Kobierzyce, dnia 29 listopada 2007 rPobieranie 6.58 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar6.58 Kb.

Kobierzyce, dnia 29 listopada 2007 r.


RBPPiZN-OŚiGO – 7625– 0083/07 – 007/07

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kobierzyce

Na podstawie art. 31 i 32, w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 129, poz. 902 ze zm.), Wójt Gminy Kobierzyce informuje, że zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku (wraz z raportem) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich na działkach nr 280/7 i 280/18 oraz na części działki nr 280/16,

Wójt Gminy Kobierzyce wszczął na wniosek Pana Krzysztofa Suwalskiego ze Spółki z o.o. PM Group Polska z/s we Wrocławiu, działającego z upoważnienia Cadbury Wedel Sp. z o.o. z/s w Warszawie, dla powyższego przedsięwzięcia postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w rozdziale 2 cyt. wyżej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 52a oraz ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ...(Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.), należy do II grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu OOŚ jest fakultatywne.

W trakcie prowadzonego postępowania Wójt Gminy Kobierzyce postanowieniem RBPPiZN-OŚiGO – 7625– 0083/07 – 004/07 z dnia 22.11.2007 r. uznał za celowe nałożenie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. W związku z tym niniejszy raport został dołączony do wniosku. Zgodnie z art. 53 ustawy POŚ organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.W związku z powyższym z przedmiotowym wnioskiem i załączonymi do wniosku dokumentami (raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kobierzycach przy al. Pałacowej 1, w pok. Nr 11, w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić swoje uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Podano do publicznej wiadomości przez:


  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kobierzycach i we wsi Bielany Wrocławskie.

  2. Umieszczenie na stronie internetowej www.ugk.pl.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna