Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIPobieranie 1.95 Mb.
Strona1/16
Data07.05.2016
Rozmiar1.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

tel. +48 81 445-41-59, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

Nr sprawy AZP-712/PN-p30/070/2015        1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej


207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  1. Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej dla Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na rok 2016.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.10.2015r numer ogłoszenia 152681-2015, a także zostało opublikowane na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.


Zatwierdził:/-/dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

Prorektor ds. Finansów i Administracji KUL
(pracownik Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego

powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności)

Lublin, dnia 20.10.2015r.ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.


  1. Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  2. Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

  3. NIP PL 712-016-10-05,

  4. Regon 000514064,

Strona internetowa: www.kul.lublin.pl

Jednostka prowadząca postępowanie: Dział Zamówień Publicznych

E-mail: dzp@kul.pl,

Tel.: (081) 445-41-59,

Faks (081) 445-41-63.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający będzie zamieszczał wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html.
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1


w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości 207 000 euro.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy. Ilekroć
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane będzie pojęcie „SIWZ”, będzie ono dotyczyło niniejszego dokumentu.

4. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego to: AZP-712/PN-p30/070/2015. W kontaktach


z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na ten właśnie numer.
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa czasopism zagranicznych w wersji drukowanej


i elektronicznej wraz z prenumeratą dla Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na rok 2016. Wykaz czasopism stanowi załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną.

Zamówienie podlega realizacji sukcesywnie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r., z tym zastrzeżeniem, iż zamówienie będzie realizowane od ukazania się pierwszego numeru czasopisma za 2016 r. do skompletowania pełnego rocznika, jednak nie dłużej niż do 30.06.2018 roku. W przypadku zaistnienia opóźnień wydawniczych sięgajacych poza ten termin, Zamawiający rezygnuje z zamówionego tytułu i prosi

o wystawienie stosownych FV korygujacych najpóźniej do 31.12.20187 roku. W terminie tym Wykonawca bezwzględnie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłego i nieprzerwanego dostępu on-line do wszystkich czasopism, których dotyczy ten wymóg. Czasopisma w wersji papierowej winny być zapakowane, zaadresowane dla poszczególnych jednostek organizacyjnych i dostarczone oddzielnie na adresy wskazanych Bibliotek.

Jednostka organizacyjna

Miejsce doręczeniaa

Oddział Wydawnictw Ciągłych BU KULPortiernia Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

ul. Chopina 27

Lublin

Biblioteka Instytutu Filologii RomańskiejKancelaria Gmachu Głównego

Al. Racławickie 14

Lublin

Biblioteka Instytutu Filologii SłowiańskiejKancelaria Gmachu Głównego

Al. Racławickie 14

Lublin


Biblioteka Wydziału Prawa
i Prawa Kanonicznego

Kancelaria Collegium Joannis Pauli II

Al. Racławickie 14

LublinSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną.
Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

22212000-9 - czasopisma

79980000-7 – usługi prenumeraty

ROZDZIAŁ IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŚLI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna