich, na zboczach dolin rzecznych występują piaskowce, wapienie triasowe i jurajskie, przykryte utworami czwartorzędowymi, gliną zwałową i piaskami bądź miejscami grubą pokrywą lessową. Grubsza pokrywa lessowa występuje w SE części obszaru. Występują tu liczne odsłonięcia skalne, a wśród nich nieczynne kamieniołomy dolomitu w Dołach Opacich i piaskowca w Dołach Biskupich a także kamieniołomy piaskowców triasowych i jurajskich oraz dolomitów dewońskich i wapiennych. Zbocza dolin rzecznych są często silnie rozczłonkowane wąwozami lessowymi i jarami oraz noszą ślady zjawisk krasowych. Na obszarze dwóch najatrakcyjniejszych wąwozów koło Kunowa zaprojektowano rezerwaty przyrody "Bukowska Góra" i "Udziców". Zbocza dolin często są bardzo wysokie i strome. Obszar leży w obrębie zlewni rzeki Kamiennej, lewobrzeżnego dopływu Wisły, wraz z dopływami. Największym dopływem Kamiennej jest Świślina z dopływem Pokrzywianki i Psarki oraz z szeregiem bezimiennych cieków. Naturalnych zbiorników wodnych jest niewiele. Największym kompleksem leśnym jest Las Krynecki z wieloma malowniczymi dolinkami rzecznymi, a w swojej północno-zachodniej części zawiera naturalne odsłonięcia piaskowców dolno-triasowych występujących w formie monumentalnych bloków objętych ochroną rezerwatową. W dolinie Kamiennej przebiegał niegdyś Staropolski Okręg Przemysłowy.Wartości przyrodnicze i znaczenie

Ogółem stwierdzono tu występowanie 11 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, zajmujących łącznie ponad 34 % obszaru. Do najcenniejszych należą murawy kserotermiczne położone na zboczach dolin rzecznych, na ścianach wąwozów i skarpach sródpolnych, łąki o różnym stopniu wilgotności oraz starorzecza. Na różnego typu murawach kserotermicznych występuje wiele rzadkich i zagrożonych w skali kraju gatunków, np. liczne populacje Cerasus fruticosa, a także Potentilla rupestris, Gentiana cruciata, Clematis recta, Orobanche elatior. Stwierdzono wystąpienie jednego gatunku z II załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG - Adenophora liliifolia. W obszarze zlokalizowanych jest także wiele rozproszonych płatów grądów, głównie na zboczach dolin rzecznych, a także w obrębie często głębokich wąwozów lessowych. W dolinach rzecznych spotyka się płaty łęgów, głównie wierzbowych, wierzbowo-topolowych i olszowych. Niewielkie powierzchnie zajmują także murawy napiaskowe.

Ostoja jest ważna zwłaszcza dla zachowania następujących siedlisk: dobrze zachowanych w skali kraju muraw kserotermicznych, z wieloma rzadkimi gatunkami, płatów łąk, zwłaszcza świeżych, ekstensywnie użytkowanych, fragmentów łąk trzęślicowych oraz fragmentów zbiorowisk łęgowych oraz grądów.

Obszar ma bardzo duże znaczenie dla zachowania gatunków motyli z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, związanych ze środowiskiem wilgotnych łąk: Lycaena helle i Maculinea teleius. Obydwa gatunki mają na terenie omawianej ostoi silne populacje występujące w na dobrze zachowanych siedliskach. Stanowisko modraszka telejusa zabezpiecza ciągłość występowania tego gatunku w Dolinie rzeki Kamiennej i chroni gatunek występujący na granicy zasięgu. Natomiast dla czerwończyka fioletka obszar ten stanowi jedyne w promieniu kilkudziesięciu kilometrów miejsce występowania.

Inne, występujące na obszarze gatunki z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG to: Castor fiber, Lutra lutra, Triturus cristatus, Bombina bombina, Lampetra planeri, Eudontomyzon mariae, Barbus meridionalis, Ophiogomphus cecilia, Lycaena dispar i Osmoderma eremita.

Ponadto, na obszarze stwierdzono gniazdowanie takich gatunków ptaków, jak: Ciconia nigra, Falco tinnunculus, Dryocopus martius, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Pernis apivorus, Alcedo atthis, dendrocopos syriacus, Sylvia nisoria, Lanius excubitor, Coturnix coturnix, Rallus aquaticus, Crex crex, Gallinula chloropus, Vanellus vanellus, Scolopax rusticola, Upupa epops, Locustella naevia, Luscinia luscinia, Remiz pendulinus i Merops apiaster, mający w granicach Wzgórz Kunowskich największą w kraju kolonię lęgową liczącą w 2008r. 38par.

Dolina Kamiennej wraz z dopływami, a zwłaszcza rzeką Świśliną stanowi ważny korytarz ekologiczny o randze ogólnokrajowej.

Ostoja posiada także znaczne walory krajobrazowe.Wpływ inwestycji na projektowany obszar Natura 2000 Wzgórza Kunowskie

Głównym zagrożenie dla stwierdzonych tu siedlisk jest naturalna sukcesja roślinności krzewiastej i drzewiastej, eutrofizacja, bliskie położenie ośrodków rekreacyjnych, zanieczyszczenia związane z sąsiadującym położeniem zabudowań miejskich i dróg, melioracje, eksploatacja kruszców. Zagrożeniem dla miejscowej fauny mogą być zmiany w sposobie zagospodarowania terenów łąkowych i lessowych wzgórz i wąwozów. Nasilenie czynników antropogenicznych i w dłuższej perspektywie czasowej, brak działań ochronnych.

System kanalizacji z zastosowanymi separatorami substancji ropopochodnych pozwoli na poprawę stanu wprowadzanych do środowiska wód opadowych i roztopowych.

Zajęty pod inwestycję teren nie uszczupli w sposób znaczący obszaru Natura 2000 „Wzgórza Kunowskie” oraz OChK Doliny Kamiennej.

Usytuowanie w obrębie projektowanego obszaru Natura 2000 chodnika wraz z urządzeniami odwodnieniowymi nie wypłynie w sposób znaczący na wymienione populacje gatunków objętych ochroną.

Inwestycja nie będzie także znacząco negatywnie oddziaływała na Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Dodać należy, iż planowana inwestycja usytuowana jest w terenie zabudowanym, wzdłuż zabudowy zagrodowej.


Podsumowując: Planowana inwestycja nie będzie miała znacząco negatywnego oddziaływania na obszary chronione, zarówno Obszar Natura 2000 „Wzgórza Kunowskie” jak i OChK Doliny Kamiennej.


 1. Inne dane istotne z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia (np. położenie w stosunku do granic GZWP 417 Kielce, obszarów ochronnych ujęć wód, terenów zalewowych, informacje o obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, czy na terenie zakładu występują grunty zanieczyszczone)

Ludność gminy zaopatrywana jest w wodę z 7 ujęć, które zlokalizowane są w miejscowościach:

Kunowie (2 ujęcia), Boksycka, Małe Jodło, Doły Opacie, Biechów, Doły Biskupie.

Najbliższy GZWP to Ostrowiec-Wierzbica nr 420. Inwestycja zlokalizowana jest poza jego strefą brzegową.


 1. Oddziaływanie transgraniczne

Z uwagi na znaczne oddalenie planowanej inwestycji od granic państwa (ok. 180 km od granicy polsko-ukraińskiej oraz ok. 170 km od granicy polsko-słowackiej) nie przewiduje się, aby inwestycja mogła nieść za sobą oddziaływanie transgraniczne.

 1. Załączniki (w formie graficznej, kartograficznej, inne):

 • Plan orientacyjny, skala 1:10 000

 • Plan Sytuacyjny, wariant 2, skala 1:500

 • Mapa ewidencyjna z naniesionym zakresem inwestycji oraz obszarem oddziaływania na środowisko.

............................................. ................................................

miejscowość, dnia podpis Wnioskodawcy©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna