Komisja Episkopatów Wspólnoty EuropejskiejPobieranie 14.2 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar14.2 Kb.

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej


(COMMISSIO EPISCOPATUUM COMMUNITATIS EUROPENSIS)
COMECE - komisja, składająca się z delegowanych biskupów, przedstawicieli 24 Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej, pochodzących z Belgii, Bułgarii, Niemiec, Anglii i Walii, Francji, Irlandii, Włoch, Grecji, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Austrii, Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Przedstawiciele Konferencji Episkopatów Chorwacji i Szwajcarii są także członkami stowarzyszonymi.
COMECE powstała 3 marca 1980 roku przy aprobacie Stolicy Apostolskiej. Papież Jan Paweł II zaproponował, by Kościół był obecny w strukturach Wspólnot Europejskich nie tylko poprzez urzędników, którzy są katolikami, ale w konkretnej formie instytucjonalnej. Przed rokiem 1980 te tematy były dyskutowane w ramach Europejskiej Katolickiej Agencji Informacji Duszpasterskiej (SIPECA - European Catholic Pastoral Information Service). Utworzenie świeckiej organizacji współpracy między konferencjami biskupów a Wspólnotami Europejskimi było przedmiotem wielu spotkań i rozmów toczących się w latach 70. XX. Dyskusje te doprowadziły w 1979 roku - krótko przed pierwszymi bezpośrednimi wyborami do

Parlamentu Europejskiego - do ustanowienia COMECE.


Biskupi, członkowie COMECE, spotykają się dwa razy w roku na Zgromadzeniach Ogólnych, których celem jest nadawanie zasadniczego kierunku ich pracy. W obradach bierze wówczas udział Nuncjusz Apostolski. Głównym tematem tych spotkań jest ocena procesu integracji europejskiej w okresie od ostatniego zgromadzenia plenarnego. Komitet Wykonawczy (Zarząd) składa się z przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza generalnego. Obecnie przewodniczącym jest biskup Rotterdamu Adrianus van Luyn (Holandia), wiceprzewodniczącymi: arcybiskup Monachium Reinhard Marx (Niemcy) oraz biskup pomocniczy Warszawy Piotr Jarecki (Polska). Sekretariat zapewnia kontynuację podjętych zadań COMECE. Siedziba sekretariatu mieści się w Brukseli (Belgia). Mała grupa zatrudnionych tam specjalistów obserwuje i analizuje rozwój w polityce Unii Europejskiej a wyniki swej pracy relacjonuje Zarządowi i Zgromadzeniu Ogólnemu.


Do zadań COMECE należy monitorowanie i analiza procesów politycznych w Unii Europejskiej, we wszystkich sferach zainteresowania i działalności Kościoła. COMECE zabiega o pielęgnowanie kontaktów z politykami i urzędnikami. Ta działalność ma na celu promocję poglądów i opinii wyrażanych przez COMECE, oraz ma odpowiadać na aktualne problemy i trudności we Wspólnotach, proponując konkretną współpracę. Kolejnym zadaniem jest rozwijanie świadomości wewnątrz wspólnoty Kościoła na temat prawodawstwa, rozwoju i polityki Unii Europejskiej, a także budzenie refleksji o wyzwaniach zjednoczonej Europy na gruncie Katolickiej Nauki Społecznej. Do ważnych zadań należy pomoc Kościołowi na Wschodzie w przezwyciężaniu wyzywających trudności, zwłaszcza w perspektywie integracji wschodniej części Europy.


Wielowymiarowa działalność COMECE wymaga różnorodnych metod i form pracy i współpracy w ramach realizacji celów i zadań. Do nich należą:

 1. komisje powoływane dla poszczególnych spraw (np. komisja spraw społecznych, spraw prawnych, komisja ds. migracji,...)

 2. grupy robocze (Islam w Europie, Społeczeństwo informacyjne, Polityka mediów i komunikacji, Bioetyka...)

 3. konferencje (COMECE organizuje regularnie konferencje na aktualne tematy)

 4. seminaria, spotkania wieczorne, kongresy (np. kwiecień 2000 - kongres "odpowiedzialność Europy za globalny rozwój", maj 2002 - kongres zorganizowany przez episkopat Ameryki Łacińskiej i Hiszpanii "Ameryka Łacińska i Unia Europejska - razem dla globalnego dobra wspólnego", etc...)

 5. publikacje:

  • Europe Infos - miesięczny przegląd wydawany we współpracy z OCIPE. Redagowany jest w języku niemieckim, angielskim, francuskim, polskim i hiszpańskim. Traktuje o aktualnych kierunkach rozwoju i współczesnych problemach wraz ze szczegółowymi analizami.

  • Deklaracje, komentarze, stanowiska - wobec ważnych pytań polityki Unii Europejskiej.

  • Dokumentacje - z seminariów i konferencji na tematy Europy

Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej działa w pięciu zasadniczych obszarach. W zakresie każdego mieszczą się konkretne aktywności w poszczególnych dziedzinach: 1. Kościół, religia, Europa.

  • Kościół katolicki w Europie

  • Ekumenizm

  • Dialog z innymi religiami

  • Kościół i państwo w Europie

 2. Unia Europejska w świecie.

  • Polityka zewnętrzna i bezpieczeństwa

  • Polityka handlu i Globalny rząd

  • Polityka rozwoju

 3. Europejski model społeczeństwa.

 4. Prawo i sprawiedliwość.

  • Prawa człowieka

  • Azyl i migracja

  • Problemy prawne

  • Relacje Kościół - państwo

 5. Przyszłość Unii Europejskiej.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna