Katalog regionalnych stawek rynkowych dotyczących programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 2020Pobieranie 339.81 Kb.
Strona1/4
Data10.05.2016
Rozmiar339.81 Kb.
  1   2   3   4
Zgroup 2
ałącznik nr ………….

KATALOG REGIONALNYCH STAWEK RYNKOWYCH DOTYCZĄCYCH

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

na lata 2014 - 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w RzeszowieRzeszów, dnia 28 lipca 2015 r.

Spis treści


Spis treści 2

Wprowadzenie


3

1. Personel specjalistyczny 6

2. Szkolenia/kursy 7

2.1. Szkolenia zawodowe 7

18

2.2. Szkolenia miękkie 193. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 20

3.1. Studia podyplomowe 20

3.2. Szkoła policealna 28

3.3. Szkoła zawodowa 30

4. Wyposażenie 31

4.1. Meble 31

4.2. Sprzęt elektroniczny 31

5. Wynajem sali wykładowej 33

6. Materiały szkoleniowe 34

7. Koszty towarzyszące 35
Wprowadzenie


Wykaz maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług ujęty w niniejszym „Katalogu regionalnych stawek rynkowych dot. PO WER” - jest materiałem opracowanym zgodnie z wymogami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20201 w oparciu o ceny rynkowe zebrane przez WUP (IP) w Rzeszowie (z różnych źródeł, w tym ze stron internetowych) i stanowi załącznik do regulaminu konkursu w ramach PO WER. W trakcie opracowania niniejszego katalogu WUP w Rzeszowie uwzględnił również wskazówki zawarte z dokumencie pod nazwą Zalecenia IZ PO WER do opracowania zestawienia standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER z dnia 18.06.2015 r.

Stawki rynkowe zostały opracowane na podstawie średniej otrzymanej z szacowania, co najmniej 3 ofert rynkowych. W przypadku, gdy uzyskanie 3 ofert nie było możliwe, szacowanie oparto na mniejszej liczbie ofert. Stawki wskazane w tabeli 1, 2, 3, 5 zostały ustalone w oparciu o ceny rynkowe dostępne w Województwie Podkarpackim. Pozostałe stawki zostały opracowane na podstawie cen rynkowych obowiązujących na terenie całej Polski oraz Katalogu regionalnych stawek rynkowych dot. PO KL, z dnia 16 listopada 2012 r. opracowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Jednym z kryteriów prawidłowego sporządzenia budżetu projektu jest zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w regulaminie konkursu, stąd opracowany przez WUP w Rzeszowie niniejszy katalog stanowi zarówno dla Projektodawców jak i Oceniających projekty – członków KOP materiał do prawidłowego określenia kosztów projektu oraz weryfikacji prawidłowości opracowanego przez projektodawcę budżetu pod kątem racjonalności, efektywności wydatków oraz ich kwalifikowalności i zasadności, a także spójności z przedstawionymi w projekcie działaniami.

„Katalog regionalnych stawek rynkowych dot. PO WER” opracowany został z myślą o Priorytecie inwestycyjnym 1.1 oraz 1.2 wdrażanym przez WUP w Rzeszowie. Podzielony został na 7 tabel tematycznych: 1) Personel specjalistyczny; 2) Szkolenia/kursy; 3) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 4) Wyposażenie; 5) Wynajem sali wykładowej; 6) Materiały szkoleniowe; 7) Koszty towarzyszące. W tabelach zawarto wykaz kosztów/wydatków występujących najczęściej w budżetach wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w województwie podkarpackim w ramach PO KL 2007-2013, w obszarze odpowiadającym Osi Priorytetowej I PO WER.

Katalog nie stanowi zamkniętego wykazu kosztów i w razie potrzeby, może być rozszerzany, o nowe pozycje, pojawiające się we wnioskach o dofinansowanie składanych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez WUP w Rzeszowie. Każdorazowa zmiana katalogu zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej WUP poświęconej wdrażaniu PO WER w województwie podkarpackim.

Stawki ujęte w katalogu są stawkami maksymalnymi, co oznacza, że poszczególne koszty w budżecie projektu nie powinny przekraczać ich wysokości. Projektodawca sporządzając wniosek o dofinansowanie projektu jest zobowiązany dokonać rzetelnego i racjonalnego szacowania kosztów, w związku z tym koszty w budżecie powinny być, co do zasady niższe niż stawki maksymalne. Wskazanie stawek maksymalnych będzie możliwe w przypadkach, które będą wynikały ze specyfiki projektu, co znajdzie odzwierciedlenie w treści wniosku. W przypadku wykazania w projekcie stawki, przekraczającej dopuszczalną wartość maksymalną, oceniający zobowiązani są do zredukowania tej stawki do poziomu zapewniającego racjonalność i efektywność kosztu. W wyjątkowych, indywidualnych przypadkach, popartych konkretnymi argumentami wskazanymi w treści wniosku przez projektodawcę, możliwe jest zaakceptowanie wyższych stawek, niż te, które wskazano


w „Katalogu”. W takim przypadku osoba oceniająca projekt musi w karcie oceny merytorycznej zawrzeć uzasadnienie decyzji przyjęcia wyższych stawek.

W przypadku kiedy beneficjent zakłada koszty, które nie są uwzględnione


w Katalogu Regionalnych Stawek Rynkowych dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, zobowiązany jest do podania w treści wniosku informacji (źródła i metodologii) na podstawie, której oszacował koszt.

Z uwagi na specyfikę każdego projektu - proces weryfikowania i oceny budżetu musi być ściśle powiązany z:  • zawartością merytoryczną projektu, jego założeniami, celem,

  • złożonością działań,

  • stopniem odpowiedzialności i zakresu zadań zespołu projektowego, w tym zwłaszcza personelu zarządzającego,

  • specyfiką, wielkością i zróżnicowaniem grupy docelowej, do której kierowane są formy wsparcia,

  • wartością finansową projektu, okresem jego realizacji,

  • rodzajem i jakością pomocy (np. dydaktycznych) związanych z oferowanymi formami wsparcia, oceną zaplecza technicznego oraz kadry biorącej udział
    w realizacji działań projektowych

  • rezultatami i wskaźnikami przewidzianymi do osiągnięcia,

Członkowie KOP podczas dokonywania oceny projektu zobligowani są do stosowania „Katalogu”, ale także korzystania z innych dostępnych źródeł oraz dokumentowania podstawy weryfikacji stawek niefigurujących w „Katalogu”, (w tym zwłaszcza podejmowanych w tym zakresie własnych działań weryfikacyjnych). „Regionalne” ceny rynkowe/stawki mogą różnić się od tych, które przedstawiane są we wnioskach, zwłaszcza przez projektodawców z innych województw, stąd oceniający zobowiązani są do weryfikowania różnic w tym zakresie i podejmowania odpowiednio uzasadnionej decyzji związanej z proponowaną przez siebie kwotą/stawką/ceną dot. danej pozycji budżetowej. Niemniej jednak, wychodząc z założenia, że projekty realizowane będą na terenie województwa podkarpackiego, bezzasadne wydaje się stosowanie stawek rynkowych wyższych, niż wynika to ze specyfiki regionu.
  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna