Komisja Europejska – Komunikat prasowyPobieranie 21.22 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar21.22 Kb.

Komisja Europejska – Komunikat prasowy


Nowe unijne zasady pozyskiwania funduszy: zwiększenie kapitału podwyższonego ryzyka dla MŚP i ułatwienie dostępu do kredytów

Bruksela, 7 grudnia 2011 r. – Dostęp do finansowania jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do poprawy konkurencyjności i zwiększenia potencjału wzrostu MŚP. W kontekście obecnego kryzysu, którego szczególną cechą jest spadek udzielania pożyczek i kredytów w gospodarce realnej, takie przedsiębiorstwa mają coraz większe trudności z dostępem do pożyczek. Z tego powodu Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj strategię na rzecz propagowania lepszego dostępu do finansowania dla MŚP. Obejmuje ona plan działania UE, przewidujący między innymi zwiększenie wsparcia finansowego z budżetu UE i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, oraz wniosek w sprawie rozporządzenia ustanawiającego jednolite zasady wprowadzania na rynek funduszy kapitału podwyższonego ryzyka.

Nowe rozporządzenie ułatwi inwestorom dysponującym kapitałem venture pozyskanie środków finansowych w całej Europie, z korzyścią dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność. Podejście jest proste: po spełnieniu szeregu wymagań wszyscy kwalifikujący się zarządzający funduszami mają możliwość pozyskiwania kapitału w ramach „Europejskiego funduszu kapitału podwyższonego ryzyka” w całej UE. Nie będą oni już musieli spełniać skomplikowanych wymogów, które różnią się w zależności od państwa członkowskiego. Poprzez wprowadzenie jednolitego zbioru przepisów fundusze kapitału podwyższonego ryzyka staną się bardziej atrakcyjne dla inwestorów, dzięki czemu będzie można zaangażować w nie więcej kapitału i będą one większe.

W ramach uzupełnienia środków przedstawionych w zeszłym tygodniu, obejmujących między innymi nowe gwarancje finansowe w wysokości 1,4 mld EUR w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME (2014-2020) - IP/11/1476), Europejski Bank Inwestycyjny będzie kontynuował swoją działalność w zakresie udzielania pożyczek w niezmiennym tempie, a ich wartość będzie niemal równa poziomowi z 2011 r., tj. 10 mld EUR.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, odpowiedzialny za sprawy przedsiębiorstw i polityki przemysłowej, powiedział: „Ułatwienie dostępu do finansowania dla MŚP jest priorytetem numer jeden w przezwyciężeniu kryzysu. W naszym planie działania podkreślamy, że Europa robi wszystko, by poprawić dostęp MŚP do finansowania. Dążymy do wzmocnienia unijnych instrumentów finansowych na rzecz MŚP oraz do poprawy ich dostępu do rynków finansowania.”

Komisarz ds. rynku wewnętrznego, Michel Barnier, powiedział: Potrzebujemy więcej kapitału podwyższonego ryzyka w Europie. Przy pomocy kapitału podwyższonego ryzyka przedsiębiorstwa staną się bardziej innowacyjne i konkurencyjne, co stworzy z nich europejskie firmy przyszłości. Aby wspierać najbardziej obiecujące nowe przedsiębiorstwa, fundusze kapitału podwyższonego ryzyka muszą stać się większe i bardziej zróżnicowane pod względem dokonywanych przez nie inwestycji. Dzisiejsze wnioski przyczynią się do rozwoju tego wschodzącego rynku.”Plan działania na rzecz MŚP

Sukces gospodarczy Europy zależy w dużym stopniu od rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które w pełni będą wykorzystywały swój potencjał. MŚP generują ponad połowę całkowitej wartości dodanej w sektorze niefinansowym, a w ciągu ostatnich 5 lat stworzyły 80% wszystkich nowych miejsc pracy w Europie. Komisja Europejska przedstawia w planie działania różne strategie, które stosuje, aby ułatwić dostęp do finansowania dla 23 mln MŚP w Europie oraz znacznie przyczynić się do pobudzenia wzrostu. Proponowane rozporządzenie i inne środki mają na celu utrzymanie przepływu kredytów do MŚP oraz poprawę dostępu MŚP do rynków kapitałowych poprzez większe uwidocznienie inwestorom rynków MŚP i możliwości objęcia udziałów w MŚP oraz poprzez zmniejszenie obciążenia regulacyjnego i administracyjnego.Kapitał podwyższonego ryzyka dla MŚP

Kapitał wysokiego ryzyka dostarczający finansowania dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, stanowi istotne źródło inwestycji długoterminowych dla młodych innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Niewielkie zasoby środków oraz zapewnianie jedynie niskiego poziomu kapitału uniemożliwiają im jednak odegranie większej roli w finansowaniu nowych przedsiębiorstw. W wyniku tego MŚP nadal muszą polegać na krótkoterminowych pożyczkach bankowych. Lecz w kontekście obecnego kryzysu, którego szczególną cechą jest spadek kredytowania gospodarki realnej, takie przedsiębiorstwa mogą mieć trudności z dostępem do tego rodzaju pożyczki.

Ze przeanalizowanych przez Komisję danych wynika, że przedsiębiorstwa, w które inwestują podmioty obracające długoterminowym kapitałem podwyższonego ryzyka, osiągają lepsze wyniki niż firmy, które muszą polegać na krótkoterminowym finansowaniu bankowym. Zazwyczaj tłumaczy się to rygorystycznym przeglądem, jaki przeprowadza fundusz kapitału podwyższonego ryzyka przed dokonaniem inwestycji w dane przedsiębiorstwo. Przeciętny europejski fundusz kapitału podwyższonego ryzyka jest jednak niewielki i nie osiąga optymalnej wielkości niezbędnej do realizacji strategii zdywersyfikowanych inwestycji w celu wniesienia znaczącego wkładu kapitałowego do poszczególnych przedsiębiorstw, a tym samym dokonania rzeczywistych zmian. Przeciętny fundusz podwyższonego ryzyka w Unii Europejskiej jest wart około 60 mln EUR, natomiast jego odpowiednik w USA dysponuje środkami w wysokości średnio 130 mln EUR1.

Z analiz ekonomicznych wynika, że fundusze kapitału podwyższonego ryzyka mogą rzeczywiście zmienić sytuację w branżach, w które inwestują, jedynie gdy osiągną wartość około 280 mln EUR2. Ponadto fundusze kapitału podwyższonego ryzyka w USA inwestują średnio 4 mln EUR w każde przedsiębiorstwo, podczas gdy fundusze europejskie są w stanie dokonać jedynie inwestycji wynoszących średnio 2 mln EUR na każde przedsiębiorstwo. Inwestycje kapitału wczesnego etapu rozwoju w USA wynosiły średnio 2,2 mln EUR na przedsiębiorstwo, podczas gdy dopłaty do kapitału wczesnego etapu rozwoju w UE osiągają średnio kwotę 400 000 EUR na przedsiębiorstwo. 3

Większe fundusze kapitału podwyższonego ryzyka oznaczają więcej kapitału dla poszczególnych przedsiębiorstw i umożliwiają im wyspecjalizowanie się w określonych dziedzinach, takich jak technologie informatyczne, biotechnologia lub opieka zdrowotna. To z kolei powinno pomóc MŚP w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynkach światowych.

Zobacz także: MEMO/11/879.Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/index_en.htm

Główne elementy wniosku w sprawie kapitału podwyższonego ryzyka:

  • We wniosku ustanowiono jednolity zbiór przepisów dotyczących wprowadzania na rynek funduszy w ramach „Europejskich funduszy kapitału podwyższonego ryzyka”. „Europejski fundusz kapitału podwyższonego ryzyka” ma trzy podstawowe cechy: 1. inwestuje w MŚP 70% kapitału, do którego przekazania zobowiązali się jego sponsorzy; 2. zapewnia tym MŚP finansowanie w postaci kapitału własnego lub instrumentów quasi-kapitałowych (tj. „świeży kapitał”); i 3. nie wykorzystuje dźwigni finansowej (tj. fundusz nie inwestuje kapitału powyżej kwoty, do której wpłacenia zobowiązali się inwestorzy, czyli nie jest zadłużony). Podczas pozyskiwania środków w całej UE wszystkie fundusze, które działają w tych ramach, muszą przestrzegać jednolitych przepisów i norm jakości (w tym norm dotyczących ujawniania informacji inwestorom oraz wymagań operacyjnych). Jednolity zbiór przepisów zagwarantuje, że inwestorzy będą dokładnie wiedzieli, jakie korzyści uzyskają z inwestowania w Europejskie fundusze kapitału podwyższonego ryzyka.

  • We wniosku przewiduje się jednolite podejście dla tych kategorii inwestorów, którzy kwalifikują się do zaangażowania kapitału w „Europejski fundusz kapitału podwyższonego ryzyka”. Inwestorami kwalifikującymi się będą inwestorzy branżowi, jak określono w dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych w 2004 r. (dyrektywa MiFID – zob. IP/04/546), oraz niektórzy inni tradycyjni inwestorzy obracający kapitałem podwyższonego ryzyka (jak np. bogaci klienci indywidualni lub anioły biznesu). Jednolite zasady dotyczące inwestorów obracających kapitałem podwyższonego ryzyka zagwarantują, że wprowadzanie funduszy na rynek może być dostosowane do potrzeb tych kategorii inwestorów.

  • Dzięki rozporządzeniu wszyscy zarządzający kwalifikującymi się funduszami kapitału podwyższonego ryzyka otrzymają europejski paszport umożliwiający wprowadzanie na rynek, zapewniający dostęp do kwalifikujących się inwestorów w całej UE. Jest to znaczna poprawa w stosunku do istniejących przepisów w zakresie zarządzania aktywami, w szczególności w odniesieniu do dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) z 2011 r. (zob. MEMO/10/572), jako że obecnie obowiązujący paszport, który został ustanowiony w tej dyrektywie, ma zastosowanie jedynie do zarządzających, którzy są odpowiedzialni za aktywa o wartości powyżej 500 mln EUR. Ponadto zasady dotyczące ZAFI tworzą ramy prawne, które zazwyczaj są skierowane do funduszy hedgingowych i spółek zarządzających inwestycjami na niepublicznym rynku kapitałowym, i są mniej odpowiednie dla standardowego funduszu kapitału podwyższonego ryzyka, który według nowych zasad zostałby objęty specjalnie dostosowanymi ramami.

Dalsze działania:

Wniosek w sprawie kapitału podwyższonego ryzyka zostanie teraz przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady (państwa członkowskie) w celu przeprowadzenia negocjacji i przyjęcia wniosku w ramach procedury współdecyzji.

Zobacz także: MEMO/11/880.

Więcej informacji:http://ec.europa.eu/internal_market/investment/venture_capital_en.htm

Kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Sara Tironi (32 2 299 0403)
1 Josh Lerner, Yannis Pierrakis, Liam Collins and Albert Bravo Biosca, "Atlantic Drift - Venture Capital performance in the UK and the US, Research report June 2011, zob. pkt 4.1

2 Idem

3 K. Raade i C.T. Machado: Recent developments in the European private equity markets, Economic papers 319, kwiecień 2008

IP/11/1513


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna