Katedra energoelektroniki I napęDÓw elektrycznych propozycje tematów dyplomowych studia I stopnia –28. 02. 2015Pobieranie 130.23 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar130.23 Kb.
KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

PROPOZYCJE TEMATÓW DYPLOMOWYCH STUDIA I STOPNIA –28.02.2015


Lp

Propozycja tematu / krótki opisSugerowany stopień, kierunek studiów specjalność

Rodzaj pracy

PromotorModernizacja stanowiska laboratoryjnego - prostownik sterowany przy obciążeniu o różnym charakterze.

Celem pracy jest modernizacja projektowo praktyczna stanowiska umożliwiająca statyczną obserwację stanu pracy falownikowej prostownika sterowanego poprzez wprowadzenie obciążenia aktywnego w postaci akumulatora żelowego.


elektrotechnika


analityczno- praktyczna

materiały zapewnione


Prof. zw. dr hab. inż. T. CitkoPrzekształtnik podwyższający DC/DC z dwoma dławikami i transformatorem izolującym.

Celem pracy jest poznanie zasady działania nowego układu przekształtnika. Wykonanie obliczeń niezbędnych do budowy części siłowej układu. Werfyfikacja jego właściwości za pomocą symulacji w programie Pi-spice.


elektrotechnika,analityczno- praktyczna

materiały zapewnione


Prof. zw. dr hab. inż. T. Citko

Przekształtniki rezonansowe (modernizacja stanowiska laboratoryjnego).

Analiza projektowa układu przy założonych parametrach wejściowych i wyjściowych, projekt i wykonanie niezbędnych elementów magnetycznych (filtry, dławiki), badania laboratoryjne wykonanych elementów oraz elementów istniejących na stanowisku laboratoryjnym, badania laboratoryjne układu prezentujące charakterystyki regulacyjne i przebiegi czasowe.


elektronika i telekomunikacja


analityczno- praktyczna

materiały zapewnione

Prof. zw. dr hab. inż. T. Citko

Dwukierunkowy przesył energii pomiędzy źródłami napięcia stałego o różnym poziomie napięć za pomocą specjalizowanego przekształtnika DC/DC.

Celem pracy jest zapoznanie się ze sposobem sterowania DAB (dual active bridge) przekształtnika. Projektowe zwymiarowanie jego elementów składowych (przekształtników i transformatora). Przeprowadzenie badań układu na stanowisku laboratoryjnym z wykorzystaniem 24V i 12V akumulatorów żelowych.


energetyka


analityczno- praktyczna

materiały zapewnione

Prof. zw. dr hab. inż. T. Citko

Dwukierunkowy przesył energii pomiędzy źródłami napięcia stałego o różnym poziomie napięcia za pomocą przekształtników sterowanych metodą PWM.

Celem pracy jest zapoznanie się ze sposobem sterowania mostkowego przekształtnika obniżającego i podwyższającego napięcie. Projektowe zwymiarowanie elementów (przekształtników, filtrów i transformatora). Przeprowadzenie badań układu na stanowisku laboratoryjnym z wykorzystaniem 24V, 12V akumulatorów żelowych. Realizacja tematu wymaga zakupu elementów.


energetyka


analityczno- praktyczna

materiały zapewnione

Prof. zw. dr hab. inż. T. Citko

Zastosowanie filtra aktywnego do kompensacji symetrycznych i niesymetrycznych zapadów napięcia w sieci elektroenergetycznej.

Praca symulacyjna w Matlabie. Dotyczy opracowania programu symulacyjnego ilustrującego działanie filtra aktywnego w kompensacji symetrycznych i niesymetrycznych zapadów napięcia w sieci EE. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury angielskojęzycznej.elektrotechnika

elektronika i telekomunikacja

energetykasymulacyjna
Prof. zw. dr hab. inż. A. Sikorski


Zastosowanie filtra aktywnego do kompensacji wyższych harmonicznych w sieci elektroenergetycznej.

Praca symulacyjna w Matlabie. Dotyczy opracowania programu symulacyjnego ilustrującego działanie filtra aktywnego w kompensacji wyższych harmonicznych napięcia w sieci EE. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury angielskojęzycznej.elektrotechnika

elektronika i telekomunikacja

energetykasymulacyjnaProf. zw. dr hab. inż. A. Sikorski

Sterowanie przekształtnika DC/AC do zasilania silnika PM BLDC.

Praca symulacyjna w Matlabie. Dotyczy symulacji sterowania przekształtnikiem układu napędowego z silnikiem PM BLDC. Rozważane problemy to: sposób regulacji silnika przy różnych metodach pomiaru położenia wirnika z wykorzystaniem czujników i metodami bezczujnikowymi.elektrotechnika
symulacyjnaProf. zw. dr hab. inż. A. Sikorski

Współpraca generatora asynchronicznego z 3-fazową siecią energetyczną i załączaniem przez łącznik tyrystorowy.

Praca symulacyjna w Matlabie. Dotyczy symulacji działania generatora asynchronicznego napędzanego turbiną wiatrową podczas współpracy z siecią energetyczną. Rozważane problemy to dobór kondensatorów do poprawy współczynnika mocy oraz rozruch układu z wykorzystaniem sotf-startu (regulacji napięcia poprzez łączniki tyrystorowe).elektrotechnika

elektronika i telekomunikacja

energetykasymulacyjnaProf. zw. dr hab. inż. A. Sikorski

Przekształtnika DC/AC/DC do kojarzenia dwóch źródeł napięcia stałego.

Praca symulacyjna w Matlabie. Dotyczy symulacji współdziałania źródła napięcia stałego 700V z superkondensatorem (Umax = 60V) poprzez obwód AC z separacją galwaniczną. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury angielskojęzycznej.


elektrotechnika

elektronika i telekomunikacja

energetykasymulacyjnaProf. zw. dr hab. inż. A. Sikorski

Opracowanie, w programie Matlab Simulink, pakietu modułów dydaktycznych do symulacji układów napędowych z silnikami prądu stałego.

Celem pracy jest opracowanie w programie Matlab Simulink pakietu programów dydaktycznych służących do oceny porównawczej właściwości dynamicznych podsystemów regulacji prądu, prędkości i położenia w układach napędowych z silnikami prądu stałego. Moduły dydaktyczne realizowane byłyby przy różnym stopniu uproszczenia obiektów rzeczywistych (począwszy od uproszczonych modeli liniowych przekształtnika ze sterowaniem MSI, a skończywszy na pełnym, dyskretnym modelu przekształtnika). Pozwoli to, między innymi na ocenę dopuszczalnego zakresu stosowania liniowych modeli uproszczonych.


elektrotechnika

elektronika i telekomunikacja

teoretyczno-symulacyjna nie wymaga nakładów finansowychdr hab. inż. M. Dubowski, prof. PB

Opracowanie, w programie Matlab Simulink, pakietu modułów dydaktycznych do symulacyjnego porównania liniowych i nieliniowych podsystemów regulacji prądu twornika silników prądu stałego.

Celem pracy jest opracowanie w programie Matlab Simulink pakietu programów dydaktycznych służących do oceny porównawczej właściwości dynamicznych i statycznych podsystemów regulacji prądu twornika z regulatorami liniowymi i nieliniowymi. Opracowane moduły (w wersji z regulatorami liniowymi) powinny uwzględniać istnienie modulatora MSI. Wykorzystanie opracowanych modułów pozwoli na syntetyczną ocenę porównawczą obu rozwiązań.elektrotechnika

elektronika i telekomunikacja

teoretyczno-symulacyjna nie wymaga nakładów finansowychdr hab. inż. M. Dubowski, prof. PB

Opracowanie, w programie Matlab Simulink, pakietu modułów dydaktycznych do symulacji układów napędowych uwzględniających cyfrowy charakter sterowania.

Celem pracy jest opracowanie, w programie Matlab Simulink, pakietu programów dydaktycznych służących do analizy wpływu opóźnień wynikających z cyfrowego charakteru sterowania przekształtnika i pomiarów wielkości regulowanych w napędach prądu stałego na ich właściwości dynamiczne. Zgodnie z typową kaskadową strukturą sterowania kluczowe znaczenie dla tej oceny będą miały właściwości najszybszego (najbardziej zagnieżdżonego) podsystemu regulacji prądu twornika. Uniwersalny charakter prowadzonych symulacji zapewniony zostanie przez wprowadzenie systemu jednostek względnych.elektrotechnika

elektronika i telekomunikacja

teoretyczno-symulacyjna nie wymaga nakładów finansowychdr hab. inż. M. Dubowski, prof. PB

Analiza skutków oddziaływania wyższych harmonicznych na sieć zasilającą oraz wybrane metody ich eliminacji.

Przegląd literatury dotyczącej skutków oddziaływania wyższych harmonicznych na sieć zasilającą. Przegląd literatury dotyczącej metod eliminacji wyższych harmonicznych z sieci zasilającej. Analiza i symulacje wybranego układu eliminującego wyższe harmoniczne z sieci zasilającej.


energetykateoretyczna


Dr inż. A. Kuźma

Przegląd i ocena zastosowań systemów magazynowania energii w systemach elektroenergetycznych.

Przegląd literatury dotyczącej systemów magazynowania energii. Analiza i symulacja wybranego układu.


energetykateoretyczna


Dr inż. A. Kuźma

Budowa stanowiska dydaktycznego z silnikiem synchronicznym z trapezoidalnym rozkładem pola.

Omówienie zasady pracy układów napędowych z silnikami synchronicznymi z trapezoidalnym rozkładem pola. Przeprowadzenie badań przekształtnika energoelektronicznego zasilającego silnik synchroniczny z trapezoidalnym rozkładem pola. Opracowanie instrukcji stanowiska dydaktycznego i przykładowego programu ćwiczenia laboratoryjnego.


elektrotechnikapraktyczna

środki zapewnione z Milion dla WydziałuDr inż. A. Kuźma

Analiza możliwości wykorzystania energoelektronicznych filtrów aktywnych w sieciach elektroenergetycznych SN.

Przegląd literatury dotyczącej rozwiązań energoelektronicznych filtrów aktywnych pracujących na średnim i wysokim napięciu. Analiza i symulacje w programie Matlab wybranego układu.


elektrotechnika


teoretycznaDr inż. A. Kuźma

Analiza jakości dostaw energii elektrycznej.

Omówienie najbardziej istotnych problemów jakości dostaw energii elektrycznej. Omówienie sposobów redukcji negatywnych efektów. Analiza i symulacje wybranego sposobu poprawy jakości zasilania.elektrotechnika


teoretyczna


Dr inż. A. Kuźma

Projektowanie i badania symulacyjne układu quasi-rezonansowego przekształtnika DC-DC obniżającego napięcie z przełączaniem ZCS i ZVS.

Praca dotyczyć będzie opisu i zaprojektowania obwodów silnoprądowych w tym obwodu rezonansowego ww. przekształtnika, stworzenia jego modelu symulacyjnego w programie PSpice. Następnie projekt powinien zostać zweryfikowany poprzez badania symulacyjne, na bazie których zostaną wyznaczone odpowiednie przebiegi i charakterystyki.elektronika i telekomunikacja

elektrotechnika,

energetyka
projektowo-symulacyjnaDr inż. S. Jałbrzykowski

Projektowanie i badania symulacyjne układu quasi-rezonansowego przekształtnika DC-DC podwyższającego napięcie z przełączaniem ZCS i ZVS.

(Praca dotyczyć będzie opisu i zaprojektowania obwodów silnoprądowych w tym obwodu rezonansowego ww. przekształtnika, stworzenia jego modelu symulacyjnego w programie PSpice. Następnie projekt powinien zostać zweryfikowany poprzez badania symulacyjne, na bazie których zostaną wyznaczone odpowiednie przebiegi i charakterystyki.)elektronika i telekomunikacja

elektrotechnika,

energetyka,projektowo-symulacyjnaDr inż. S. Jałbrzykowski

Projektowanie i badania symulacyjne układu quasi-rezonansowego przekształtnika DC-DC obniżająco - podwyższającego napięcie z miękkim przełączaniem łącznika.

Praca dotyczyć będzie opisu i zaprojektowania obwodów silnoprądowych w tym obwodu rezonansowego ww. przekształtnika, stworzenia jego modelu symulacyjnego w programie PSpice. Następnie projekt powinien zostać zweryfikowany poprzez badania symulacyjne, na bazie których zostaną wyznaczone odpowiednie przebiegi i charakterystyki.


elektronika i telekomunikacja

elektrotechnika,

energetyka,projektowo-symulacyjnaDr inż. S. Jałbrzykowski

Projektowanie i badania symulacyjne i laboratoryjne układu przekształtnika przeciwbieżnego.

Praca dotyczyć będzie opisu i zaprojektowania obwodów silnoprądowych w tym obwodu rezonansowego ww. przekształtnika, stworzenia jego modelu symulacyjnego w programie PSpice. Następnie projekt powinien zostać zweryfikowany poprzez badania symulacyjne, na bazie których zostaną wyznaczone odpowiednie przebiegi i charakterystyki.elektronika i telekomunikacja

elektrotechnika

energetykaprojektowo-symulacyjnaDr inż. S. Jałbrzykowski

Projektowanie i badania symulacyjne mostkowego przekształtnika dwukierunkowego sterowanego przesunięciem.

Praca dotyczyć będzie opisu i zaprojektowania obwodów silnoprądowych w tym obwodu rezonansowego ww. przekształtnika, stworzenia jego modelu symulacyjnego w programie PSpice. Następnie projekt powinien zostać zweryfikowany poprzez badania symulacyjne, na bazie których zostaną wyznaczone odpowiednie przebiegi i charakterystyki.elektronika i telekomunikacja

elektrotechnika

energetykaprojektowo-symulacyjnaDr inż. S. Jałbrzykowski

Projekt modernizacji stanowiska laboratoryjnego do badań silników skokowych.

Przegląd układów scalonych do sterowania silnikami skokowymi, projekt modernizacji sterownika z wymuszeniem prądowym, projekt sterownika do pracy miniskokowej.


elektrotechnika, elektronika i telekomunikacjaprojektowo -laboratoryjna

Dr inż. A. Sołbut

Elementy i układy pomiarowe kąta i położenia – projekt stanowiska laboratoryjnego.

Przegląd aktualnie dostępnych układów pomiarowych kąta i położenia, opracowanie projektu stanowiska laboratoryjnego, analiza kosztów, wykonanie badań laboratoryjnych dla dostępnych urządzeń pomiarowych.elektrotechnika

elektronika i telekomunikacjaprojektowo -teoretyczna

Dr inż. A. Sołbut

Badania generatora synchronicznego z wykorzystaniem analizatora jakości zasilania.

Analiza możliwości wykorzystania analizatora jakości zasilania do badań generatora synchronicznego przy pracy samotnej oraz pracy na sieć sztywną. Analiza możliwości wykorzystania analizatora w laboratorium Maszyn Elektrycznych.Energetyka elektrotechnika

projektowo -laboratoryjna

Dr inż. A. Sołbut

Badania transformatora trójfazowego w wybranych stanach nieustalonych.

Badania prądu włączenia transformatora przy różnych grupach połączeń, ocena występowania składowej zerowej strumienia magnetycznego w stanach dynamicznych i ustalonych, analiza przebiegu wartości chwilowej prądu dla różnych grup połączeń.Energetyka elektrotechnika

projektowo -laboratoryjna

Dr inż. A. Sołbut

Ocena wpływu jakości zasilania na pracę silników prądu stałego.

Badania laboratoryjne maszyn prądu stałego zasilanych z prostowników niesterowanych (jedno i dwupulsowego) z wykorzystaniem 14-bitowej przystawki oscyloskopowej , ocena wpływu przebiegu wartości chwilowej prądu silnika na jakość pracy i sprawność silników.elektrotechnika

projektowo -laboratoryjna

Dr inż. A. Sołbut

Projekt stanowiska laboratoryjnego do badań silników bezkomutatorowych prądu stałego.

Przegląd układów scalonych oraz mikrokontrolerów serii „Motion Control” do sterowania silnikami bezkomutatorowymi, projekt stanowiska laboratoryjnego. Wykonanie wstępnych badań laboratoryjnych dostępnych układów sterowania.Ielektronika i telekomunikacja

projektowo -teoretyczna

Dr inż. A. Sołbut

Zintegrowany system pomiarowy do badań stanów przejściowych w transformatorach jednofazowych.

Projekt systemu rejestracji przebiegów przejściowych w maszynach elektrycznych, opracowanie interfejsów programowych do akwizycji danych pomiarowych na procesor ARM Cortex M-4.elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja

projektowo -laboratoryjna

Dr inż. A. Sołbut

Tworzenie oprogramowania i uruchomienie wybranych układów peryferyjnych mikrokontrolera napędowego TMS320F2812.

Celem pracy dyplomowej jest poznanie i opis urządzeń peryferyjnych mikrokontrolera służącego do sterowania systemami mechatronicznymi. Elementem praktycznym pracy dyplomowej jest tworzenie oprogramowania do mikrokontrolera, oraz przeprowadzenie podstawowych testów uruchomieniowych modułu zegara PWM, modułu obsługi sygnałów pochodzących z czujnika położenia, modułu komunikacji szeregowej, itp.elektrotechnika

elektronika i telekomunikacja

energetyka


praktyczna

sprzęt to zestawy z procesorami dostępne w laboratorium

Dr inż. A. Andrzejewski

Projekt i budowa wybranych podzespołów estymatora strumienia generatora indukcyjnego.

Przedmiotem pracy dyplomowej jest projekt i budowa wybranych podzespołów estymatora strumienia generatora indukcyjnego.


elektrotechnika

energetyka

praktyczna

sprzęt zapewniony

Dr inż. A. Andrzejewski

Projekt wizualizacji automatycznego systemu elektromechanicznego przy użyciu oprogramowania ASIX.

Celem pracy jest zapoznanie się z oprogramowaniem ASIX do tworzenia wizualizacji procesów przemysłowych oraz zapoznanie się z falownikiem MFC710. Student będzie miał do dyspozycji oprogramowanie ASIX, komputer PC z podłączonym do niego zestawem falowników MFC710 poprzez łącze RS485 z protokołem komunikacyjnym Modbus. Utylitarnym efektem pracy dyplomowej będzie stworzony przez studenta projekt wizualizacji zmiennych procesowych falownika MFC710. Pracę dyplomową można wykonywać w domu. Oprogramowanie zostanie udostępnione studentowi na czas wykonywania pracy dyplomowej.


energetyka

elektronika i telekomunikacja

praktyczna

sprzęt zapewniony

Dr inż. A. Andrzejewski

Projekt układu sterowania  silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi przy wykorzystaniu przekształtników Acopos.  

Celem pracy dyplomowej jest parametryzacja mechatronicznego systemu sterowania silnikami synchronicznymi  z magnesami trwałymi. Student będzie tworzył oprogramowanie do sterownika czasu rzeczywistego używanego w obrabiarkach CNC. Pracę dyplomową można wykonywać w domu. Oprogramowanie Automation Studio zostanie udostępnione studentowi na czas wykonywania pracy dyplomowej.


elektrotechnikapraktyczna

sprzęt zapewniony

Dr inż. A. Andrzejewski

Projekt układu sterowania  i zadawania automatycznym napędem elektrycznym z silnikiem indukcyjnym za pomocą oprogramowania typu SCADA.

Celem pracy jest stworzenie aplikacji do sterowania automatycznym napędem elektrycznym z silnikiem indukcyjnym klatkowym. W ramach pracy zostanie podjęta próba stworzenia generatora programowego zadawania zmiennych procesowych. Pracę dyplomową można wykonywać w domu. Oprogramowanie zostanie udostępnione studentowi na czas wykonywania pracy dyplomowej.elektrotechnika

elektronika i telekomunikacja

praktyczna

sprzęt zapewniony.

Dr inż. A. Andrzejewski

Analiza możliwości wykorzystania mikrokontrolerów PSoC firmy Cypress w przemysłowych układach sterowania.

Opis dostępnych rodzin układów PSoC oraz ich możliwości konfiguracyjne (bloki analogowe i cyfrowe). Opis środowiska projektowego i dostępnego oprogramowania narzędziowego. Projekt i budowa stanowiska badawczego zawierającego płytkę z mikrokontrolerem, programatorem oraz układami peryferyjnymi. Opisanie niezbędnych czynności jakie trzeba wykonać podczas procesu projektowania, programowania i testowania algorytmu sterowania na podstawie przykładowego projektu z wykorzystaniem układu PSoC.). Podczas realizacji pracy mile widziane znajomość obsługi programu do projektowania płytek PCB (Eagle), umiejętność posługiwania się lutownicą podczas montażu układów elektronicznych oraz umiejętność programowania.elektronika i telekomunikacja


programowo-

praktyczna

materiały zabezpieczone


Dr inż. M. Korzeniewski

Projekt i budowa przetwornicy DC/DC z izolacją galwaniczną zasilanej z obwodu DC falownika napięcia.

Budowa układu przekształtnika z wykorzystaniem specjalizowanego układu sterującego przetwornicą. Zadaniem układu przetwornicy jest stabilizacja napięcia na jej wyjściu w granicach +15V. Budowany układ zasilany będzie z obwodu DC falownika napięcia o wartości 250 - 800V. Podczas realizacji pracy mile widziane znajomość obsługi programu do projektowania płytek PCB (Eagle), umiejętność posługiwania się lutownicą podczas montażu układów elektronicznych, obsługa programów do symulacji obwodów elektronicznych typu Spice.


elektrotechnikapraktyczna

materiały zabezpieczone

Dr inż. M. Korzeniewski

Projekt i budowa optycznego enkodera inkrementalnego do pomiaru prędkości obrotowych wału maszyny.

Celem pracy jest projekt i budowa układu elektronicznego umożliwiającego zastąpienie inkrementalnego enkodera mechanicznego bezdotykowym enkoderem elektronicznym. Podczas realizacji pracy mile widziane znajomość obsługi programu do projektowania płytek PCB (Eagle), umiejętność posługiwania się lutownicą podczas montażu układów elektronicznych, obsługa programów do symulacji obwodów elektronicznych typu Spice.elektrotechnikaprojektowo-

praktyczna

materiały zabezpieczone


Dr inż. M. Korzeniewski

Badania symulacyjne układu jednofazowego przekształtnika trójpoziomowego współpracującego z ogniwami fotowoltaicznymi.

W pracy należy przeprowadzić badania symulacyjne przekształtnika DC/DC typu boost converter współpracującego z dwoma niezależnymi ogniwami fotowoltaicznymi oraz z przekształtnikiem 3-poziomowym typu DC/AC współpracującym z 1-fazową siecią elektroenergetyczną. Badania dotyczą oceny możliwości równomiernego podziału napięć na kondensatorach w obwodzie DC przekształtnika oraz optymalnego wykorzystania mocy dostępnej z paneli fotowoltaicznych.energetyka


badawcza

Dr inż. M. Korzeniewski
Budowa stanowiska dydaktycznego z silnikiem synchronicznym z sinusoidalnym rozkładem pola.

Wykonanie stanowiska (połączenia elektryczne, drobne prace mechaniczne) skonfigurowanie przekształtnika zasilającego silnik. Wykonanie badań laboratoryjnych zestawu. Opracowanie instrukcji laboratoryjnej (dydaktycznej).


elektrotechnika
praktyczna

materiały zabezpieczone


Dr inż. J. Werdoni

Projekt układu obciążającego z wykorzystaniem przekształtnika SINAMICS DCM firmy SIEMENS.

Wykonanie projektu układu obciążającego (instalacja zasilająca, układy sterowania i pomiaru), skonfigurowanie przekształtnik. Opracowanie instrukcji stanowiskowej.


elektrotechnikapraktyczna

materiały zabezpieczone


Dr inż. J. Werdoni

Mikroprocesorowy układ do sterowania prostowników.

Celem pracy jest projekt i badania laboratoryjne mikroprocesorowego sterownika do fazowego sterowania prostownika.


elektronika i telekomunikacja ,


teoretyczna


Dr inż. A. Bogdan

Zastosowanie filtrów aktywnych do poprawy jakości energii elektrycznej.

Celem pracy jest przeprowadzenie badań symulacyjnych szeregowo-równoległego kompensatora mocy biernej z wielopoziomowym falownikiem napięcia.


elektrotechnika

energetyka

teoretyczna


Dr inż. A. Bogdan

Wielopoziomowy jednofazowy przekształtnik AC/DC z jednostkowym wejściowym współczynnikiem mocy.

Praca dotyczy badań symulacyjnych przekształtnika AC/DC z jednostkowym wejściowym współczynnikiem mocy.


elektrotechnika

energetyka

teoretyczna


Dr inż. A. Bogdan

Sterownik trójfazowego falownika napięcia z mikrokontrolerem PIC18F452.

Celem pracy jest napisanie oprogramowania sterownika trójfazowego falownika napięcia umożliwiającego na testowanie różnych strategii sterownia.


elektrotechnika

energetyka

teoretyczna


Dr inż. A. Bogdan

Projekt przetwornicy AC/DC małej mocy zasilanej z sieci jednofazowej o regulowanym napięciu wyjściowym w zakresie 8 - 24V. Projekt przetwornicy, wykonanie modelu i badania laboratoryjne układu o następujących parametrach: Uwej = 230 V AC, Uwyj = 8 - 24 V DC, P = 150 W z wykorzystaniem scalonego sterownika PFC. Przetwornica powinna posiadać m.in.: odpowiednie zabezpieczenia, układ regulacji napięcia wyjściowego z wykorzystaniem przekształtnika BUCK-BOOST sterowanego PWM z wykorzystaniem transoptora.

elektrotechnika

energetyka

teoretyczna


Dr inż. A. Bogdan

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna