Kierunek: gastronomia I sztuka kulinarnaPobieranie 194.3 Kb.
Strona3/4
Data07.05.2016
Rozmiar194.3 Kb.
1   2   3   4

Polecane podręczniki


W sylabusie

Studia stacjonarne Bioinżynieria produkcji żywności. Makrokierunek, przedmiot: Biochemia żywności

Wydział: NAUKI O ŻYWNOŚCI - STACJONARNE

Przedmiot: Biochemia Żywności

KIERUNEK: Bioinżynieria produkcji żywności. Makrokierunek

Kod

2013/2014

Rok

Semestr

Liczba godzin

Status

Język wykładowy

II

III

W - 15
Obligatoryjny

polski

Osoba prowadząca wykłady: Dr hab. inż. Anna Iwaniak

Jednostka organizacyjna: Katedra Biochemii Żywności

Tematyka wykładów:

L.p.

Temat

Treści nauczania

1

Interdyscyplinarny charakter biochemii.


Biochemia - jedna z dziedzin nauki o życiu. Powiązanie biochemii z innymi naukami przyrodniczymi. Poziomy organizacji żywej materii. Charakterystyka niskocząsteczkowych związków odgrywających istotne znaczenie w procesach biochemicznych – fosforany, kwasy organiczne, kwasy tłuszczowe, sacharydy.

2

Aminokwasy i białka.


Kryteria podziału aminokwasów. Naturalne Kryteria podziału aminokwasów. Właściwości chemiczne i przemiany aminokwasów. Aminy biogenne. Struktura a funkcja biologiczna i właściwości funkcjonalne białek. Występowanie aminokwasów, peptydów i białek w produktach żywnościowych. Ważniejsze białka (tkanki mięsnej, mleka i zbóż).

3

Biologicznie aktywne peptydy. Białka żywności jako źródło bioaktywnych peptydów.Rodzaje, budowa i mechanizm działania peptydów bioaktywnych.

4

Kryteria oceny białek jako źródła bioaktywnych peptydów


Wyróżniki biologicznej aktywności białek głównych grup żywności jako prekursorów peptydów biologicznie aktywnych – nowe kryterium oceny biologicznej wartości białek.

5

Otrzymywanie bioaktywnych peptydów.

Metody otrzymywanie bioaktywnych peptydów: chemiczna synteza, technologia rekombinowanego DNA, enzymatyczna synteza, ukierunkowana proteoliza białek. BIOPEP – baza białek i bioaktywnych peptydów. Metody chemometryczne stosowane w badaniach żywności.

6

Analiza in silico białek – prekursorów peptydów bioaktywnych

BIOPEP – baza białek i bioaktywnych peptydów. Metody chemometryczne stosowane w badaniach żywności.

7

Enzymy

Definicja, systematyka i ogólne właściwości enzymów. Specyficzność enzymów. Mechanizm biokatalizy. Molekularne formy działania enzymów. Jednostki aktywności enzymatycznej. Kinetyka działania enzymów. Inhibicja reakcji enzymatycznych. Praktyczne znaczenie inhibitorów enzymatycznych. Regulacja aktywności proteolitycznej. Rola związków makroergicznych oraz reakcji sprzężonych energetycznie.

8

Koenzymy

Klasyfikacja i mechanizm działania koenzymów. Immobilizacja enzymów – znaczenie. Oczyszczanie i izolowanie enzymów. Technika rekombinowanego DNA – nowe źródło enzymów. Występowanie i rola enzymów w surowcach i produktach spożywczych.

9

Metabolizm komórkowy- cz.I.


Przemiany metaboliczne i energetyczne w komórce. Przemiany kataboliczne, anaboliczne i amfiboliczne. Lokalizacja procesów metabolicznych w organellach komórkowych/narządach i tkankach. Regulacja przemian metabolicznych w komórce. Wzajemne powiązania przemian metabolicznych białek, węglowodanów i tłuszczów. Metabolizm węglowodanów – glikoliza, glukoneogeneza, metabolizm fruktozy, galaktozy, polisacharydów. Cykl Krebsa i jego powiązania z metabolizmem glukozy. Metabolizm glikogenu i szlak pentozofosforanowy. Rola NADPH.

10

Metabolizm komórkowy- cz.I.

Metabolizm węglowodanów


Metabolizm węglowodanów – glikoliza, glukoneogeneza, metabolizm fruktozy, galaktozy, polisacharydów. Cykl Krebsa i jego powiązania z metabolizmem glukozy. Metabolizm glikogenu i szlak pentozofosforanowy. Rola NADPH.

11

Metabolizm komórkowy- cz.II. Główne szlaki metabolizmu lipidów.

Powstawanie kwasów jedno- i wielo-nienasyconych. Biosynteza triacylogliceroli
i innych lipidów.

12

Metabolizm komórkowy- cz.II. Oddychanie i energia

Cykl Krebsa - szlaki biosyntez intermediatów cyklu.

Łańcuch oddechowy. Enzymy łańcucha oddechowego: dehydrogenazy pirydynowe, dehydrogenazy flawinowe i cytochromy. Reakcje łańcucha oddechowego. Fosforylacja oksydacyjna - mechanizm. Bilans energetyczny całkowitego utlenienia glukozy. Pozamito-chondrialne utleniane - oksydazy, oksygenazy


i hydroksylazy. Peroksydaza i katalaza.

Oddychanie komórkowe.

Fotosynteza jako zjawisko biologiczne. Fotoprodukcja oraz indukowany światłem transport elektronów. Fotosystem I i II. Mechanizm fosforylacji fotosyntetycznej.


13

Metabolizm komórkowy- cz. III. Metabolizm aminokwasów.


Szlaki biosyntezy aminokwasów - aminokwasy endogeniczne i egzogeniczne. Regulacja biosyntezy aminokwasów. Enzymatyczne wiązanie azotu. Biosynteza mononukleotydów purynowych i pirymidynowych.

14

Metabolizm komórkowy- cz. III. Kwasy nukleinowe i biosynteza białka.


Szlaki biosyntezy aminokwasów - aminokwasy endogeniczne i egzogeniczne. Regulacja biosyntezy aminokwasów. Enzymatyczne wiązanie azotu. Biosynteza mononukleotydów purynowych i pirymidynowych.

15

Integracja przemian w komórce.


Integracja przemian w komórce.


Sposób zaliczenia przedmiotu: egzamin

LITERATURA PODSTAWOWA

Dziuba J., Biochemia – wykład monograficzny

Dziuba J., Kostyra H. Biochemia Żywności., 2000. Wydawnictwo UW-M w Olsztynie.

Dziuba J. Biochemia – przewodnik do ćwiczeń, 2006. Wydawnictwo UW-M w Olsztynie, Olsztyn,

Bańkowski E., 2004. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Urban&Parners, Wrocław.

Rose S., Bullock S., 1993. Chemia życia. WNT Warszawa.

Hames B. D., Hooper N. M., Houghton J. D., 1999. Biochemia. Krótkie wykłady. PWN Warszawa.

Dziuba J., Fornal Ł., 2009. Biologicznie aktywne peptydy i białka żywności. WNT, Warszawa.

Granner D. K., Murray R. K. 2010. Biochemia Harpera. PZWL Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Kączkowski J., 2002. Podstawy biochemii, WNT , Warszawa.

Postępy Biochemii, Przemysł Spożywczy, Przemysł Mleczarski, artykuły przeglądowe


Studia stacjonarne Technologia Żywności i Żywienie Człowieka,
przedmiot: BiochemiaWydział: WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI - STACJONARNE

Przedmiot: Biochemia

KIERUNEK: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Kod

13.6-19b-00-C/06

2013/2014Rok

Semestr

Liczba godzin

Status

Język wykładowy

II

III

W - 30
Obligatoryjny

Polski

Osoba prowadząca wykłady: Prof. dr hab. Jerzy Dziuba

Jednostka organizacyjna: Katedra Biochemii Żywności

Tematyka wykładów:

L.p.

Temat

Treści nauczania

1

Interdyscyplinarny charakter biochemii.

2.10.2013

 • Biochemia - jedna z dziedzin nauki o życiu. Powiązanie biochemii z innymi naukami przyrodniczymi. Molekularne podstawy procesów życiowych. Molekularna logika życia. Hierarchia molekularnej organizacji komórki. Biocząsteczki informacyjne.

2

Aminokwasy i białka.

9.10.2013


 • Kryteria podziału aminokwasów. Naturalne peptydy (hormony peptydowe, antybiotyki, depsipeptydy, peptoidy). Bioaktywne peptydy. Baza danych. Struktura a funkcja biologiczna i właściwości funkcjonalne białek. Występowanie aminokwasów, peptydów i białek w produktach żywnościowych. Ważniejsze białka (tkanki mięsnej, mleka i zbóż)

3

Enzymy.

16.10.2013

 • Klasyfikacja i ogólne właściwości enzymów. Molekularne formy działania enzymów. Kinetyka, określanie aktywności enzymów (jednostki). Aktywatory i inhibitory reakcji enzymatycznych. Mechanizm katalizy enzymatycznej. Aspekty energetyczne biokatalizy. Rola związków makroergicznych oraz reakcji sprzężonych energetycznie.

4

Koenzymy.

23.10.2013


 • Klasyfikacja i mechanizm działania koenzymów. Witaminy i ich funkcje koenzymatyczne. Występowanie i rola enzymów w surowcach i produktach spożywczych. Otrzymywanie enzymów i ich zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym - enzymy immobilizowane.

5

Katabolizm i synteza makroergicznych wiązań fosforanowych.

30.10.2013

 • Przemiany metaboliczne i energetyczne w komórkach. Przemiany kataboliczne, anaboliczne i amfiboliczne. Rozmieszczenie enzymów i układów /nzymowych wewnątrz omórki. Regulacja przemian metabolicznych
  w komórce.

6

Glikoliza.

6.11.2013


 • Enzymy przemiany glikolitycznej. Mechanizm glikolizy. Kierunki przemiany pirogronianu. Aspekty energetyczne katabolizmu glukozy. Fermentacje: alkoholowa, mleczanowa, octowa, propionowa, cytrynianowa i glicerolowa. Włączanie innych cukrów prostych do przemiany glikolitycznej. Włączenie glukozy
  z glikogenu i skrobi do glikolizy. Przemysłowe znaczenie enzymów katabolizmu polisacharydów.

7

Cykl kwasów trikarboksylowych.

13.11.2013


 • Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu. Mechanizm, enzymy i znaczenie cyklu kwasów trikarboksylowych. Reakcje anaploretyczne - cykl glioksalanowy.

8

Utlenianie biologiczne.

20.11.2013


 • Istota utleniania. Enzymy łańcucha oddechowego: dehydrogenazy pirydynowe, dehydrogenazy flawinowe i cytochromy. Reakcje łańcucha oddechowego. Fosforylacja oksydacyjna - mechanizm. Bilans energetyczny całkowitego utlenienia glukozy. Pozamito-chondrialne utleniane - oksydazy, oksygenazy
  i hydroksylazy. Peroksydaza i katalaza.

9

Katabolizm lipidów.

27.11.2013

 • Hydroliza lipidów. Utlenianie glicerolu
  i kwasów tłuszczowych (cykl -oksydacji). Bilans energetyczny. Utlenianie nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz kwasów
  o nieparzystej liczbie atomów węgla. Enzymatyczne i chemiczne psucie się tłuszczów. Przeciwutleniacze naturalne i syntetyczne.

10

Katabolizm białek.

4.12.2013


 • Proteoliza (peptydazy i enzymy proteolityczne). Budowa i mechanizm działania enzymów proteolitycznych. Przemiany kataboliczne aminokwasów: dekarboksylacja, transaminacja, deaminacja, przemiany szkieletu węglowego aminokwasów. Cykl mocznikowy - wydalanie azotowych produktów katabolizmu aminokwasów. Biochemiczne aspekty dojrzewania lub psucia się produktów białkowych.

11

Fotosyntetyczny transport elektronów.

11.12.2013


 • Fotosynteza jako zjawisko biologiczne. Fotoprodukcja oraz indukowany światłem transport elektronów. Fotosystem I i II. Mechanizm fosforylacji fotosyntetycznej.
12

Anabolizm i wykorzystanie energii wiązań fosforanowych. Biosynteza aminokwasów.

18.12.2013

 • Szlaki biosyntezy aminokwasów - aminokwasy endogeniczne i egzogeniczne. Regulacja biosyntezy aminokwasów. Enzymatyczne wiązanie azotu. Biosynteza mononukleotydów purynowych i pirymidynowych.

13

Kwasy nukleinowe i biosynteza białka.

8.01.2014


 • DNA i budowa chromosomów. Replikacja
  i transkrypcja DNA. Kod genetyczny. Kwasy RNA i ich funkcje biologiczne. Rybosomy
  i biosynteza białka. Regulacja biosyntezy białka. Inżynieria genetyczna.

14

Biosynteza sacharydów.

15.01.2014


 • Glukoneogeneza z pirogronianu, metabolitów pośrednich cyklu kwasów trikarboksylowych lub acetylo-CoA. Fotosyntetyczne wytwarzanie heksoz poprzez redukcję CO2 . Przekształcanie glukozy w inne monosacharydy. Synteza disacharydów i polisacharydów. Fotosynteza przemysłowa jako źródło masy organicznej.

15

Biosynteza lipidów. Integracja przemian w komórce.

22.01.2014


 • Biosynteza nasyconych kwasów tłuszczowych. Powstawanie kwasów jedno- i wielo-nienasyconych. Biosynteza triacylogliceroli
  i innych lipidów. Integracja przemian
  w komórce.Sposób zaliczenia przedmiotu: egzamin

Zalecane podręczniki i skrypty:

Dziuba J.: Biochemia – wykład monograficzny

Dziuba J., Fornal Ł.: Biologicznie aktywne peptydy i białka żywności. WNT, Warszawa 2009

Kączkowski J.Podstawy Biochemii, WNT , Warszawa 2002

Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L.: Biochemia, PWN,2005.

Postępy Biochemii, Przemysł Spożywczy, Przemysł Mleczarski, artykuły przeglądoweStudia niestacjonarne Technologia Żywności i Żywienie Człowieka,
przedmiot: BiochemiaWydział: WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI - NIESTACJONARNE

Przedmiot: Biochemia

KIERUNEK: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Kod

13.6-19b/NS-00-C/06

2013/2014Rok

Semestr

Liczba godzin

Status

Język wykładowy

II

III

W - 28
Obligatoryjny

Polski

Osoba prowadząca wykłady: Prof. dr hab. Jerzy Dziuba

Jednostka organizacyjna: Katedra Biochemii Żywności

Tematyka wykładów:

L.p.

Temat

Treści nauczania

1

Interdyscyplinarny charakter biochemii. Aminokwasy
i białka.


11.10.2013

 • Biochemia – jedna z dziedzin nauki o życiu. Powiązanie biochemii z innymi naukami przyrodniczymi. Molekularne podstawy procesów życiowych. Molekularna logika życia. Hierarchia molekularnej organizacji komórki. Biocząsteczki informacyjne. Kryteria podziału aminokwasów. Naturalne peptydy (hormony peptydowe, antybiotyki, depsi-peptydy, peptoidy). Bioaktywne peptydy.
  Struktura a funkcja biologiczna i właściwości funkcjonalne białek. Występowanie amino-kwasów, peptydów i białek w produktach żywnościowych. Ważniejsze białka (tkanki mięsnej, mleka i zbóż).

2

Enzymy. Koenzymy.

25.10.2013

 • Klasyfikacja i ogólne właściwości enzymów. Molekularne formy działania enzymów. Kinetyka, określanie aktywności enzymów (jednostki). Aktywatory i inhibitory reakcji enzymatycznych. Mechanizm katalizy enzyma-tycznej. Aspekty energetyczne biokatalizy. Rola związków makroergicznych oraz reakcji sprzężonych energetycznie. Klasyfikacja
  i mechanizm działania koenzymów. Witaminy
  i ich funkcje koenzymatyczne. Występowanie
  i rola enzymów w surowcach i produktach spożywczych. Otrzymywanie enzymów i ich zastosowanie w przemyśle spożywczym
  i farmaceutycznym - enzymy immobilizowane.

3

Katabolizm i synteza makroergicznych wiązań fosforanowych. Glikoliza.

22.11.2013

 • Przemiany metaboliczne i energetyczne
  w komórkach. Przemiany kataboliczne, anaboliczne i amfiboliczne. Rozmieszczenie enzymów i układów enzymowych wewnątrz komórki. Regulacja przemian metabolicznych
  w komórce. Enzymy przemiany glikolitycznej. Mechanizm glikolizy. Kierunki przemiany piro-gronianu. Aspekty energetyczne katabolizmu glukozy. Fermentacje: alkoholowa, mleczanowa, octowa, propionowa, cytrynianowa i glicerowa. Włączanie innych cukrów prostych do przemiany glikolitycznej. Włączenie glukozy
  z glikogenu i skrobi do glikolizy. Przemysłowe znaczenie enzymów katabolizmu poli-sacharydów.

4

Cykl kwasów trikarboksylowych.
Utlenianie biologiczne.


6.12.2013

 • Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu. Mechanizm, enzymy i znaczenie cyklu kwasów trikarboksylowych. Reakcje anaploretyczne - cykl glioksalanowy. Istota utleniania. Enzymy łańcucha oddechowego: dehydrogenazy
  pirydynowe, dehydrogenazy flawinowe
  i cytochromy. Reakcje łańcucha oddechowego. Fosforylacja oksydacyjna - mechanizm. Bilans energetyczny całkowitego utlenienia glukozy. Pozamitochondrialne utleniane - oksydazy, oksygenazy i hydroksylazy. Peroksydaza
  i katalaza.

5

Katabolizm lipidów i białek.

20.12.2013

 • Hydroliza lipidów. Utlenianie glicerolu
  i kwasów tłuszczowych (cykl -oksydacji). Bilans energetyczny. Utlenianie nienasyconych
  kwasów tłuszczowych oraz kwasów
  o nieparzystej liczbie atomów węgla. Enzymatyczne i chemiczne psucie się tłuszczów. Przeciwutleniacze naturalne i syntetyczne. Proteoliza (peptydazy i enzymy proteolityczne). Budowa i mechanizm działania enzymów proteolitycznych. Przemiany kataboliczne aminokwasów: dekarboksylacja, transaminacja, deaminacja, przemiany szkieletu węglowego aminokwasów. Cykl mocznikowy - wydalanie azotowych produktów katabolizmu amino-kwasów. Biochemiczne aspekty dojrzewania lub psucia się produktów białkowych.

6

Anabolizm i wykorzystanie energii wiązań fosforanowych. Biosynteza aminokwasów. Kwasy nukleinowe i biosynteza białka.

10.01.2014

 • Szlaki biosyntezy aminokwasów - aminokwasy endogeniczne i egzogeniczne. Regulacja biosyntezy aminokwasów. Enzymatyczne wiązanie azotu. Biosynteza mononukleotydów purynowych i pirymidynowych. DNA i budowa chromosomów. Replikacja i transkrypcja DNA. Kod genetyczny. Kwasy RNA i ich funkcje biologiczne. Rybosomy i biosynteza białka. Regulacja biosyntezy białka. Inżynieria genetyczna.

7

Biosynteza sacharydów. Biosynteza lipidów. Integracja przemian w komórce.

24.01.2014

 • Glukoneogeneza z pirogronianu, metabolitów pośrednich cyklu kwasów trikarboksylowych lub acetylo-CoA. Fotosyntetyczne wytwarzanie heksoz poprzez redukcję CO2 . Przekształcanie glukozy w inne monosacharydy. Synteza disacharydów i polisacharydów. Fotosynteza przemysłowa jako źródło masy organicznej. Biosynteza nasyconych kwasów tłuszczowych. Powstawanie kwasów jedno- i wielo-nienasyconych. Biosynteza triacylogliceroli
  i innych lipidów. Integracja przemian
  w komórce.1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna