Katalog przedmiotów filologia norweska – II rokPobieranie 189.76 Kb.
Strona1/3
Data04.05.2016
Rozmiar189.76 Kb.
  1   2   3


2008/2009 KATALOG PRZEDMIOTÓW

FILOLOGIA NORWESKA – II rok

(str. 1-7)


Praktyczna nauka języka norweskiego

Norwegian as a Foreign Language

Język wykładowy/Course language:

norweski


Norwegian

Kod przedmiotu/Course ID:

09-PNJNO-36

09-PNJNO-46

Rodzaj zajęć, liczba godzin w tygodniu, punkty ECTS/Type of class, hours per week, ECTS points:

ćwiczenia, sem. III, 10 godz. tyg., 12 pkt.

ćwiczenia, sem. IV, 10 godz. tyg., 12 pkt.

Prowadzący/Instructors:

dr Paulina Horbowicz, lekt. Terje Wagener, dr Małgorzata Bień-LietzTematyka/Course description:

Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem norweskim w mowie i piśmie w celu swobodnego i poprawnego wypowiadania się w różnych sytuacjach życia codziennego. Opis zajęć obejmuje ćwiczenie wszystkich komponentów i zawiera następujące elementy: poszerzenie słownictwa poprzez czytanie i omawianie artykułów prasowych oraz krótszych utworów literackich wraz z analizą tekstu, ćwiczenia ustne i pisemne w opisywaniu różnych sytuacji, wydarzeń, przedmiotów i zjawisk, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu na podstawie różnych nagrań, poznanie i wyćwiczenie pozostałych struktur gramatycznych, pisemne prace semestralne o charakterze opisowym w formie ustalonej przez prowadzącego. W trzecim semestrze omawia się teoretyczne i praktyczne aspekty prozodii (zasady dystrybucji tonemów, intonacja zdaniowa, transkrypcja).

To continue the acquisition of oral and written skills in Norwegian and to practice its proper and natural usage. The syllabus comprises practicing all language skills and includes the following: Reading and discussing press articles and short pieces of literature combined with text analysis. Oral and written drills (i.e. describing different situations, events, objects and issues). Listening comprehension based on different video- and tape recordings. Learning, practicing and mastering remaining grammatical structures. Writing descriptive term papers, the form to be defined by the teacher. In the 3rd term theoretical and practical aspects of prosody are discussed (principles of tone distribution, sentence intonation, transcription).

Formy oceny/Form of examination:

zaliczenie oraz egzamin pisemny i ustny

grade for completed course work, written and oral examination

Podstawowa literatura przedmiotu/Bibliography:

Ellingsen, E., Mac Donald, K. 1995. Her på berget. Oslo: Cappelen

Golden, A., Mac Donald, K., Michalsen, B., Ryen, E. 1990. Hva er vanskelig i grammatikken? Oslo: Universitetsforlaget

Golden, A., Mac Donald, K., Ryen, E. 1988. Norsk som fremmed språk. Grammatikk. Oslo: Universitetsforlaget

Mac Donald, K. 1993. Norsk grammatikk for fremmedspråklige. En gang til. Oslo: Cappelen

Strandskogen, Å-B., Strandskogen, R. 1986. Norsk for utlendinger, II. Oslo: GyldendalGramatyka opisowa języka norweskiego

Descriptive Grammar of the Norwegian

Język wykładowy/Course language:

norweski


Norwegian

Kod przedmiotu/Course ID:

09-GOJNO-25

09-GOJNO-35

Rodzaj zajęć, liczba godzin w tygodniu, punkty ECTS/Type of class, hours per week, ECTS points:

ćwiczenia, sem. III, 2 godz. tyg., 2 pkt.

ćwiczenia, sem. IV, 2 godz. tyg., 3 pkt.

Prowadzący/Instructor:

prof. UAM dr hab. Grzegorz SkommerTematyka/Course description:

Opanowanie podstaw teorii gramatyki języka norweskiego i umiejętności poprawnego stosowania reguł gramatycznych w mowie i piśmie, zapoznanie z norweską terminologią językoznawczą. Zakres materiału obejmuje morfologię (w aspekcie fleksyjnym i słowotwórczym) i składnię języka norweskiego oraz podstawowe problemy z analizy tekstu, szczegółowy przegląd części mowy, części zdania, typy zdań, analiza zdania.

To enable the participants to learn the basics of the theory of Norwegian grammar and the correct use of grammatical rules in speech and writing. The course is designed to give the students an introduction to Norwegian linguistic terminology. Includes morphology and syntax of Norwegian and basic problems in text linguistics. Inflection and word-formation are the two aspects of morphology discussed. A detailed review of word classes, parts of the sentence, types of clauses and sentence analysisFormy oceny/Form of examination:

zaliczenie oraz egzamin pisemny

grade for completed course work, written examination

Podstawowa literatura przedmiotu/Bibliography:

Golden, A., Mac Donald, K., Michalsen, B., Ryen E. 1990. Hva er vanskelig i grammatikken? Oslo: Universitetsforlaget

Hagen, J.E. 2002. Norsk grammatikk for andrespråklærere. Oslo: Gyldendal Akademisk

Golden, A., Mac Donald, K., Ryen, E. 1988. Norsk som fremmed språk. Grammatikk. Oslo: Universitetsforlaget

Lie, S. 1984. Innføring i norsk syntaks. 3. Utg. Oslo: Universitetsforlaget

Næs, O. 1972. Norsk grammatikk. 2. utg. Oslo: Fabritius

Vinje, F.E. 1977. Kompendium i grammatisk analyse. 6. utg. Oslo: Universitetsforlaget

Literatura norweska

Norwegian Literature

Język wykładowy/Course language:

norweski


Norwegian

Kod przedmiotu/Course ID:

09-LNO-13Rodzaj zajęć, liczba godzin w tygodniu, punkty ECTS/Type of class, hours per week, ECTS points:

ćwiczenia, sem. IV, 2 godz. tyg., 2 pkt.Prowadzący/Instructor:

dr Małgorzata Bień-LietzTematyka/Course description:

Literatura norweska po roku 1945: rozrachunek z wojną i faszyzmem; modernizm; „Bunt literacki" lat 60-tych; odrodzenie tendencji realistycznych w latach 70-tych: rozrachunek z modernizmem, realizm społeczny - dokumentaryzm, literatura „kobieca", literatura „robotnicza", literatura regionalna, modernizm społeczny; Lata 80-te i 90-te: rozrachunek ze społecznie zaangażowaną literaturą lat 70-tych, subiektywizm, postmodernizm; Elementy teorii literatury: rodzaje literackie - epika, liryka, dramat; Analiza tekstów epickich i lirycznych. Historia współczesnego dramatu.

Norwegian literature after 1945: debate on fascism and the consequences of the war. Modernism. The "Literary Protest" of the 60's. Revival of realistic tendencies in the 70's: confrontation with modernism. Social realism - documentarism, women's literature, working-class literature, regional literature, social modernism. The 80's and 90's: confrontation with the socially committed literature of the 70's. Subjectivism, post-modernism. Elements of literary theory: literary genres - epic, poetry, drama. Analysis of epic and poetic texts. History of contemporary drama.

Formy oceny/Form of examination:

zaliczenie oraz egzamin ustny

grade for completed course work, oral examination

Podstawowa literatura przedmiotu/Bibliography:

Dahl, W. 1978. Liv og dikt 2. Norsk litteratur fra århundreskifte til våre dager. Oslo: Aschehoug

Dahl, W. 1984. Norges literatur, Bd.2, Tid og tekst 1884-1935. Oslo: Aschehoug

Dahl, W. 1989. Norges literatur, Bd.3, Tid og tekst 1935-1973. Oslo: Aschehoug

Folkedahl, K., et al. 1981. Ord i tid 1, Studiebok i Tekstsamling. Oslo: Cappelen

Rottem, Ø. (red.). 1982. 70-åra. Et tiår i norsk prosa. Oslo: Aschehoug

Rottem, Ø. (red.). 1990. Fantasiens tiår. Et utvalg litteraturkritikk 1980-1989. Oslo: Aschehoug

Rønning, H. (red.). 1977. Linjer i norsk prosa. Lund: PAX Forlag

Hageberg, O. 1995. På spor etter meining. Oslo: Universitetsforlaget

Zarys literatur skandynawskich

Outline of Scandinavian Literature

Język wykładowy/Course language:

polski


Polish

Kod przedmiotu/Course ID:

09-LITSK-22Rodzaj zajęć/Type of class:

ćwiczenia, sem. III, 2 godz. tyg., 2 pkt.Prowadzący/Instructors:

prof. UAM dr hab. Bolesław Mrozewicz, dr Małgorzata Bień-LietzTematyka/Course description:

Dostarczenie studentom podstawowych informacji z zakresu historii literatury krajów skandynawskich od początków piśmiennictwa do XX w. włącznie. Najstarsze zabytki piśmiennictwa, napisy runiczne, Edda i poezja skaldyczna, sagi, religijna i świecka literatura okresu średniowiecza, humanizm i reformacja, barok, oświecenie. Romantyzm, literatura "przełomu nowoczesnego", neoromantyzm i symbolizm, literatura okresu międzywojennego i okresu po 1945 r., najnowsze prądy i kierunki w literaturze krajów skandynawskich.

To provide the students with basic information connected to the history of the literature of the Scandinavian region from its beginnings until the end of the 18th century. The oldest monuments of literature, runic inscriptions, Edda and skaldic poetry, sagas, religious and secular literature of the Middle Ages, Humanism and the Reformation, Baroque, the Enlightenment.

Formy oceny/Form of examination:

zaliczenie oraz kolokwium

grade for completed course work and examination

Podstawowa literatura przedmiotu/Bibliography:

Floryan, W. (red.). 1983. Dzieje literatur europejskich cz. 2. Warszawa: PWN

Krysztofiak M. 2000. Przewodnik po literaturach skandynawskich. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

Ciesielski, Z. 1990. Historia literatury norweskiej. Wrocław: OssolineumHistoria Skandynawii

The History of Scandinavian Countries

Język wykładowy/Course language:

polski


Polish

Kod przedmiotu/Course ID:

09-HISK-22Rodzaj zajęć/Type of class:

wykład, sem. III, 2 godz. tyg., 3 pkt.Prowadzący/Instructor:

prof. dr hab. Bernard PiotrowskiTematyka/Course description:

Przekazanie informacji o najważniejszych procesach oraz wydarzeniach politycznych, społeczno-gospodarczych i częściowo kulturalnych, historii krajów i społeczeństw skandynawskich w XIX i XX w. Skandynawia w epoce napoleońskiej, fazy rozwoju Skandynawii w XIX w., przełom XIX i XX wieku w krajach nordyckich, Skandynawia w I wojnie światowej, okres międzywojenny, kraje nordyckie w II wojnie światowej, okres powojenny w Skandynawii. Dzieje przedstawia się w aspekcie makroregionalnym (tj. skandynawskim) w powiązaniu z historią powstałych krajów bałtyckich. Poza wydarzeniami politycznymi sporo miejsca przeznacza się historii społecznej, gospodarczej oraz życiu umysłowemu Skandynawów.

Familiarizing the students with the most important political, social-economic and cultural processes, as well as of the history of Scandinavian countries and societies of the 19th and the 20th century. Scandinavia in the Napoleonic age. The stages of Scandinavian development in the 19th century. The turn of the 19th century in the Nordic countries. Scandinavia in World War I. The interwar years in Scandinavia. The presentation is macro-regional (i.e. Scandinavian) since it takes into account the history of other Baltic countries. Apart from political events, much time is dedicated to social and economic history, as well as to the intellectual life of Scandinavians.

Formy oceny/Form of examination:

zaliczenie, egzamin pisemny

grade for completed course work, written examionation

Podstawowa literatura przedmiotu/Bibliography:

Cieślak, T. 1978. Historia najnowsza krajów skandynawskich. Warszawa: PWN

Bereza-Jarociński, A. 1991. Zarys dziejów Norwegii. Warszawa: PWN

Kersten, A. 1973. Historia Szwecji. Wrocław: Ossolineum

Cieślak, T. 1983. Historia Finlandii. Wrocław: Ossolineum

Wiedza o Norwegii

Norwegian Life and Institutions

Język wykładowy/Course language:

norweski


Norwegian

Kod przedmiotu/Course ID:

09-WON-13Rodzaj zajęć, liczba godzin w tygodniu, punkty ECTS/Type of class, hours per week, ECTS points:

ćwiczenia, sem. IV, 2 godz. tyg., 2 pkt.Prowadzący/Instructor:

dr Tadeusz W. LangeTematyka/Course description:

Przekazanie podstawowych danych w odniesieniu do ustroju, życia politycznego, środowiska geograficznego i ludności Norwegii,

To provide the students with a knowledge of the different aspects of life, economy and culture in contemporary Norway, general information concerning the Norwegian political system and life, as well as Norway's natural environment and population.

Formy oceny/Form of examination:

Zaliczenie (egzamin pisemny i ustny po 6. semestrze)

grade for completed course work (written and oral examination after the 6th term)

Podstawowa literatura przedmiotu/Bibliography:

Bereza-Jarociński, A. 1984. Królestwo Norwegii. Warszawa: KAW. Dzięgiel, L. 1990. Norwegia. Warszawa: Wiedza Powszechna. Ostby, L. 1977. Norges kunsthistorie. Oslo: Gyldendal.Praktyczna nauka języka angielskiego

English as a Foreign Language

Język wykładowy/Course language:

angielski

English

Kod przedmiotu/Course ID:

09-ANG-36

09-ANG-46

Rodzaj zajęć/Type of class:

ćwiczenia, sem. III, 6 godz. tyg., 8 pkt.

ćwiczenia, sem. IV, 6 godz. tyg., 8 pkt.

Prowadzący/Instructors:

dr Tadeusz W. Lange, mgr Tomasz Kowalewski, dr Joanna CymbrykiewiczTematyka/Course description:

Doskonalenie sprawności językowych umożliwiających swobodną interakcję w dyskusjach, doskonalenie umiejętności prezentowania referatów oraz pisania streszczeń i analizy tekstów. Zajęcia obejmują język mówiony i pisany i składają się z następujących komponentów: gramatyka praktyczna, fonetyka, język pisany, słownictwo i konwersacja. Kurs z fonetyki obejmuje czynną i bierną znajomość systemu dyftongów i spółgłosek angielskich. W ramach nauczania języka pisanego i słownictwa przeprowadza się analizę różnic między językiem pisanym i mówionym. Zajęcia z konwersacji składają się z dwóch części: 1) analizy różnych funkcji w oparciu o podręcznik {Functions of English}, 2) prezentacji tematów wybranych przez poszczególnych studentów.

Improving the language skills to allow free interaction during discussions, improving the ability to present papers, as well as write summaries and analyze text. The course comprises both spoken and written language and consists of the following parts: practical grammar, phonetics, writing, vocabulary and conversation. During the writing and vocabulary classes, the differences between the spoken and written language are analyzed. Conversation classes consist of two parts: analysis of different functions on the basis of the text-books and presentation of topics selected by the students.

Formy oceny/Form of examination:

zaliczenie oraz egzamin pisemny i ustny

grade for completed course work, written and oral examination

Podstawowa literatura przedmiotu/Bibliography:

Sobkowiak, W.: English Phonetics for Poles, Poznań: Bene Nati 1996

Evans, V.: Successful Writing Proficiency. Express Publishing, 1998

Burgess, S., R.Aclam: Advanced Gold. Longman 2001Praktyczna nauka języka niemieckiego

German as a Foreign Language

Język wykładowy/Course language:

niemiecki

German

Kod przedmiotu/Course ID:

09-NIE-36

09-NIE-46

Rodzaj zajęć/Type of class:

ćwiczenia, sem. III, 6 godz. tyg., 8 pkt.

ćwiczenia, sem. IV, 6 godz. tyg., 8 pkt.

Prowadzący/Instructors:

mgr Piotr Jankowiak, mgr Marianna Meyer-Czajka, mgr Krzysztof Stęsik (SNJO)Tematyka/Course description:

Doskonalenie sprawności językowych umożliwiających swobodną interakcję w dyskusjach, doskonalenie umiejętności prezentowania referatów oraz pisania streszczeń i analizy tekstów. Zajęcia obejmują język mówiony i pisany i składają się z następujących komponentów: gramatyka praktyczna, fonetyka, język pisany, słownictwo i konwersacja. W ramach zajęć z gramatyki omawiana jest składnia.

To bring language proficiency up to a level that will enable easy participation in discussions. To improve skills in presenting reports, written summaries and textual analysis. The course comprises both spoken and written language and consists of the following parts: practical grammar, phonetics, written language, vocabulary and conversation. During the grammar classes, German syntax is discussed.

Formy oceny/Form of examination:

zaliczenie oraz egzamin pisemny i ustny

grade for completed course work, written and oral examination

Podstawowa literatura przedmiotu/Bibliography:

Földeak, H. 2000. (Sag’s besser). Verlag für Deutsch

Bieler, K.H. 1991. Miteinander 1-4. München: Hueber

Helbig, G. 1994. Deutsche Grammatik. Leipzig: Langenscheidt

Stalb, H. 1994. Brennpunkte. Ismaning, München: Hueber

Allmann, K. 1992. Deutsch. Keine Angst vor dem Aufsatz. München: Hueber

Zieliński, W. 1992. Der deutsche Nebensatz. München: Hueber

Filozofia współczesna

Contemporary Philosophy

Język wykładowy/Course language:

polski


Polish

Kod przedmiotu/Course ID:

09-FIW-12

09-FIW-22

Rodzaj zajęć/Type of class:

wykład, sem. III, 2 godz. tyg., 1 pkt.

ćwiczenia, sem. IV, 2 godz. tyg., 2 pkt.

Prowadzący/Instructor:

prof. dr hab. Ewa PiotrowskaTematyka/Course description:

W 3. semestrze: zapoznanie studentów z ogólnymi pojęciami, koncepcjami, teoriami i dzialami filozoficznymi. Przyswojenie umiejętności interpretacji wybranych tekstów filozoficznych związanych z problematyką wykładu.

W 4. semestrze: zapoznanie studentów z głównymi kierunkami współczesnej filozofii. Analiza tekstów filozoficznych. Próba łączenia poruszanej problematyki z wiadomościami z literatury oraz kultury, a tam gdzie jest to możliwe - z dorobkiem Skandynawów.

The 3rd term: to provide the students with a general knowledge of the notions, theories, ideas and divisions of philosophy and to develop skills of interpretation of philosophical texts.

The 4th term: to provide the students with a knowledge of the main trends of contemporary philosophy. The analysis of philosophical texts. Linking philosophy with knowledge about literature and culture and, where possible, with the cultural heritage of Scandinavia.

Formy oceny/Form of examination:

zaliczenie oraz kolokwium

grade for completed course work and examination

Podstawowa literatura przedmiotu/Bibliography:

Azenbacher, A. 1992. Wprowadzenie do filozofii. Kraków: UNUM

Galarowicz, J. 1992. Na ściekach prawdy. Wprowadzenie do zagadnień i kierunków. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej

Jasiński, B. 1990. Między buntem rozumu a pokorą istnienia (Filozofia XX wieku). Warszawa: Nowe Wydawnictwo Polskie

Opara, S. 1994. Nurty filozofii współczesnej. Warszawa: Iskry

Ayer, A. J. 1997. Filozofia w XX wieku. Warszawa: PWNWychowanie fizyczne

Physical Education

Język wykładowy/Course language:

polski


Polish

Kod przedmiotu/Course ID:
  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna