Komendant portu wojennegoPobieranie 212.45 Kb.
Strona1/2
Data08.05.2016
Rozmiar212.45 Kb.
  1   2

N

r sprawy: 13/KPW/ZIMW/2009


ZATWIERDZAM


KOMENDANT PORTU WOJENNEGO

GDYNIA
………………………………….

data

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej SIWZ postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego zgodnie z Ustawą


z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą PZP:
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA

Ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

81-103 GdyniaZESPÓŁ INFORMATYKI MARYNARKI WOJENNEJ
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA

GRUPA A: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO

GRUPA B: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO TYPU A

GRUPA C: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO TYPU B


2. Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

48000000-8 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)

48520000-9 (Pakiety oprogramowania multimedialnego)

48761000-0 (Pakiety oprogramowania antywirusowego)

48327000-6 (Pakiety oprogramowania do rysowania i malowania)

48317000-3 (Pakiety oprogramowania do pisania tekstów)

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Do 30.09.2009 r.

2. Wykonawca dostarczy cały asortyment w jednej dostawie do terminu wskazanego powyżej.
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawy PZP: • posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 • znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie wyżej wymienionego zamówienia

 • nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty – wymienione w pkt. VI.


VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawy PZP wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej


za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

Oświadczenia winny być przedstawione w formie oryginału podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

Pełnomocnictwo (jeśli występuje) winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.
  UWAGA:

  Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

  1) w pkt VI ppkt 2 składa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się wskazanych wyżej dokumentów, zastępuje się go dokumentem, wystawionym w terminie odpowiednio do terminów określonych powyżej, zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Informacja dla Wykonawców, którzy wspólnie składają ofertę (konsorcjum/spółka cywilna).

 1. W przypadku tych Wykonawców każdy z nich winien złożyć dokument wymieniony w rozdziale VI pkt. 2 SIWZ. Oświadczenie wymienione w rozdziale VI pkt 1 Specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ) może być złożone przez każdego z tych Wykonawców (na jednym dokumencie pieczęcie i podpisy wszystkich Wykonawców) lub przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2.

 2. Wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

 3. W związku z faktem, iż wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika należy podać adres pełnomocnika na jaki ma być wysyłana korespondencja.

 4. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i być podpisane przez każdego z nich.

 5. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem przez notariusza) i będzie tożsame z pełnomocnictwem do podpisywania oferty.


VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami pisemnie oraz za pomocą faksu. Zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy PZP, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.

Wszelkie oświadczenia wykonawcy winni składać na piśmie, a dokumenty przekazywać drogą faksową, pocztową lub osobiście za potwierdzeniem odbioru przez osobę uprawnioną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- p. Honorata HALLMANN - Sekcja Zamówień Publicznych /058/ 626 21 98;

- p. Małgorzata KLASA - Sekcja Zamówień Publicznych /058/ 626 21 98.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.


X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 1. Oferta musi być przedstawiona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

 2. Ofertę stanowi:

 • wypełniony „Formularz oferty” (załącznik nr do 1 specyfikacji);

 • pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane).

 1. Wraz z ofertą należy załączyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI specyfikacji.

 2. Wielkość załączników do specyfikacji może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny, treść formularza i opisy poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian.

 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
  z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

 5. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, powinny być złożone
  w formie oryginału lub kopii. Kopia ta musi być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”
  i poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność
  z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz
  z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem składanych kopii dokumentów.

 6. Wszelkie skreślenia, poprawki, które dokonał Wykonawca w ofercie muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 7. Oferta winna być sporządzana w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 8. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

 9. Wskazane jest, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 12.

 10. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wskazane jest, aby informacje te były umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie ustawy i innych przepisów.

 11. Wszystkie strony oferty oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.

 12. Ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone pełną nazwą (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w rozdziale I specyfikacji oraz opisane:

OFERTA- NIE OTWIERAĆ, nr sprawy: 13/KPW/ZIMW/2009”.

 1. Wymagania określone w punktach od 11 do 14 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć
  z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

 2. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany lub decyzja o wycofaniu winny być doręczone Zamawiającemu, pod rygorem nieważności, na piśmie, opakowane tak jak oferta i oznaczone wyrazem: „ZMIANA” („WYCOFANIE”), przed upływem terminu składania ofert wraz z oświadczeniem o wprowadzeniu zmian, bądź wycofaniu oferty. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.


XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Składanie ofert:

- miejsce: Komenda Portu Wojennego Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia

Kancelaria Jawna, pomieszczenie na parterze po prawej stronie przy wejściu głównym, w godz. 07:30 – 08:40, 13:30 – 15:30.


  • termin: do dnia 22.07.2009 r. do godz. 08:30

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w miejscu innym niż wskazane wyżej.

Otwarcie ofert:

- miejsce: Komenda Portu Wojennego Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia

Sala Konferencyjna ( I piętro)  • termin: 22.07.2009 r. godz. 8:45.

UWAGA
Na terenie Komendy Portu Wojennego obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście złożyć ofertę lub wziąć udział w otwarciu ofert powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę, o której została ona zarejestrowana w kancelarii tajnej.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cenę przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Cena oferty musi wynikać z tabeli „kalkulacji ceny ofertowej” zawartej w formularzu oferty. Kalkulację ceny ofertowej należy wypełnić zgodnie z instrukcjami zawartymi w przedmiotowej tabeli.

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Cena oferty oraz ceny jednostkowe przedstawione w kalkulacji ceny ofertowej winny być podane w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ustawy PZP.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający określił następujące kryterium oceny ofert:


Lp.

Kryterium

Waga kryterium


1

Cena brutto oferty

100 pkt = 100%

2. Sposób oceny ofert:


cena najniższej wśród badanych ofert (brutto)

Ilość punktów = ---------------------------------------------------------------- x 100

cena badanej oferty (brutto)


Nie podlegająca odrzuceniu oferta o najwyższej ilości punktów jest ofertą najkorzystniejszą
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Nie dotyczy.XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.


XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.


XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy PZP.XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADNIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych:

GRUPA A: Oprogramowanie aplikacyjne

GRUPA B: Oprogramowanie antywirusowe typu A

GRUPA C: Oprogramowanie antywirusowe typu B
XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 i 4 Ustawy PZP, JEŻELI ZAMAWIJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.


XX. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w obcych walutach.


ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 (Formularz oferty)

Załącznik nr 2 (Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu)

Załącznik nr 3 (Wzór umowy)

Załącznik nr 4 (Opis przedmiotu zamówienia)

Załącznik nr 1 do Specyfikacji (formularz oferty)

......................................, dnia ..............................OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba...................................................................................................................

Nr telefonu..............................................................................................................

Nr faksu…..............................................................................................................

nr NIP.....................................................................................................................

nr REGON..............................................................................................................

e-mail ……………………………………………………………………………………..

(W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Zobowiązania Wykonawcy:

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją) na następujących warunkach:
  1.

  Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:

  GRUPA A: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO *  brutto:

  (suma wierszy od 1 do 4 w kolumnie nr 6 kalkulacji ceny ofertowej dla Grupy A)

  ………………………zł  słownie:

  ………………………………………………………………………………………  stawka podatku VAT:

  ……………………%

  GRUPA B: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO TYPU A*  brutto:

  (suma wierszy od 1 do 1 w kolumnie nr 6 kalkulacji ceny ofertowej dla Grupy B):

  ………………………zł  słownie:

  ………………………………………………………………………………………  stawka podatku VAT:

  ……………………%

GRUPA C: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO TYPU B *  brutto:

  (suma wierszy od 1 do 1 w kolumnie nr 6 kalkulacji ceny ofertowej dla Grupy C):

  ………………………zł  słownie:

  ………………………………………………………………………………………  stawka podatku VAT:

  ……………………%

  2.

  Oświadczenia:  2.1

  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.  2.2

  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji.  2.3

  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy (załącznik nr 3 do Specyfikacji)
  i akceptujemy go bez zastrzeżeń. Zobowiązujemy się - w wypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego.  2.4

  Oświadczamy, że zamówienie wykonamy bez udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców* w następującym zakresie: .............................................................................  2.5

  Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki cywilnej/ konsorcjum** dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (Wypełniają jedynie podmioty składające wspólną ofertę - spółki cywilne i konsorcja):....................................................................................................................  2.6

  Ofertę wraz z załącznikami składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach.  2.7

  Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować
  na poniższy adres:

......................................................................................................................................................

tel:

.....................................................

fax:

.....................................................

e-mail:

.....................................................


** niepotrzebne skreślić

KALKULACJA CENY OFERTOWEJ

GRUPA A: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO*


Lp.

Nazwa asortymentu

Jedn. miary

ilość

Cena jedn. brutto (zł)

Wartość brutto (zł)
kol.4 x kol. 5

Producent

TYP

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Licencja uprawniająca do podłączenia 5 użytkowników telefonu Nokia serii E do PBX/Cisco Call Manager Express poprzez sieć WLAN z wykorzystaniem protokołu SCCP

szt.

4

2

Oprogramowanie Adobe Photoshop CS4 Upgrade PL lub inne równoważne

szt.

2

3

Odnowienie wsparcia IBM Rational Application Developer for WebSphere Software Authorized User Annual SW Maintenance Renewal

szt.

2

4

Oprogramowanie do modelowania w UML w środowisku Windows

szt.

10

5

Oprogramowanie Microsoft Office Small Business 2007 BOX PL lub inne równoważne

szt.

3


GRUPA B: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO TYPU A *


Lp.

Nazwa asortymentu

Jedn. miary

Ilość

Cena jedn. brutto (zł)

Wartość brutto

(zł)


kol. 4 x kol. 5

Producent

TYP

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Licencja na oprogramowanie antywirusowe typu A

lic.

400


GRUPA C: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO TYPU B *


Lp.

Nazwa asortymentu

Jedn. miary

Ilość

Cena jedn. brutto (zł)

Wartość brutto

(zł)


kol. 4 x kol. 5

Producent

TYP

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Licencja na oprogramowanie antywirusowe typu B

lic.

1040* Wykonawca wypełnia tą część formularza oferty i kalkulacji ceny ofertowej, której dotyczy oferta.

....................................................podpis Wykonawcy
Załącznik nr 2 do Specyfikacji (oświadczenie)
Część I. Wypełnia Wykonawca SAMODZIELNIE składający ofertę:

..................................., dnia .......................OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
.........................................................................................................................................

nazwa Wykonawcy
składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA, oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.):


 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  lub

  przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (przedmiotowe dokumenty w załączeniu) *;

 1. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;

 2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


* niepotrzebne skreślić

......................................................................................

podpis WykonawcyCzęść II. Wypełniają Wykonawcy WSPÓLNIE składający ofertę (konsorcjum / spółka cywilna):

..................................., dnia .......................


OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
.........................................................................................................................................

nazwy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum / spółka cywilna)
składając ofertę w przetargu w przetargu nieograniczonym na: DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.):


 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. Posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

lub

przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (przedmiotowe dokumenty w załączeniu) *;

 1. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;

 2. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


* niepotrzebne skreślić


......................................................................................

podpisy Wykonawców / Pełnomocnika

Załącznik nr 3 do Specyfikacji (wzór umowy)

UMOWA Nr ......................

W dniu: ................. pomiędzy KOMENDĄ PORTU WOJENNEGO GDYNIA, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia zwaną dalej zamawiającym reprezentowaną przez:

1. ……………………………. - Komendant Portu Wojennego

2. …………………………. – …………………………

a firmą: ....................... zwaną dalej wykonawcą, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie: ............................... wydanego przez ........................, reprezentowaną przez:


 1. p. ................................

zwanych w dalszej części umowy stronami, zawarta została umowa następującej treści.
§ 1

1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 13/KPW/ZIMW/2009, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP.

2. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się wykonać DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy.


§ 2

 1. Umowa zawarta zostaje do 30.09.2009 roku.

 2. Wykonawca dostarczy cały asortyment w jednej dostawie do terminu wskazanego pkt. 1.

 3. Dostawy asortymentu odbywać się będą do magazynów zamawiającego transportem oraz na koszt wykonawcy (w godzinach 8:00 – 14:00).

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości asortymentu w czasie realizacji umowy. Wykonawca nie będzie rościł z tego tytułu żadnych pretensji wobec zamawiającego.


§ 3

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie
  ...................zł brutto (słownie: ................................. uzgodnione na podstawie złożonej oferty.

 2. Ustalona należność obejmuje należny podatek VAT rozliczanego wg obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 3. Ceny jednostkowe za poszczególny asortyment zawiera poniższa tabela:

Lp.

Nazwa asortymentu

Jedn. miary

Ilość

Cena jedn. brutto (zł)

Wartość brutto

(zł)


kol. 4 x kol. 5

1

2

3

4

5

6

1

Licencja uprawniająca do podłączenia 5 użytkowników telefonu Nokia serii E do PBX/Cisco Call Manager Express poprzez sieć WLAN z wykorzystaniem protokołu SCCP

szt.

4


……….. itd. …………..
  1   2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna