Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIPobieranie 1.62 Mb.
Strona1/11
Data07.05.2016
Rozmiar1.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

tel. +48 81 445-41-59 , fax +48 81 445-41-63 , e-mail:dzp@kul.pl


Załącznik nr 1 do SIWZ

Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej dla Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na rok 2014.
Uwaga! Kompletną treść załącznika stanowi jego część opisowa wraz z tabelą!!!!

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa czasopism zagranicznych w wersji drukowanej  i elektronicznej wraz z prenumeratą dla Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na rok 2014.

2. Zamówienie podlega realizacji sukcesywnie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., z tym zastrzeżeniem, iż zamówienie będzie realizowane od ukazania się pierwszego numeru czasopisma za 2014 r. do skompletowania pełnego rocznika. W terminie tym Wykonawca bezwzględnie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłego i nieprzerwanego dostępu on-line do wszystkich czasopism, których dotyczy ten wymóg.

3. Czasopisma w wersji papierowej winny być zapakowane, zaadresowane dla poszczególnych jednostek organizacyjnych i dostarczone oddzielnie na adresy wskazanych Bibliotek.Jednostka organizacyjna

Miejsce doręczenia

Oddział Wydawnictw Ciągłych BU KUL

Portiernia Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

ul. Chopina 27

Lublin


Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej

Kancelaria Gmachu Głównego

Al. Racławickie 14

Lublin


Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej

Kancelaria Gmachu Głównego

Al. Racławickie 14

Lublin


Biblioteka Wydziału Prawa
i Prawa Kanonicznego

Kancelaria Collegium Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

Lublin


4. Każda przesyłka powinna zawierać specyfikację dostawy, tj. dostarczane tytuły, ich ilość oraz kolejny numer.

5. Zamówione pozycje powinny być dostarczone do jednostek organizacyjnych Zamawiającego  w nienaruszonych opakowaniach, odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem czynników atmosferycznych. W przypadku uszkodzeń, zabrudzeń, zamoknięć prasy, Zamawiający będzie żądał wymiany na egzemplarze bez wad, nie później niż przy kolejnej dostawie.

Zamawiający będzie składał reklamacje faksem lub drogą elektroniczną.

6. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia reklamacji jedną z dróg: faksem lub pocztą elektroniczną.

7. Dostawa czasopism drukowanych będzie realizowana w trybie dostawy skonsolidowanej, tzn. przesyłki muszą być kontrolowane i rejestrowane przez Dostawcę i dystrybuowane
z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

8. Dostarczenie czasopism powinno być realizowane transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt  i ryzyko. Wykonawca będzie zobowiązany należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu.

9. Dostawa oznacza dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz wniesienie go do wskazanych miejsc. Czasopisma dostarczane będą do wnętrza budynków, do rąk portiera lub innego upoważnionego pracownika Zamawiającego.

10. W przypadku, gdy w okresie prenumeraty Wydawca zaprzestanie wydawania poszczególnych pozycji czasopism objętych zamówieniem, Wykonawca powinien obligatoryjnie poinformować o tym Zamawiającego, zaś przedmiot zamówienia i wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie na zasadach opisanych w SIWZ.

11. Wykonawca poinformuje Zamawiąjącego o zmianach w ukazywaniu się poszczególnych formatów czasopism i związanymi z tym kosztami. Zamawiajacemu przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia pozycji, natomiast przedmiot zamówienia i wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie na zasadach określonych w SIWZ.

12. W przypadku przerw technicznych, leżących po stronie Wydawcy – uniemożliwiających dostęp do czasopism w wersji elektronicznej – Wykonawca będzie o nich informował Zamawiającego drogą elektroniczną na adres: dzp@kul.lublin.pl oraz buczasopkul@kul.pl nie później niż 24 h przed ich wystąpieniem. W przydaku przerw trwających dłużej niż 30 dni, liczonych od momentu ich udokumentowanego wystąpienia, kwota należności zostanie odpowiednio zmniejszona na zasadach określonych w SIWZ.

13. Obligatoryjnie, w terminie 5 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje związane z wszelkimi zmianami w zakresie realizowanej w danym roku prenumeraty.

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmiany przedmiotu zamówienia w okresie realizacji prenumeraty w zakresie opisanym w SIWZ.

15. Zmiany, o których mowa w pkt 14, nie mogą spowodować przekroczenia wartości przedmiotu zamówienia, przy czym dostawa dodatkowego egzemplarza czasopisma powinna nastąpić nie później niż przy kolejnej możliwej dostawie.

Zmiany w zamówieniu nie mogą zmniejszyć wartości zamówienia poniżej 60% wartości


w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu zmiany wielkości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne prawa do rekompensaty.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilości odbiorców i ich adresów na zasadach określonych w SIWZ. O każdorazowej zmianie miejsca dostawy Zamawiający poinformuje – z należytym wyprzedzeniem – Wykonawcę na piśmie.

17. Wykonawca gwarantuje dostarczenie wszystkich wydań czasopism, jakie się ukażą, określonych  w swojej ofercie. W razie braku zamówionego tytułu Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację po której Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć brakujące egzemplarze najpóźniej w najbliższej możliwej dostawie.

18. Zamawiający będzie dopuszczał realizację części przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym niż zostało to określone tylko w przypadku, jeśli to opóźnienie wynika


z przyczyn leżących po stronie Wydawcy. W przypadku opóźnień w wydaniu numerów objętych planami wydawniczymi na rok 2014 poza 31.12.2014 r., zobowiązania Wykonawcy zachowują ważność, aż po wykonanie kompletu dostaw i przedstawienia za nie faktur.

19. Wykonawca gwarantuje stałe ceny prenumeraty brutto na poszczególne pozycje czasopism, zawarte w niniejszym zestawieniu, w całym okresie obowiązywania umowy.

20. Koszty przesyłki zawarte są w cenie prenumeraty.

21. Wykonawca zobowiązuje się do: • zapewnienia dostaw czasopism zagranicznych w wersji papierowej w formie kontrolowanej przez Wykonawcę wraz ze specyfikacją dostawy, regularnie, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie  i dostarczania na adresy wskazane w poniższym formularzu;

 • obligatoryjnego informowania o zmianach bibliograficznych i wydawniczych zamówionych tytułów;

 • nieodpłatnego uzupełnienia brakujących numerów;

 • zapewnienia ciągłego i nieprzerwanego dostępu do wersji on-line do wszystkich czasopism - których dotyczy ten wymóg - do czasu zakończenia realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostęp on-line z chwilą ukazania się aktualnego numeru czasopisma;

 • nieodpłatnego udostępniania internetowych baz (systemów) komunikacyjno-informacyjnych do bieżącej obsługi prenumeraty, tzw. pełna obsługa prenumeraty
  w systemie on-line;

 • utrzymania stałych cen prenumeraty brutto na poszczególne pozycje czasopism zawarte  w niniejszym załączniku w okresie obowiązywania umowy. Ewentualna zmiana kursu walut lub zmiany w zakresie podatków nie mogą być podstawą do zmiany ceny, za wyjątkiem jej obniżenia;

 • zaakceptowania warunków płatności: ratalne wpływy zaliczkowe na podstawie faktury pro-forma; w ratach obejmujących odpowiednio:

  • I rata: do 31 stycznia – 50% wartości brutto zamówienia rocznego;

  • II rata: do 30 czerwca – 30% wartości brutto zamówienia rocznego;

  • III rata: do 31 grudnia – 20% wartości brutto zamówienia rocznego (przy czym całość zamówienia rocznego jest rozliczana wraz z płatnością trzeciej raty); płatne przelewem  z 30-dniowym terminem płatności;

Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę pro-forma, określającą wartość brutto prenumeraty na rok 2014, która będzie stanowiła podstawę do uregulowania przez Zamawiającego kolejnych rat płatności. Wpłata przedpłaty przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy będzie potwierdzana przez Wykonawcę wystawieniem i dostarczeniem faktury VAT
w terminie 14 dni po otrzymaniu każdej kolejnej raty, na kwotę zgodną z otrzymaną zapłatą.

Zamawiający korzysta z licencji narodowej: EBSCO (pakiet podstawowy), SpringerLink czasopisma  i książki, Scopus, Wiley-Blackwell, Elsevier - ScienceDirect, Nature, Science, Web
of Knowledge; jest członkiem konsorcjum: Emerald – ICM UW, EBSCO pakiet specjalistyczny – ICM UW, MathSciNet – UMK Toruń. W związku z tym prosimy o honorowanie cen DDP.

Zamawiający wymaga zastosowania stawki VAT 5% lub 8% dla wersji drukowanej i 23% dla wersji elektronicznej zamawianych tytułów.UWAGI: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje, że liczba FTE (Full Time Equivalents) wynosi:

Liczba studentów i doktorantów:

Studenci: Studia stacjonarne: 12 410

Studia niestacjonarne: 1 421

Razem: 13 831


Doktoranci: Studia stacjonarne: 1 333

Studia niestacjonarne: 488

Razem: 1 821


Studenci i doktoranci razem: 15 652

Liczba pracowników:

Nauczyciele akademiccy: 1 235

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna