Karta informacyjna przedsięwzięciaPobieranie 10.86 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar10.86 Kb.
Załącznik do decyzji RPG.6220.1.2011 z dnia 10.05.2011r.
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy MJR HUBALA w Woli Zaradzyńskiej gm.Ksawerów na działkach o następujących numerach ewidencyjnych 318, 361/3, 361/2, 360/2, 430/1, 429, 428, 424, 423, 420/3, 419/1, 419/2, 418, 416, 417/2, 415/1, 415/9, 415/5, 412, 408, 406, 405, 403, 401, 399/2, 399/1, 400, 397/1, 395, 394/1, 394/2, 271, 392, 272, 391, 390, 389, 388, 387, 386/1, 386/2, 385, 384/1, 382, 381, 380, 379, 378, 377/1, 377/2, 376/3, 376/2, 375/1, 374, 372, 373, 371/1, 370, 369, 368, 367/3, 367/4, 366, 365/1, 362/1, 362/2, 1/2, 359, 358/3, 357, 355/1, 354, 351, 346, 344/1, 339, 337, 335/2 ,331, 322, 320, 318, 275, 310, 308/1, 306/1, 306/4, 304/4, 304/1, 302, 296/2, 297/2, 294, 295, 292, 291, 290, 289, 285/2, 284, 283, 282/2, 282/1, 281, 280/2, 279, 278, 280/1, 371/2, 404, 398, 417/1.

 1. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWYM SPOSOBIE ICH WYKORZYSTYWANIA I POKRYCIU NIERUCHOMOŚCI SZATĄ ROŚLINNĄ:

inwestycja przechodzi po działkach prywatnych, łączna długość sieci wynosi 2710,91 mb, pokrycie nieruchomości w miejscu projektowanego przedsięwzięcia – trawa. Są to działki zabudowane – zabudowa zagrodowa , mieszkalna i usługowa , stanowiące własność prywatną oraz działki pod drogą krajową.
 1. RODZAJ TECHNOLOGII:

częściowo wykonywana wykopem otwartym, częściowo bezwykopowo (przeciskiem sterowanym) 1. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 • przewidywany wariant budowy sieci w drodze krajowej jest niemożliwy do realizacji z uwagi na brak zgody zarządcy drogi. Tylko nieliczne elementy sieci są zlokalizowane w drodze i będą realizowane metodą przecisku sterowanego. Z tych względów przyjęto do realizacji wariant przewidujący przejście po działkach prywatnych , za zgodą ich właścicieli. 1. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII:

 • przewiduje się wykorzystanie surowców tylko na etapie budowy. Będą to paliwa w ilości około 10000 l oleju napędowego na potrzeby pracy koparek, samochodów ciężarowych i zagęszczarek oraz energii elektrycznej w ilości 65000kWh do zasilania igłofiltrów. Po zakończeniu budowy nie przewiduje się wykorzystywania wody, surowców, materiałów , paliw oraz energii. 1. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO:

 • cała inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na rozpatrywanym terenie. Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej spowoduje likwidację szamb, które (często nieszczelne) powodują zanieczyszczenie środowiska , w szczególności gleby oraz wód podskórnych. 1. RODZAJ I PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI I ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO:

środowiska . Ścieki będą odprowadzane do kolektora gminnego a dalej do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. 1. MOŻLIWE TRANSGENICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

 • z uwagi na położenie gminy Ksawerów i zasięg lokalny oraz charakter projektowanej inwestycji w centralnej części Polski nie ma możliwości transgenicznego oddziaływania na środowisko, 1. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:

 1. na terenie gminy Ksawerów nie ma wyznaczonych terenów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, nie ma terenów Natura 2000. Najbliższy obszar chroniony znajduje się w Zgierzu – Dąbrowa Grotnicka , w znacznej odległości (kilkadziesiąt kilometrów) od gminy Ksawerów.

WÓJT


/-/ inż. Adam Topolski


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna