Kierunek architekturaPobieranie 23.12 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar23.12 Kb.
WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE

KIERUNEK ARCHITEKTURA

Egzamin dyplomowy dla 1 stopnia kształcenia (studia inżynierskie)Pytania egzaminacyjne

Egzamin dyplomowy dla 1 stopnia kształcenia obejmuje zestawy pytań zestawione w działach PA, HA, TA, TU, POA, TB, TO. Na egzaminie dyplomant otrzymuje po jednym pytaniu z połączonych puli: PA + HA, TA + TU + POA, TB + TO; łącznie odpowiada na trzy pytania.PA. Pytania dotyczące zagadnień podstaw architektury i projektowania architektonicznego

 1. Omówić zasadę złotego podziału.

 2. Kompozycja – rodzaje.

 3. Omówić specyfikę rysunku architektonicznego.

 4. Słońce w architekturze - omówić zagadnienie.

 5. Omówić znaczenie pojęcia antropometria.

 6. Perspektywa a aksonometria – omówić zagadnienia i przedstawić różnice.

 7. Rytm w architekturze – omówić zagadnienie.

 8. Przedstawić pojęcia formy silnej i formy słabej oraz odnieść je do architektury.

 9. Omówić podstawowe części obiektu architektonicznego.

 10. Omówić zasadę dobrej kontynuacji.

 11. Omówić relację pomiędzy formą i treścią w obiekcie architektonicznym lub jego części.

 12. Na czym polega proces synergii form w architekturze ?

 13. Omówić rolę punktów/miejsc formalnie ważnych – podać przykłady.

 14. Zastosowanie efektów złudzeń przestrzennych (optycznych) w architekturze – podać przykłady.

HA. Pytania dotyczące historii architektury i urbanistyki oraz konserwacji zabytków

 1. Antyczne porządki architektoniczne (greckie, rzymskie) – styl, detal, forma, proporcje, relacje przestrzenne.

 2. Typy świątyń greckich. Podać przykłady trzech różnych i omówić cechy charakterystyczne.

 3. Architektura romańska w Krakowie – omówić na przykładzie kościoła pw. św. Andrzeja.

 4. Architektura sakralna gotyku – podłoże ideowe i jego manifestacja w strukturze przestrzennej; omówić na przykładach.

 5. Reforma miejska w średniowieczu – omówić.

 6. Elementy systemu obronnego miasta średniowiecznego – omówić na przykładzie.

 7. Zamek średniowieczny – struktura założenia - omówić na przykładach.

 8. Struktura zabudowy klasztornej w średniowieczu; omówić na przykładach

 9. Wawel w Krakowie – omówić główne elementy założenia.

 10. Architektura renesansu włoskiego - omówić główne cechy na trzech reprezentatywnych przykładach (Florencja).

 11. Renesans lubelski – wyjaśnić termin, omawiając przykłady obiektów i ich wyróżniające cechy.

 12. Palladianizm – wyjaśnić pojęcie na wybranych przykładach obiektów architektonicznych.

 13. Architektura baroku włoskiego - omówić na trzech reprezentatywnych przykładach (Rzym).

 14. Typy założeń ogrodowych - włoski, francuski, angielski; omówić na przykładach główne cechy kompozycji.

 15. Wersal - omówić koncepcję przestrzenną założenia.

 16. Eklektyzm w architekturze – omówić, posługując się przykładami.

 17. Funkcjonalizm w architekturze – omówić styl, posługując się przykładami.

 18. Rewolucja przestrzenna w Paryżu w pocz. 2 poł. XIX w.

 19. Modernizmu w architekturze i jego czołowi przedstawiciele w ujęciu historycznym.

 20. Bauhaus i jej główni przedstawiciele.

 21. Le Corbusier – omówić twórczość.

 22. Co to jest modulor Le Corbusiera ? - scharakteryzować i wskazać architektów już wcześniej poszukujących matematycznych proporcji w ludzkim ciele.

 23. Wpływ rewolucji przemysłowej na założenia urbanistyczne.

 24. Związki architektury z inżynierią (techniką, przemysłem) w ujęciu historycznym.

 25. Pojęcie zabytku – ustawowe formy ochrony zabytków.

 26. Charakterystyka pojęcia “trwała ruina” i jej przykłady.

 27. Podać przynajmniej trzy możliwe sposoby konserwatorskiego traktowania substancji architektonicznej i omówić różnice.

 28. Sposób postępowania z reliktem przeszłości znalezionym na budowie.

TA. Pytania dotyczące teorii architektury

 1. Cechy przestrzeni publicznej, półpublicznej, półprywatnej i prywatnej oraz ich rola w architekturze.

 2. Postmodernizm – przyczyny uformowania się nurtu, jego cechy i reprezentanci.

 3. Styl międzynarodowy

 4. Wybrać sylwetkę architekta do omówienia – Rem Koolhaas, Thom Mayne, Zaha Hadid, Frank Gehry, Peter Zumthor, Mario Botta, Peter Eisenman, Maksimiliano Fuksas, Renzo Piano, Tadao Ando, Toyo Ito, Shigeru Ban, Antoine Predock, Richard Meier, Jean Nouvel, Steven Holl, Dominique Perrault.

 5. Podać przykład utopii w architekturze i omówić krytycznie jej wpływ na myśl architektoniczną.

 6. Funkcja, forma, konstrukcja – geneza triady i jej współczesna adaptacja.

 7. Podać i omówić przykłady architektury inspirowanej naturą (sferą nieożywioną i ożywioną).

 8. Ergonomiczne podstawy projektowania przestrzeni – omówić.

 9. Co to jest kontekst miejsca. Jakie są jego możliwe interpretacje i aplikacje w architekturze.

 10. Rola i znaczenie detalu w architekturze.

 11. Rozumienie pojęcia domu jako obiektu architektonicznego.

 12. Fazy i cechy procesu projektowania architektonicznego ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji.

 13. Poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni architektonicznej.

 14. Wystawiennictwo – omów zagadnienie na wybranym przykładzie pawilonu na światowym EXPO.

TU. Pytania dotyczące teorii urbanistyki i projektowania urbanistycznego

 1. Cechy urbanistyki modernistycznej i jej krytyczne omówienie.

 2. Problem rewitalizacji przestrzeni osiedli mieszkaniowych.

 3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – omówić pojęcie (części) i znaczenie SUiKZP.

 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – omówić pojęcie i znaczenie MPZP.

 5. Przedstawić procedurę uchwalania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 6. Elementy kompozycji urbanistycznej – omówić terminy i zagadnienie kompozycji.

 7. Projektowanie osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych i jednorodzinnych – wymagania.

 8. Omówić zagadnienie przysłaniania w osiedlu mieszkaniowym.

 9. Przedstawić podstawowe problemy kształtowania centrów miast.

 10. Układ linearny vs układ koncentryczny – porównać.

 11. Omówić problemy aglomeracji miejskich.

POA. Pytania dotyczące zagadnień projektowania obiektów architektonicznych

 1. Zasady orientowania i projektowania budynku jednorodzinnego wolnostojącego.

 2. Dom pasywny – kwalifikacja, sposób konstruowania rozwiązania projektowego, obszary kreowania pasywności.

 3. Rodzaje zewnętrznych ścian nośnych – przykłady i zasady kształtowania.

 4. Rodzaje zewnętrznych ścian osłonowych – przykłady i zasady kształtowania.

 5. Przestrzeń ekspozycji – jak projektować.

 6. Różne sposoby rozwiązywania przestrzeni biurowej – typologie obiektów biurowo-administracyjnych.

 7. Przedstawić standardy pokoju hotelowego.

 8. Sposoby rozwiązywania komunikacji pionowej w obiektach.

 9. Uwarunkowania klimatyczne projektowania architektonicznego.

 10. Ciągi technologiczne w sekcjach lub obiektach gastronomicznych.

 11. Zasady programowania funkcji w obiektach architektonicznych.

 12. Co to jest typologia obiektu. Omówić i podać przykłady.

 13. Problematyka wyboru materiałów, tekstur, kolorów w projektowaniu.

TB. Pytania dotyczące stosowania przepisów techniczno-budowlanych

 1. Zasady projektowania schodów z podziałem na różne rodzaje budynków.

 2. Podział budynków ze względu na ich wysokość.

 3. Zasady projektowania poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.

 4. Omówić projekt łazienki dla niepełnosprawnych.

 5. Odległości między budynkami – główne wymagania i zasady.

 6. Architektura a niepełnosprawność.

 7. Zakres dokumentacji projektowej wymagany do uzyskania pozwolenia na budowę.

 8. Wymogi w zakresie ochrony cieplnej budynków – parametry przegród w budownictwie.

 9. Omówić szczegółowo wymogi dotyczące zagospodarowania działki.

 10. Podać wymogi dotyczące wysokości pomieszczeń.

 11. Wskazać wymogi dotyczące przestrzeni ruchu dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem pochylni.

TO. Pytania dotyczące pozostałych zagadnień, w tym kwestii technicznych i ogólnobudowlanych

 1. Stropy gęstożebrowe stosowane w budownictwie ogólnym.

 2. Rodzaje wentylacji stosowanej w budynkach mieszkalnych.

 3. Charakterystyka "zielonego dachu" i przykłady zastosowania.

 4. Ustroje konstrukcyjne dachów drewnianych.

 5. Mostki cieplne i ich wpływ na izolacyjność cieplną przegrody.

 6. Posadowienie budynku – omówić podstawowe zasady i wymogi.

 7. Własności użytkowe, mechaniczne i estetyczne materiałów konstrukcyjnych na wybranym przykładzie: drewno, beton, stal.

 8. Dylatacje i ich funkcja.

 9. Odległości połaci dachowej od przewodu dymowego w zależności od rodzaju pokrycia dachowego.

 10. Cegła – opisać wymiary, nazwy powierzchni, sposoby użycia, zastosowania.

 11. Wymogi kształtowania pomieszczeń technicznych w architekturze usługowej i użyteczności publicznej.

 12. Zastosowanie szkła w architekturze.

 13. Omówić zagadnienie odprowadzania wód opadowych.

 14. Zaprezentować przegląd różnych geometrii dachu – ich klasyfikację, cechy wyróżniające. Podać różnych typów geometrii.

 15. Zasady kodeksu etyki zawodowej obowiązujące architektów wobec środowiska zawodowego.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna