Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2005r. I. Zasady rachunkowościPobieranie 69.35 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar69.35 Kb.

Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2005r.

I. Zasady rachunkowości


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało po raz pierwszy sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Ujawnienia wymagane przez MSSF 1 dotyczące przekształcenia sprawozdania sporządzanego dotychczas zgodnie z Ustawą o rachunkowości i rozporządzeniami towarzyszącymi zostały zawarte w punkcie III niniejszego komentarza.

Zaprezentowane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2005 do 31 marca 2005 roku oraz dane porównywalne, zgodnie z przepisami prawa, jako skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu audytora.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, z wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych środków trwałych (grunty i budynki).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych (PLN).


II.Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwy i aktywach z tyt. odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów.


Utworzono:

  • rezerwy na przyszłe zobowiązania – 656 tys.

  • rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło - 1039 tys.

  • rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 99 tys.

  • aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego - 377 tys.

Rozwiązano:  • rezerwy na przyszłe zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług- 857 tys.

  • rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło – 938 tys.

  • rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 0 tys.

  • aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego - 464 tys.

III. Korekty tytułem zastosowania po raz pierwszy sprawozdawczości według MSSF


Uzgodnienie sumy bilansowej

 

 

 

Opis

01/01/2004 r.

31/03/2004

31/12/2004

Suma bilansowa wg ustawy o rachunkowości

28 481

69 067

78 094

Wycena środków trwałych w wartości godziwej na dzień zastosowania MSSF po raz pierwszy

2 975

3 464

3 374

Zmiana zasad stosowanej polityki rachunkowości

60

35

18

Odwrócenie odpisów wartości firmy za okres
2

52

Suma bilansowa wg MSSF

31 516

72 568

81 538

Uzgodnienie kapitałów własnych 

Opis

01/01/2004 r.

31/03/2004

31/12/2004

Kapitały własne wg ustawy o rachunkowości

10 490

57 128

63 010

Wycena środków trwałych w wartości godziwej na dzień zastosowania MSSF po raz pierwszy

2 975

3 464

3 374

Zmiana zasad stosowanej polityki rachunkowości

60

35

18

Odwrócenie odpisów wartości firmy za okres
2

52

Kapitały własne wg MSSF

13 525

60 629

66 454

Uzgodnienie wyniku finansowego 

Opis
31/03/2004

31/12/2004

Wynik finansowy wg ustawy o rachunkowości
1 631

9 061

Zmiana zasad stosowanej polityki rachunkowości
- 25

- 42

Wycena środków trwałych w wartości godziwej na dzień zastosowania MSSF po raz pierwszy
- 30

- 120

Odwrócenie odpisów wartości firmy za okres
2

52

Wynik finansowy wg MSSF

 

1 578

8 951

IV. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących


    1. Podpisanie dwóch aneksów z dnia 02.01.2005 r. oraz 18.02.2005 r. do umowy z Polskimi Mediami S.A. (TV4) na realizację teleturnieju „Daję słowo”, zlecających wyprodukowanie serii odpowiednio 41 i 43 odcinków audycji.

    2. Zawarcie w dniu 14.02.2005 r. aneksu do umowy o współpracy z Telefonią Lokalną Dialog S.A., potwierdzającego powodzenie testów polowych oraz zakończenie kolejnego etapu wdrażania systemu telewizji interaktywnej i wideo na żądanie,

    3. Zawarcie umowy z dnia 25.02.2005 r. z Polskimi Mediami S.A. (TV4) na dostarczenie i udźwiękowienie holenderskiego, dwudziestoodcinkowego programu pod polskim tytułem „Chcę być piękna” o wartości 194 tys. zł.

    4. Zawarcie umowy z dnia 04.03.2005 z Telewizją POLSAT S.A. na realizację kolejnej serii odcinków serialu komediowego „Świat według Kiepskich” o wartości 5 500 tys. zł.

    5. Otrzymanie od Polskich Mediów S.A. (TV4) zamówienia na realizację pierwszych 20-u odcinków serialu „Samotne”, planowanych do emisji we wrześniu br.

    6. W dniu 24.02.2005 r. Dorota Michalak-Kurzewska oraz Tomasz Kurzewski dokonali transakcji sprzedaży posiadanych na zasadzie wspólności ustawowej 464 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii B. Cena sprzedaży wyniosła 52,- zł i została dokonana Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku regulowanym, w transakcji pakietowej pozasesyjnej. Ponadto Państwo Kurzewscy oświadczyli, że nie mają zamiaru dalej sprzedawać żadnych pakietów akcji przez okres co najmniej dwóch lat.

    7. W dniu 25.02.2005 r. Zarząd ATM Grupy S.A. otrzymał zawiadomienie od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, że w wyniku zawartych w dniu 24.02.2005 r. transakcji Pan Solorz wraz z podmotami zależnymi stał się posiadaczem 464 tys. akcji spółki co stanowi 12,89% kapitału spółki i uprawnia do 464 tys. głosów, stanowiących 9,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Część powyższych akcji została nabyta na rachunek banku powiernika – EFG Bank S.A. z siedzibą w Szwajcarii. Jednocześnie Pan Solorz-Żak poinformował, że charakter jego inwestycji jest wyłącznie finansowy, a biorąc pod uwagę dotychczasowy dynamiczny rozwój spółki oraz jej dalsze perspektywy, inwestycja jest długoterminowa.

    8. W dniu 02.03.2005 r. Zarząd ATM Grupy S.A. otrzymał oświadczenie od EFG Bank S.A. z siedzibą w Zurychu, że w wyniku transakcji zawartych w dniu 24.02.2004 r. EFG Bank S.A. posiada obecnie 437 499 akcji serii B ATM Grupy S.A. stanowiących 12,153% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 437 499 głosów, stanowiących 9,211% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ATM Grupy S.A..

    9. Zawarcie w dniu 1 marca 2005 roku umowy znaczącej z Telewizją POLSAT S.A., na realizację przez spółkę na rzecz telewizji pierwszej serii odcinków serialu pt. "Pierwsza miłość". Umowa dotyczy serii odcinków, których produkcję spółka rozpoczęła w połowie ubiegłego roku na podstawie podpisanego z emitentem listu intencyjnego i cały przychód z ich sprzedaży zrealizowała w 2004 roku. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, która wynosi 7 200 tys. zł i przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

    10. Podjęcie w dniu 10.03.2005 r. przez Zgromadzenie Wspólników spółki ATM System Sp. z o.o. (tj. przez ATM Grupę S.A.) uchwały o podwyższeniu kapitału spółki o 3 mln złotych, do poziomu 8 mln oraz rejestracja podwyższenia przez sąd w dniu 20.03.2005 r.

    11. Zawarcie w dniu 18 marca 2005 roku umowy znaczącej z Telewizją POLSAT S.A., na realizację przez spółkę na rzecz telewizji drugiej serii odcinków serialu pt. "Pierwsza miłość". Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, która wynosi 8 900 tys. zł i przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

    12. Otrzymanie w dniu 21.03.2005 od Telewizji POLSAT zamówienia na realizację pilotażowej serii nowego teleturnieju pt. „Gra w ciemno”.

V.Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe


Podstawowe wielkości służące ocenie rentowności Grupy przedstawia poniższa tabela.


Opis

IQ2005

IQ2004

Dynamika

Przychody netto ze sprzedaży


10 309

9 625

1,07

Zysk na sprzedaży


3 075

3 457

0,89

Marża

29,8

35,8

0,83

Zysk z działalności operacyjnej

2 135

1 846

1,16

Marża

20,7

19,2

1,08

EBITDA

3 420

2 816

1,21

Marża

33,2

29,3

1,13

Zysk netto

1 766

1 578

1,12

Marża

17,1

16,4

1,04

Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do I kwartału roku poprzedniego o 7%. Spadł wprawdzie zysk na sprzedaży spowodowany słabszymi wynikami w spółkach zależnych, na co wpływ miał znaczny wzrost (o 32%) amortyzacji dokonywanej od nowo zakupionych środków trwałych w spółce ATM System oraz niższy od zakładanego poziom sprzedaży w spółce TK-3. Wzrósł natomiast zysk na działalności operacyjnej – o 8%, na który wpływ miał spadek kosztów zarządu oraz wzrost pozostałych przychodów operacyjnych związany z korzystniejszym wskaźnikiem odliczania podatku VAT. Wobec powyższego wzrósł także wskaźnik EBITDA – o 21% oraz zysk netto o 12%.
VI.Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie


Zjawisko sezonowości i cykliczności nie występuje w działalności emitenta

VII.Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych


Nie wystąpiły

VIII.Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane


Zarząd zaproponował wypłatę dywidendy w wysokości 2 700 zł (co stanowi 0,75 zł za jedną akcję), w tym na akcje uprzywilejowane (seria A) przypada 862,5 tys. zł a na akcje zwykłe 1 837,5 tys. zł.

IX.Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta


Nie wystąpiły

X.Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności


Nie wystąpiły

XI.Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.


W związku z zakończeniem umów leasingu finansowego zostały anulowane weksle in blanco stanowiące zabezpieczenie umów o wartości 6 866 tys. zł.

W związku ze spłatą kredytu inwestycyjnego w spółce ATM Investment zostały anulowane weksle in blanco stanowiące zabezpieczenie umowy o wartości 2 997 tys. zł.


XII.Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych


Prognozy wyników nie były dotychczas publikowane.

XIII.Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego


Data

Akcjonariusz

Liczba akcji

Procent kapitału

Liczba głosów

Procent głosów

2005-05-16

Dorota Michalak-Kurzewska i Tomasz Kurzewski

1.836.000

51,00%

2.986.000

62,86%

Zygmunt Solorz-Żak wraz z podmiotami zależnymi (w tym część na rachunek banku powiernika EFG Bank S.A.)

464.000

12,89%

464.000

9,77%

EFG Bank S.A. z siedzibą w Zurychu

437.499

12,15%

437.499

9,21%

XIV.Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego


Data

Akcjonariusz

Liczba akcji

Procent kapitału

Liczba głosów

Procent głosów

2005-05-16

Dorota Michalak-Kurzewska i Tomasz Kurzewski

1.836.000

51,00%

2.986.000

62,86%

Marek Grzegorzewicz

329

0,01%

329

0,00%

XV.Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej


Nie toczą się żadne postępowania przed sądami, organami właściwymi dla postępowania arbitrażowego lub organami administracji publicznej a w szczególności w kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych emitenta

XVI.Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 Euro


Nie zostały zawarte

XVII.Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta


Nie udzielono

XVIII.Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta


Nie wystąpiły

XIX. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.


  • realizacja odcinków drugiej serii telenoweli „ Pierwsza miłość” oraz możliwość zwiększenia częstotliwości emisji do pięciu razy w tygodniu,

  • wyniki oglądalności emisji pierwszej serii nowego teleturnieju dla Telewizji POLSAT pt. „Gra w ciemno”,

  • kontynuacja emisji przez Telewizję TV4 teleturnieju „Daję słowo” 5 razy w tygodniu,

  • realizacja zamówionej, kolejnej serii odcinków serialu kryminalnego „Fala zbrodni”,

  • rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez TVP na realizację telenoweli i serialu telewizyjnego,

  • realizacja dla Telewizji TV4 pierwszej serii odcinków telenoweli pt. „Samotne”,

  • wykonanie usług realizacyjnych i technicznych na rzecz firmy Kanakna Production NV z Belgii, przy realizacji historycznego programu telewizyjnego typu reality show dla stacji telewizyjnej VRT een, z użyciem nowego wozu realizacyjnego,

  • realizacja kolejnych etapów wdrażania systemu telewizji interaktywnej i wideo na żądanie,

  • wyniki oglądalności zaplanowanej na koniec maja br. emisji pierwszych sześćdziesięciu odcinków zrealizowanej przez firmę Ninox z Nowej Zelandii pilotażowej serii odcinków teleturnieju „Awantura o Kasę” na podstawie udzielonej przez spółkę licencji.

XX.Zasady przyjęte do przeliczenia PLN na EURO.


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych zostały przeliczone według średniego kursu danego okresu obliczeniowego, skalkulowanego jako średnia arytmetyczna kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.
  • Średni kurs w okresie 4,0153

  • Kurs na ostatni dzień okresu 4,0837

  • Kurs najniższy w okresie 3,8839

  • Kurs najwyższy w okresie 4,1284

Komentarz do skróconego raportu kwartalnego za I kwartał 2005r.

 1. Zasady rachunkowości


Sprawozdanie finansowe zostało po raz pierwszy sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Zaprezentowane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2005 do 31 marca 2005 roku oraz dane porównywalne, zgodnie z przepisami prawa, jako skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu audytora.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, z wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych środków trwałych (grunty i budynki).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych (PLN).


XXI.Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwy i aktywach z tyt. odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów.


Utworzono :

  • rezerwy na przyszłe zobowiązania – 656 tys

  • rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło- 949 tys

  • rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 99 tys.

  • aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego- 360 tys.

Rozwiązano:

  • rezerwy na przyszłe zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług- 857

  • rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło –845 tys.

  • aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego- 440 tys.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna