Komisja europejska dyrekcja generalnaPobieranie 97.52 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar97.52 Kb.
KOMISJA EUROPEJSKA

DYREKCJA GENERALNA

WSPÓLNE CENTRUM BADAWCZE

Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych

Zintegrowane Zapobieganie Zanieczyszczeniom i ich Kontrola
Streszczenie

Dokument referencyjny na temat

najlepszych dostępnych technik w sektorze obróbki odpadów

sierpień 2005 r.

STRESZCZENIE

Dokument referencyjny (BREF) dotyczący najlepszych dostępnych technik BAT (Best Available Techniques), zatytułowany “Sektor obróbki odpadów”, odzwierciedla wymianę informacji, prowadzoną na podstawie art. 16 ust. 2 dyrektywy Rady 96/61/WE (tzw. dyrektywa IPPC). Niniejszy dokument przedstawia główne ustalenia, a także streszczenie głównych wniosków na temat BAT oraz związane z nimi poziomy emisji/zużycia. Zaleca się czytanie niniejszego streszczenia razem z przedmową, wyjaśniającą cele dokumentu, sposób jego zastosowania oraz terminologię prawniczą.

Streszczenie można odczytywać jako samodzielny dokument, jednak z racji swojego charakteru, nie przedstawia on złożonego charakteru całego dokumentu referencyjnego. Z tego względu nie może być traktowany zamiennie do pełnego tekstu, jako instrument przy podejmowaniu decyzji w sprawie BAT.
Zakres niniejszego dokumentu

Niniejszy dokument, razem z innymi dokumentami BREF, obejmuje działalność opisaną w pkt 5 załącznika 1 do dyrektywy IPPC, mianowicie „gospodarkę odpadami”. Inny dokument BREF dotyczy spalania odpadów oraz niektórych termicznych sposobów obróbki odpadów, np. rozpad termiczny oraz gazyfikację (pkt 5.2 załącznika 1 do ww. dyrektywy). Pomimo, że pkt 5.4 załącznika 1 obejmuje składowanie odpadów, niniejszy dokument nie omawia najlepszych dostępnych technik dotyczących składowania odpadów.

Kody odzyskiwania (Recovery (R)) oraz unieszkodliwiania (Disposal (D) (R/D)) określono w załącznikach II A oraz II B do dyrektywy 75/442/EWG, która powołuje się na dyrektywę IPPC zmienioną zgodnie z decyzją Komisji 96/350/WE. Ostatnia zmiana stanowi najnowszą klasyfikację operacji R/D, a poniższa tabela odzwierciedla kody rodzajów operacji związanych z odpadami objęte wspomnianym dokumentem, zgodne ze stanowiskiem Forum Wymiany Informacji (IEF) oraz Technicznej Grupy Roboczej (TWG), a także w zgodzie z celem dyrektywy IPPC.


Obróbka odpadów

Kod R/D

96/350/WE

Wykorzystywanie odpadów głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R1

Odzyskiwanie / regeneracja rozpuszczalników

R2

Recykling / odzyskiwanie innych materiałów nieorganiczych (z wyłączeniem metali oraz związków metali zawartych w innych punktach (głównie R4)

R5

Regeneracja kwasów lub zasad

R6

Odzyskiwanie składników stosowanych do zmniejszania zanieczyszczeń

R7

Odzyskiwanie składników z katalizatorów

R8

Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju

R9

Wymiana odpadów w celu poddania ich jednej z operacji wymienionych w R1 - R11

R12

Składowanie odpadów, do czasu poddania ich jednej z operacji wymienionych w R1 - R12 (z wyłączeniem tymczasowego składowania, do czasu zbiórki, w miejscu, gdzie są produkowane)

R13

Obróbka biologiczna nieokreślona w innym miejscu w załączniku II do decyzji 96/350/WE, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny, które są odprowadzane za pomocą jednej z operacji wymienionych w D1 - D12

D8


Obróbka fizyczno - chemiczna nieokreślona w innym miejscu w załączniku II do decyzji 96/350/WE, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny odprowadzane za pomocą jednej z operacji wymienionych w D1 - D12 (np.: odparowanie, suszenie, kalcynacja, itp.)

D9


Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem jednej z operacji wymienionych w D1 - D12

D13

Przepakowywanie przed poddaniem jednej z operacji wymienionych w D1 – D13

D14

Składowanie w czasie jednej z operacji wymienionych w D1 – D14 (z wyjątkiem tymczasowego składowania, do czasu zbiórki w miejscu, gdzie odpady są produkowane)

D15

Działania związane z obróbką odpadów objęte niniejszym dokumentem
Pełna „ocena cyklu życia” stosowana w przypadku określonych odpadów może obejmować wszystkie powiązania w łańcuchu powstawania odpadów, oraz wpływ końcowego produktu/końcowych odpadów na środowisko. Dyrektywa IPPC nie dotyczy takich analiz, lecz skupia się na instalacjach. Na przykład, zmniejszenie ilości i/lub toksyczności odpadów wyprodukowanych w miejscu instalacji przemysłowych stanowi nieodłączną część zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom ich kontroli i zostało uwzględnione w dokumentach BREF dotyczących każdego sektora przemysłowego (patrz lista na odwrotnej stronie strony tytułowej niniejszego dokumentu). Inny przykład unaocznia też fakt, że gospodarka odpadami obejmuje również decyzje strategiczne odnośnie do rodzaju odpadów, z którymi mamy do czynienia w przypadku każdego dostępnego rodzaju obróbki/przetwarzania odpadów lub jakiej obróbce poddawane są dane odpady. Taka decyzja zależy od możliwości obróbki odpadów dostępnych w danym miejscu, lokalnie, regionalnie, krajowo lub na poziomie międzynarodowym, co w oczywisty sposób jest zależne także od miejsca, w którym odpady są produkowane.
Zakresu niniejszego dokumentu nie należy w żadnym razie rozumieć jako próby interpretacji dyrektywy IPPC lub innego dokumentu prawodawczego dotyczącego odpadów.
Ogólne informacje dotyczące sektora obróbki odpadów

Na poziomie UE sektor odpadów został uregulowany w bardzo szczegółowy sposób. Dlatego dostępnych jest wiele definicji prawnych terminologii standardowo stosowanej w tym sektorze. W instalacjach do obróbki odpadów przeprowadza się działania na rzecz odzyskiwania lub unieszkodliwiania odpadów. Instalacje do obróbki odpadów postrzegane są jako zakłady świadczące usługi na rzecz społeczeństwa poprzez przetwarzanie materiałów odpadowych, a czasami taka obróbka doprowadza do powstania produktów. Zgodnie z informacjami zawartymi w poniższej tabeli na terytorium UE istnieje ponad 14000 instalacji do obróbki odpadów. Tabela jednoznacznie określa, że większość z nich stanowią instalacje do obróbki fizyczno-chemicznej.

Obróbka odpadów

Liczba znanych instalacji

Obróbka fizyczno-chemiczna

9907

Transfer odpadów

2905

Obróbka biologiczna

615

Przygotowanie i zastosowanie odpadów olejowych jako paliwa

274

Przygotowanie paliwa odpadowego

266

Obróbka odpadów nieorganicznych (z wyjątkiem metali)

126

Utylizacja rozpuszczalników odpadowych

106

Powtórna rafinacja oleju

35

Obróbka węgla aktywnego

20

Odzyskiwanie celem zmniejszenia zanieczyszczeń

20

Utylizacja katalizatorów odpadowych

20

Utylizacja kwasów lub zasad

13

RAZEM

14307

Uwaga: Powyższe dane liczbowe mogą różnić się od rzeczywistych danych głównie z dwóch powodów: Z jednej strony zaniżają one liczbę instalacji w Europie, ponieważ niektóre kraje UE nie dostarczyły informacji o liczbie własnych instalacji. Z drugiej strony uwzględniają całość zdolności produkcyjnych, więc liczba instalacji objętych dyrektywą IPPC może być niższa.

Zgłoszone instalacje obróbki odpadów na terytorium UE


Stosowane techniki, emisja oraz zużycie w sektorze obróbki odpadów

Niniejszy dokument przedstawia aktualną sytuację techniczną i środowiskową w sektorze obróbki odpadów. Zawiera on krótki opis techniczny działań oraz procesów w niniejszym sektorze, uzupełniony o faktyczne dane odnośnie do emisji oraz zużycia w instalacjach. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie określają dokładniej następujące kwestie:
 • powszechnie stosowane techniki, takie jak ogólne zarządzanie instalacjami, odbiór, przyjęcie, identyfikowalność odpadów, gwarancja jakości, składowanie i obróbka, systemy energetyczne

 • obróbka biologiczna, jak rozkład beztlenowy i tlenowy oraz biologiczne oczyszczanie gleby poza miejscem powstania odpadów

 • obróbka fizyczno-chemiczna stosowana w przypadku ścieków, odpadów stałych i osadów ściekowych

 • odzyskiwanie odpadów, na przykład regeneracja kwasów i zasad, katalizatorów, aktywnego węgla, rozpuszczalników oraz żywic a także powtórna rafinacja oleju

 • przygotowanie stałego/płynnego paliwa odpadowego z odpadów niebezpiecznych i bezpiecznych

 • obróbka celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza; ścieki oraz pozostałości generowane w instalacjach do obróbki odpadów.

Niniejszy dokument określa także najważniejsze zagadnienia środowiskowe dotyczące sektora obróbki odpadów. Są one związane z emisjami do powietrza, do wody, odpadami oraz zanieczyszczeniem gleby. Jednakże, w związku z różnorodnością obróbki odpadów oraz rodzajów odpadów, których to dotyczy, nie wszystkie rodzaje emisji są istotne z punktu widzenia każdego rodzaju obróbki. I tak, na przykład emisje z obróbki fizyczno-chemicznej ścieków są zwykle powiązane ze ściekami, a regeneracja aktywnego węgla jest związana przede wszystkim z emisjami do powietrza. Niniejszy dokument ukazuje tego typu relacje i pomaga czytelnikowi rozpoznać najważniejsze zagadnienia środowiskowe w przypadku każdego rodzaju instalacji.


Techniki, które należy rozważyć przy określaniu najlepszych dostępnych technik (BAT)

Przy określaniu BAT bierze się obecnie pod uwagę 940 technik. Niektóre inne techniki mogły nie zostać ujęte z prostego powodu niedostarczenia odpowiednich informacji. Uwzględnione techniki zostały poddane analizie według takiego samego schematu. Informacje na temat przeprowadzonej analizy przedstawiono dla każdej techniki wraz z krótkim opisem, uzyskanymi korzyściami środowiskowymi, skutkami przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska, danymi operacyjnymi, zastosowalnością oraz ekonomią. W niektórych przypadkach zbadano główny powód wdrożenia i przedstawiono przykłady instalacji obróbki odpadów, które stosują tego typu techniki. Analizę technik podsumowuje literatura referencyjna, która wspiera dane w rozdziale 4. Techniki pogrupowano w osiem sekcji. Pierwsza odnosi się do technik ogólnych, a ostatnie trzy do technik „końca rury” (end-of-pipe techniques), które znajdują zastosowanie w niniejszym sektorze. Cztery środkowe sekcje odnoszą się do różnych szczególnych form obróbki odpadów.


Z powodu znacznej liczby i różnorodności technik, branych pod uwagę w momencie określenia BAT, przedłożenie krótkiego streszczenia staje się wyzwaniem. Poniższą tabelę opracowano w celu skrótowego przedstawienia technik, branych pod uwagę przy określaniu BAT w ramach niniejszego dokumentu. Tabela przedstawia liczbę różnych rodzajów technik dla każdego typu obróbki odpadów, wymienionego w niniejszym dokumencie. Określono cztery różne kategorie. Pierwsza odnosi się do technik, mających na celu poprawę oddziaływania na środowisko samej obróbki odpadów, lub też do technik zapobiegania zanieczyszczeniu lub zarządzania obiektem obróbki odpadów.

Pozostałe trzy kategorie dotyczą a) technik ograniczania emisji do powietrza, b) technik ograniczania emisji ścieków oraz c) obróbki stałych pozostałości wygenerowanych w trakcie procesu obróbki odpadów oraz technik kontroli i zapobiegania zanieczyszczeniu gleby.W wielu przypadkach trudno jest zakwalifikować niektóre techniki do konkretnej kategorii. Liczba technik wymienionych w poniższej tabeli nie jest zgodna z liczbą podsekcji w ramach jednej sekcji. W wielu przypadkach w niniejszym dokumencie do jednej sekcji zakwalifikowano więcej niż jedną technikę.


Rodzaj obróbki odpadów


Liczba stosowanych technik dotyczących


RAZEM

Obróbki odpadów, zapobiegania zanieczyszczeniu oraz zarządzania


Emisji do powietrza


Ścieków


Stałych pozostałości

Techniki standardowe

296

26

16

31

369

Obróbka biologiczna

41

58

3

4

106

Obróbka fizyczno-chemiczna

133

17

4

6

160

Odzyskiwanie materiałów

44

44

19

7

114

Przygotowanie paliwa z odpadów

39

16

0

0

55

Zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza
5757

Oczyszczanie ścieków52
52

Gospodarka pozostałościami


27

27

RAZEM

553

218

94

75

940

Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu BAT
Z powyższej tabeli można w prosty sposób wyliczyć, że ponad połowa technik odnosi się do poprawy oddziaływania obróbki odpadów na środowisko, zapobieganiu zanieczyszczeniu oraz technik zarządzania. Pozostałe techniki koncentrują się przede wszystkim na ograniczeniu emisji do powietrza i stanowią prawie jedną czwartą ujętych technik; na pozostałą część w mniej więcej równy sposób składają się oczyszczanie ścieków oraz utylizacja stałych pozostałości. Patrząc z innej perspektywy, można wyliczyć, że ponad jedna trzecia technik uznawana jest za techniki standardowe. W odniesieniu do ustalonych czterech różnych typów szczególnej obróbki, obróbka fizyczno-chemiczna to sekcja, która zawiera największą liczbę technik.
Najlepsze dostępne techniki w sektorze obróbki odpadów

Niniejszy dokument określa najlepsze dostępne techniki (BAT) dla sektora obróbki odpadów. Dotyczą one najbardziej właściwych zagadnień środowiskowych oraz zwykle odnoszą się do emisji powstających przy normalnej eksploatacji. W niektórych przypadkach wnioski na temat BAT dotyczą także emisji, do których dochodzi w wyniku wydarzeń incydentalnych lub (poważniejszych) wypadków.Najlepsze dostępne techniki zestawiono w poniższej tabeli. Tabelę tę trudno właściwie odczytać bez pełnej znajomości sekcji dotyczącej BAT. Bez znajomości sekcji dotyczącej BAT nie można powoływać się na tabelę, jako na narzędzie podejmowania decyzji. Głównym powodem jest fakt, że każdy wniosek odnośnie do BAT zawiera liczne szczegóły dotyczące głównie tego, kiedy dany wniosek może mieć zastosowanie. Stąd konieczne jest sięgnięcie do całego rozdziału dotyczącego BAT. Niektóre fakty można wyodrębnić z rozdziału dotyczącego BAT: • wnioski dotyczące BAT w sektorze obróbki odpadów przedstawiono na dwóch poziomach. Pierwszy z nich dotyczy wniosków na temat ogólnych BAT, co oznacza, że znajdują one zasadniczo zastosowanie w całym sektorze. Drugi poziom zawiera bardziej szczegółowe wnioski dotyczące BAT, np. odnoszące się do różnych typów szczególnych procesów oraz działań, określonych w zakresie dokumentu. I tak, BAT dla szczególnych rodzajów instalacji obróbki odpadów jest połączeniem „ogólnych” elementów, stosowanych w całym sektorze oraz elementów „zależnych od działalności”, które mają zastosowanie w danym przypadku. W niektórych przypadkach inne dokumenty BREF mogą zawierać wytyczne i wchodzić w skład listy dokumentów, które należy uwzględnić w momencie przeprowadzania analizy szczególnej instalacji. Na przykład, BAT dla powtórnej rafinacji oleju zawiera elementy BAT ponumerowane od 1 do 64 oraz od 95 do 104. Poza tym, można uznać, że inne dokumenty BREF, odnoszące się do powyższej kwestii, mogą dodatkowo naświetlić problem. Na przykład, BAT dotyczący paliw odpadowych płynnych z odpadów niebezpiecznych zawiera elementy BAT od 1 do 64, 117 do 121 oraz od 129 do 130;

 • niektóre BAT zostały sformułowane na podstawie konkretnej techniki lub technologii;

 • niektóre BAT uznano za powiązane z odpadami niebezpiecznymi; takie techniki zostały przedstawione przy zastosowaniu podobnej strategii, której użyto przy opracowywaniu europejskiej listy odpadów w ramowej dyrektywie o odpadach;

 • określając BAT w niniejszym sektorze, określono niektóre poziomy emisji związane z zastosowaniem BAT. Dotyczą one emisji lotnych związków organicznych oraz pyłów do powietrza, a także parametrów wody, takich jak chemiczne zapotrzebowanie tlenu, biologiczne zapotrzebowanie tlenu oraz metale ciężkie. Ponadto, dla mechanicznej obróbki biologicznej określono emisje zapachów i amoniaku do powietrza, a dla obróbki oleju odpadowego emisje węglowodorów i fenoli do wody.
Kategoria

Określone elementy BAT

BAT ogólny

Zarządzanie środowiskiem

 1. systemy zarządzania środowiskiem

 2. przedstawienie wszystkich szczegółów działań podejmowanych na miejscu produkcji odpadów

 3. wdrożenie właściwej procedury administracyjnej

 4. bliskie kontakty z producentem/odbiorcą odpadów

 5. dostęp do wykwalifikowanej kadry

Poprawa wiedzy o wprowadzanych odpadach

 1. posiadanie konkretnej wiedzy o wprowadzanych odpadach

 2. wdrożenie procedury wstępnej

 3. wdrożenie procedury zatwierdzania

 4. wdrożenie różnych procedur pobierania próbek

 5. posiadanie zakładu przyjmującego

Produkcja odpadów

 1. analiza produkcji odpadów

Systemy zarządzania

 1. identyfikowalność w obróbce odpadów

 2. zasady sporządzania mieszanek/mieszania

 3. segregacja i procedury zgodności

 4. wydajność obróbki odpadów

 5. plan zarządzania w sytuacji wypadku

 6. spis sytuacji incydentalnych

 7. plan zarządzania hałasem oraz drganiami

 8. wycofanie z eksploatacji

Zarządzanie zakładem i surowcami

 1. zużycie energii oraz jej wytwarzanie

 2. wydajność energetyczna

 3. wewnętrzny benchmarking

 4. wykorzystanie odpadów jako surowca

Składowanie oraz postępowanie z odpadami

 1. ogólne techniki składowania

 2. obwałowywanie

 3. znakowanie systemu rur

 4. składowanie/gromadzenie odpadów

 5. ogólne techniki postępowania

 6. techniki komasowania/mieszania odpadów pakowanych

 7. przewodnik dotyczący segregacji odpadów do celów magazynowania

 8. techniki postępowania z odpadami konteneryzowanymi

Pozostałe dotąd niewymienione techniki standardowe

 1. zastosowanie ekstrakcyjnych kanałów wentylacyjnych w trakcie zgniatania, niszczenia oraz przesiewania

 2. kapsułkowanie zgniatania i niszczenia odpadów specjalnych

 3. procesy mycia

Obróbka emisji do powietrza

 1. stosowanie otwartych zbiorników, naczyń oraz dołów

 2. systemy zamknięte z ekstrakcją do odpowiednich zakładów zmniejszania emisji

 3. systemy ekstrakcji o określonej wielkości dla niektórych form składowania i obróbki

 4. stosowanie i utrzymywanie wyposażenia do ograniczania zanieczyszczeń

 5. systemy płuczek dla największych nieorganicznych wyziewów gazowych

 6. wykrywanie przecieków oraz procedury przeprowadzania napraw

 7. ograniczanie emisji lotnych związków organicznych oraz pyłów do powietrza

Zarządzanie ściekami

 1. zużycie wody oraz zanieczyszczenie wody

 2. charakterystyka odpływów zgodna z zastosowanym w zakładzie systemem oczyszczania odpływów lub odpowiednie kryteria wyprowadzania

 3. zapobieganie ominięciu systemów oczyszczalni przez odpływy

 4. gromadzenie ścieków

 5. segregacja ścieków

 6. pełna podstawa betonowa we wszystkich obszarach oczyszczania

 7. gromadzenie wody deszczowej

 8. ponowne wykorzystanie ścieków poddanych obróbce i wody deszczowej

 9. codzienna kontrola systemu zarządzania odpływami oraz prowadzenie rejestru

 10. zidentyfikowanie najważniejszych niebezpiecznych komponentów oczyszczanych odpływów

 11. właściwe techniki oczyszczania ścieków w przypadku każdego rodzaju ścieków

 12. podwyższenie wiarygodności kontroli oraz zmniejszania zanieczyszczenia ścieków

 13. główne komponenty oczyszczanych ścieków

 14. wyprowadzanie ścieków

 15. poziomy emisji biologicznego i chemicznego zapotrzebowania tlenu oraz metale ciężkie związane z zastosowaniem BAT

Zarządzanie pozostałościami wygenerowanymi w ramach procesu

 1. planowanie zarządzania pozostałościami

 2. zastosowanie opakowań wtórnych

 3. ponowne zastosowanie bębnów

 4. wykaz odpadów powstających na miejscu

 5. ponowne użycie odpadów

Zanieczyszczenie gleby

 1. stworzenie i utrzymywanie nawierzchni na obszarach operacyjnych

 2. nieprzepuszczalna podstawa i odprowadzanie substancji płynnych

 3. zmniejszenie ilości stosowanego w zakładzie sprzętu naziemnego i podziemnego

BAT dla szczególnych rodzajów obróbki odpadów

Obróbka biologiczna

 1. gromadzenie i postępowanie w przypadku systemów biologicznych

 2. rodzaje oraz procesy segregacji odpadów

 3. techniki rozkładu beztlenowego

 4. zmniejszenie emisji do powietrza: pyłu, tlenków azotu, tlenków siarki, tlenku węgla, siarkowodoru oraz lotnych związków organicznych w przypadku użycia biogazu jako paliwa

 5. techniki mechanicznej obróbki biologicznej

 6. zmniejszenie emisji zapachów, amoniaku, podtlenku azotu oraz rtęci z biologicznej obróbki mechanicznej

 7. zmniejszenie emisji do wody: azotu ogólnego, amoniaku, azotanu oraz azotynu

Obróbka fizyczno-chemiczna ścieków

 1. techniki w reaktorach fizyczno-chemicznych

 2. dodatkowe parametry ścieków, wymagające określenia

 3. proces neutralizujący

 4. wytrącanie metali

 5. rozdrabnianie emulsji

 6. utlenianie/redukcja

 7. ścieki zawierające cyjanek

 8. ścieki zawierające związki chromu (VI)

 9. ścieki zawierające azotyny

 10. ścieki zawierające amoniak

 11. zmniejszanie zanieczyszczeń powietrza w trakcie procesów filtracji i odwadniania

 12. flokulacja i parowanie

 13. oczyszczanie procesów przesiewania

Obróbka fizyczno-chemiczna odpadów stałych

 1. nierozpuszczalność metali amfoterycznych

 2. wymywalność związków nieorganicznych

 3. ograniczenie przyjmowania odpadów, które mają być poddane obróbce przy pomocy zestalania/unieruchamiania

 4. systemy zamknięte

 5. systemy ograniczenia odpadów – ładowanie i rozładowywanie

 6. odpady stałe podlegające składowaniu

Obróbka fizyczno-chemiczna zanieczyszczonej gleby

 1. kontrola wykopów

 2. określenie właściwości procesu, który należy zastosować

 3. oprzyrządowanie do gromadzenia i kontrolowania

 4. wydajność uzyskana w trakcie procesów

Powtórna rafinacja olejów odpadowych

 1. kontrola materiałów wchodzących

 2. kontrola rozpuszczalników chlorowanych oraz dwufenyli wielochlorowanych

 3. kondensacja w fazie gazu jednostek destylacji rzutowej

 4. ograniczanie zanieczyszczeń w trakcie ładowania oraz rozładowywania pojazdów

 5. zróżnicowane ograniczanie zanieczyszczeń przy obecności gatunków chlorowanych

 6. utlenianie termiczne

 7. systemy próżniowe

 8. stosowanie pozostałości z destylacji próżniowej lub wyparek cienkowarstwowych

 9. wysokowydajnościowe procesy powtórnej rafinacji olejów odpadowych

 10. wartości emisji węglowodoru oraz fenoli w ściekach

Regeneracja rozpuszczalników odpadowych

 1. kontrola materiałów wchodzących

 2. odparowywanie pozostałości

Regeneracja katalizatorów odpadowych

 1. stosowanie filtrów workowych

 2. stosowanie systemów ograniczania emisji tlenków siarki

Regeneracja odpadowego węgla aktywnego

 1. procedury kontroli jakości

 2. pochodzenie odpadowego węgla aktywnego

 3. stosowanie pieca do obróbki węgla przemysłowego

 4. stosowanie dopalacza w celu regeneracji węgla przemysłowego

 5. stosowanie dopalacza w celu regeneracji wody pitnej oraz węgla aktywnego do celów spożywczych

 6. stosowanie systemu obróbki gazów spalinowych

 7. systemy przemywania

 8. oczyszczalnie ścieków

Przygotowanie odpadów do zastosowania jako paliwo

 1. przekazywanie wiedzy o składzie przygotowywanego paliwa odpadowego

 2. systemy zapewnienia jakości

 3. produkcja różnych rodzajów paliwa odpadowego

 4. oczyszczanie ścieków

 5. kwestie bezpieczeństwa

Przygotowanie paliwa odpadowego stałego z odpadów bezpiecznych

 1. kontrola wizualna wchodzących odpadów

 2. stosowanie magnetycznych separatorów metalu żelaznego i nieżelaznego

 3. stosowanie technik bliskiej podczerwieni

 4. przygotowanie paliwa odpadowego o odpowiedniej wielkości

Przygotowanie paliwa odpadowego stałego z odpadów niebezpiecznych

 1. suszenie lub ogrzewanie

 2. sporządzanie mieszanki/mieszanie

 3. zmniejszanie emisji pyłów

Przygotowanie paliwa odpadowego płynnego z odpadów niebezpiecznych

 1. stosowanie wymienników ciepła, zewnętrznych w stosunku do naczynia

 2. jednorodność paliwa płynnego

BAT w sektorze obróbki odpadów
Nowe technologie

Niniejszy dokument uwzględnia także techniki, określone przez TWG, które dotąd nie znalazły jeszcze zastosowania komercyjnego i wciąż znajdują się w fazie badań lub rozwoju. Zostały one jednakże uwzględnione w dokumencie ze względu na ich możliwy wpływ na sektor obróbki odpadów, oraz, aby uświadomić ich znaczenie przy kolejnych przeglądach niniejszego dokumentu.


Podsumowanie

Od początku procesu wymiany informacji jednoznaczne było istnienie różnych koncepcji na temat tego, które instalacje obróbki odpadów należy, a które nie, ująć w niniejszym dokumencie. Ponadto stwierdzono, że na niektóre instalacje dyrektywa IPPC będzie miała tylko częściowy wpływ. Głównie z tego względu specjaliści przeznaczyli dużo czasu na rozwiązanie i zrozumienie powyższych kwestii, i stąd czas przeznaczony na określenie BAT dla tego sektora był dość ograniczony. Najprawdopodobniej z tego powodu liczba wniosków, które wyciągnięto podczas wymiany informacji, była ograniczona. Ponadto, w trakcie dwóch spotkań plenarnych (spotkanie inicjujące i podsumowujące) dyskutowane były również zróżnicowane stanowiska dotyczące struktury niniejszego dokumentu.


Pojawiły się także poglądy, zgodnie z którymi zakresem niniejszego dokumentu należało objąć wszystkie działania związane z obróbką odpadów, dostępne obecnie w sektorze odpadów. Takie poglądy oparte były na trzech argumentach: po pierwsze, cechy techniczne takich dodatkowych rodzajów obróbki są bardzo podobne, jeśli nie identyczne, z niektórymi rodzajami obróbki odpadów, które zostały ujęte w niniejszym dokumencie; po drugie, utrzymywano, że może to korzystnie wpłynąć na konkurencyjność niektórych rodzajów obróbki odpadów, które nie zostały ujęte w dyrektywie IPPC, ponieważ tego typu instalacje mogą być eksploatowane przy zachowaniu niższych norm środowiskowych, niż wymagane zgodnie z BAT; oraz po trzecie, można wysnuć wniosek, że skoro tego typu obróbka odpadów nie została uwzględniona, zatem nie można określić dla niej BAT i nie może ona byś stosowana zgodnie z BAT.
Osiągnięto wysoki poziom konsensusu w sprawie rozdziału na temat BAT. Pojawiło się jednakże kilka poglądów, dotyczących opracowania niniejszego dokumentu, zgodnie z którymi należałoby jego zakres rozszerzyć o inne sposoby obróbki odpadów, nieujęte w aktualnej wersji dokumentu.
Przygotowując zmiany do niniejszego dokumentu, wszyscy członkowie TWG oraz inne zainteresowane strony powinny kontynuować gromadzenie danych na temat aktualnego poziomu zużycia i emisji oraz stosowanych technik, które należałoby wziąć pod uwagę określając BAT.
Komisja Europejska inicjuje i wspiera poprzez programy RTD cały szereg projektów dotyczących czystych technologii, nowych technologii oczyszczania odpływów oraz recyklingu, a także strategii zarządzania. Projekty te będą mogły wnieść pożyteczny wkład w prace nad przyszłymi przeglądami niniejszego dokumentu. Czytelnicy proszeni są zatem o poinformowanie EIPPCB o jakichkolwiek wynikach badań, które odnoszą się do zakresu niniejszego dokumentu (patrz także przedmowa do niniejszego dokumentu).


Edificio Expo, c/ Inca Garcilaso s/n, E-41092 Sewilla – Hiszpania
Telefon: linia bezpośrednia (+34-95) 4488-284, centrala 4488-318. Faks: 4488-426.

Internet: http://eippcb.jrc.es; E-mail: JRC-IPTS-EIPPCB@cec.eu.int
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna