Komenda wojewódzka policjiPobieranie 94.31 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar94.31 Kb.

ZP- 2310-294-215/2007Zamawiający:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W KATOWICACH


40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19
Prowadzący sprawę: Zespół Zamówień Publicznych KWP

przy współpracy z Wydziałem Transportu


tel. 0-32 200 20 50 fax 0-32 200 20 60 e-mail.zamowienia@slaska.policja.gov.pl www.policja.katowice.pl
Uwaga: Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową może odbywać się tylko w dniach urzędowania Zespołu Zamówień Publicznych w godzinach 7.30-15.30 na numer podany wyżej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .

Zakup i dostawa pojazdów samochodowych dla garnizonu śląskiego

CPV: 34110000-1
Przedmiot zamówienia obejmuje pięć zadań:

Zadanie nr 1 - zakup wraz z dostawą samochodów osobowych nieoznakowanych przeznaczonych pod montaż wideo rejestratorów w ilości 10 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zadanie nr 1 zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

Zadanie nr 2 – zakup wraz z dostawą samochodów osobowo-terenowych nieoznakowanych w ilości 5 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zadanie nr 2 zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Zadanie nr 3 - zakup wraz z dostawą samochodów osobowo-terenowych o nadwoziu typu Pickup z przeznaczeniem pod AWGŁ 1500 w ilości 4 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zadanie nr 3 zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

Zadanie nr 4 - zakup wraz z dostawą samochodów osobowo-terenowych o nadwoziu typu Pickup z przeznaczeniem pod AWGŁ 2700 w ilości 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zadanie nr 4 zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Zadanie nr 5 – zakup wraz z dostawą samochodów o nadwoziu typu furgon w wersji OP w ilości 5 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zadanie nr 5 zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.


Parametry techniczne określone w załącznikach stanowią żądane minimum i wykonawca może zaoferować samochody o lepszych parametrach technicznych. W przypadku gdy oferowane samochody posiadają dodatkowe wyposażenie nie wymagane przez Zamawiającego wykonawca składa oświadczenie wg wzoru załącznika nr 10 do SIWZ.
Zamawiający wymaga by oferowany asortyment był gatunku I-go, fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2007.
Zamawiający dopuszcza w ramach zadania zaoferowanie tylko jednej marki i modelu samochodu.

Zamawiający nie dopuszcza podwykonawców.


II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

sukcesywnie do 28 grudnia 2007r.


III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają wymagania określone art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:

a/ nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1.


b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostawy samochodów rozumiane jako realizacja co najmniej jednej dostawy o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wystarczającym jest gdy jeden z członków konsorcjum zrealizował jedną dostawę o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto.


c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje wykonania zamówienia tj. posiadają środki finansowe na rachunku lub posiadać zdolność kredytową na kwotę co najmniej 100 000,00 złotych brutto

Niezbędne jest przedstawienie jednoznacznej opinii, jaką kwotą wykonawca rzeczywiście może dysponować w dniu wystawienia opinii banku lub SKOK-u. W informacji musi zostać określona konkretna kwota posiadanych środków finansowych na rachunku lub jednoznaczny zapis o wysokości środków, jakimi rzeczywiście wykonawca dysponuje w ramach zdolności kredytowej minimum na kwotę 100000 złotych. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z członków konsorcjum dysponuje środkami w ten sposób, że jeden, niektórzy lub każdy z członków konsorcjum wniesie do realizacji określoną część składającą się na łączną wymaganą kwotę dla danego zadania.


2. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ustawy.
a/ Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w punkcie IV.A SIWZ

- Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony odpowiednio nie wcześniej niż 3 m-ce i 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie określonych w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym terminie. Adnotacja na odwrocie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, dokonana przez właściwy organ, z której jednoznacznie będzie wynikać, że dane zawarte w zaświadczeniu są aktualne, spełnia wymóg zaświadczenia aktualnego. Przedłożona przez wykonawcę informacja o aktualności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zawierająca adnotację z nieczytelnym podpisem, bez możliwości jego identyfikacji, nie będzie spełniać wymagań określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 24 maja 2006r. Nr 87 poz 605). Powyższe ma odzwierciedlenie w wyroku Zespołu Arbitrów z 1 lutego 2005r. sygn. akt UZP/ZO/0-102/05.IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO.


 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe współwłaścicieli spółki.

 2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. dla podmiotu zbiorowego w myśl przepisów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. nr 197 z 27.11.2002r. poz. 1661 z późn. zm.), wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

 4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 5. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie III ust. 1 SIWZ złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.

 6. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie np. referencje. Wykaz dostaw wg wzoru załącznika nr 7 do SIWZ.

 7. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 8. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego , każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w punkcie 1, 2, 3, 4 i/lub 5, 6, 7 SIWZ zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. Dopiero łączna ocena uczestników konsorcjum będzie świadczyć o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

9.1/ w ppkt. 1, 3, 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

 2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

 3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

9.2/ w ppkt 2 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.


 1. Jeżeli w kraju pochodzenia* osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt.9 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 2. Dokumenty, o których mowa w ppkt 9.1 lit. a i b oraz ppkt 9.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 9.1 lit. c, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Informuje się, że punkt 9, 10, 11 dotyczy § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 24 maja 2006r. Nr 87 poz 605). Treść tego przepisu wskazuje, że znajduje on zastosowanie do wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku ubiegania się o zamówienie publiczne podmiotów mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia niekaralności osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych należy do oferty dołączyć aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego (utworzonego na mocy ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym Dz.U. z 2000 r. Nr 50 poz. 580 z późn. zm.) zgodnie z punktem IV.A.2. Powyższa interpretacja ma odzwierciedlenie w Wyroku Sądowym Sądu Okręgowego w Gliwicach sygn. akt XGa 2/07/za, XGa 4/07/za z dnia 5 lutego 2007r.

Uwaga:

* kraj pochodzenia – zdefiniowano w ustawie z 13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003r. nr 128 poz. 1176 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 pkt. 9 cytowanej ustawy krajem pochodzenia jest państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić lub który nie posiada obywatelstwa żadnego państwa – państwo, w którym stale zamieszkuje. Tym samym Zamawiający wymagając złożenia odpowiedniego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia danej osoby, będzie brał pod uwagę państwo, którego obywatelstwo posiada dana osoba. Dopiero wtedy, gdy nie da się ustalić obywatelstwa lub gdy taka osoba nie posiada obywatelstwa żadnego państwa, będzie brane pod uwagę państwo, w którym stale zamieszkuje.


 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymagań zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.
 1. Oświadczenie, wykonawcy o udzieleniu gwarancji złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.

 2. Pełne świadectwo homologacji typu pojazdu wraz z załącznikami (opis techniczny, wyniki badań nazwisko oraz wzór podpisu osoby upoważnionej do podpisywania wyciągów z homologacji oraz zaświadczenie o zajmowanym stanowisku).

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (doręczone pocztą lub osobiście) na adres: Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach 40-038 Katowice ul. Lompy 19. (art. 27 Prawa Zamówień Publicznych). Zamawiający w przypadku prośby o SIWZ oraz zapytań do ogłoszenia i SIWZ nie wymaga potwierdzenia pisemnego. Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową do Zespołu Zamówień Publicznych może odbywać się tylko w dniach roboczych w godzinach 7.30-15.30 na numer 032 2002060.
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Beata Mach fax. 032 2002060,

e’mail: zamowienia@slaska.policja.gov.pl
Uwaga: Informuje się wszystkich wykonawców, że pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze strony internetowej i poinformowanie o powyższym zamawiającego nie stanowi podstawy do przesyłania wyjaśnień, odpowiedzi indywidualnie tym wykonawcom. Zgodnie z art. 38 ust. 2 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. Natomiast to kiedy zamawiający przekazuje siwz wykonawcom uregulowano w art. 42 ust. 2 ustawy pzp.
VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wadium na:

zadanie nr 1 – w wysokości 20 000,00 złotych

zadanie nr 2 – w wysokości 12 000,00 złotych

zadanie nr 3 - w wysokości 10 000,00 złotych

zadanie nr 4 - w wysokości 2 000, 00 złotych

zadanie nr 5 - w wysokości 6 000,00 złotych

należy wnieść jak niżej:


 1. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 Prawa Zamówień Publicznych tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach PKO BP S.A. I O/Katowice nr 55 1020 2313 0000 3402 0026 6619. Zaleca się umieszczenie dopisku „wadium dot.ZP-2310-294-215/2007 zadanie nr ........... ”.

Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 26.11.2007r. do godziny 13.00

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 26.11.2007r. o godzinie 13.00 znajdzie się na koncie zamawiającego.


Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. Przepis jest jasny i mówi o przelewie, a wiec operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunek zamawiającego jest niedopuszczalną formę zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. ("Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzecznictwa zespołów arbitrów wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych" Urząd Zamówień Publicznych 2006). Taka interpretacja ma dodatkowe potwierdzenie w treści art. 63 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz.665). Powyższe ma odzwierciedlenie w wyroku Zespołu Arbitrów z 10.10.2005r. sygn. akt UZP/ZO/0-2788/05.


 1. Wadium w innej formie niż w pkt. 2 należy złożyć (oryginał) w siedzibie Zamawiającego tj. KWP w Katowicach ul. J.Lompy 19, pokój 504 kasa - V piętro budynek „C” najpóźniej w dniu 26.11.2007r. do godziny 13.00

Kasa jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 1100 – 1300, w środę w godzinach 1300-1600

Wadium ma zabezpieczać interes zamawiającego na okres wskazany w punkcie VII SIWZ.

Kserokopię gwarancji należy dołączyć do oferty. Brak dokumentu w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty.


 1. Wadium zostanie zwrócone w trybie określonym

a/ w art. 46 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych jeżeli:

 1. upłynął termin związania ofertą,

 2. zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

 3. zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

b/ w art. 46 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych na pisemny wniosek wykonawcy:

 1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

 2. który został wykluczony z postępowania

 3. którego oferta została odrzucona,

 1. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie

 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Uwaga: W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (wykonawcy) wskazywać wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub lidera konsorcjum jako działającego w imieniu wszystkich wykonawców działających w konsorcjum.


VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 60 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 1). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 1 i 5 Prawa Zamówień Publicznych) tzn. wyznaczony przez zamawiającego ostateczny dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.


VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.


 1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ, wypełniony wg wzoru załącznik nr 7 do SIWZ. i/lub wg wzoru załącznik nr 10 do SIWZ.

 2. Oferta tj. formularz ofertowy wg wzoru załącznik nr 1 oraz wszystkie załączniki w ofercie w tym dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie IV, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze ( w sposób czytelny) oraz podpisana w sposób określony ppkt. 3 przez osoby uprawnione (podpisujące ofertę). Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w dokumencie określonym pkt. IV.A ppkt 1 lub pkt. VIII ppkt 4,5 SIWZ.

 3. Wszystkie dokumenty w złożonej ofercie muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Nie dotyczy załączników składanych jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, KRK, US, ZUS. Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku składania dokumentów wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 4. W przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie określonym punktem IV.A.1 SIWZ niezbędne jest w ofercie pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę. Ma zastosowanie ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z dnia 16.11.2006r. nr 225 poz. 1635).

 5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy pzp wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie pełnomocnictwa w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2007r. (sygn. akt V Ca 85/07) w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Ma zastosowanie ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z dnia 16.11.2006r. nr 225 poz. 1635).

Uwaga: W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo (wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9.11.2005r. sygn. akt II Ca 44/05), jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do oferty.

 1. W przypadku udzielania pełnomocnictwa w zakresie innym niż wymieniony w pkt. 4, 5 ma zastosowanie ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z dnia 16.11.2006r. nr 225 poz. 1635).

UWAGA: dot. punktu 4, 5, 6. Udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej wg nowych zasad zgodnie z Dz.U. z dnia 16.11.2006r nr 225 poz. 1635. Zespół Zamówień Publicznych wskazuje, że organem właściwym dla wniesienia przedmiotowej opłaty jest Urząd Miasta w Katowicach, natomiast numer konta bankowego należy uzyskać od Wydziału Finansów tego Urzędu.

 1. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę (osobę uprawnioną).

 2. Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne.

 3. Zamawiający udzieli wszelkich odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych. Jeżeli zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentu składającego się na SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4.

 5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

Jeżeli wykonawca chce zastrzec strony w ofercie, wówczas składa je do oferty w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.

 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako Partner Konsorcjum firm.

IX. WSKAZANIE MIEJSCA ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.A. 1. Oferty należy złożyć w Zespole Zamówień Publicznych KWP w Katowicach przy ul. J.Lompy 19 blok „C”, piętro VII, pokój 735 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2007r. do godz. 13.00
Oferta ma być złożona w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) - za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada wykonawca. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona:

Adres Zamawiającego:


Komenda Wojewódzka Policji Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J.Lompy 19 pokój 735

„Nr Sprawy: ZP-2310-294-215/2007 na: „Zakup samochodów ”

NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM KOPERT.
Ponadto na kopercie winien znajdować się adres wykonawcy z uwagi na punkt A.3. Brak adresu na kopercie spowoduje konieczność otwarcia oferty w celu jak w punkcie A3.
2. Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jak oferta handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

3. Wszystkie oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych 1. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, które muszą zostać złożone w sposób określony w punkcie 1 z dopiskiem „ZMIANA” do oferty zarejestrowanej pod numerem /wynika z rejestru składanych ofert KWP/.


B. 1. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.11.2007r. o godz. 13.30 siedzibie Zamawiającego KWP Katowice ul. Lompy 19 pokój 735, piętro VII blok C.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarcie ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (art. 86 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych)

4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (art. 86 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych)

5. Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ich otwarciu, na ich wniosek (art. 86 ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych)

6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty (art. 87 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych)

7. Zamawiający będzie poprawiał wyłącznie omyłki pisarskie oczywiste takie jak:

- błędy pisarskie ( np. szejset zamiast sześćset, jednaście zamiast jedenaście),

8. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 Prawa Zamówień Publicznych

9. W toku oceny i badania ofert zamawiający może zażądać złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z art. art. 26 ust. 4, 87 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych.

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane faxem i pocztą niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty, po rozstrzygnięciu postępowania, a informacja o powyższym zostanie umieszczona na stronie internetowej www.policja.katowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy wejściu na teren Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19, zgodnie z art. 92 ustawy .
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY


  1. Cena oferty ma być wyliczona zgodnie z dyspozycją punktu 1 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do siwz. Wykonawca wyliczy cenę oferty dla danego zadania z uwzględnieniem podatku VAT zaokrąglając do drugiego miejsca po przecinku, następnie wpisze ją w wyznaczone miejsce, a po wymnożeniu przez ilość wyliczy cenę oferty na dane zadanie. W cenę oferty należy wkalkulować wszystkie koszty związane z realizacją umowy. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie podlegają zmianie. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na własny koszt do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19.
  1. Oferty złożone przez Wykonawców zagranicznych, tzn. mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, muszą zawierać ceny netto.

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT


   1. Kryteria i znaczenie wagowe tych kryteriów

a/ Cena oferty - 70 %

b/ Rozstaw osi – 15 %

c/ Moc silnika – 15 %


2. Ocena ofert:
a/ Cena oferty 70 %

najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert x 100 pkt. x 70%

Ilość pkt = cena brutto badanej oferty

b/ Rozstaw osi 15%


rozstaw osi oferowanego pojazdu x 100 pkt. x 15%

Ilość pkt = największy rozstaw osi pojazdu z ważnych ofert


c/ Moc silnika 15%moc silnika oferowanego pojazdu x 100 pkt. x 15%

Ilość pkt = największa moc silnika pojazdu z ważnych ofert

2.1 Ocena ofert nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń na formularzu ofertowym. Ponadto zamawiający dokona porównania wyszczególnionych parametrów na formularzu ofertowym tj. rozstawu osi, mocy silnika ze świadectwem homologacji załączonym do oferty.
2.2 Każde zadanie podlega przeliczeniu oddzielnie na podstawie wyżej wymienionych wzorów matematycznych.
2.3 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z ofert nie podlegających odrzuceniu na dane zadanie jeżeli suma uzyskanych punktów na podstawie wzorów matematycznych będzie największa.
UWAGA: Zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa Zamówień Publicznych “Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami”.
XII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego tj. Zespół Zamówień Publicznych Katowice ul. Lompy 19 pokój nr 735. Termin podpisania umowy, zgodny z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie określony przy powiadomieniu.
2. W przypadku wyboru wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, którego wartość oferty przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedłożenia uchwały wspólników lub odpisu umowy spółki wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych). Powyższe dotyczy również wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców czyli zawiera postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego.

Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.:

- upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową;

- stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia;

- być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego;

- być zawarta w formie pisemnej

- określać zakres rzeczowo-finansowy każdego z członków konsorcjum

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
    1. Zgodnie z projektem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla zadania na które wykonawca składa ofertę. W przypadku składania oferty na większą ilość zadań, wykonawca wnosi zabezpieczenie na łączną wysokość.
    1. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnieść 100 % wartości zabezpieczenia. Zabezpieczenie wykonawca wnosi w sposób określony w § 3 ust. 10, 11 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). Zabezpieczenie należy wnieść w formach określonych art. 148 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych w pieniądzu, poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: • w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

 • przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

 • przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego w projekcie umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).


XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY
Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 8 - do SIWZ – projekt umowy oraz w załączniku nr 9 do SIWZ – protokół odbioru.

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych.

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, wykonawca może wnieść protest do siedziby Zamawiającego tj. „Zespół Zamówień Publicznych KWP 40-038 Katowice ul. J.Lompy 19 pokój 735”.


2. Wykonawca wnosi protest wraz z załącznikami w formie pisemnej.
3. Zamawiający dopuszcza przesłanie protestu wraz z załącznikami drogą faksową jeżeli powyższe zostanie niezwłocznie potwierdzone pisemnie (doręczone pocztą lub osobiście) na adres: Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach 40-038 Katowice ul. Lompy 19 pokój 735

Uwaga: Przesyłanie protestu wraz z załącznikami, kopii odwołania wraz z załącznikami drogą faksową do Zespołu Zamówień Publicznych może odbywa się tylko w dniach roboczych w godzinach 7.30-15.30 na numer 032 2002060, tylko wtedy zostanie zachowany wymóg art. 180 ust. 2 oraz art. 184 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XVI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na zadania jak niżej:
Zadanie nr 1 - zakup wraz z dostawą samochodów osobowych przeznaczonych pod montaż wideo rejestratorów w ilości 10 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zadanie nr 1 zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
Zadanie nr 2 – zakup wraz z dostawą samochodów osobowo-terenowych nieoznakowanych w ilości 5 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zadanie nr 2 zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Zadanie nr 3 - zakup wraz z dostawą samochodów osobowo-terenowych o nadwoziu typu Pickup z przeznaczeniem pod AWGŁ 1500 w ilości 4 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zadanie nr 3 zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.


Zadanie nr 4 - zakup wraz z dostawą samochodów osobowo-terenowych o nadwoziu typu Pickup z przeznaczeniem pod AWGŁ 2700 w ilości 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zadanie nr 4 zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
Zadanie nr 5 – zakup wraz z dostawą samochodów o nadwoziu typu furgon w wersji OP w ilości 5 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zadanie nr 5 zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną ilość zadań.
XVII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTORYCH MOWA

W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 i 7.


Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
XVIII. OFERTY WARIANTOWE.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
XIX. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

zamowienia@slaska.policja.gov.pl
XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Wszelkie rozliczenia będą dokonywane zgodnie z polskim systemem płatniczym.

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXII. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem przewidzianym ustawą.Opracowano: Katowice, dn. 11.10.2007r.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna