Kierownika jednostki organizacyjnej gminyPobieranie 45.25 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar45.25 Kb.
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta[1]Sejny, dnia 25.04.2007r.
Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,

należy wpisać „nie dotyczy”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność

poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku

odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca

położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A


Ja, niżej podpisany(a), .....................ADAM BARANOWSKI ............................(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)


urodzony(a) ................ 01.01.1959 roku............. w ........... STRZELCOWIŹNIE ..................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................GIMNAZJUM NR 2 W SEJNACH ..........................................

......................................– DYREKTOR GIMNAZJUM NR 2 W SEJNACH ...............................(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)


po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,

z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26,

poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie

z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .........15 000 zł. .....................Małżeńska własność majątkowa

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .......... NIE DOTYCZY....................... ........................................................................................................................ - papiery wartościowe: ...................NIE DOTYCZY ....................................................

...............................................................................................................................................

................................................ na kwotę: ......NIE DOTYCZY ...........................................
II.

1. Dom o powierzchni:NIE DOTYCZY , o wartości: .... NIE DOTYCZY tytuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: 58 m2, o wartości: 45 000 zł. tytuł prawny: spółdzielcze lokatorskie

3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY

rodzaj gospodarstwa: ………………........, powierzchnia: ................................................

o wartości: ...........................................................................................................................

rodzaj zabudowy: .................................................................................................................

tytuł prawny: ........................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: …………..

4. Inne nieruchomości:

- garaż powierzchnia: 20m2, o wartości 7 000,- zł. tytuł prawny: współwłasność małżeńska.


III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

......................................NIE DOTYCZY ...............................................

...............................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ........................................

........................................NIE DOTYCZY ..........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................

...........................................NIE DOTYCZY ................................................................


IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

.........................................................NIE DOTYCZY ...........................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...................................................

...............................NIE DOTYCZY .....................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...NIE DOTYCZY


V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze

przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ............................................

...........................................NIE DOTYCZY.........................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą[2] (należy podać formę prawną i przedmiot

działalności): ............NIE DOTYCZY.......................................................................

................................................................................................................................................

- osobiście ..................NIE DOTYCZY...........................................................................

...............................................................................................................................................

- wspólnie z innymi osobami ..................NIE DOTYCZY...................................................

...............................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ....................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...................................

..................................................NIE DOTYCZY...........................................................

- osobiście ............................NIE DOTYCZY......................................................................

...............................................................................................................................................

- wspólnie z innymi osobami ............NIE DOTYCZY.....................................................

...............................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........................................................NIE DOTYCZY...................................................


VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):..............NIE DOTYCZY..............

................................................................................................................................................

- jestem członkiem zarządu (od kiedy)..................................................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .................................................................. ................................................................................................................................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..............................................................

..............................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................

..............................................................................................................................................


2. W spółdzielniach:

...........................................NIE DOTYCZY .........................................................................

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .................NIE JESTEM...........................................

...............................................................................................................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej[3] (od kiedy): ..............NIE JESTEM...........................

...............................................................................................................................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..............NIE JESTEM...........................

...............................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................

.......................................................................NIE DOTYCZY .............................................

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ...........NIE DOTYCZY ...........

..............................................................................................................................................

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....................NIE JESTEM.......................................

...............................................................................................................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .............NIE JESTEM.................................

...............................................................................................................................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ................NIE JESTEM..........................

...............................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .NIE DOTYCZY..
VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Gimnazjum - dochód brutto 40 483,32 zł. – umowa o pracę

Działalność wykonywana osobiście o której mowa w art. 13 ustawy ( w tym umowy

o dzieło i zlecenia - 1120,00zł.

Inne źródła - dochód brutto 764,25 zł.

Małżeńska własność majątkowa

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): ............................................Samochód marki RENAULT, model MEGANE, 2002 rok , wartości 21000zł.

Małżeńska własność majątkowa

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ..........................NIE DOTYCZY ...................................


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna