Katalog kosztów kwalifikowanychPobieranie 25.55 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar25.55 Kb.
KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych

realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Koszty kwalifikowane są to koszty spełniające warunki określone w umowie na wykonanie projektu, zwanej dalej „Umową”.

Koszty powinny być udokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji projektu pod względem finansowym i merytorycznym. Jednostka zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację projektu.

Dowodem poniesienia kosztu jest wystawiona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej. Wszystkie oryginały dokumentów księgowych dotyczące ponoszonych kosztów bezpośrednich muszą być prawidłowo opisane w taki sposób, aby widoczny był ich związek z realizowanym projektem. W opisie dokumentu należy uwzględnić następujące informacje: nr umowy na wykonanie projektu, nr i nazwę etapu w ramach którego koszt został poniesiony (zgodnie z harmonogramem), kwotę kwalifikowaną lub w przypadku, gdy dokument dotyczy więcej niż jednego etapu - poszczególne kwoty kwalifikowane w odniesieniu do każdego etapu.

Koszty przyporządkowywane są do okresów sprawozdawczych oraz do okresów realizacji etapów określonych w harmonogramie projektu zgodnie z zasadą memoriałową.

Ocena kwalifikowalności kosztów na etapie rozliczania projektu jest dokonywana na podstawie wniosku o płatność, raportu rocznego, Umowy, oraz w oparciu o niniejszy Katalog kosztów kwalifikowanych.

Ponadto, weryfikacja kwalifikowalności kosztów będzie dokonywana podczas kontroli projektu w miejscu jego realizacji. W trakcie kontroli jednostka zobligowana jest do przedstawienia oryginałów dokumentów źródłowych, w tym dowodów płatności, dotyczących kosztów poniesionych w ramach projektu.Do kosztów kwalifikowanych realizacji projektu zaliczane są:
I.

Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, w części w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego pomocą (w kosztorysie oznaczone symbolem „W”).
Kategoria obejmuje wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

W ramach tej kategorii kwalifikowane jest wynagrodzenie brutto i leżące po stronie pracodawcy składki oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokumentowaniu wykonanej pracy służą następujące dokumenty:


 • w przypadku umowy o pracę – wykaz obowiązków w ramach projektu oraz karta czasu pracy (w przypadku gdy pracownik nie przeznacza całego czasu pracy na czynności związane z realizacją projektu),

 • w przypadku umowy-zlecenia – wykaz obowiązków w ramach projektu, protokoły odbioru,

 • w przypadku umowy o dzieło – wykaz obowiązków w ramach projektu, protokół odbioru.

Umowy cywilno-prawne rozliczane w tej kategorii dotyczą osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Przedmiot umowy cywilno-prawnej nie może być zbieżny z zakresem obowiązków Zleceniobiorcy, który znajduje się w stosunku pracy ze Zleceniodawcą.Uwaga: Koszty wynagrodzeń pracowników administracyjnych, technicznych i pomocniczych zatrudnionych przy realizacji projektu będą kwalifikowane w kategorii „O” (dodatkowe koszty ogólne).
II.

Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą; jeżeli aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości (w kosztorysie oznaczone symbolem „A”).
W ramach tej kategorii kwalifikowana jest amortyzacja aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu i ich wartość została obliczona zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z późn. zm). W przypadku gdy aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia lub oprogramowanie są wykorzystywane także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń w celu realizacji projektu. Wartość likwidacyjna aparatury naukowo – badawczej i innych urządzeń oraz oprogramowania po zakończeniu realizacji projektu nie jest wydadkiem kwalifikowanym.

III.

Koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą (w kosztorysie oznaczone symbolem „Aw”).
W ramach tej kategorii kwalifikowane są następujące rodzaje kosztów:

 • koszty wynajmu aparatury (koszty rat bez części odsetkowej),

 • koszty dzierżawy aparatury (koszty rat bez części odsetkowej),

 • koszty leasingu operacyjnego aparatury (tylko raty kapitałowe, bez części odsetkowej).


IV.

Koszty gruntów i budynków, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do realizacji projektu objętego pomocą; w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi prowadzenia badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów są to koszty związane z przeniesieniem własności, koszty wynikające z odpłatnego korzystania z gruntu lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe (w kosztorysie oznaczone symbolem „G”).
W ramach tej kategorii kwalifikowane są następujace rodzaje kosztów:

 • dzierżawa gruntów (tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej),

 • wieczyste użytkowanie gruntów (tylko raty użytkowania wieczystego bez części odsetkowej),

 • amortyzacja budynków w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu i ich wartość została obliczona zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z późn. zm). W przypadku, gdy budynki wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu.


V.

Koszty usług badawczych wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą (w kosztorysie oznaczone symbolem „E”).
W ramach tej kategorii kwalifikowane są koszty zakupionej od osób trzecich wiedzy technicznej i usług badawczych, na podstawie faktury wystawionej przez osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
VI.

Dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objetego pomocą (w kosztorysie oznaczone symbolem „O”).
W ramach tej kategorii kwalifikowane są:

 • koszty utrzymania infrastruktury (opłaty czynszowe, opłaty za elektryczność, ogrzewanie, wodę itp.),

 • koszty wynagrodzeń pracowników administracyjnych, technicznych i pomocniczych (na zasadach przewidzianych dla kategorii wynagrodzeń z pochodnymi),

 • koszty zarządu

w wysokości proporcjonalnej do wykorzystania ww. zasobów w celu realizacji projektu. Wykonawca powinien przedstawić szczegółowy wykaz poniesionych kosztów lub stosować metodologię naliczania dodatkowych kosztów ogólnych. W przypadku kontroli Wykonawca zobowiązany jest przedstawić metodologię wraz ze stosowną dokumentacją.
VII.

Inne koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objetego pomocą (w kosztorysie oznaczone symbolem „Op”).
W ramach tej kategorii kwalifikowalne są następujące rodzaje kosztów:

 • koszty zakupu środków nie będących środkami trwałymi, przeznaczonych do bezpośredniego zużycia, takich jak: materiały biurowe, materiały elektroniczne, surowce, półprodukty, odczynniki, sprzęt laboratoryjny itp.,

 • niezbędne koszty organizacji konferencji służących upowszechnieniu wyników projektu (wynajem pomieszczeń, catering, materiały konferencyjne itp., z wyłączeniem wynagrodzeń uczestników),

 • koszty udziału w konferencjach w celu upowszechnienia wyników projektu (wyłącznie członków zespołu realizującego projekt),

 • koszty udziału w szkoleniach, pod warunkiem, że zostały zaplanowane we wniosku na wykonanie projektu lub dotyczą obsługi aparatury niezbędnej do realizacji projektu (wyłącznie członków zespołu realizującego projekt),

 • koszty delegacji (wyłącznie członków zespołu realizującego projekt),

 • koszty promocji projektu (publikacji, strony internetowej, tłumaczeń),

 • koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego (prowizje i inne opłaty),

 • koszty usług niebędących usługami badawczymi (usługi kurierskie, niezbędne naprawy, dostęp do odpłatnych źródeł informacji itp.).


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna