Kierunek: ZarządzaniePobieranie 285.67 Kb.
Strona1/12
Data08.05.2016
Rozmiar285.67 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Sylabusy na rok akademicki 2010/2011

Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: Zarządzanie


ANALIZA I PLANOWANIE PROJEKTÓW (ANALYSIS AND PLANNING OF PROJECTS) 2

BADANIA OPERACYJNE (OPERATIONAL RESEARCH ) 3

ELEMENTY PRAWA TURYSTYCZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ (TOURISIM LAW IN EUROPEN UNION) 3

FINANSE MENEDŻERSKIE (FINANCES OF MANAGER) 4

KONCEPCJE ZARZĄDZANIA (MANAGEMENT CONCEPTS) 5

KONKURENCYJNOŚĆ REGIONÓW TURYSTYCZNYCH (THE COMPETITIVENESS OF TOURIST REGIONS) 5

MAKROEKONOMIA II (MACROECONOMICS II) 6

MARKETING MIĘDZYNARODOWY (INTERNATIONAL MARKETING) 7

MARKETING W TURYSTYCE (MARKETING IN TOURISM) 8

METODY FUNDRAISINGU (FUNDRAISING METHODS) 8

MODELE DOSKONALENIA ORGANIZACJI (IMPROVEMENT OF ORGANIZATION MODELS) 9

NADZÓR KORPORACYJNY (CORPORATE GOVERNANCE) 9

NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM (TOOLS OF QUALITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) 10

ORGANIZACJA I KIEROWANIE ZESPOLEM (ORGANISATION AND STAFF MANAGEMENT) 10

PRAWO CYWILNE (SYVIL LAW) 11

PROGNOZOWANIE PROCESÓW GOSPODARCZYCH (FORECASTING OF ECONOMIC PROCESSES) 12

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (ENTEREPRENEURSHIP) 13

PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA W TURYSTYCE (PYHOLOGY AND SOCIOLOGY IN TOURISM) 13

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (MANAGEMENT ACCOUNTING) 14

RYNEK KAPITAŁOWY I FINANSOWY (CAPITAL AND FINANCIAL MARKET) 15

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW (SOCIAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF COMPANIES) 16

STATYSTYKA MATEMATYCZNA (MATHEMATICAL STATISTICS) 16

TURYSTYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA (TOURISM AND ENVIRONMENT) 17

WSTĘP DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM (INTORODUCTION TO QUALITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) 18

ZACHOWANIA KONSUMENCKIE NA RYNKU TURYSTYCZNYM (CONSUMER BEHAVIOR IN TOURISM ) 18

ZARZĄDZANIE PROCESAMI (PROCESS MANAGEMENT) 19

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ŚRODOWISKOWYM (Environmental Risk Management) 19

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (STRATEGIC MANAGEMENT) 20
ANALIZA I PLANOWANIE PROJEKTÓW (ANALYSIS AND PLANNING OF PROJECTS)


Kierunek / specjalność: zarządzanie / zarządzanie przedsiębiorstwem

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

laboratoria

15

II

I

2

Prowadzący: mgr Tomasz Kołakowski

tel. 757538215, budynek i nr pok.: H14Treści programowe:

Pojęcie i rodzaje projektów gospodarczych, fazy cyklu projektu, rodzaje oceny projektów gospodarczych.

Dyskontowanie i naliczanie wartości przyszłej - pojedyncze okresy, raty annuitetowe, strumienie różnych płatności, itp.

Analiza rynkowa, techniczna i organizacyjna w planowaniu projektu. Badanie i prognozowanie popytu, harmonogramowanie projektu.

Kapitał obrotowy, pojęcie i rodzaje, obliczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto.

Tworzenie rachunku CASH FLOW dla liczenia opłacalności inwestycji jako całości oraz do liczenia zysku od kapitału własnego, korzystanie z rachunku zysków i strat oraz bilansu pod kontem oceny projektów gospodarczych.

Finansowa ocena efektywności projektów gospodarczych, analiza wskaźnikowa, statyczne metody oceny efektywności projektów gospodarczych, dynamiczne metody oceny efektywności projektów gospodarczych (m.in. NPV, IRR, itp.), analiza wrażliwości i ryzyka.

Wstęp do analizy ekonomicznej projektów, ustalanie wartości zasobów, wybrane metody i techniki ustalania wartości ekonomicznej, etapy przeprowadzania analizy ekonomicznej w ocenie projektów, możliwości wykorzystania analizy ekonomicznej w ocenie projektów sektora publicznego i prywatnego.

Planowanie i analiza projektu prywatnego i publicznego - studium przypadku

Metody dydaktyczne: studia przypadków, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania,

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie metodologii opracowania projektów gospodarczych oraz zasad i narzędzi ich planowania i analizy, zrozumienie kryteriów oceny tych samych decyzji inwestycyjnych przez rożne podmioty zaangażowane w realizację lub odczuwające skutki realizacji projektu,

umiejętności: umiejętność praktycznego zastosowania metod i technik planowania I oceny projektu, budowanie tablic przepływów pieniężnych dla procesu oceny opłacalności projektu, dokonanie wyceny parametrów finansowych i ekonomicznych dla projektów inwestycyjnych i uzasadnienie ich poziom, określenie ostatecznej finansowej i ekonomicznej opłacalności projektu.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie aktywności na zajęciach oraz na podstawie pracy pisemnej z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego

Literatura podstawowa:


  1. Kurowski L. (2004), Ocena projektów gospodarczych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu

  2. Behrens W., Hawranek P.M. (1993) Poradnik przygotowania przemysłowych studiów Feasibility, Wyd. UNIDO, Warszawa.

  3. Drobniak A. (2008), Podstawy oceny efektywności projektów publicznych, Wydawnictwo AE w Katowicach.

Literatura uzupełniająca:

  1. Kopertowska M. (2006), Funkcje w Excelu, PWN, Warszawa.

  2. Dokumenty i wytyczne dotyczące metodologii przygotowania Studium Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków europejskich, m.in. Metodologia opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Instytucja Zarządzająca RPO WD.

  3. Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, Metodologiczne dokumenty robocze, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej (2008),

—  —


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna