Karta mediowaPobieranie 18.02 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar18.02 Kb.

CO JEST GRANE 24 FESTIVAL 2016

KARTA MEDIOWA

(niezbędna do udzielenia akredytacji)
ABY MOGLI PAŃSTWO WEJŚĆ NA TEREN CO JEST GRANE 24 FESTIVAL NALEŻY ODEBRAĆ AKREDYTACJĘ IMIENNĄ. ODBIÓR AKREDYTACJI PO ROZPATRZENIU NINIEJSZEJ KARTY MEDIOWEJ. KARTĘ NALEŻY DOKŁADNIE UZUPEŁNIĆ I WYSŁAĆ W TERMINIE DO 15 CZERWCA 2016 R DO GODZ. 10:00 NA ADRES: cojestgrane24festival@agora.pl

ODBIÓR PRZYZNANEJ AKREDYTACJI BĘDZIE MOŻLIWY PO OKAZANIU DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I LEGITYMACJI PRASOWEJ.


UWAGA! AKREDYTACJA NA FESTIWAL UMOŻLIWIA WEJŚCIE, ALE NIE JEST RÓWNOZNACZNA ZE ZGODĄ NA ROBIENIE ZDJĘĆ. AKREDYTOWANI FOTOGRAFOWIE OTRZYMAJĄ DODATKOWE POTWIERDZENIE PHOTO PASSA E-MAILEM. PHOTO PASSY SĄ LIMITOWANE.
PUNKT WYDAWANIA IDENTYFIKATORÓW/AKREDYTACJI DLA MEDIÓW CZYNNY JEST:

W dn. 18 czerwca 2016 w godz. 12-22 (WEJŚCIE GŁÓWNE NA FESTIWAL)


IMIĘ I NAZWISKO

.....................................................


MEDIA REPREZENTOWANE:

.....................................................


MIEJSCE UKAZANIA SIĘ ARTYKUŁU/MAT.AUDIO /VIDEO/ DOTYCZĄCEGO FESTIWALU (poprosimy o wskazanie nazwy czasopisma, portalu lub stacji/kanału oraz przewidywanej daty publikacji):

.....................................................


FOTOPASS

TAK ....................NIE ...................


ADRES E-MAIL:

.....................................................


TELEFON:

.....................................................


PODPIS:

.....................................................  • WYPEŁNIENIE NINIEJSZEJ KARTY MEDIOWEJ JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI NA CO JEST GRANE 24 FESTIVAL 2016

Regulamin przyznawania akredytacji
na
CO JEST GRANE 24 FESTIVAL 2016


1. Co Jest Grane 24 Festival, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Festiwalem”, odbędzie się w Warszawie w dniu 18 czerwca na terenie Królikarni, w Warszawie przy ul. Puławskiej 113 a, zwanym dalej "Terenem Festiwalu”. Koncerty festiwalowe odbywają się w dniu 18 czerwca 2016 roku na terenie Królikarni w Warszawie. Organizatorem Festiwalu jest Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944 – zwana dalej „Agorą” lub „Organizatorem”.
2. Akredytacje mogą być przyznane jedynie przedstawicielom tych mediów, które wypełnią wniosek akredytacyjny wraz z opisem planowanego sposobu i daty publikacji materiałów utrwalonych podczas Festiwalu oraz prześlą go na podany we wniosku adres mailowy (cojestgrane24festival@agora.pl) do dnia

15 czerwca 2016 (środa) do godziny 10:00.

O zachowaniu terminu decyduje moment odbioru korespondencji zawierającej wniosek akredytacyjny przez serwer poczty elektronicznej Organizatora. Formularz wniosku akredytacyjnego stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Wnioski niekompletne lub złożone po upływie wskazanego terminu nie będę rozpatrywane.
3. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku akredytacyjnego bez podania przyczyny. Od decyzji Organizatora
o odmowie udzielenia akredytacji nie przysługuje odwołanie.4. O przyznaniu akredytacji Organizator poinformuje drogą mailową, najpóźniej do 17 czerwca 2016 roku, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku akredytacyjnym. Akredytacja może zostać udzielona tylko na rzecz osoby pełnoletniej, posiadającej ważny dokument tożsamości.

5. Liczba akredytacji jest ograniczona.
6. Udzielenie akredytacji uprawnia do bezpłatnego wejścia do miejsc, w których odbywać się będą koncerty i wydarzenia należące do oficjalnego programu Festiwalu.
7. Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu Festiwalu oraz koncertów za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej w dniu występów. W przypadku naruszenia zasad korzystania z udzielonej akredytacji Organizatorowi przysługuje prawo cofnięcia udzielonej akredytacji.


8. Wniosek akredytacyjny nie będzie rozpatrywany w przypadku podania nieprawdziwych danych lub w przypadku odmowy podania wymaganych danych. Ujawnienie po udzieleniu akredytacji, że wnioskujący o akredytację podał nieprawdziwe dane, skutkować będzie pozbawieniem akredytacji przez Agorę i wszelkich praw wynikających z akredytacji oraz zasad korzystania z niej.

9. Wnioski akredytacyjne, które przesłane zostaną faxem, kurierem lub pocztą tradycyjną nie będą rozpatrywane.
10. Przesłanie wypełnionego wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji prasowej.11. Zmiana danych zawartych we wniosku akredytacyjnym nie będzie możliwa w dniu, na który udzielona została akredytacja.12. Akredytacja prasowa nie uprawnia do wprowadzenia na Festiwal osób towarzyszących i obowiązuje tylko i wyłącznie dla osoby, której została udzielona.

13. Akredytacje prasowe są bezpłatne. Akredytacje prasowe są imienne. Posiadacz akredytacji nie jest uprawniony do odstępowania akredytacji innej osobie.


14. Posiadacz akredytacji jest obowiązany przez cały czas pobytu na Festiwalu do posiadania ważnego dokumentu tożsamości oraz potwierdzenia udzielonej akredytacji oraz do okazania powyższych dokumentów na każde żądanie Organizatora lub Służb Ochrony.
15. Regulamin niniejszy dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem cojestgrane24festival.pl
16. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie – pod warunkiem, że zmiany te nie naruszą praw nabytych osób, którym zostały udzielone akredytacje.
17. Zmiana regulaminu, o której mowa w ustępie poprzedzającym następować będzie w ten sposób, że zmieniony tekst regulaminu publikowany będzie na stronach www pod adresem cojestgrane24festival.pl

 


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna